Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe boekje: Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s. Inspiratie tot het schrijven van dit boekje kreeg ik door  een verzoek van een meisje. Als verjaardagspartijtje wilde ze graag een keer les krijgen in mijn Yogaschool samen met haar vriendinnen. Voor haar en haar vriendinnen maakte ik een les. Voor deze les zocht ik een onderwerp uit, het werden de zeven chakra’s. Degene die daar een mooie rol bij kon spelen was Ganesha.

Gane­sha is een hin­doeïstis­che God, die staat voor wijsheid en ken­nis. Hij is de god met het hoofd van een olifant, die helpt om obstakels te ver­wi­jderen en die staat voor een nieuw begin. Hij is een van mijn favori­ete goden bin­nen de Yoga en zijn mantra is een van de mantra’s die ik graag gebruik om mijn gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Met zijn mantra open ik het boek. Ook kinderen vin­den het heer­lijk om deze mantra te zin­gen:

OM GAM GANAPATYE NAMAHA’,

Zeg de woor­den maar een paar keer op en voel wat het met je doet: OM GAM GANAPATYE NAMAHA’.

Na een paar keer opzeggen kun je ze ook gaan zin­gen. Doe maar, voel maar.  “Doe maar, voel maar,” woor­den die iedere Yogado­cent tegen je zegt tij­dens een Yoga les. Yoga is voe­len en ervaren, waar de energie stroomt en waar de energie niet stroomt.

De chakra’s zijn wie­len van energie. Je kunt deze chakra’s niet zien, wel kun je je aan­dacht richt­en op deze wie­len van energie door het doen van Yoga oefenin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen en het her­halen van spec­i­fieke klanken. In het boek­je schri­jf ik over de chakra’s en staan Yoga oefenin­gen. Ieder chakra heeft een spec­i­fiek ken­merk en the­ma dat aansluit bij onder­w­er­pen die we in ons dagelijks lev­en tegenkomen.

Op dit moment zou je kun­nen zeggen dat we de wijsheid van Gane­sha nodig hebben om de obstakels op te hef­fen die er op dit moment wereld­wi­jd aan de gang zijn. Vei­ligheid, het is niet meer zo vanzelf­sprek­end, vei­ligheid behoort toe aan het eerste chakra. Het eerste chakra staat voor sta­biliteit en vei­ligheid. Waar de andere chakra’s voor staan dat kun je lezen in het boek: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s.

Het boek is vanaf 10 feb­ru­ari 2017 te koop bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en kost € 19,95. 

Ook een keer je ver­jaardag vieren bij Bodyflex of mee­doen met de work­shop: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s, op de web­site www.bodyflex.nl vind je een overzicht van de work­shops.

 

Bookmark and Share

Yin Yoga, een reis naar binnen

boek omslag voorzijdeAlti­jd fijn als iets klaar is. En ja, het is klaar mijn laat­ste boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen. Een boek over Yin Yoga, een vorm van Yoga die heel goed samen gaat met andere vor­men van bewe­gen. Zelf ben ik begonnen met beoe­fe­nen van deze vorm van Yoga in 2009 tij­dens mijn ver­volg oplei­d­ing: Yoga moves docen­teno­plei­d­ing. Ik vol­gde een work­shop o.l.v. Ska­di van Paass­chen. In het begin was het best even wen­nen om te bli­jven in een houd­ing voor een lan­gere peri­ode met de spieren ontspan­nen en je over te geven aan wat zich aan­di­ent, te bli­jven en de gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Maar toen ik na de houdin­gen de ont­lad­ing kon voe­len was ik om. Vanaf dat moment ben ik Yin Yoga bli­jven beoe­fe­nen en geef ik les in deze vorm van Yoga.

Een vorm die zich richt op de mobiliteit van de gewricht­en en het lat­en doorstromen van energie. Om de gewricht­en te trainen op mobiliteit wordt het lichaam voor een bepaalde tijd onder pressie gebracht, dit kan door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen of door mid­del van een prop zoals aan Yoga blok of een Yoga belt.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin staat voor stil wor­den en Yang staat voor in beweg­ing komen, gelijk de wis­sel­ing van de dag en de nacht. Twee begrip­pen die uit­ge­breid aan bod komen in het boek. Ook staan in het boek een aan­tal oefen­reek­sen. Voor de oefen­reek­sen heb ik mij lat­en lei­den door de orga­nen en de wervelkolom. De wervelkolom is een van de belan­grijk­ste struc­turen in het lichaam, als deze in har­monie is ervaren we over het alge­meen een gezonde staat en kun­nen we goed onze dagelijkse tak­en aan. De orga­nen zijn gekop­peld aan merid­i­a­nen. Merid­i­a­nen zijn banen bin­nen het lichaam die voor het blote oog niet zicht­baar zijn, maar die wel wor­den ingezet bij de accupunc­tu­ur. Door naalden te zetten op bepaalde plaat­sen van het lichaam gaat geblok­keerde energie weer stromen en kun­nen aller­lei onge­makken wor­den ver­holpen of ver­min­derd. Deze merid­i­a­nen lopen net onder de huid over het hele lichaam, over de voorz­i­jde, de achterz­i­jde, bin­nen zijde en buiten­z­i­jde van het lichaam. Deze merid­i­a­nen zijn gekop­peld aan orga­nen. Door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen kun­nen we invloed uit oefe­nen op deze merid­i­a­nen en daaraan gekop­pelde orga­nen. In het boek staan een aan­tal oefen­reek­sen die ver­wi­jzen naar de merid­i­a­nen en orga­nen.

Het idee voor het boek kwam tij­dens een van de inten­sieve Yoga train­in­gen die ik gaf in het najaar van 2015. Voor deze 50 uur durende Yin Yoga teacher train­ing moest ik een read­er schri­jven over de basis van Yin Yoga. Deze read­er was impuls om een stap­je verder te gaan en zo werd het boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen tot stand gebracht.

Om een boek te mak­en volg je eigen­lijk dezelfde regels om een Yoga rou­tine op te bouwen. Je moet met jezelf afspreken om te schri­jven, als het niet in een keer lukt hier geen oordeel over te hebben, maar een vol­gende dag geduldig verder te gaan. Dat geldt ook voor het opbouwen van een Yin Yoga beoe­fen­ing.

Yin Yoga zal niet direct als com­fort­a­bel wor­den ervaren, maar als je de tijd en de ruimte kunt vin­den om deze vorm van Yoga naast je andere activiteit­en te beoe­fe­nen, dan zul je de voorde­len van deze vorm van Yoga ervaren. Enkele voorde­len van Yin Yoga zijn:

  • Ver­be­terd de mobiliteit van de gewricht­en
  • Ontspant het lichaam en de geest
  • Ver­be­terd de ademhal­ing
  • Brengt bal­ans tussen Yin en Yang
  • Betere verdel­ing tussen werk en vri­je tijd
  • Helpt te ont ‑stressen
  • Maakt je meer aan­dachtig
  • Geeft een betere focus

Het boek kost € 21,95 is vanaf 20 juni 2016 verkri­jg­baar bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en Bol.com.

Bookmark and Share