Weekje biologisch

Het eerste week­je biol­o­gisch eten zit erop en dat was best leuk. Iedereen in het gezin vond het een goed idee: biol­o­gisch eten en het zorgde voor een leuke week.

In het eerste week­je biol­o­gisch eten kwa­men als vanzelf aller­lei bericht­en op mijn pad om het pro­ces van deze keuze te onder­s­te­unen, mijn zus stelde voor een pre­mi­um bonuskaart aan te schaf­fen bij de winkel waar ik veel kom, met deze kaart kri­jg je 10% kort­ing op biol­o­gis­che producten.

Dus mij ingelezen in deze kaart en ondanks dat ik hier twaalf euro voor moest uit­geven heb ik hem toch aangeschaft.

Het week­je biol­o­gisch nodigde mij uit andere winkels te bezoeken, winkels die ik nor­maal niet zo snel bezoek, want ja biol­o­gisch is duur, maar uitein­delijk is dat niet zo.

Biol­o­gisch voed­sel is rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, en daar­door heb je er min­der van nodig, boven­di­en omdat je meer geld uit­geeft voor een prod­uct ga je vanzelf min­der kopen, je koopt wat je nodig hebt. Dat is goed voor je por­tomon­nee en het milieu, want je gooit min­der weg.

Wel is het lastiger om aan je voed­sel te komen, het ligt min­der in de schap­pen van de plaat­selijke super­markt, dus word je uitgen­odigd andere plaat­sen te bezoeken.

Dus samen met mijn lief de biol­o­gis­che markt bezocht bij ons in Den Haag. Iedere woens­dag vin­dt je deze markt op het Lange Voorhout.

Het was een leuk uit­je en weer een fijne wan­del­ing, de mensen achter de kraam waren aardig en vrien­delijk, deze markt straalde een rustige en liefde­volle energie uit.

Mijn eerste week­je biol­o­gisch voed­sel zit er op, ik ga er mee verder: biol­o­gisch eten het geeft mij en mijn gezinsle­den veel vreugde en posi­tieve energie, en zo nu een dan een extra wandeling! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Spiritueel ontwaken

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga: onthecht­en van dat je niet bent, in je licht gaan staan, laat je inner­lijk stralen, laat de wereld zien wie je bent.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, spir­itueel coach, inspi­ra­tor. In mijn Yoga prak­tijk geef ik weke­lijks les in Yoga en verdiepingscur­sussen aan een ieder die hier­voor open staat. 

Een van verdiepingscur­sussen die ik geef is: Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga. 

Over de acht paden

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. Een ieder is gebaat dit boek ter hand te nemen, te lezen, en de infor­matie te ontrafelen.

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deze paden kwa­men op mijn weg nadat ik een heftige besliss­ing nam. Ik nam eervol ontslag van mijn vaste baan bij de gemeente Den-Haag, en ging mijn hart achter­na: les­geven in Yoga en Pilates andere motiv­eren ook een dagelijkse Yoga rou­tine op te bouwen.

Spiritueel ontwaken

Maar het ver­liep anders, ja ik heb heel veel les gegeven, veel klanten gehad maar ook heel veel tegensla­gen gehad, ja het was een pit­tige tijd: Spir­itueel ontwaken.

Spir­itueel ont­wak­en, is afs­tand nemen van wat je niet bent, soms hele lastige beslissin­gen mak­en, sprin­gen in het onbek­ende en terug bewe­gen naar liefde en licht waar je ooit bent begonnen.

Soms heb je hier iemand bij nodig, klop je bij iemand aan. Ook ik deed dat: “Zo ben je daar ein­delijk!”, waren de eerste woor­den die mijn spir­ituele coach tegen mij uit­sprak: “Ik had je al verwacht, ik had je al zien komen, ik wist dat je kwam. Wouw, wat maak­te deze dame indruk op mij, en voor ik het wist zat ik weke­lijks bij haar in de stoel, en stelde ik haar mijn vragen.

Dat is al weer heel wat jaart­jes gele­den. Tegen­wo­ordig ben ik spir­itueel coach, kun je met mij afspreken voor een per­soon­lijk con­sult en geef ik een train­ing: Spir­itueel ont­wak­en, met de acht paden van Yoga.

Over de training: Spiritueel ontwaken, met de acht paden van Yoga

In acht lessen die elk om en nabij twee uur duren, maak je ken­nis met de acht paden van Yoga, hoe je ze kunt inzetten, en waar ze je brengen.

Deze train­ing start in mei op don­derdag 4 mei 2023, laat­ste les is op don­derdag 29 juni 2023. Aan­vangsti­jd van de lessen 09.30 uur, je kunt de lessen op locatie bij­wo­nen. Adres: Fred­erik­straat 60 A, Den Haag.

Kosten voor deze train­ing: € 275,00, je kunt je aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mieren, hele nuttige beestjes

Sinds een paar weken lopen er mieren door mijn huis. Eerst alleen bij de voordeur. Maar sinds een paar dagen lopen ze ook vrolijk over het aan­recht van mijn keuken. Nor­maliter ben ik niet iemand die een dier dood, maar dit werd ook mij iets te veel. Dus besloot ik op te zoeken hoe ik ze uit mijn huis kon kri­j­gen. Azi­jn, kun­nen ze niet tegen, heet water, vin­den ze niet fijn en schoolkri­jt. Gewoon met een schoolkri­jt­je een grens trekken, tot hier en niet verder. En ook een hele hand­i­ge tip, zorg dat het aan­recht schoon is en dat er geen eten­sresten zijn. Dus ik het hele aan­recht schoonge­maakt en de vuil­nis­bak toch maar op het balkon gezet. Ruikt ook veel friss­er in huis.

Maar wat is de boodschap van de mier?

Iedereen die op je pad ver­schi­jnt heeft een func­tie, ook zo’n klein zwart dier met kleine poot­jes, die vrolijk door je huis marcheert, niet een, maar een hele rij achter elka­ar. In mijn boekenkast staan enkele boeken over dieren, nog uit mijn tijd dat ik werd begelei­dt door een sja­man­is­tisch heal­er. Op een van de planken staat het boek: luis­teren naar dieren van Ted Andrews.

In dit boek staan opgeschreven spir­ituele en magis­che lessen uit het dieren­rijk als sleu­tel tot zelfken­nis en bewustz­i­jnsver­ruim­ing. De mier staat voor ijver, vli­jt en dis­ci­pline. Het is een dier dat vier keer zijn eigen lichaam­skracht kan dra­gen. Het is een zeer soci­aal dier dat in staat is grote pro­jecten tot stand te bren­gen. De mier kan je leren je intrin­sieke kracht­en dus­danig te richt­en, dat je in staat bent je lev­en en de omstandighe­den daar­van hele­maal van de grond af opnieuw vorm te geven en te herscheppen.

Wouw, wat een bood­schap in dit moment, ik met mijn knieb­lessure. Een moment dat mij doet herin­neren aan 2006, hoogzwanger, een lies­breuk weinig tot geen inkom­sten.  Ga ik het red­den met mijn bedri­jf. Wat is mijn intrin­sieke kracht? Zijn vra­gen die ik mij toen zek­er heb gesteld. Vra­gen die ik mij in 2018 weer stel: ga ik het red­den, kan ik weer net als toen door mijn intrin­sieke kracht te richt­en mijn bedri­jf opnieuw vorm geven en herscheppen.

De intrinsieke kracht

Intrin­sieke kracht is de kracht die jou in staat stelt te schep­pen zon­der dat het je veel moeite kost. De afgelopen jaren heb ik mij gehouden aan een dagelijkse dis­ci­pline van Yoga, Pilates en med­i­tatie. Ondanks mijn blessure ver­baas ik mij wat ik nog kan doen, mijn lichaam voelt goed en krachtig. De vrucht­en van een jaren lange ijverige dis­ci­pline. Op dit moment heb mijn train­in­gen aangepast aan mijn knieb­lessure. Door­gaans is mijn geest ontspan­nen en rustig. De afgelopen jaren heb ik mijn yoga en pilatesstu­dio gere­aliseerd, veel les gegeve, mijn dochter van kleine baby zien groeien naar een ijverig meis­je dat het heer­lijk vin­dt om naar school te gaan en pre­cies weet wat ze wil. Mijn intrin­sieke kracht is het ver­mo­gen om andere te inspir­eren, niet op te geven als het even tegen­z­it, bli­jven vertrouwen op mijn intuïtie en gelijk de mier een project tot stand kan brengen.

Na de zomer­vakantie gaat mijn dochter naar de mid­del­bare school en gaat deze vli­jtige mier verder met het her­schep­pen en vorm geven van haar yoga en pilatesstu­dio: Bodyflex 100% Catharina. 

Oh ja, en die mieren die lopen in ieder geval niet meer door het huis, tegen­wo­ordig zie ik ze alleen nog vrolijk marcheren langs de rand van mijn balkon!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens
<
>

Bookmark and Share

Maancirkel, in het licht van de maan

In het licht van de maan wordt alles helder, kan je de liefde van je lev­en ont­moeten, geboorte geven of tegen je groot­ste ver­dri­et aan­lopen. Het zijn twee heel ver­schil­lende energieën, het één geeft je een hoop vreugde, het ander een hoop ver­dri­et. Soms kan je er niet bij waarom het je zo vre­selijk veel pijn doet, zit het diep in jou ver­ankerd, diep in je onder­be­wustz­i­jn. Is het iets dat je hebt opgelopen ter­wi­jl je nog heel jong was en heb je er in het hier en nu veel last zijn. Of heb je je aangepast om de sit­u­atie te kun­nen over­leven en weet je niet wat jou ziel wil. De maan werkt in op je onder­be­wuste processen en kan je helpen deze donkere stukken weer licht te maken.

Maan­cirkel is een bewustz­i­jns train­ing ontwikkeld door Catha­ri­na Bli­jlevens, samen gaan we aan de hand van de ver­schil­lende fas­es van de maan en de wis­selin­gen van de natu­ur met jouw obstakel aan de slag. Een keer per maand komen we samen en schi­j­nen we ons licht op de energie van die maan­pe­ri­ode, waar je tegen aan loopt, of wat je juist zou willen delen met een ander omdat het jouw veel vreugde heeft gebracht. Want deze maancirkel(s) zijn toe­ganke­lijk voor acht vrouwen.

Ja, ik begin met vrouwen, omdat ik vind dat de vrouwen er baat bij hebben met gelijkgestem­den over hun diep­ste ver­lan­gens en ver­dri­et te mogen prat­en, weer terug naar de matri­arch, de wijze vrouw. Eén moment in de maand, terug naar de ver­zor­gende, liefde­volle en sta­biele rots die een vrouw kan zijn. Zodat zij in het licht van de maan haar wijsheid en liefde kan schenken aan degene die het waard zijn, die haar koesteren en lief hebben, haar respecteren voor wie ze is en niet voor wie ze moet zijn.

Laat je maskers vallen”, is een van de onder­w­er­pen waar we mee aan de slag. Verder wordt aan de hand van Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, het mak­en van een maan­schild en med­i­tatie gew­erkt aan het ver­zor­gen en koesteren van jouw wijze vrouw, die je bent of die je wil zijn.

Deze train­ing is toe­ganke­lijk voor een ieder die aan de hand van wet­ten van de natu­ur op een eerlijke wijze, in een vertrouwde en veilige omgev­ing aan zijn diepere lagen wil werken. Ben je al een wijze vrouw, dan ben je ook van harte welkom, dan kun je doorgeven wat jij hebt ervaren.

Wanneer?

Deze train­in­gen vin­den plaats op volle maan dagen of op momenten dat er belan­grijke wendin­gen zijn in de seizoe­nen: win­ter wende en zomer wende, lente equinox en herf­st equinox.

De maan­cirkels zijn op zater­dag 14.00–16.00.

Kosten

Kosten voor het bij­wo­nen van één maan­cirkel: € 30,00. Wil je liev­er indi­vidueel aan de slag, dat kan ook. Kosten per uur voor indi­vidu­ele coach­ing € 65,00.

Deelnemen

Voor deel­name of het reserveren van jouw maantick­et aan deze maan­cirkel, laat je naam, adres, geboorte­da­tum achter via het con­tact­for­muli­er, en ver­meld: Ja, ik wil mee­doen aan maancirkel.

Wie weet ont­moeten we elka­ar op een van de maan­cirkels, in mijn Yoga en Pilates school Bodyflex 100% Catha­ri­na aan de Fred­erik­straat 60A te Den Haag.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Lente, nieuwe en frisse energie

Lente, nieuwe en frisse energie, een nieuw product: Persoonlijke coaching

Heer­lijk, het is lente! Het seizoen van frisse en nieuwe energie. Meer licht en veel groen. Een seizoen dat uitn­odigt om naar buiten te gaan, een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Zelf heb ik het afgelopen week­end de energie van de lente goed kun­nen voe­len. Heer­lijk de keuken kast­jes opgeruimd. Alles van de planken, planken schoon gemaakt, de pro­ducten die nog goed waren terug op de planken, de pro­ducten die niet meer goed waren, van de planken en weggedaan. Kor­tom ruimte gemaak­te voor nieuwe pro­ducten, of ruimte gemaakt voor energie die gaat stromen.

Tij­dens de win­ter maan­den ben ik naar bin­nen gekeerd, heb ik mij verder verdiept in onderde­len van Yoga. Yoga is heel wor­den, energie bevri­j­den of lat­en stromen die je hebt geblok­keerd. Waar je zicht op kri­jgt, soms tij­dens het oefe­nen of nadat je van je mat bent gestapt. Iedereen heeft zo zijn eigen doe­len in het leven.

Der­tien lentes gele­den had ik een doel, het tot stand bren­gen van mijn Yoga en Pilates stu­dio in het cen­trum van Den Haag. In maart 2004 zat ik mid­den in een enorme ver­bouwing, de ene keer zat het mee en de andere keer zat het tegen. Al mijn energie stopte ik in deze ver­bouwing. Maar mijn doel werd bereikt. De afgelopen jaren heb ik veel lessen gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catharina.

Ik heb niet alleen heel veel lessen gegeven, zelf beoe­fen ik dagelijks Yoga en Pilates. Yoga en Pilates, twee vor­men die zich richt­en op har­monie en het zelf helend ver­mo­gen van het lichaam. Pilates richt zich op de dieper gele­gen spieren, de spieren van de buik en de spieren die het lichaam onder­s­te­unen in haar beweg­in­gen. Yoga is meer dan het bewe­gen van het fysieke lichaam. Yoga is het tot stil­stand bren­gen van de gedacht­en, zodat er ruimte ontstaat voor je ware essentie.

Je ware essen­tie, wie ben je? Wat doe ik, waarom ben ik hier? Vra­gen waarop je niet alti­jd antwo­ord hebt. Hoe fijn is het dan als iemand je daarin bijs­taat. Luis­tert naar je vra­gen. Advies geeft hoe meer van uit je ware essen­tie te lev­en. Miss­chien weet je wel je doel, maar is het niet gemakke­lijk daar richt­ing aan te geven. Tij­dens per­soon­lijke coach­ing, sta ik je bij je per­soon­lijke doel te halen of richt­ing te geven om te komen tot je doel. Dat kan zijn: gezond lev­en, betere energieverdel­ing, lev­en en werken in overeen­stem­ming van jouw eigen­schap, helen van de gewon­den delen van het zelf.

De lente, ik heb er zin in. Uit­er­aard bli­jf ik Yoga en Pilates lessen geven en beoe­fe­nen. Yoga en Pilates, de pijlers van mijn bedri­jf en mijn gezond­heid. Zon­der deze twee pijlers had ik mijn bedri­jf en mijzelf niet staande gehouden de afgelopen jaren. Der­tien jaar gele­den zat ik nog volop in de ver­bouwing van mijn pand. Op deze eerste dag van de lente, voel ik nog steeds die heer­lijke ver­fris­sende energie dat mijn werk mij geeft.

Wat een goed besluit om der­tien jaar gele­den te vertrouwen op het ritme van de natu­ur en te vertrouwen op mijn inner­lijke kom­pas! Een die jou ook van pas kan komen tij­dens een per­soon­lijke coach­ing. Meer infor­matie over per­soon­lijke coach­ing, klik hier.

Een fijne eerste lente dag!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Yoga voor Kids

Een vol­gende gen­er­atie Yogi’s?

Afgelopen week kreeg ik een groep kinderen van basiss­chool HSV op bezoek in de stu­dio. Hun juf had aan mij gevraagd of ik iets Yoga-achtigs in elka­ar kon zetten in het kad­er van hun nieuwe IPC-project: Gezond­heid en bewe­gen. Zelf zou ze ook mee­doen zodat ze er de komende weken tot aan de zomer­vakantie met de kinderen mee aan de slag kon gaan.

Een goed ini­ti­atief waar ik graag een steen­t­je aan bij wilde dra­gen. Zelf beoe­fen ik dagelijks Yoga en Pilates dus ik was heel blij dat de juf­frouw van mijn dochters klas deze vraag aan mij stelde. Het moest niet al te lang zijn; een work­shop van 10–15 minuten, met daarin ver­w­erkt de principes van gezond bewe­gen. Yoga is dan een pri­ma start­punt, dat onder andere als doel heeft de bal­ans te vin­den of te bewaren tussen activiteit (rajas) en inac­tiviteit (tamas) zodat er har­monie (satt­va) is.

Voor de work­shop zette ik een klein plan op papi­er waarmee ik een groep van 26 kinderen en een ent­hou­si­aste juf­frouw in 10 a 15 minuten hoopte te inspir­eren vak­er aan Yoga te doen. Om het te lat­en sla­gen liet ik mij lei­den door de vijf ele­menten van bewe­gen: uithoud­ingsver­mo­gen, kracht, bal­ans, lenigheid en ontspan­ning. Voor de stur­ing aan de groep besloot ik de groep te verde­len in de zon (ha) en de maan (tha) dat mij een ingang gaf de kinderen met deze twee tegengestelde energieën ken­nis te lat­en maken.

Klok­slag 11.00 uur hoorde ik een aan­tal ent­hou­si­aste kinder­stem­met­jes in de straat, daar kwa­men ze twee aan twee onder begelei­d­ing van de Juf en twee moeders.

Alle­maal leuke kinderen betraden ent­hou­si­ast de stu­dio voor een heer­lijk Yoga avon­tu­ur. downward dogEn dat was het, het was een geweldige ervar­ing de vol­gende Yoga oefenin­gen met hen te doen: Eerst de aan­dacht naar de adem, gevold door de zon­negroeten om het lichaam klaar te mak­en voor de wat krachtigere Kri­jgers en Vliegers, die de basis leg­den voor de bal­an­soe­fen­ing, Boom met de wan­de­lende tak.

slangGevol­gd door enkele lenighei­d­soe­fenin­gen: de Slang en de Muis, de Tang en de Halve Vlin­der, om ver­vol­gens naar bin­nen te keren met de houd­ing van de Schild­pad, Kni­jper op je Neus en te eindi­gen in de ontspan­ning­shoud­ing savasanaSavasana.

Tot slot mocht­en de kinderen uit­er­aard vra­gen stellen: er wer­den ver­schil­lende vra­gen gesteld van mogen we nog een houd­ing doen tot hoe word je Yoga lerares?

Het was een heer­lijk half uurt­je dat ik voor geen goud had willen mis­sen. Ook de juf en de begelei­dende moed­ers waren heel voldaan na het Yoga avontuur.

Nadat de groep was vertrokken voelde ik mij tevre­den, het was meer dan de moeite waard om Yoga te mogen delen met wie weet een vol­gende gen­er­atie Yogi’s!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Ook een keert­je met je klas of een groep vrienden(innen) Yoga ervaren. Bodyflex 100% Catha­ri­na biedt work­shops: Yoga voor kids en ver­jaardags­feestjes voor kinderen. Voor meer infor­matie kun je con­tact opne­men met de stu­dio.

 

 

Bookmark and Share

Inspiratie

Inspi­ratie.

Inspi­ratie of ingev­ing, afgelei­dt van inspir­eren. Inspir­eren of bezie­len, doen ontstaan. Heel vrij ver­taalt dat wat mij energie geeft, mij doet ade­men. De adem die mij verbindt die mij doet lev­en. Zelf raak ik geïn­spireerd op mijn mat of in mijn bed. In bed als ik slaap en droom. Op de mat als ik beweeg en mijn yoga of pilates oefenin­gen doe. Wat een veran­derin­gen hebben deze vor­men van bewe­gen mij gegeven. Van een ambte­naar met een bijbaan­t­je in de avon­duren naar een zelf­s­tandig onderne­mende moed­er met veel rust­mo­menten. Ik kan het iedereen aan­raden. Een mat­je kopen, en een dagelijkse train­ing opbouwen op je mat. En dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. De pilates oefenin­gen zijn geweldige oefenin­gen om op een goede manier je lichaam te trainen en een beter con­tact te mak­en met je intuïtie. Yoga kent vele vor­men en is voor iedereen toe­ganke­lijk. De eerste keer dat ik zelf in aan­rak­ing kwam met Pilates dacht ik, wat is dit? Zo weinig her­halin­gen en eigen­lijk heb ik een fan­tastisch gevoel. Heel anders als wat ik voel als ik mij diep in het zweet werk in een aer­o­bic les. Het was dan ook geen lastige besliss­ing om mijn bestaan als ambte­naar bij de belast­ing­di­enst en bijbaan­t­je als aer­o­bicin­struc­teur achter mij te lat­en. Immers mijn oefenin­gen op mijn mat van 185 bij 66 cm gaf mij een zelfde resul­taat en eigen­lijk meer. Het bew­erk­stel­ligde of onder­s­te­unde een grote veran­der­ing in mij. Een betere verdel­ing van mijn energie, het bood mij struc­tu­ur en een sterk en krachtig mid­den. De buik­spieren komen goed aan bod bij de pilates oefenin­gen. En niet alleen de spieren die we in eerste instantie zien maar ook de dieper gele­gen spieren wor­den hier aan het werk gesteld. Degene die de con­t­role geven. Een ander soort con­t­role als die vanu­it het denken voort komt. Deze spieren die aan het werk wor­den gezet door de oefenin­gen vanu­it het mid­den aan te sturen en met pre­cisie uit te voeren zor­gen ervoor dat de grotere spieren de juiste arbeid lev­eren en niet over hun gren­zen wor­den getrokken. En dat is wat ik zocht, een manier van bewe­gen die mij in het mid­den houdt zodat ik alle antwo­or­den kan ont­van­gen die ik nodig heb om het dagelijkse lev­en te verge­makke­lijken. En dat geeft mij veel voordeel. Meer tijd voor de din­gen die ik leuk vind om te doen, in aan­dacht les­geven en andere inspir­eren dagelijks aan Yoga of Pilates te doen. 

Catha­ri­na Blijlevens
Lees verder

Bookmark and Share