Schrijven

In 2006 ben ik begonnen met schri­jven, het was een zwaar jaar waarin ik op de proef werd gesteld. In dit jaar was ik zwanger van mijn dochter. Zwanger zijn dat was een fan­tastisch gevoel. Maar wat moest ik doen, ik had net mijn Yoga en Pilates stu­dio geopend en  nooit meer verwacht moed­er te wor­den. Maar dat is nu juist het tover­wo­ord om het wel te wor­den. Net over de grens van 40 werd ik moeder.

Tij­dens mijn zwanger­schap werd ik gecon­fron­teerd met een lies­breuk, extra finan­ciële uit­gaven en als klap op de vuurpi­jl kreeg ik geen zwanger­schap­suit­k­er­ing. Ja, wat doe je dan, dan ga je op zoek naar je andere tal­ent. Dat bleek schri­jven te zijn.  In dat jaar schreef ik een boek: de Heilige ruimte. Het werd nim­mer een best­seller, maar ik had wel ont­dekt dat ik kon schri­jven. In het nu schri­jf ik nog steeds. Een laat­ste boek dat ik heb geschreven en uit gebracht:

Ganesha en een reis langs de zeven Chakras

Gane­sha is een beeld dat je in bij­na ieder Yoga school tegenkomt. Hij staat sym­bool voor het weg­ne­men van hin­dernissen en is de bescher­mheilige van reizigers. In dit boek maak je ken­nis met Gane­sha en hoe hij is ontstaan. Een chakra is een onderdeel bin­nen de Yoga leer. Het is een prachtig the­ma om mee te werken. Ieder chakra staat voor een bepaald onderdeel waar we in het lev­en mee te mak­en kri­j­gen, zoals liefde, lev­en, com­mu­ni­catie, gevoe­lens en bewustz­i­jn. Yoga is vooral jezelf zijn. De chakra’s kun je zien als bouw­ste­nen om jezelf te kun­nen zijn.

Het boek­je begint met een inlei­d­ing over het ontstaan van Gane­sha, gevol­gd door een uit­leg over de chakra’s en Yoga oefenin­gen voor deze chakra’s. De oefenin­gen in dit boek zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en zijn ook zeer geschikt om samen met je kind te doen. ISBN num­mer: 978–90-819416–6‑2. Het boek is verkri­jg­baar in de winkel van Bodyflex 100% Catharina 

Chakra chikitsa, is de titel van mijn laatste boek.

Een boek waarin ik reis maak langs de zeven chakra’s en stil sta bij enkele gebeurtenis­sen in mijn lev­en. Chakra is wiel van energie, chik­it­sa is ther­a­pie heel mak­en. In het boek geef ik uit­leg over de chakra’s, staan oefenin­gen en tips om deze wie­len van energie in even­wicht te bren­gen. Het boek is vanaf 19 decem­ber 2020 verkri­jg­baar in mijn winkel en kost € 22,95.

Op dit moment kun je een afspraak mak­en om langs te komen op een exem­plaar van het boek op te komen halen in mijn winkel: Fred­erik­straat 60 A 2514 LL Den Haag. Wil je het boek liev­er thuis ont­van­gen dan wor­den er verzend­kosten in reken­ing gebracht.

Wil je het boek bestellen? Maak gebruik van het con­tact­for­muli­er: vul in je naam, adres en woon­plaats. Je ont­vangt van mij bin­nen 24 uur een bericht!

Wil je samen met mij een reis mak­en langs de chakra’s of je verdiepen in deze leer? Doe mee met de cur­sus: Chakra chik­it­sa, een reis langs de chakra’s.

 

 

Bookmark and Share