Over mij

Yoga kwam op mijn pad net voor de eeuwwis­sel­ing. Op dat moment gaf ik aer­o­bic en fit­ness lessen bij een aan­tal health­clubs in en rond Den-Haag. Overdag was ik werkza­am bij de gemeente Den Haag. Het paste mij wel: groep­s­lessen geven, mensen indi­vidueel begelei­den in het behalen van hun doe­len op het gebied van fitheid. 

Maar toen opperde iemand mij om toch eens mee te doen met een work­shop Pow­er Yoga, een afspraak te mak­en voor een pilates sessie. En zo werd het zaad­je gepland.

Mijn werkzaamheden

Voor ik het wist schreef ik mij in voor een oplei­d­ing Pow­er Yoga docent en een oplei­d­ing tot Pilates docent. Mijn activiteit­en in de avon­duren wer­den nu ook mijn dagelijkse activiteit­en. In 2004 nam ik eervol ontslag van mijn baan als ambte­naar bij de gemeente Den-Haag, huurde een ruimte waar ik van 2004 tot en met 2023 een yoga en pilates school heb gerund. Op 30 juni 2023 leverde ik de sleu­tels van het pand in en huurde ik mijn huidi­ge prak­tijkruimte. In deze ruimte geef ik een op een sessies, online groep­s­lessen. Als ik met grotere groepen op locatie wil werken/een work­shop wil geven huur ik hier­voor een ruimte. Ook kun je mij inhuren om bij een bedri­jf of healt­club, yogas­tu­dio les te geven.

Je kunt mij dagelijks op mijn mat vin­den voor het doen van oefenin­gen die mijn lichaam gezond houden. Mediteren, stilzit­ten, behoort ook tot mijn dagelijkse bezighe­den. Verder vind ik het heer­lijk om te lezen over yoga. Regel­matig ga ik naar de bib­lio­theek of boekhan­del om een boek te halen om mij te verdiepen in de leer van Yoga.

Opleiding

Mijn yoga oplei­din­gen heb ik gevol­gd in Ned­er­land. In de huidi­ge tijd hoef je gelukkig niet meer de hele wereld over te reizen om een train­ing te vol­gen bij een vooraanstaand ler­aar. Yoga ler­aren of beter geschreven mensen die mij inspir­eren daar hoef je niet perse voor in een vlieg­tu­ig te stap­pen om naar de andere kant van de wereld te reizen. Dus houd ik mijn ken­nis op peil door zo nu en dan een lezing/worshop van een inspir­erend mens te vol­gen of deel te nemen aan een online train­ing. Mijn voorkeur gaat dan uit naar ler­aren die in de lijn van Tiru­malai Krish­na­macharya de leer van yoga doorgeven. Ook lees ik graag boeken over mijn vakge­bied en schri­jf ik zo nu en dan zelf een boek.

Verder ben ik moed­er van een prachtige dochter. Samen geni­eten  wij van een wan­del­ing in het bos, langs het strand en al het moois dat de aarde ons schenkt. Koken is voor ons een feest, dat wat je eet bepaalt hoe je je voelt en draagt bij aan je gezond­heid. Het geeft je energie en dan pref­er­eren wij zuiver en eerlijk voed­sel. Ik kan wel schri­jven dat ik heel erg blij ben met het moed­er­schap en alles wat mij dat heeft gebracht. 

Onder­tussen ben ik de magis­che grens van vijftig  gepasseerd. Nog maar een paar jaar en dan ben ik zes­tig.  Ik ben tevre­den met waar ik nu ben, in het nu yoga beoe­fen en aan anderen doorgeef.

Andere mensen geven aan dat ik goed kan luis­teren, alti­jd weer de moti­vatie vin­dt om verder te gaan, mij niet uit het veld laat slaan door een ingri­jpende gebeurte­nis, maar ook dan in staat ben om aan­wezig te zijn en mijn passie uit te voeren. 

Naast mijn werk in mijn yoga prak­tijk heb ik zo nu en dan een part­time baan of klus die over het alge­meen in het teken staat van andere mensen te woord staan (klantenser­vice), hulpver­lenen of oplossin­gen zoeken voor een probleem. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens