Training: Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is een train­ing die je kunt vol­gen in mijn yogas­tu­dio Bodyflex 100% Catharina. 

Chakra chik­it­sa zijn san­skri­et woor­den. Chakra is wen­te­lend wiel, een wiel van energie dat je niet met je blote oog kunt waarne­men, maar wel met je inner­lijke oog. Aan de hand van visu­al­isatie en ver­beeld­ing kan een beeld gevor­md wor­den van een chakra. Mensen die hun inner­lijk oog goed getraind hebben kun­nen chakra’s zien (waarne­men). Chik­it­sa wordt ver­taald als ther­a­pie, heel mak­en. Aan de hand van oefenin­gen: aan­dacht, adem, visu­al­isatie en opsporen van over­tuigin­gen die zor­gen voor een steeds wed­erk­erende uitkomst die voor ver­stor­ing zorgt in het chakrasys­teem wordt naar har­monie toegew­erkt in lichaam, geest en ziel.

Over deze training Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa bestaat uit acht lessen. In deze lessen mak­en we een reis door het chakrasys­teem. In een les staat een thema/chakra cen­traal, een les duurt twee en half uur. Aan het eind van de reis heb je ken­nis over het chakra-sys­teem, inzicht in je energiehuishoud­ing en hoe je dit posi­tief en negatief kan beïn­vloe­den. De energiehuishoud­ing bepaalt hoe je je voelt, en of je al dan niet gevoelig bent voor dishar­monie. Ziek­te, onrust, veel gedacht­en hebben, stressvolle sit­u­aties zijn een teken van dishar­monie. Chakra chik­it­sa leert je hoe van bin­nenu­it deze dishar­monie terug te bren­gen naar de staat die we graag willen man­i­festeren op aarde: even­wicht en harmonie.

In les een wordt ken­nis gemaakt met het chakrasys­teem, wat het voor je doet en wat je er meekan. Les twee tot en met zeven wordt een van de chakra’s behan­deld die liggen in het lichaam en cor­re­spon­deren met bepaalde gebieden in het lichaam. In les acht mak­en we de bal­ans op en beschik je over gede­gen ken­nis over het chakra-systeem. 

Wanneer is deze cursus

Deze train­ing begint op don­derdag 26 jan­u­ari 2023, aan­vang lessen 9.30 uur. Een les duurt twee en half uur. Tij­dens de reg­uliere schoolvakanties is er geen les.

Wat leer je? Je leert over de chakra’s, je energiehuishoud­ing, over het inner­lijk oog en hoe je het chakrasys­teem in even­wicht kunt bren­gen. Ook ont­vang je infor­matie wat de voorde­len zijn als het chakrasys­teem in even­wicht is. Dit ga je leren aan de hand van yoga­houdin­gen, visu­al­isatie, ademhal­ing­soe­fenin­gen en med­i­tatie. Ook leer je welke voed­ing (energie) je beter wel of niet kunt nut­ti­gen en ga je aan de slag met nut­tige voed­ing voor je chakra’s: denk hier­bij aan kleur, edel­ste­nen, geur en geluid.

Inschrijven Chakra chikitsa

Het is pret­tig als je mate­ri­alen mee­neemt naar de train­ing. Nodig voor deze train­ing: yoga­mat, med­i­tatiekussen, twee yogablokken, schrift, pen. Iedere train­ing ont­vang je een hand­out met de lesstof die op die dag wordt behandeld. 

Kosten voor deze train­ing € 395,00 vooraf­gaand aan de train­ing te voldoen. 

Wil je mee­doen met? Je kunt je inschri­jven via het inschri­jf­for­muli­er. Leuk als je mee­doet met deze train­ing Chakra chik­it­sa.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Spiritueel ontwaken

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga: onthecht­en van dat je niet bent, in je licht gaan staan, laat je inner­lijk stralen, laat de wereld zien wie je bent.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, spir­itueel coach, inspi­ra­tor. In mijn Yoga prak­tijk geef ik weke­lijks les in Yoga en verdiepingscur­sussen aan een ieder die hier­voor open staat. 

Een van verdiepingscur­sussen die ik geef is: Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga. 

Over de acht paden

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. Een ieder is gebaat dit boek ter hand te nemen, te lezen, en de infor­matie te ontrafelen.

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deze paden kwa­men op mijn weg nadat ik een heftige besliss­ing nam. Ik nam eervol ontslag van mijn vaste baan bij de gemeente Den-Haag, en ging mijn hart achter­na: les­geven in Yoga en Pilates andere motiv­eren ook een dagelijkse Yoga rou­tine op te bouwen.

Spiritueel ontwaken

Maar het ver­liep anders, ja ik heb heel veel les gegeven, veel klanten gehad maar ook heel veel tegensla­gen gehad, ja het was een pit­tige tijd: Spir­itueel ontwaken.

Spir­itueel ont­wak­en, is afs­tand nemen van wat je niet bent, soms hele lastige beslissin­gen mak­en, sprin­gen in het onbek­ende en terug bewe­gen naar liefde en licht waar je ooit bent begonnen.

Soms heb je hier iemand bij nodig, klop je bij iemand aan. Ook ik deed dat: “Zo ben je daar ein­delijk!”, waren de eerste woor­den die mijn spir­ituele coach tegen mij uit­sprak: “Ik had je al verwacht, ik had je al zien komen, ik wist dat je kwam. Wouw, wat maak­te deze dame indruk op mij, en voor ik het wist zat ik weke­lijks bij haar in de stoel, en stelde ik haar mijn vragen.

Dat is al weer heel wat jaart­jes gele­den. Tegen­wo­ordig ben ik spir­itueel coach, kun je met mij afspreken voor een per­soon­lijk con­sult en geef ik een train­ing: Spir­itueel ont­wak­en, met de acht paden van Yoga.

Over de training: Spiritueel ontwaken, met de acht paden van Yoga

In acht lessen die elk om en nabij twee uur duren, maak je ken­nis met de acht paden van Yoga, hoe je ze kunt inzetten, en waar ze je brengen.

Deze train­ing start in decem­ber op woens­dag 8 decem­ber 2021, laat­ste les is op woens­dag 9 feb­ru­ari 2022. Aan­vangsti­jd van de lessen 10.00 uur, je kunt de lessen op locatie bij­wo­nen of online. Ook wor­den de lessen opgenomen, je kunt alti­jd om een replay ver­zoeken mocht je een datum niet kunnen.

Kosten voor deze train­ing: € 275,00, je kunt je aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share