Webinar of podcast

Webi­nar of pod­cast, er zijn heel veel manieren bijgekomen om je online te man­i­festeren. Je ideeën, ken­nis, gedachte­goed naar buiten te lat­en bewe­gen. Onlangs woonde ik een webi­nar bij over pod­cas­ten, een pod­cast is een soort radio-uitzend­ing op het inter­net. De host van het webi­nar moedigde de luis­ter­aars aan zelf aan de slag te gaan met een pod­cast. Want zei zij: “Het is mooie manier om mensen over iets te informeren.”

Tij­dens het webi­nar mocht­en we nadenken over een naam voor een pod­cast, kre­gen we infor­matie hoe lang een pod­cast mag duren, voor­beelden van suc­cesvolle pod­cast­ers en uit­er­aard uitgen­odigd mee te doen aan een train­ing, voor veel geld met veel kort­ing. Daar gaan we weer denk ik dan, het kan toch ook anders in een tijd waarin de gemid­delde onderne­mer moeite heeft om de eind­jes aan elka­ar te knopen.

Over webinar geek

Bij mij kwam het vol­gende idee op: wellicht kan het via webi­na­rgeek (soft­ware om online webi­na­rs aan te bieden). Het ver­schil met een ander pro­gram­ma waarmee ik online les geef, zoom, is dat bij webi­na­rgeek de deel­ne­mers geen cam­era nodig hebben. Wel zien zij mij, horen mij en kun­nen ze via de chat vra­gen stellen. 

Dat is een goed idee, dacht ik toen: een live webi­nar geven over de acht paden van Yoga waar­van na afloop een replay beschik­baar is die de luis­ter­aars op een voor hun geschik­te tijd kun­nen beluisteren. 

Replay de acht paden van Yoga

Dus op een woens­dagocht­end plaatsgenomen voor mijn cam­era en een pre­sen­tatie over de acht paden van Yoga gegeven. De pre­sen­tatie duurde 35 minuten, net niet de lengte van een pod­cast, maar wel leuk om naar te kijken en te luisteren. 

Zelf ben ik heel tevre­den over het resul­taat van het webi­nar: de acht paden van Yoga, waar­van een replay beschik­baar is die je hier kunt beluis­teren

Het is wel geen pod­cast, maar wel een manier om mijn ken­nis over Yoga te delen! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Spiritueel ontwaken

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga: onthecht­en van dat je niet bent, in je licht gaan staan, laat je inner­lijk stralen, laat de wereld zien wie je bent.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, spir­itueel coach, inspi­ra­tor. In mijn Yoga prak­tijk geef ik weke­lijks les in Yoga en verdiepingscur­sussen aan een ieder die hier­voor open staat. 

Een van verdiepingscur­sussen die ik geef is: Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga. 

Over de acht paden

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. Een ieder is gebaat dit boek ter hand te nemen, te lezen, en de infor­matie te ontrafelen.

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deze paden kwa­men op mijn weg nadat ik een heftige besliss­ing nam. Ik nam eervol ontslag van mijn vaste baan bij de gemeente Den-Haag, en ging mijn hart achter­na: les­geven in Yoga en Pilates andere motiv­eren ook een dagelijkse Yoga rou­tine op te bouwen.

Spiritueel ontwaken

Maar het ver­liep anders, ja ik heb heel veel les gegeven, veel klanten gehad maar ook heel veel tegensla­gen gehad, ja het was een pit­tige tijd: Spir­itueel ontwaken.

Spir­itueel ont­wak­en, is afs­tand nemen van wat je niet bent, soms hele lastige beslissin­gen mak­en, sprin­gen in het onbek­ende en terug bewe­gen naar liefde en licht waar je ooit bent begonnen.

Soms heb je hier iemand bij nodig, klop je bij iemand aan. Ook ik deed dat: “Zo ben je daar ein­delijk!”, waren de eerste woor­den die mijn spir­ituele coach tegen mij uit­sprak: “Ik had je al verwacht, ik had je al zien komen, ik wist dat je kwam. Wouw, wat maak­te deze dame indruk op mij, en voor ik het wist zat ik weke­lijks bij haar in de stoel, en stelde ik haar mijn vragen.

Dat is al weer heel wat jaart­jes gele­den. Tegen­wo­ordig ben ik spir­itueel coach, kun je met mij afspreken voor een per­soon­lijk con­sult en geef ik een train­ing: Spir­itueel ont­wak­en, met de acht paden van Yoga.

Over de training: Spiritueel ontwaken, met de acht paden van Yoga

In acht lessen die elk om en nabij twee uur duren, maak je ken­nis met de acht paden van Yoga, hoe je ze kunt inzetten, en waar ze je brengen.

Deze train­ing start in decem­ber op woens­dag 8 decem­ber 2021, laat­ste les is op woens­dag 9 feb­ru­ari 2022. Aan­vangsti­jd van de lessen 10.00 uur, je kunt de lessen op locatie bij­wo­nen of online. Ook wor­den de lessen opgenomen, je kunt alti­jd om een replay ver­zoeken mocht je een datum niet kunnen.

Kosten voor deze train­ing: € 275,00, je kunt je aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share