Coachen

Coachen en anderen begelei­d­den is iets dat ik graag doe. In het verleden ben ik werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag en op een Health club. Bij bei­de had ik een coordinerende taak. Een van mijn tak­en was andere coachen en het beste in hen naar boven halen. Iets dat ik nog steeds doe. Mijn werk­tu­igen zijn luis­teren, mijn intu­itie en de chakra’s.

Door te luis­teren geef je een ander ruimte om te zijn en te lat­en zien waar behoefte aan is. intu­itie, is inner­lijk weten. De chakra’s kun je zien als weg­wi­jz­ers die aan­wi­jzin­gen geven waarom patro­nen zijn gelegd. Wat deze patro­nen met je doen, en wat de uitkomst is in het hier en nu.

Chakra’s bren­gen je naar de wereld van voe­len en beleven. Van nature is een kind in con­tact met zijn intu­itie. Een kind ver­vormt zich of gaat zich anders gedra­gen als het iets moet doen wat niet in overeen­stem­ming zijn met zijn gevoel, hem in beweg­ing brengt. In ons liggen zaden op basis waar­van we in beweg­ing komen, het enige wat nodig is, is de zaden eruit halen die niet bij jou passen, deze loslat­en en ervan onthechten.

Over chakra’s

Een chakra is een wiel van energie gele­gen in het energie lichaam. Er zijn meerdere chakra’s die samen het chakrasys­teem vor­men. Voor een goed func­tioneren van het sys­teem is het belan­grijk dat het gelijk een boom ste­vige wor­tels heeft, zodat het in even­wicht bli­jft als het wordt geteis­terd door een storm of andere omstandigheid van buite­naf. Een mens in even­wicht is iemand die in verbind­ing is met zijn kern en van­daar uit han­delt in het dagelijks leven.

En dat is niet alti­jd zo. Miss­chien voor jou ook wel niet en lees je op dit moment mijn pag­i­na, was je op zoek naar een coach, iemand die naar je luis­tert. Die samen met jou gaat kijken wat nodig is om het even­wicht te her­stellen, kijkt waar je uitdagin­gen liggen, hoe je een prob­leem oplost, wat je nodig hebt om weer volledig in je kracht te gaan staan. Van­daar uit gaat bewe­gen zodat het lev­en fijn is, dit betekent niet dat je geen prob­le­men meer hebt, maar als die er zijn dan los je deze gemakke­lijk­er op.

Hoe ik te werk ga?

Je kunt mij benaderen voor een afspraak op locatie. Ik luis­ter, observeer en zet mijn intuïtieve ver­mo­gens in. Uit dit gesprek vol­gt een advies en een plan hoe jou doel te bereiken. Hier­voor wor­den afsprak­en gemaakt waarin gew­erkt wordt met het­geen is vast kom te staan in het eerste gesprek. Gemid­deld zijn er vier tot tien afsprak­en nodig. Je kunt van mij adviezen verwacht­en over bewe­gen, voed­ing, com­mu­ni­catie en wat je kunt doen om tot een goede oploss­ing te komen. Ook kri­jg je opdracht­en om zelf­s­tandig uit te voeren, de opdracht­en zijn om je te onder­s­te­unen je doel te bereiken of je obstakel weg te nemen.

Waar je bij mij voor kunt aankloppen?

Wil je een afspraak maken voor coachen?

Voor het mak­en van een afspraak laat je gegevens achter op het con­tact formulier

Kosten voor coachen:

  • Eerste gesprek: €  35,00
  • Afspraak/consult 60 minuten a 75 minuten: € 75,00

Deze kosten wor­den niet ver­goed door zorgverzek­er­aars, wel is er vaak bin­nen het bedri­jf of de organ­isatie voor wie je werkt bud­get en ruimte voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Voor zelf­s­tandi­ge onderne­mers zijn deze kosten fis­caal aftrek­baar als bedrijfskosten.

Tot slot het kan natu­urlijk voorkomen dat het niet lukt op een gemaak­te afspraak na te komen. Een gemaak­te afspraak kun je alti­jd afzeggen maar wel graag uiter­lijk 24 uur van tevoren annuleren, anders ben ik genoodza­akt de kosten in reken­ing te brengen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share