Schrijven

In 2006 ben ik begonnen met schri­jven, het was een zwaar jaar waarin ik op de proef werd gesteld. In dit jaar was ik zwanger van mijn dochter. Zwanger zijn dat was een fan­tastisch gevoel. Maar wat moest ik doen, ik had net mijn Yoga en Pilates stu­dio geopend en  nooit meer verwacht moed­er te wor­den. Maar dat is nu juist het tover­wo­ord om het wel te wor­den. Net over de grens van 40 werd ik moeder.

Tij­dens mijn zwanger­schap werd ik gecon­fron­teerd met een lies­breuk, extra finan­ciële uit­gaven en als klap op de vuurpi­jl kreeg ik geen zwanger­schap­suit­k­er­ing. Ja, wat doe je dan, dan ga je op zoek naar je andere tal­ent. Dat bleek schri­jven te zijn.  In dat jaar schreef ik een boek: de Heilige ruimte. Het werd nim­mer een best­seller, maar ik had wel ont­dekt dat ik kon schri­jven. In het nu schri­jf ik nog steeds. Een laat­ste boek dat ik heb geschreven en uit gebracht is:

Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha, aan­wi­jzin­gen om de geest tot stil­stand te bren­gen. Een boek dat ik schreef in 2022. Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha vier San­skri­et woor­den die de inspi­ratie waren voor het schri­jven van dit boek. Vier woor­den die samen sutra 2 vor­men van de Yoga sutra’s van Patan­jali. Yoga (verbinden), chit­ta (geest) vrit­ti (werveling) en nirod­ha (stop­pen, stil­stand) waar ik over schri­jf in dit boek en aan­wi­jzin­gen geef hoe de geest tot stil­stand te bren­gen. Het boek kost € 19,95 en kun je via deze link bestellen.

Mijn blogs: 2020–2021

Het leek mij wel een goed idee, de blogs die ik geschreven heb in 2020–2021 onder te bren­gen in een boek. Zo ontstond deze titel: Mijn blogs 2020–2021, blogs die ik scheef tij­dens de coro­n­a­pan­demie. Een peri­ode waarin de over­heid bedri­jven ver­zocht hun deuren te sluiten, ook ik moest mijn deuren voor pub­liek sluiten. Wat mij bracht achter mijn (com­put­er) scherm om online les te geven en onder­tussen het nieuws ron­dom coro­na gade te slaan. Genoeg inspi­ratie om te schri­jven over zak­en die mij raak­ten te ver­w­erken en mijn ken­nis te delen.

Het resul­taat: een boek dat bestaat uit meerdere blogs, aange­vuld met extra infor­matie, Yoga oefenin­gen, med­i­taties en affirmaties.

ISBN: 97890–819-41686,

Ganesha en een reis langs de zeven Chakras

Gane­sha is een beeld dat je in bij­na ieder Yoga school tegenkomt. Hij staat sym­bool voor het weg­ne­men van hin­dernissen en is de bescher­mheilige van reizigers. In dit boek maak je ken­nis met Gane­sha en hoe hij is ontstaan. Een chakra is een onderdeel bin­nen de Yoga leer. Het is een prachtig the­ma om mee te werken. Ieder chakra staat voor een bepaald onderdeel waar we in het lev­en mee te mak­en kri­j­gen, zoals liefde, lev­en, com­mu­ni­catie, gevoe­lens en bewustz­i­jn. Yoga is vooral jezelf zijn. De chakra’s kun je zien als bouw­ste­nen om jezelf te kun­nen zijn.

Het boek­je begint met een inlei­d­ing over het ontstaan van Gane­sha, gevol­gd door een uit­leg over de chakra’s en Yoga oefenin­gen voor deze chakra’s. De oefenin­gen in dit boek zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en zijn ook zeer geschikt om samen met je kind te doen. ISBN num­mer: 978–90-819416–6‑2. Het boek is verkri­jg­baar in de winkel van Bodyflex 100% Catharina 

Chakra chikitsa, is de titel van mijn laatste boek.

Een boek waarin ik reis maak langs de zeven chakra’s en stil sta bij enkele gebeurtenis­sen in mijn lev­en. Chakra is wiel van energie, chik­it­sa is ther­a­pie heel mak­en. In het boek geef ik uit­leg over de chakra’s, staan oefenin­gen en tips om deze wie­len van energie in even­wicht te bren­gen. Het boek is vanaf 19 decem­ber 2020 verkri­jg­baar in mijn winkel en kost € 22,95.

Adres winkel: Fred­erik­straat 60 A 2514 LL Den Haag. Wil je het boek liev­er thuis ont­van­gen dan wor­den er verzend­kosten in reken­ing gebracht.

Wil je het boek bestellen? Maak gebruik van het bestelfor­muli­er:

Wil je samen met mij een reis mak­en langs de chakra’s of je verdiepen in deze leer? Doe mee met de cur­sus: Chakra chik­it­sa, een reis langs de chakra’s.