Inspiratie

Inspi­ratie.

Inspi­ratie of ingev­ing, afgelei­dt van inspir­eren. Inspir­eren of bezie­len, doen ontstaan. Heel vrij ver­taalt dat wat mij energie geeft, mij doet ade­men. De adem die mij verbindt die mij doet lev­en. Zelf raak ik geïn­spireerd op mijn mat of in mijn bed. In bed als ik slaap en droom. Op de mat als ik beweeg en mijn yoga of pilates oefenin­gen doe. Wat een veran­derin­gen hebben deze vor­men van bewe­gen mij gegeven. Van een ambte­naar met een bijbaan­t­je in de avon­duren naar een zelf­s­tandig onderne­mende moed­er met veel rust­mo­menten. Ik kan het iedereen aan­raden. Een mat­je kopen, en een dagelijkse train­ing opbouwen op je mat. En dat hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. De pilates oefenin­gen zijn geweldige oefenin­gen om op een goede manier je lichaam te trainen en een beter con­tact te mak­en met je intuïtie. Yoga kent vele vor­men en is voor iedereen toe­ganke­lijk. De eerste keer dat ik zelf in aan­rak­ing kwam met Pilates dacht ik, wat is dit? Zo weinig her­halin­gen en eigen­lijk heb ik een fan­tastisch gevoel. Heel anders als wat ik voel als ik mij diep in het zweet werk in een aer­o­bic les. Het was dan ook geen lastige besliss­ing om mijn bestaan als ambte­naar bij de belast­ing­di­enst en bijbaan­t­je als aer­o­bicin­struc­teur achter mij te lat­en. Immers mijn oefenin­gen op mijn mat van 185 bij 66 cm gaf mij een zelfde resul­taat en eigen­lijk meer. Het bew­erk­stel­ligde of onder­s­te­unde een grote veran­der­ing in mij. Een betere verdel­ing van mijn energie, het bood mij struc­tu­ur en een sterk en krachtig mid­den. De buik­spieren komen goed aan bod bij de pilates oefenin­gen. En niet alleen de spieren die we in eerste instantie zien maar ook de dieper gele­gen spieren wor­den hier aan het werk gesteld. Degene die de con­t­role geven. Een ander soort con­t­role als die vanu­it het denken voort komt. Deze spieren die aan het werk wor­den gezet door de oefenin­gen vanu­it het mid­den aan te sturen en met pre­cisie uit te voeren zor­gen ervoor dat de grotere spieren de juiste arbeid lev­eren en niet over hun gren­zen wor­den getrokken. En dat is wat ik zocht, een manier van bewe­gen die mij in het mid­den houdt zodat ik alle antwo­or­den kan ont­van­gen die ik nodig heb om het dagelijkse lev­en te verge­makke­lijken. En dat geeft mij veel voordeel. Meer tijd voor de din­gen die ik leuk vind om te doen, in aan­dacht les­geven en andere inspir­eren dagelijks aan Yoga of Pilates te doen. 

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share