Mijn blogs 2020–2021

Mijn blogs 2020–2021 is de titel van het boek dat ik op dit moment aan het mak­en ben. Het bin­nen­werk is klaar, de omslag ont­wor­pen en ik ben er blij mee. Ik vond het wel een goed idee: je blogs samen­bren­gen in een boek, wat extra infor­matie, oefenin­gen, tips en foto’s.

Sub­ti­tel van het boek is: Schri­jven en Yoga oefe­nen tij­dens de coronapandemie.

Mijn blogs 2020–2021 bestaat uit blogs die ik schreef in 2020–2021, vanaf de eerste lock­down tot en met vorige week schreef ik een aan­tal blogs. Inspi­ratie genoeg om over te schri­jven en ik vind het fijn: Schri­jven en Yoga oefenen.

Over Mijn blogs 2020–2021

In het boek staan blogs met diverse onder­w­er­pen die voor­bij kwa­men het afgelopen jaar, tips, med­i­taties en affir­maties. Het is een leuk boek gewor­den: 134 pagina’s over de impact op mijn bedri­jf tij­dens de pan­demie, over zorg, Yoga en wat mij in even­wicht houdt.

Yoga is heel fijn om te beoe­fe­nen! Het houdt je in even­wicht en door lastige tij­den heen te bewe­gen. Mor­gen is er weer een per­scon­fer­en­tie, we steve­nen af op een vol­gende lock­down. “Twee weken,” zeggen ze, gaat deze duren.

Binnenkort verkrijgbaar

Maar gelukkig kan ik bli­jven schri­jven, Yoga beoe­fe­nen en kun je wellicht tij­dens deze lock­down mijn boek kopen: Mijn blogs 2020–2021

Mor­gen ga ik een offerte aan­vra­gen bij een uit­gev­er. Bin­nenko­rt kun je lezen wan­neer je het boek kunt bestellen!

Wordt ver­vol­gd!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bodyflex 100% Catharina

Bodyflex 100% Catha­ri­na is de naam die ik gaf aan mijn Yoga en Pilates Stu­dio. Een stu­dio in het cen­trum van Den-Haag, een fijne plek waar je lessen, work­shops, train­in­gen (groep of indi­vidueel) en webi­na­rs kunt volgen.

Tot en met 2003 was ik werkza­am bij de Gemeente Den-Haag, bij de Gemeen­telijke belast­ing­di­enst, waar ik de func­tie had van coördinerend medew­erk­er, een team lei­d­de dat belast was met de opvang en antwo­ord geven aan burg­ers op hun vra­gen en bezwaren inza­ke gemeen­telijke heffin­gen. Een hele leuke baan, maar die mij in 2003 parten begon te spe­len, iets in mij wist dit is niet waar ik oud mee ga wor­den. Dus toen ik in een arbei­d­scon­flict de han­dreik­ing kreeg dat ik met een welver­di­ende bonus deze baan achter mij mocht lat­en, zei ik geen nee, accepteerde het aan­bod, nam eervol ontslag en richtte mijn aan­dacht op dat mijn inter­esse had gewekt: Yoga en Pilates 

Mijn eerste sessie op de Pilates-appa­ratu­ur zette iets in mij aan, ik kon wel voe­len dat ik weinig tot geen con­tact had met mijn lichaam, daar waar een ieder met gemak zijn lichaam over zich heen tilde, had ik echt geen flauw idee hoe dit voor elka­ar te kri­j­gen, een zelfde gevoel bekroop mij in de Yogaschool waar ik mijn oplei­din­gen vol­gde. Had iedereen zo de ver­schil­lende beweg­in­gen voor elka­ar, ik had het gevoel, dat hele­maal niets in mij wen­ste te doen wat de Yogado­cent ons opdroeg.

Oefenen en onthechten

Maar ik geef niet zomaar op, dus besloot te luis­teren naar de docent, rolde braaf mijn Yoga mat uit om te oefe­nen, en probeerde in de ocht­end te mediteren. En het werk­te, ik oefende, en oefende en mijn lichaam werd weer lenig en soe­pel, mijn gedacht­en kwa­men tot stil­stand en kreeg steeds meer zicht op de zaad­jes die voor onrust zorgden. 

Een­maal zicht op de zaad­jes was het een kwest­ie van verder bewe­gen zoals ik alti­jd deed, of mijzelf onthecht­en van patro­nen die voor onrust zorgden. Iets waar ik oog voor kreeg toen ik moed­er werd en met de won­den van mijn inner­lijk kind werd gecon­fron­teerd. Dat was best een pit­tige tijd: onderne­men, moed­eren, les geven en ook mijn bedri­jf overeind houden, maar door te gaan schri­jven bewoog ik verder door deze tijd. Ik schreef wat boeken en hield goede hoop dat de zon voor mijn bedri­jf weer zou gaan schijnen.

Tot vorig jaar, toen we alle­maal wer­den over­vallen door het Coro­n­avirus, het was even schrikken, maar ik vond het niet erg, geen klanten in de zaal en achter de scher­men bewe­gen. Er ging een nieuwe wereld voor mij open: online werken.

Online lessen en webinars

In het nu geef ik nog steeds ‘live’ les in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na waar ik tij­dens lock­downs online les geef, en in de tussen­liggende peri­odes hybride: een deel in de stu­dio en een deel thuis online. Het bevalt mij goed, in 2020 kreeg ik zicht op mid­de­len die ik nog niet benutte en bij­dra­gen mijn stu­dio veilig en gezond te houden. 

Tegen­wo­ordig geef ik met veel plezi­er online lessen en webi­na­rs. Natu­urlijk hoop ik bin­nenko­rt weer mensen in de zaal te ont­van­gen, want Bodyflex 100% Catha­ri­na is een heer­lijke plek om te zijn. Waar je kunt werken aan een gezond en fit lichaam, of je ken­nis kunt verdiepen over Yoga, het immuun­sy­teen, hoe je ziek­ten buiten de deur houdt en in even­wicht blijft.

Ja, ik ben heel blij dat ik inder­ti­jd eervol ontslag nam, en in het nu zelf­s­tandig onderne­mer ben, die graag onder­zoekt hoe je uit lastige sit­u­aties komt. 2020 was een lastig jaar, maar niet het einde van mijn bedri­jf. Mijn Yoga en Pilatesstu­dio Bodyflex 100% Catha­ri­na vind je in Den Haag, in de Fred­erik­straat 60 A. Het overzicht van de weke­lijkse Yoga en Pilates lessen die ik geef staat op mijn web­site, waar je ook kunt vin­den de agen­da van de webi­na­rs en work­shops die ik geef. 

online les geven 

Aankomende week staat een webi­nar gep­land: dins­dag 9 feb­ru­ari Chakra chik­it­sa, intro­duc­tie in het chakrasys­teem. Een nut­tig sys­teem dat kan bij­dra­gen aan meer har­monie en even­wicht! Wil je mee­doen, klik hier!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Muladhara Chakra

Muladhara Chakra

Mulad­hara chakra is een San­skri­et woord en betekent wor­tel. De eerste keer dat ik zelf werd gecon­fron­teerd met “mijn wor­tel” was tij­dens een chakra work­shop. Ik had op dat moment nog nooit van een chakra geho­ord, maar na deel­name aan deze work­shop was ik geïn­spireerd. Waar de andere deel­ne­mers van alles en nog wat waar­na­men en kon­den voe­len, taste ik volledig in het duister.

Mijn eerste chakra was duidelijk niet in bal­ans. Een chakra is een wiel van energie. Het is gele­gen in het energielichaam van de mens, en is een vast onderdeel van de Yoga leer. Er zijn meerdere chakra’s, samen vor­men ze een geheel, het chakrasys­teem.  Ze hebben alti­jd een beet­je met mij meegelopen. Een van mijn eerste klanten, liet zelfs twee boeken voor mij achter. Het zijn nu de meest gebruik­te boeken uit mijn per­soon­lijke bib­lio­theek. De afgelopen jaren heb ik mij steeds verder verdiept in de chakra’s. Je vin­dt de chakra’s langs de wervelkolom, het is niet iets dat je fysiek uit je lichaam kunt halen, het is een stro­mingspunt van twee tegengestelde energieën. Langs de wervelkolom liggen vijf chakra’s, daar­naast liggen er nog twee chakra’s in je hoofd, deze zeven vor­men samen de verbind­ing tussen hemel en aarde. Deze chakra’s ontwikke­len zich vanaf de con­cep­tie tot en met ado­les­cen­tie en beïn­vloe­den gedurende je hele lev­en je dagelijkse ritme. Zijn de chakras in bal­ans, dan ervaar je har­monie, zijn ze uit bal­ans dan ervaar je tur­bu­len­tie of ongemakken.

De func­tie van het eerste chakra is jezelf ste­vig ver­ankeren met de aarde zodat het licht dat je in je draagt kan schi­j­nen op deze aarde. En dat is in mijn geval een hele heftige stri­jd geweest, het was mijn kop boven het koren steken om er ver­vol­gens weer loei hard afges­la­gen te wor­den. Het heeft behoor­lijk wat tijd gekost eer ik mijzelf ste­vig had ver­ankerd, hier­voor moest ik eerst een hele­boel hin­dernissen nemen. Dit ging gepaard met harde lev­ens­lessen. Het eerste chakra gaat over je relaties met je ver­zorg­ers, met degene die je vad­er en je moed­er zijn. Een vad­er en een moed­er die ook weer een vad­er en een moed­er hebben en die de blauw­druk van de fam­i­lie van ene op de andere gen­er­atie over­bren­gen, tot­dat er een is die zegt ja maar wacht eens even, is het wel nodig om al dat oude zeer te bli­jven meeslepen. Want je neemt niet alleen de goede eigen­schap­pen van je oud­ers over, je neemt ook een hele­boel op je bord dat je echt niet hoeft te con­sumeren, maar waar­van je kan zeggen dit geef ik terug aan de keuken waar het van­daan komt. In mijn geval was het geen ruimte voor mijzelf, overgeërfd van mijn oud­ers, kinderen geboren om lev­en door te geven, maar niet bij machte waren te geven wat ze nodig hebben: ze bijs­taan een goede hecht­ing te mak­en in de eerste jaren van hun leven.

De func­tie van Mulad­hara chakra is sta­biliteit geven, wat betekent dat als je oud zeer meesleept waar­van je denkt dat dit je sta­biliteit geeft, je soms heel veel energie gaat kosten, je moet loslat­en. Nu geef ik terug aan de aarde wat ik niet nodig heb. Dat punt bereik­te ik de afgelopen zomer. Toen kwam ik tot stil­stand, zei mijn fysieke lichaam, nu is het genoeg, opnieuw aan­dacht voor  je eerste chakra, in je benen gaan staan.

Het eerste chakra gaat over zek­er­heid, het hebben van een huis, een veilige plek om te kun­nen lev­en, een goed inkomen en is gere­la­teerd aan je fysieke lichaam. Prob­le­men met je fysieke lichaam, je huis of je finan­ciën duiden bij­na alti­jd op een slecht func­tionerend eerste chakra, het ont­breken van een ste­vig wor­tel. Deze zomer werd ik weer niet bijges­taan, zij, zij redt het wel, dat heeft ze alti­jd gedaan! En dat luk­te, door te luis­teren naar mijn intuïtie en mijn lichaam, echt te luis­teren, niet alleen naar mijn fysieke lichaam, maar ook naar de sig­nalen die ik doorkreeg, ging ik in mijn benen staan. Het bracht mij tot het schri­jven van de cur­sus: Chakra Aligne­ment.

Een cur­sus waarin ik in acht op vol­gende lessen de zeven hoofdchakra’s behan­del en hand­vat­en aan­reik om met de chakras aan de slag te gaan. Een les bestaat uit een the­o­rie gedeelte en een prak­tijkgedeelte. Een les duurt twee uur, kosten voor deze cur­sus: € 295,00. Eerst vol­gende datum van deze cur­sus: woens­dag 1 mei 2019, aan­vang 10.00 uur. Ver­vol­gda­ta: 8,15,22,29 mei 2019, 5 juni, 12 juni en 19 juni 2019

Ja, ik sta weer in mijn benen en ik kan je zeggen dat voelt goed!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Blessure, in de wachtstand!

Je zit er niet op te wacht­en, op een blessure. Je denkt in een lekkere flow te zit­ten en dan plop als een duvelt­je uit een klein doos­je is daar een blessure. Een klant zei pas nog tegen mij: “Jij hebt nooit een blessure”. Dit zei zij een week voor mijn knieb­lessure. Maar daar was die dan, een blessure die mijn dagelijkse struc­tu­ur op zijn kop zette.

Dagelijkse structuur

Iedereen vaart er wel bij, een dagelijkse struc­tu­ur, een vast ritme dat je een bepaald hou­vast geeft voor het lev­en van alle dag. Ook ik had een vaste dagelijkse struc­tu­ur: 6.00 med­i­tatie, koffie drinken, kind wakker mak­en, onder de douche, brood mak­en en hup samen naar school. Heer­lijk samen rond­jes lopen op het school­plein en de dag bespreken. Aan dit rit­ueel kwam een eind door de zomer vakantie. En boven­di­en, door mijn knieb­lessure loop ik niet meer als een kievit maar als een soort slome schild­pad. Zit­ten om te mediteren is ook niet meer het­zelfde, dus besloot ik dat alles maar anders moest. Niet meer aan het einde van de mid­dag mijn Yoga oefenin­gen, maar in de ocht­end om zes uur in plaats van zit­ten en mediteren: een aangepaste Yoga dis­ci­pline.

Yoga discipline: Tapah

De afgelopen jaren had ik mij er keurig aan gehouden, aan mijn dagelijkse Yoga dis­ci­pline. En dat was niet alti­jd even gemakke­lijk om naast het moed­er­schap en onderne­mer­schap, ruimte vrij te mak­en om mijn Yoga oefenin­gen te doen. Niet 20 minuten op mijn yoga mat, nee ik hield mij braaf aan de opdracht: de hele eerste serie van Ash­tan­ga Yoga. Het werd mij ooit opge­dra­gen door mijn ler­aar. In het begin met grote weer­stand op mijn Yoga mat, maar de afgelopen maan­den met enorm veel plezi­er. Ik was best tevre­den dat ik na al die jaren trainen nage­noeg de hele serie beheer­ste. Tapah noe­men ze dat, een van de voorschriften van de Yoga leer, een dagelijkse Yoga dis­ci­pline opbouwen die het lichaam gezond houdt zodat de energie vrij kan doorstromen.

Tapah, verbranden

Vrij ver­taald betekent tapah ver­bran­den, je oefent omdat gene dat de vri­je doorstro­ming van energie blok­keert, los te lat­en. Al jaren had ik mijn focus op mijn rechter­been. Eerst op de Yoga docen­ten oplei­d­ing waaraan ik deel­nam. Toen bleek dat de tenen van mijn rechter­voet zich niet wilde sprei­den, wat ik ook deed, geen enkele beweg­ing. Op zoek naar de oorza­ak, het hele rechter­been was een beet­je eigen­wi­js. En het kwam alle­maal uit mijn rechter­he­up, waar ik ooit lang gele­den hard tegen ben geschopt. Een hele heftige gebeurte­nis, die voor een inprent zorgde, niet alleen in mijn hoofd, maar ook in het geheugen van mijn spieren. Het lichaam slaat alles op, en soms komt het los, zek­er als je besluit net als ik een dagelijkse Yoga dis­ci­pline te beoe­fe­nen. Dan kan het wel eens gebeuren dat je in een wacht­stand wordt gezet zodat er ruimte komt om oude won­den te helen en opnieuw te beginnen.

De rechterkant

De rechterkant verte­gen­wo­ordigt het man­nelijke aspect: de vad­er in jezelf, gren­zen trekken en afbak­e­nen. Is je rechterkant gezond en is er een goede samen­werken met de link­erkant, die staat voor het vrouwelijke aspect: de moed­er in jezelf, ver­zor­gen en doorstromen van gevoe­lens, dan voelt een kind zich veilig en zek­er. Mijn rechter­been heeft alti­jd mijn aan­dacht gehad door het inci­dent rond mijn twaalfde jaar en in het nu door mijn knieb­lessure, het is een kans om de diepe wond te helen. Nu wel die grens aan te geven, die ik toen niet kon geven, toen ik hulpeloos onderuit werd getrapt en het gevoel had dat ik het nooit zou over­leven. Lang ben ik er boos over geweest dat ik toen zo in elka­ar ben  geschopt. Maar na  jaren van oefe­nen op mijn Yoga mat ben ik het steeds meer gaan omar­men, in het hier en nu kan ik wel een grens trekken, nee zeggen als ik nee moet zeggen.

Vind ik het verve­lend die wacht­stand, hele­maal niet, het is niet meer dan een kans om opnieuw te starten en dan met de ste­un van een gezonde rechterkant.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Lente, ontwaken uit de winter

Nog maar even en dan is het lente! Het seizoen van ont­wak­en, het seizoen van meer licht en het eerste groen. Een seizoen dat uitn­odigt om een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Deze win­ter heb ik anders beleefd dan de voor­gaande jaren. Voor het eerst kon ik heel goed voe­len dat het lichaam mij maande om tot stil­stand te komen. Dit keer geen weer­stand van mijn zijde, dit jaar heb ik mij eraan overgegeven. Het was een eerste win­ter zon­der men­stru­atie. Mijn laat­ste men­stru­atie was in novem­ber rond mijn ver­jaardag. Het aftellen is begonnen, als ik nu nog ongeveer 1,5 jaar geen men­stru­atie heb, dan ben ik door de over­gang. In novem­ber ben ik 52 gewor­den. De laat­ste jaren van mijn men­stru­atie ben ik deze meer gaan omar­men, meer gaan respecteren. Het is een prachtig moment om tot stil­stand te komen, om je te ont­doen van bal­last en ruimte te mak­en voor een nieuw begin. Een moment om te luis­teren naar het lichaam dat zich wil reini­gen. Maar zo wordt het niet alti­jd gezien, het kan een ware kwelling zijn. Ook voor mij is het niet alti­jd een pret­je geweest, maar de laat­ste twee jaren, vond ik het geen kwelling, het was het moment om die andere kracht in mij te voe­len, die vrouw die zegt, nee dat wil ik niet, nu wil ik rust. Ik voel mij niet oké, ik wil alleen zijn.

Alleen is een prachtig woord dat staat voor al-een. Je bent al heel, een, het enige waar je voor moet zor­gen is de momenten te nemen om weer een te zijn. De men­stru­atie is zo’n moment. Het is het moment om je te ont­doen van bal­last, het is een soort oefe­nen op de fase van de over­gang. Want in de over­gang wordt het heel duidelijk, dit wil ik niet en dit wil ik wel. Waar ik eerst grote moeite mee had, nee, dit wil ik niet, is nu heel gewoon. Lang dacht ik dat ik rond een bepaalde leefti­jd mijn favori­ete vorm van Yoga niet meer zou kun­nen beoe­fe­nen. Maar inte­gen­deel sinds een paar weken, sinds de energie van de lente is te voe­len, voelt mijn prac­tice heel fijn.

Regel­matig stap ik op mijn mat voor het beoe­fe­nen van Ash­tan­ga Vinyasa Yoga. Dit is dynamis­che vorm van Yoga die voorschri­jft dat je op de dagen van je men­stru­atie niet oefent. In het begin had ik hier hele grote moeite mee. Maar om dit te begri­jpen is de beste leer­meth­ode om het te ervaren. Dus besloot ik mij te houden aan deze regel. En het heeft gew­erkt, in het hier en nu begri­jp ik waarom je het niet zou moeten doen, de baar­moed­er vraagt om reinig­ing. Hier is veel energie voor nodig. In de baar­moed­er zit een onbevrucht eit­je, dit eit­je moet eruit, dat gaat gepaard met samen­trekkin­gen van de baar­moed­er. Voor de een wat heftiger dan de ander, waarom zou jezelf onn­odig veel stress geven, neem de tijd en stop drie dagen met je prac­tice. Je baar­moed­er kan haar taak ver­richt­en en dat vind ze fijn. De afgelopen vijf jaar heb ik dit gedaan en het voelt heel goed.

Deze lente ga ik door met het beoe­fe­nen en les geven van deze vorm van Yoga. Het is een van de pijlers van het A B C van Yoga. Een inten­sieve Yoga train­ing waarin de basis wordt aan­gereikt om een Yoga prac­tice op te bouwen en uit­leg wordt gegeven aan de ver­schil­lende vor­men van Yoga. Het doel is niet om van jou een ler­aar te mak­en, het doel is om net als ik regel­matig de mat op te gaan voor het beoe­fe­nen van een Yoga rou­tine, of je lev­en in te richt­en aan de hand van de acht paden van Yoga.

Deze train­ing duurt acht maan­den en bestaat uit acht inten­sieve Yoga train­in­gen, acht work­shops en het vol­gen van weke­lijkse train­in­gen. Op dit moment geef ik deze train­ing, heb je de eerste train­ings­dag gemist en wil je nog aansluiten, informeer naar de inhaal mogelijkhe­den. En anders kun je je aan­melden voor een vol­gende train­ing, die van start gaat in augus­tus 2018. Voor meer infor­matie klik hier

De lente ik heb er zin in, de over­gang tot nu toe voelt het gelijk de lente, als een nieuw begin! Op naar een mooie lente!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Maancirkel, in het licht van de maan

In het licht van de maan wordt alles helder, kan je de liefde van je lev­en ont­moeten, geboorte geven of tegen je groot­ste ver­dri­et aan­lopen. Het zijn twee heel ver­schil­lende energieën, het één geeft je een hoop vreugde, het ander een hoop ver­dri­et. Soms kan je er niet bij waarom het je zo vre­selijk veel pijn doet, zit het diep in jou ver­ankerd, diep in je onder­be­wustz­i­jn. Is het iets dat je hebt opgelopen ter­wi­jl je nog heel jong was en heb je er in het hier en nu veel last zijn. Of heb je je aangepast om de sit­u­atie te kun­nen over­leven en weet je niet wat jou ziel wil. De maan werkt in op je onder­be­wuste processen en kan je helpen deze donkere stukken weer licht te maken.

Maan­cirkel is een bewustz­i­jns train­ing ontwikkeld door Catha­ri­na Bli­jlevens, samen gaan we aan de hand van de ver­schil­lende fas­es van de maan en de wis­selin­gen van de natu­ur met jouw obstakel aan de slag. Een keer per maand komen we samen en schi­j­nen we ons licht op de energie van die maan­pe­ri­ode, waar je tegen aan loopt, of wat je juist zou willen delen met een ander omdat het jouw veel vreugde heeft gebracht. Want deze maancirkel(s) zijn toe­ganke­lijk voor acht vrouwen.

Ja, ik begin met vrouwen, omdat ik vind dat de vrouwen er baat bij hebben met gelijkgestem­den over hun diep­ste ver­lan­gens en ver­dri­et te mogen prat­en, weer terug naar de matri­arch, de wijze vrouw. Eén moment in de maand, terug naar de ver­zor­gende, liefde­volle en sta­biele rots die een vrouw kan zijn. Zodat zij in het licht van de maan haar wijsheid en liefde kan schenken aan degene die het waard zijn, die haar koesteren en lief hebben, haar respecteren voor wie ze is en niet voor wie ze moet zijn.

Laat je maskers vallen”, is een van de onder­w­er­pen waar we mee aan de slag. Verder wordt aan de hand van Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, het mak­en van een maan­schild en med­i­tatie gew­erkt aan het ver­zor­gen en koesteren van jouw wijze vrouw, die je bent of die je wil zijn.

Deze train­ing is toe­ganke­lijk voor een ieder die aan de hand van wet­ten van de natu­ur op een eerlijke wijze, in een vertrouwde en veilige omgev­ing aan zijn diepere lagen wil werken. Ben je al een wijze vrouw, dan ben je ook van harte welkom, dan kun je doorgeven wat jij hebt ervaren.

Wanneer?

Deze train­in­gen vin­den plaats op volle maan dagen of op momenten dat er belan­grijke wendin­gen zijn in de seizoe­nen: win­ter wende en zomer wende, lente equinox en herf­st equinox.

De maan­cirkels zijn op zater­dag 14.00–16.00.

Kosten

Kosten voor het bij­wo­nen van één maan­cirkel: € 30,00. Wil je liev­er indi­vidueel aan de slag, dat kan ook. Kosten per uur voor indi­vidu­ele coach­ing € 65,00.

Deelnemen

Voor deel­name of het reserveren van jouw maantick­et aan deze maan­cirkel, laat je naam, adres, geboorte­da­tum achter via het con­tact­for­muli­er, en ver­meld: Ja, ik wil mee­doen aan maancirkel.

Wie weet ont­moeten we elka­ar op een van de maan­cirkels, in mijn Yoga en Pilates school Bodyflex 100% Catha­ri­na aan de Fred­erik­straat 60A te Den Haag.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Intensieve Yoga training, het A B C van Yoga

Gis­teren zei een dame tegen mij: ‘het is best lastig hoor jezelf veran­deren, dat lukt niet in een keer.’ Dat klopt als een bus, veran­deren is niet iets dat je in een dag doet. Mijn veran­der­ing begon vanaf het moment dat ik besloot mij te verdiepen in Yoga. Dat was in 2003. Mijn toen­ma­lige coach zei: ‘weet je het zek­er als je gaat, er is geen weg meer terug.’

Als je besluit te veran­deren, wil je ook niet terug. Tot op de dag van van­daag ben ik blij, dat ik toen de stap heb genomen, iets in mij gaf mij de aan­wi­jz­ing dat het mij goed zou doen, me verdiepen in Yoga en les gaan geven in Yoga in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catharina

Na der­tien jaar oefe­nen en les­geven kan ik zeggen dat ik een behoor­lijke veran­der­ing heb doorge­maakt. Yoga heeft daar heel erg bij geholpen, maar ook het door­lopen van de ver­schil­lende fas­es van het lev­en hebben ertoe bijge­dra­gen dat ik een andere kijk op het lev­en heb gekre­gen. Vol­gende week, kri­jg ik een nieuwe vlo­er. Voor deze nieuwe vlo­er moet mijn hele huis leeg, en dat is best fijn. Alle spullen die ik in de loop van mijn lev­en tot nu toe heb verza­meld wor­den tegen het licht gehouden, is het func­tion­eel, of houdt het mij vast in mijn verleden. Dat is pre­cies het pro­ces van beoe­fe­nen van Yoga, niet iedere houd­ing is direct een fijne houd­ing waarin je kunt ontspan­nen. Som­mige houdin­gen vra­gen om meer onder­zoek of om los te lat­en. Tij­dens de inten­sieve Yoga train­ing het A B C van Yoga wordt de basis gelegd voor het opbouwen van een Yoga prac­tice en wor­den hand­vat­en aan­gereikt hoe je kunt loslaten.

Deze inten­sieve Yoga train­ing: het A B C van Yoga richt zich op de eigen beoe­fen­ing, het opbouwen van een dagelijkse Yoga prac­tice. Dit is een eerste vereiste om te verbinden of terug te keren naar de inner­lijke kracht. Yoga is één wor­den, als we gaan oefe­nen komen vanzelf de hand­vat­en omhoog om tot deze een­word­ing te komen.

Het A B C van Yoga is verdeeld over acht week­enden waarin wordt behan­deld de basis­be­gin­se­len van Yoga, de ver­schil­lende Yoga vor­men, wordt inge­gaan op de begrip­pen Yin en Yang, de acht paden, de Yoga sutra’s en hoe je een eigen Yoga beoe­fen­ing tot stand brengt.

Les­geven is een vak, dat begint met zelf oefe­nen, zodat je meester wordt over de lesstof die je gaat doorgeven aan anderen. Miss­chien wil je geen Yoga docent wor­den maar ben je nieuws­gierig naar wat jou inspireert, waar jij in uit­blinkt. Ook dan kan Yoga een mooie manier zijn om weer in con­tact te komen met je inner­lijke kracht, jouw waarheid. Zelf­s­tudie is één van de pijlers van deze train­ing, door naar jezelf te leren kijken in een aan­ge­name sit­u­atie en een min­der aan­ge­name sit­u­atie kun je komen tot wie je bent. Yoga is een wor­den, verbinden, deze train­ing is een opstap­je naar eenworden.

Lijkt het je wat, deze train­ing, in okto­ber start de vol­gende edi­tie, meer infor­matie vind je op http://bodyflex.nl/yoga-pilates/intensieve-yoga-training-het-a-b-c-van-yoga/

 

 

Bookmark and Share

Lente, nieuwe en frisse energie

Lente, nieuwe en frisse energie, een nieuw product: Persoonlijke coaching

Heer­lijk, het is lente! Het seizoen van frisse en nieuwe energie. Meer licht en veel groen. Een seizoen dat uitn­odigt om naar buiten te gaan, een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Zelf heb ik het afgelopen week­end de energie van de lente goed kun­nen voe­len. Heer­lijk de keuken kast­jes opgeruimd. Alles van de planken, planken schoon gemaakt, de pro­ducten die nog goed waren terug op de planken, de pro­ducten die niet meer goed waren, van de planken en weggedaan. Kor­tom ruimte gemaak­te voor nieuwe pro­ducten, of ruimte gemaakt voor energie die gaat stromen.

Tij­dens de win­ter maan­den ben ik naar bin­nen gekeerd, heb ik mij verder verdiept in onderde­len van Yoga. Yoga is heel wor­den, energie bevri­j­den of lat­en stromen die je hebt geblok­keerd. Waar je zicht op kri­jgt, soms tij­dens het oefe­nen of nadat je van je mat bent gestapt. Iedereen heeft zo zijn eigen doe­len in het leven.

Der­tien lentes gele­den had ik een doel, het tot stand bren­gen van mijn Yoga en Pilates stu­dio in het cen­trum van Den Haag. In maart 2004 zat ik mid­den in een enorme ver­bouwing, de ene keer zat het mee en de andere keer zat het tegen. Al mijn energie stopte ik in deze ver­bouwing. Maar mijn doel werd bereikt. De afgelopen jaren heb ik veel lessen gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catharina.

Ik heb niet alleen heel veel lessen gegeven, zelf beoe­fen ik dagelijks Yoga en Pilates. Yoga en Pilates, twee vor­men die zich richt­en op har­monie en het zelf helend ver­mo­gen van het lichaam. Pilates richt zich op de dieper gele­gen spieren, de spieren van de buik en de spieren die het lichaam onder­s­te­unen in haar beweg­in­gen. Yoga is meer dan het bewe­gen van het fysieke lichaam. Yoga is het tot stil­stand bren­gen van de gedacht­en, zodat er ruimte ontstaat voor je ware essentie.

Je ware essen­tie, wie ben je? Wat doe ik, waarom ben ik hier? Vra­gen waarop je niet alti­jd antwo­ord hebt. Hoe fijn is het dan als iemand je daarin bijs­taat. Luis­tert naar je vra­gen. Advies geeft hoe meer van uit je ware essen­tie te lev­en. Miss­chien weet je wel je doel, maar is het niet gemakke­lijk daar richt­ing aan te geven. Tij­dens per­soon­lijke coach­ing, sta ik je bij je per­soon­lijke doel te halen of richt­ing te geven om te komen tot je doel. Dat kan zijn: gezond lev­en, betere energieverdel­ing, lev­en en werken in overeen­stem­ming van jouw eigen­schap, helen van de gewon­den delen van het zelf.

De lente, ik heb er zin in. Uit­er­aard bli­jf ik Yoga en Pilates lessen geven en beoe­fe­nen. Yoga en Pilates, de pijlers van mijn bedri­jf en mijn gezond­heid. Zon­der deze twee pijlers had ik mijn bedri­jf en mijzelf niet staande gehouden de afgelopen jaren. Der­tien jaar gele­den zat ik nog volop in de ver­bouwing van mijn pand. Op deze eerste dag van de lente, voel ik nog steeds die heer­lijke ver­fris­sende energie dat mijn werk mij geeft.

Wat een goed besluit om der­tien jaar gele­den te vertrouwen op het ritme van de natu­ur en te vertrouwen op mijn inner­lijke kom­pas! Een die jou ook van pas kan komen tij­dens een per­soon­lijke coach­ing. Meer infor­matie over per­soon­lijke coach­ing, klik hier.

Een fijne eerste lente dag!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe boekje: Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s. Inspiratie tot het schrijven van dit boekje kreeg ik door  een verzoek van een meisje. Als verjaardagspartijtje wilde ze graag een keer les krijgen in mijn Yogaschool samen met haar vriendinnen. Voor haar en haar vriendinnen maakte ik een les. Voor deze les zocht ik een onderwerp uit, het werden de zeven chakra’s. Degene die daar een mooie rol bij kon spelen was Ganesha.

Gane­sha is een hin­doeïstis­che God, die staat voor wijsheid en ken­nis. Hij is de god met het hoofd van een olifant, die helpt om obstakels te ver­wi­jderen en die staat voor een nieuw begin. Hij is een van mijn favori­ete goden bin­nen de Yoga en zijn mantra is een van de mantra’s die ik graag gebruik om mijn gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Met zijn mantra open ik het boek. Ook kinderen vin­den het heer­lijk om deze mantra te zingen:

OM GAM GANAPATYE NAMAHA’, 

Zeg de woor­den maar een paar keer op en voel wat het met je doet: OM GAM GANAPATYE NAMAHA’.

Na een paar keer opzeggen kun je ze ook gaan zin­gen. Doe maar, voel maar.  “Doe maar, voel maar,” woor­den die iedere Yogado­cent tegen je zegt tij­dens een Yoga les. Yoga is voe­len en ervaren, waar de energie stroomt en waar de energie niet stroomt. 

De chakra’s zijn wie­len van energie. Je kunt deze chakra’s niet zien, wel kun je je aan­dacht richt­en op deze wie­len van energie door het doen van Yoga oefenin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen en het her­halen van spec­i­fieke klanken. In het boek­je schri­jf ik over de chakra’s en staan Yoga oefenin­gen. Ieder chakra heeft een spec­i­fiek ken­merk en the­ma dat aansluit bij onder­w­er­pen die we in ons dagelijks lev­en tegenkomen. 

Op dit moment zou je kun­nen zeggen dat we de wijsheid van Gane­sha nodig hebben om de obstakels op te hef­fen die er op dit moment wereld­wi­jd aan de gang zijn. Vei­ligheid, het is niet meer zo vanzelf­sprek­end, vei­ligheid behoort toe aan het eerste chakra. Het eerste chakra staat voor sta­biliteit en vei­ligheid. Waar de andere chakra’s voor staan dat kun je lezen in het boek: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s. 

Het boek is vanaf 10 feb­ru­ari 2017 te koop bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en kost € 19,95. 

Ook een keer je ver­jaardag vieren bij Bodyflex of mee­doen met de work­shop: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s, op de web­site www.bodyflex.nl vind je een overzicht van de workshops. 

 

Bookmark and Share

Yoga werelddag

Van­daag is het Yoga werelddag, een dag in het teken van Yoga en waarop veel stu­dio spe­ciale lessen bieden om Yoga te delen. Zelf ben ik 12 jaar gele­den voor het eerst in aan­rak­ing gekomen met Yoga. Direct voelde het als thuiskomen. Van­daag zal ik geen Yoga les geven, maar ben ik wel op mijn Yoga mat gestapt voor mijn dagelijkse Yoga rou­tine: Ash­tan­ga Vinyasa Yoga.

Een prac­tice die steeds fijn­er voelt en die er aan heeft bijge­dra­gen dat ik steeds dichter bij mezelf ben gekomen. Yoga is verbinden, een wor­den met het zelf. Om hier­toe te komen zijn ons acht paden gegeven: De Acht paden van Yoga.

Deze zijn ooit op schrift gesteld door Patan­jali. In korte aforisme (sutras) heeft hij de leer van Yoga aan de wereld gegeven. Zijn werk is opgedeeld in 4 hoofd­stukken (padas), zijn werk wordt ook wel Raja Yoga genoemd. Yoga die ertoe bij­draagt dat mind tot stil­stand wordt gebracht. Mind die heel cre­atief kan zijn en iedere keer weer weet de lei­d­ing te nemen. Iets wat moet wor­den inge­toomd, immers wor­den deze niet inge­toomd dan kan dit voor een hoop obstakels zorgen.

In het eerste hoofd­stuk vangt Patan­jali aan met: nu een uit­leg van Yoga gevol­gd door 1.2 Cit­ta Vrit­tis Nirod­ha, wat staat voor “geest, wervelin­gen, slaap”, en kan wor­den uit­gelegd als: het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest. Wor­den deze tot stil­stand gebracht dan ver­keert men in een staat van Samad­hi, een staat van har­monie, een zijn met. Wor­den deze wervelin­gen niet bedongen dan moet men zich onder­w­er­pen aan de inten­tionele processen van de geest. Deze kun­nen lei­den tot aller­lei ongemakken.

Zelf heb ik de afgelopen jaren aan een steeds terugk­erend onge­mak gew­erkt, een oude gedrag­ing die iedere keer weer de kop opsteekt en een hoop energie kost. Gelukkig geeft Patan­jali ons ook twee belan­grijke aan­wi­jzin­gen om van deze onge­makken af te komen: Oefe­nen en onthechten.

De afgelopen jaren heb ik heel veel geoe­fend en heb ik me steeds meer kun­nen onthecht­en van een oud obstakel. De weg voor mij om deze te ont­dekken was dagelijks mijn yoga mat op te gaan om een asana prac­tice te doen. Mid­dels deze weg vond ik de houd­ing om dagelijks te mediteren en is mijn geest steeds meer tot rust gebracht. Tegen­wo­ordig is het obstakel geen obstakel meer. Yoga hoop ik nog lang te mogen beoe­fe­nen, op mijn Yoga mat voel ik me thuis en in harmonie.

Een hele fijne zondag en een fijne prac­tice als je er hebt voor gekozen van­daag aan Yoga te doen op deze Yoga werelddag!

mamma's visitekaartje-back_bewerkt-1

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share