Coachen

Coachen en anderen begelei­d­den is iets dat ik graag doe. In het verleden ben ik werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag en op een Health club. Bij bei­de had ik een coordinerende taak. Een van mijn tak­en was andere coachen en het beste in hen naar boven halen. Iets dat ik nog steeds graag doe, maar nu in mijn eigen bedri­jf: Bodyflex 100% Catha­ri­na.

Waar ik groep­s­lessen, work­shops, per­son­al train­ing en coach­ing geef.

Je kunt bij mij aan­klop­pen als je een thuis beoe­fen­ing wilt opbouwen in Yoga, med­i­tatie, je fut­loos voelt en meer energie nodig hebt. Hoogsen­si­tief bent of jezelf wilt ontwikke­len op spir­itueel gebied, vra­gen hebt over iets dat jouw energie blok­keert, en hier advies bij wil.

In het hier en nu beschik ik over veel ken­nis en ervar­ing om jouw doel te bereiken op het gebied van fysiek, men­taal of spir­itueel vlak.

Hoe ik te werk ga?

Je kunt mij benaderen voor een afspraak op locatie of online. In een ken­nis­mak­ings­ge­sprek, ont­moeten wij elka­ar en geef je aan waar je aan wilt werken. Uit dit gesprek vol­gt een advies en een plan hoe jouw doel te bereiken. Hier­voor wor­den afsprak­en gemaakt waarin gew­erkt wordt met het­geen is vast kom te staan in ons ken­nis­mak­ings­ge­sprek. Gemid­deld zijn er vier tot tien afsprak­en. Je kunt van mij adviezen verwacht­en over bewe­gen, voed­ing, com­mu­ni­catie en wat je kunt doen om tot een goede oploss­ing te komen. Ook kri­jg je opdracht­en om zelf­s­tandig uit te voeren, deze zijn om je te onder­s­te­unen je doel te bereiken of je obstakel weg te nemen.

Wil je een afspraak mak­en voor coachen?

Voor het mak­en van een afspraak graag gebruik mak­en van het con­tact for­muli­er, laat je naam, email adres achter en ver­meld dat je een afspraak wilt mak­en voor 1 op 1 coachen.

Kosten  1 op 1 coachen:

  • Eerste gesprek: €  35,00
  • Afspraak/consult 60 minuten: € 90,00

Deze kosten wor­den niet ver­goed door zorgverzek­er­aars, wel is er vaak bin­nen het bedri­jf of de organ­isatie voor wie je werkt bud­get en ruimte voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Voor zelf­s­tandi­ge onderne­mers zijn deze kosten fis­caal aftrek­baar als bedrijfskosten.

Tot slot het kan natu­urlijk voorkomen dat het niet lukt op een gemaak­te afspraak na te komen. Een gemaak­te afspraak kun je alti­jd afzeggen maar wel graag uiter­lijk 24 uur van tevoren annuleren, anders ben ik genoodza­akt de kosten in reken­ing te brengen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens