Verhoog je frequentie

Ver­hoog je fre­quen­tie dat was de opdracht, nu ruim twee jaar gele­den. Ik kreeg een PDF en ging aan de slag. Dat wat je uitzendt komt naar je toe, zo sim­pel is het en als jij wilt dat het anders wordt dan ben jij degene die dat kan veran­deren. Dus begin met op te ruimen dat je niet bent en stel jezelf open voor je ware tal­en­ten, zo ver­hoog je de fre­quen­tie, ga doen wat je tal­ent is en je zal schi­j­nen. Dit pro­ces kan kort duren, lang duren, dat heb jij in de hand.

Hogere fre­quen­tie, liefde en waarheid, posi­tieve energie dat jou laat stralen. Het is een prachtig pad, maar je moet wel bereid zijn om los te lat­en, de energie die jou in de lagere fre­quen­tie houdt, angst en con­t­role. En dat kan een uitdag­ing zijn, want daar kun je zo aan gewend zijn, gelijk een jas die je maar niet wil weg­doen, want het draagt zo lekker!

Tweelingziel

Maar gelukkig is daar de tweel­ingziel, iets of iemand die pre­cies de plekken aan­wi­jst waarom jij daar verbli­jft, keer op keer, net zolang tot je het ziet. Zie je het, dan kan je het loslat­en en door­be­we­gen naar de hogere fre­quen­tie, waar het fijn ver­to­even is. 

De tweel­ingziel is het andere deel van jou, gelijk dna bestaan we uit twee stren­gen, een man­nelijke streng en een vrouwelijke streng, deze twee stren­gen stam­men af van een vonk, de god­delijk bron, samen zijn ze een krachtig energieveld dat in staat is om de aarde naar een hoger niveau te tillen.

De ander kan net als jij geïn­car­neerd zijn op aarde, of verbli­jft in het grote veld dat de aarde omringt, een veld dat aan­wi­jzin­gen geeft hoe de fre­quen­tie te ver­hogen.

Op dit moment wor­den er heel veel aan­wi­jzin­gen gegeven vanu­it dit hogere veld, en is er  drin­gend behoefte aan mensen die kun­nen com­mu­niceren op basis van hogere fre­quen­ties.

Workshop: Tweelingziel, jezelf ontmoeten

Wil jij een van die mensen zijn, of heb je er behoefte aan om je ken­nis te ver­hogen inza­ke lager en hogere fre­quen­tie. 

In de work­shop: Tweel­ingziel, je zelf ont­moeten geef ik aan­wi­jzin­gen hoe je hier kunt komen. Deel ik oefenin­gen en med­i­taties, geef ik voor­beelden van lagere fre­quen­tie, hogere fre­quen­tie, en mijn ken­nis over de tweel­ingziel. Het is geen roman­tisch ver­haal, het is hard werken en incasseren, in de spiegel dur­ven kijken, loslat­en en onthecht­en.

Wanneer is deze workshop?

Op aan­vraag, een op een of in een kleine groep wordt deze work­shop aange­bo­den. Voor meer infor­matie over deze work­shop kun je con­tact met mij opne­men.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens,

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Overgang, een spiritueel keerpunt

De over­gang, een spir­itueel keer­punt, achter lat­en je vrucht­baarheid, opeisen je vrouwelijke tal­ent, ingegeven vanu­it het zie­len­wezen, in con­tact zijn met de intuïtie, al het opge­plak­te en aangepaste aan de omstandighe­den achter je lat­en, bereid zijn los te lat­en dat je niet bent.

Lotus

Dat is hoe ik de over­gang heb ervaren, een knieb­lessure die mij tot stil­stand bracht, overver­moeid door het jaren­lange moed­eren, zor­gen voor anderen, werd aan mij een teken gegeven schoon schip te mak­en.

Wat ik deed, ik reis­de langs mijn chakra’s, zei nee tegen wat ik niet wilde en ging weer luis­teren naar mijn intuïtie, de stem van de ziel, het licht dat je bent.

Ook ervaren

Dat kan in de cur­sus: De over­gang, een spir­itueel keer­punt, leer je over de over­gang, de ver­schil­lende inwi­jdin­gen en fas­es van het lev­en, waar de over­gang voor staat, hoe je emoties kunt beheersen en overzien. Leer je oefenin­gen die beter aansluiten bij wat je lichaam en je ziel willen. De ziel komt tot uit­drukking door voe­len, je lichaam geeft het feil­loos aan, jij hoeft niets anders te doen, dan de taal van het lichaam te begri­jpen, en de bood­schap­pen van de ziel te leren lezen!

Doe je met mij mee, met deze cur­sus die valt onder lev­ens­beschouwing en eso­terie. Iets dat mag op locatie als je daar goed bij voelt, natu­urlijk kun je ook online aan­schuiv­en, of bewe­gen we in twee­t­allen naar buiten als de les er om vraagt en de weer­go­den ons gun­stig gezind zijn.

Over deze cursus

Deze cur­sus bestaat uit vijf lessen, waarin we reizen langs de ver­schil­lende fas­es van een vrouw, en de inwi­jdin­gen die we onder­gaan tij­dens het lev­en op aarde. In de lessen komen aan bod: de vijf ele­menten van de natu­ur, de ver­schil­lende fas­es van de vrouw, de processen in het lichaam, wat voor invloed de ver­schil­lende fas­es hebben op hoe je je voelt.

Uit­er­aard gaan we ook aan de slag met med­i­tatie, visu­al­isatie, yoga (zon en maan energie) en de chakra’s. Ook gaan we kijken naar mid­de­len om je te verbinden met de wijze vrouw in jou: de Hoge­priesteres!

Voor wie, wanneer en kosten

Vrouwen voor, tij­dens en na de over­gang, vrouwen die in hun kracht willen staan, die op een natu­urlijke wijze de bal­ans willen her­stellen, en na de over­gang in overvloed willen lev­en. Iedere vrouw die zich wil verbinden met haar spir­i­tu­aliteit.

Op 13 april 2021 start deze cur­sus: op dins­dag­mid­dag kun je een plaats reserveren. Uit­er­aard zijn er slechts een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Dins­dag­mid­dag begin­nen we om 14.00 uur, verwachte duur van een les: twee uur. Kosten cur­sus vijf lessen: € 260,00. Tij­dens de meivakantie is er geen train­ing.

Namaste, Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Ontwaken uit een lockdown

Lotus

Ont­wak­en uit een lock­down, de een doet hier wat langer over dan een ander, de een heeft het door een ander niet. Wan­neer zit je in een lock­down? Je denkt dat je hier in zit sinds half decem­ber 2020. Maar dat is niet zo. Je zit hier al veel langer in, alleen je was het je niet bewust. 2020 was een jaar waarin je bewust kon wor­den kon besluiten, ik ga het anders doen of ik bli­jf alles doen zoals het was. En er was natu­urlijk een boos­doen­er iemand die jou belette om te doen wat je wilde doen, wat je al zolang deed op jouw manier, wie denkt hij eigen­lijk wel dat hij is, de man is vast een afgezant van de duiv­el.

Dat is wat je kunt denken, maar door dat te denken, beweeg je al met de energie van de duiv­el mee. En dat wil je voorkomen, dat is geen fijne energie, energie die je waarschi­jn­lijk gewend bent, en daarom beweeg je mee. 

Over energie

Alles op deze aarde is energie, en alles dat jij hoeft te doen is te voe­len of deze energie jouw energie is, en dat kan zijn: negatieve energie, of posi­tieve energie, ook wel 3d of 5d. Prachtige ter­men maar als je niet weet waar ze voor staan dan heb je er niets aan.

Twee jaar gele­den wist ik dat ook niet, dacht ik waar gaat het over: 3d, 5d? “Nou, antwo­ordde mijn dochter, 5d dat is voe­len, net als in een 5d film dan zit je er mid­den in, 3d dan kijk je op een afs­tand toe en voel je het niet.”

Heel sim­pel verk­laard, maar wel heel helder. Voe­len is iets heel krachtigs, maar ook iets waar­van we soms niet meer weten wat het is, de een heeft het over een onder­buik gevoel, een ander over iets heel magisch.

Voe­len is magisch, het kan je heel erg helpen om je niet machteloos te voe­len, uit een lock­down te stap­pen, het kan je krachtig mak­en in het hier en nu posi­tieve energie geven om door te bewe­gen, ter­wi­jl de wereld om je heen in de lock­down bli­jft.

De lock­down, zo naar voor som­mige en voor anderen niet, het is ook heel verve­lend een kabi­net dat tegen je zegt: “Je moet je zaak sluiten!”

Weer open voor publiek

Maar gelukkig vanaf mor­gen gaan er weer heel veel open, fijn voor hun, andere bli­jven achter, weer andere gaan toch open, ze zijn er klaar mee, ze zijn zich bewust waarom ze daar zat­en, lat­en oude energie achter zich en gaan aan de slag met frisse nieuwe energie! 

Mijn Yoga en Pilates stu­dio is voor pub­liek nog ges­loten. In het nu geef ik online groep­s­lessen Yoga en Pilates. Maar vanaf mor­gen mag mijn winkel wel weer open, op afspraak mag ik klanten in mijn winkel ont­van­gen. Verder geef ik een op een con­sul­ten (coach­ing) aan een ieder die op een ver­ant­wo­orde wijze aan zijn inner­lijk wil werken of het even­wicht wil her­stellen in zijn wie­len van energie: Chakra chik­it­sa. 

Ik wens je een hele fijne dag!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bodyflex 100% Catharina

Bodyflex 100% Catha­ri­na is de naam die ik gaf aan mijn Yoga en Pilates Stu­dio. Een stu­dio in het cen­trum van Den-Haag, een fijne plek waar je lessen, work­shops, train­in­gen (groep of indi­vidueel) en webi­na­rs kunt vol­gen.

Tot en met 2003 was ik werkza­am bij de Gemeente Den-Haag, bij de Gemeen­telijke belast­ing­di­enst, waar ik de func­tie had van coördinerend medew­erk­er, een team lei­d­de dat belast was met de opvang en antwo­ord geven aan burg­ers op hun vra­gen en bezwaren inza­ke gemeen­telijke heffin­gen. Een hele leuke baan, maar die mij in 2003 parten begon te spe­len, iets in mij wist dit is niet waar ik oud mee ga wor­den. Dus toen ik in een arbei­d­scon­flict de han­dreik­ing kreeg dat ik met een welver­di­ende bonus deze baan achter mij mocht lat­en, zei ik geen nee, accepteerde het aan­bod, nam eervol ontslag en richtte mijn aan­dacht op dat mijn inter­esse had gewekt: Yoga en Pilates 

Mijn eerste sessie op de Pilates-appa­ratu­ur zette iets in mij aan, ik kon wel voe­len dat ik weinig tot geen con­tact had met mijn lichaam, daar waar een ieder met gemak zijn lichaam over zich heen tilde, had ik echt geen flauw idee hoe dit voor elka­ar te kri­j­gen, een zelfde gevoel bekroop mij in de Yogaschool waar ik mijn oplei­din­gen vol­gde. Had iedereen zo de ver­schil­lende beweg­in­gen voor elka­ar, ik had het gevoel, dat hele­maal niets in mij wen­ste te doen wat de Yogado­cent ons opdroeg.

Oefenen en onthechten

Maar ik geef niet zomaar op, dus besloot te luis­teren naar de docent, rolde braaf mijn Yoga mat uit om te oefe­nen, en probeerde in de ocht­end te mediteren. En het werk­te, ik oefende, en oefende en mijn lichaam werd weer lenig en soe­pel, mijn gedacht­en kwa­men tot stil­stand en kreeg steeds meer zicht op de zaad­jes die voor onrust zorgden.  

Een­maal zicht op de zaad­jes was het een kwest­ie van verder bewe­gen zoals ik alti­jd deed, of mijzelf onthecht­en van patro­nen die voor onrust zorgden. Iets waar ik oog voor kreeg toen ik moed­er werd en met de won­den van mijn inner­lijk kind werd gecon­fron­teerd. Dat was best een pit­tige tijd: onderne­men, moed­eren, les geven en ook mijn bedri­jf overeind houden, maar door te gaan schri­jven bewoog ik verder door deze tijd. Ik schreef wat boeken en hield goede hoop dat de zon voor mijn bedri­jf weer zou gaan schi­j­nen.

Tot vorig jaar, toen we alle­maal wer­den over­vallen door het Coro­n­avirus, het was even schrikken, maar ik vond het niet erg, geen klanten in de zaal en achter de scher­men bewe­gen. Er ging een nieuwe wereld voor mij open: online werken.

Online lessen en webinars

In het nu geef ik nog steeds ‘live’ les in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na waar ik tij­dens lock­downs online les geef, en in de tussen­liggende peri­odes hybride: een deel in de stu­dio en een deel thuis online. Het bevalt mij goed, in 2020 kreeg ik zicht op mid­de­len die ik nog niet benutte en bij­dra­gen mijn stu­dio veilig en gezond te houden. 

Tegen­wo­ordig geef ik met veel plezi­er online lessen en webi­na­rs. Natu­urlijk hoop ik bin­nenko­rt weer mensen in de zaal te ont­van­gen, want Bodyflex 100% Catha­ri­na is een heer­lijke plek om te zijn. Waar je kunt werken aan een gezond en fit lichaam, of je ken­nis kunt verdiepen over Yoga, het immuun­sy­teen, hoe je ziek­ten buiten de deur houdt en in even­wicht bli­jft.

Ja, ik ben heel blij dat ik inder­ti­jd eervol ontslag nam, en in het nu zelf­s­tandig onderne­mer ben, die graag onder­zoekt hoe je uit lastige sit­u­aties komt. 2020 was een lastig jaar, maar niet het einde van mijn bedri­jf. Mijn Yoga en Pilatesstu­dio Bodyflex 100% Catha­ri­na vind je in Den Haag, in de Fred­erik­straat 60 A. Het overzicht van de weke­lijkse Yoga en Pilates lessen die ik geef staat op mijn web­site, waar je ook kunt vin­den de agen­da van de webi­na­rs en work­shops die ik geef. 

online les geven

Aankomende week staat een webi­nar gep­land: dins­dag 9 feb­ru­ari Chakra chik­it­sa, intro­duc­tie in het chakrasys­teem. Een nut­tig sys­teem dat kan bij­dra­gen aan meer har­monie en even­wicht! Wil je mee­doen, klik hier!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is de titel van mijn laat­ste boek. Chakra is wiel van energie, chik­it­sa is heel mak­en, ther­a­pie. Het was in 1999 dat ik voor het eerst in aan­rak­ing kwam met deze wie­len van energie. Mijn toen­ma­lige vriend duwde een kaart­je in mijn hand: “Hier dat lijkt mij wel iets voor jou.” Ter­wi­jl hij deze woor­den uit­sprak gaf hij mij een vis­itekaart­je van een Chakra ther­a­peute.

Haar eerste woor­den tegen mij waren: “Je moet het prob­leem met je moed­er oplossen, alleen dan kom je verder!” Heer­lijk vond ik het, haar behan­del­ing. Voor deze behan­del­ing moest ik gaan liggen op een behan­deltafel, ver­vol­gens plaat­ste zij haar han­den op de plaat­sen waar de chakra’s liggen, of beter gezegd, resoneren. Ze zijn gele­gen langs de wervelkolom, in het hoofd, kleinere chakra’s resoneren in de elle­bo­gen, knieën, han­den en voeten.

Chakra, wiel van energie

Over chakra’s

Chakra’s kun je zien als com­mu­ni­catiecen­tra die op basis van de infor­matie die jij hebt verza­meld een gesprek met jou en de omgev­ing aan gaan. Bij de ene ont­moet­ing word je blij, van een andere ont­moet­ing word je moe. Chakra’s staan in verbind­ing met je gevoe­lens en emoties. Op basis van jouw ervarin­gen en dat je vasthoudt zen­den ze sig­nalen uit, op basis waar­van je in beweg­ing komt of niet, je besluit je terug te trekken. In het boek schri­jf ik over de woor­den van de Chakra ther­a­peut en het prob­leem met mijn moed­er. Een belan­grijke pijler voor het even­wicht in het hier en nu. Ik was uit even­wicht in 2018, een jaar waarin ik besluit opnieuw een reis langs de chakra’s te mak­en en begin met het schri­jven van mijn boek: Chakra chik­it­sa.

Chakra’s kun­nen ges­loten zijn, open zijn, of ze zijn in even­wicht. Het doel van werken met de chakra’s is mate­ri­aal opruimen dat het even­wicht ver­sto­ord. Het even­wicht wordt ver­sto­ord als niet de ruimte wordt gegeven om een kwaliteit van een chakra te man­i­festeren. Gebeurd dit, dan ontstaan er demo­nen of virussen die voor onrust zor­gen. Onrust lei­dt tot energiev­er­lies en moet wor­den ver­me­den.

Wat staat in het boek?

In het boek reis ik langs de chakra’s, het boek bestaat uit elf hoofd­stukken. Elf bestaat uit een dubbele 1, het getal van een­heid. Dat is waar ik in het boek over schri­jf, over mijn weg terug naar een­heid. De chakra’s zijn hele hand­i­ge gid­sen om tot deze een­heid te komen, ze liegen niet, ze lat­en je de waarheid zien, en het is aan jou of je deze aan­vaard of niet. 

Uit­er­aard begint het boek met mijn inspi­ratie tot het schri­jven van het boek, een knieb­lessure in 2018 nadat mijn part­ner mij heeft ver­lat­en blok­keert mij volledig. Ik schrik hier best van en raad­pleeg mijn pen­del, een mid­del om con­tact te mak­en met je hoger zelf, je zie­len wezen. Dat niets liev­er wil dan incar­neren, afdalen in de stof, zijn licht lat­en schi­j­nen, doen wat de afspraak was. Daar schri­jf ik over in het boek, Chakra chik­it­sa.

Voor het schri­jven van dit boek heb ik mij lat­en lei­den door de chakraleer van Anodea Judith, en de recht­en van de chakra’s gebruikt om mijn wie­len van energie in even­wicht te bren­gen.

In het boek staat infor­matie over de chakra’s, schri­jf ik over gebeurtenis­sen in mijn lev­en die voor onrust en twi­jfel hebben gezorgd. Onder­zoek ik de diverse lev­ens­ge­bieden waarin de energie van een chakra dom­i­nant is, geef ik oefenin­gen en tips hoe je kunt verbinden met de chakra’s, en het even­wicht kunt her­stellen.

Sukhasana, gemakke­lijk zithoud­ing

Boek bestellen

Het boek: Chakra chik­it­sa kost € 22,95 en kun je bestellen via het bestelfor­muli­er. Wil je het boek liev­er per­soon­lijk in de winkel ophalen, maak dan een afspraak om het boek af te halen in mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Ik noem het even huis, want op dit moment mag ik twee mensen thuis ont­van­gen.

Adres van mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na, Fred­erik­straat 60A, Den-Haag, email: info@bodyflex.nl

Wanneer is het boek Chakra chikitsa te koop?

Net tegen het einde van 2020 breng ik dit boek uit, in de derde lock­down, een prachtig moment om de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen, dat is wat het doet, werken met de chakra’s, de aan­dacht van de buiten­wereld naar bin­nen bren­gen. In het boek kun je mijn ver­slag lezen over mijn reis langs de chakra’s. Een reis waarin ik mij afstem op mijn zie­len­wezen. 2020 is een trans­formerend jaar, de wereld is niet in even­wicht, een goed moment om de aan­dacht naar de chakra’s te bren­gen, je af te stem­men op jezelf en je omgev­ing. Te onder­zoeken of wat je daar aantre­ft overeen­stemt met jouw zie­len­wezen. 20 is het getal van de hoge­priesteres, zij die weet waarom het even­wicht is ver­sto­ord en alle zie­len op aarde aans­poort het even­wicht in zichzelf en op de aarde te her­stellen. Niet vanu­it angst, maar vanu­it liefde!

Lijkt het je leuk om samen met mij deze reis te mak­en? In 2021 als mijn Yogas­tu­dio weer open gaat, start mijn vol­gende cur­sus: Een reis langs de zeven chakra’s. Bli­jft de lock­down van kracht dan doen we het online!

Hartelijk bedankt voor je aan­dacht en aan­wezigheid bij deze pre­sen­tatie van mijn boek. Ik wens je hele fijne ker­stda­gen, en een mooi en gezond 2021!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Foto’s en omslag: Har­ry Lan­gen­berg

Bookmark and Share

Mondkapje en een Yoga-oefening

Nodi Sodhana

Het mond­kap­je heeft wel veel aan­dacht gekre­gen de afgelopen tijd, bij­na iedere dag wel een nieuws­bericht, een dis­cussie wel of niet dra­gen. Maar de kogel is door de kerk, bin­nenko­rt komt er een mond­kap­je­s­plicht zolang er geen vac­cin tegen het coro­na virus is.

Een gewoon griep­je is het niet want dat onder­gaan we meestal wel, we accepteren het aan­tal doden en live goes on! Maar dit virus niet, hier zijn we heel bang voor, ten­min­ste een groep wel en een groep niet. Het is natu­urlijk niet fijn als je dit virus kri­jgt, daarom zijn de maa­trege­len weer aangescherpt en jawel sinds 13 okto­ber 2020 is het advies een mond­kap­je te dra­gen, dat door het aan­nemen van de nood­wet bin­nenko­rt een plicht zal zijn. 

Je kan er natu­urlijk op wacht­en als er zoveel over gespro­ken wordt dat het zich man­i­fes­teert. 

Een Yoga oefening

Of ik er een opzet, liev­er niet! Door de neus stroomt lucht naar bin­nen en naar buiten, dit is een plek waar lev­ensen­ergie (prana) naar bin­nen stroomt. Voor een Yoga docent is dit een heilige plek waar we de aan­dacht richt­en bij heel veel Yoga oefenin­gen. Door het rechterneusgat stroomt zonne energie, door het link­erneusgat stroomt maanen­ergie, zijn deze stro­min­gen in even­wicht dan is de kans klein­er dat je wordt over­vallen door een virus. 

Ja, het stu­it tegen mijn borst, het dra­gen van een mond­kap­je. Natu­urlijk ben ik bereid het op te zetten als de 1,5 meter in ged­ing komt, maar als deze afs­tand bewaard kan wor­den dan zet ik het niet op. In mijn Yogas­tu­dio geldt de regel, 1,5 meter afs­tand houden, niet naar de les komen als je ziek bent, of een van je gezinsle­den klacht­en heeft en je hoeft geen mond­kap­je op. 

Zelf geef ik op mijn locatie op 1,5 meter afs­tand les in waar mijn passie ligt: Yoga en Pilates. Die bei­de als lei­draad hebben de adem, die in en uit stroomt door je neus!

In Yoga streven we ernaar de adem in har­monie te bren­gen en als deze uit even­wicht is terug te bren­gen in har­monie, daar zijn heel wat oefenin­gen voor. Een hele nut­tige oefen­ing om dit doel te bereiken is: Nodi Sod­hana. Een oefen­ing die je zo onder de knie hebt.

Nodi Sodhana, dagelijks oefenen

Voor deze oefen­ing ga je zit­ten op een stoel met de voeten op de grond of ga je zit­ten op de grond in een gemakke­lijke zithoud­ing. Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, leg je link­er­hand op je link­er dijbeen en breng je rechter­hand naar je gezicht. Plaats je rech­ter­duim tegen je rechterneusgat zodat deze dicht is, plaats je wijsvinger en mid­delvinger tussen je wenkbrauwen, houd het link­er neusgat open, blaas je lucht door je mond naar buiten, tot je leeg geademd bent, sluit je mond. Adem langza­am in door je link­erneusgat, sluit je link­er neusgat met je ringvinger van je rechter­hand, haal je duim van je rechterneusgat, adem uit door je rechterneusgat, adem langza­am in door je rechterneusgat, sluit je rechterneusgat met je duim, open je link­erneusgat adem uit, her­haal voor 10 tot 30 ron­des.

Een hele fijne oefen­ing om de energie die stroomt langs de link­erz­i­jde van het lichaam en langs de rechterz­i­jde van het lichaam in bal­ans te bren­gen, en de adem in even­wicht te bren­gen. 

Deze oefen­ing lukt niet met een mond­kap­je, het is ook niet mijn advies deze te dra­gen, wat ik wel wil advis­eren is regel­matig Nodi Sod­hana te beoe­fe­nen, beoe­fen deze oefen­ing dagelijks en je zult meer har­monie in je lev­en ervaren.

Een voorbeeld

Op deze video doe ik de oefen­ing voor, veel oefen­plezi­er!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

2020 in trilling met?

2020 een jaar van wed­erge­boorte, je bewust zijn dat je doet, afs­tand nemen, de aan­dacht naar bin­nen keren en terug bewe­gen naar de basis. Dat is wat het is, 2020 een jaar waarin een virus over de aarde raast en zorgt voor veel onrust, dat op een ieder impact heeft. Iedereen wordt door het virus ger­aakt, laat zich rak­en of gaat er mee in trilling. Voor een ieder werkt het anders uit, de een wordt ziek, een ander ver­li­est zijn baan, een ander vliegt in de weer­stand en is er een aan­tal dat wordt niet ger­aakt, gaat niet in trilling met het virus. En als het hen raakt dan weten ze waarom het hen raakt en behouden het overzicht. Deze groep bli­jft onges­la­gen, dat de staat van onvoor­waardelijke liefde is.

Liefde of angst?

Tegen­over liefde staat angst, een emotie dat nodig is om vast te stellen je uit de voeten te mak­en, te bevriezen of vast te stellen dat er geen reden is om te vlucht­en, er komt niets op je af dat je lev­en bedreigd, je kunt ontspan­nen en laat de emotie en zijn uitwerkin­gen los. Doe je dat niet dan kan deze emotie je houden in een staat dat veel stress oplev­ert en zorgt dat je reserves uit­geput rak­en. Gebeurd dit dan is het gemakke­lijk­er voor een virus je sys­teem bin­nen te drin­gen. 

En dat is feit­elijk dat 2020 zegt, kom terug tot de staat van liefde, een staat die je kent, ergens in je herin­ner­ing aan­wezig is. Liefde is de tegen­hang­er van angst, liefde zorgt voor een betere trilling dan angst, het voedt je, laat je stralen en zorgt voor overvloed. Angst doet het tegen­overgestelde, het zorgt voor gebrek, teko­rten en veel stress. 

2020 nodigt je uit dat in te zien, tot dat inzicht te komen, dat er iets met je gebeurd als je mee­be­weegt in de trilling angst. Is het nodig om zo bang te zijn? Nee, dat is het niet, ja het is een heel besmet­telijk virus en het kan echt geen kwaad om gepaste afs­tand te houden, te fil­teren wie benaderd mij, je mag knuffe­len, maar dat hoeft niet met iedereen, je mag best even een check doen of de sit­u­atie veilig is. 

Voe­len dat mag weer in 2020, het is niet erg om je tra­nen te tonen, je ver­dri­et te lat­en zien, te lat­en zien dat je het niet eens bent met de hoek waar je wordt gezet. Maar kun je bli­jven in de staat van liefde dat is de vraag? Een staat waarin je geen geweld gebruikt, afzi­et van geweld, niet oordeelt of slaat maar het pro­ces van wed­erge­boren aan­schouwt, snapt waarom de sit­u­atie zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt.

Wed­erge­boorte, nodigt uit de ont­brek­ende stuk­jes van de puzzel te vin­den, op onder­zoek te gaan, jezelf vra­gen dur­ven te stellen, op basis waar­van beweeg ik? Waar­voor kom ik uit mijn bed? Met wie ga ik in gesprek? Hoe kan ik mijn even­wicht bewaren? Kan ik in liefde bli­jven, of schi­et ik in angst?

2020 is het jaar waarin je wordt uitgen­odigd te luis­teren naar de Hoge­priesteres, kaart 2 van de Tarot, een eeuwe­noud mid­del om in con­tact te komen met het Hoger Zelf, dat niets meer is dan jij! Ja jij, alleen in de loop van het lev­en ben je in trilling gegaan met zoveel zak­en dat je niet bent, en alles dat de Hoge­priesteres ons toe­fluis­tert is: “laat los dat je niet bent, onthecht je van zak­en dat zorgt voor onrust en dis­bal­ans, beweeg vanu­it liefde en licht, stem je af op liefde en licht!” Dat een veel fijnere trilling is.

Hoe doe je dat onthechten en je afstemmen op een fijnere trilling?

In de work­shop 2020 in trilling met geef ik uit­leg aan de zeven chakra’s, dat trans­for­ma­toren in het lichaam zijn dat energie omzet, mak­en we een reis langs de wervelkolom waar je ze kunt vin­den. Gaan we om ze te ervaren Yoga oefenin­gen, ontspan­nings- en ademhal­ing­soe­fenin­gen doen en geef ik tips hoe je onthecht van energie dat zorgt voor onrust en stress.

Deze work­shop op zater­dag 19 sep­tem­ber 2020, aan­vang 14.00 uur, wordt gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio, Bodyflex 100% Catha­ri­na; adres Fred­erik­straat 60 A, te Den Haag. De work­shop duurt  twee uur en kost € 35,00. Voor deel­name aan deze work­shop graag aan­melden via het con­tact for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Yoga, binnen of buiten

Zoals het bin­nen is, is het buiten en zoals het buiten is, is het bin­nen. Alles dat nodig is om je gezond en vitaal te voe­len is in jou en wordt gespiegeld in de buiten­wereld. Is dat niet prachtig, dat je niet zo ver hoeft te reizen om erachter te komen dat jou uit bal­ans haalt, ziek maakt of een slachtof­fer van een virus, dat een indringer is in jouw sys­teem en de boel overneemt, iets dat voorkomen moet wor­den.

Hoe doe je dat? Nou zegt de over­heid voor­lop­ig moet je 1,5 afs­tand houden, je han­den wassen, niet iemand bezoeken als je ziek bent of ver­schi­jnse­len hebt die duiden op een virus. Als je gaat sporten of yoga gaat doen, doe dat buiten want bin­nen kun je te mak­en kri­j­gen met een wolk aerosolen. 

Oke, dus sinds half maart 2020 sporten we niet meer bin­nen maar buiten en als je bin­nen gaat sporten dan moet de ruimte goed geven­tileerd wor­den zodat de wolk aerosolen naar buiten dri­jft, daar zijn ze min­der schadelijk omdat ze weg­dri­jven in de grote mas­sa.

Lucht en harmonie!

Maar goed, zoals het bin­nen is, is het ook buiten en ander­som. Voor Yoga is lucht heel belan­grijk.  Om de lucht goed te lat­en stromen zor­gen we ervoor dat er een goede bal­ans is tussen span­ning en ontspan­ning, dat niet alleen goed voor een indi­vidu is, maar ook heel goed voor de mas­sa buiten. 

Denk nog maar eens terug aan maart 2020, wat er toen gebeurde toen iedereen bin­nen bleef, er niet meer werd gevlo­gen, wij tot stil­stand kwa­men en de natu­ur weer opgelucht kon ade­men. Er ontstond ruimte, helder­heid, de vogels gin­gen zin­gen, dieren kwa­men weer op plaat­sen waar ze eerst niet kwa­men omdat de druk­te dat de mens veroorza­ak­te weg was.

Dat mag duidelijk zijn, na het zien van dat beeld dat de natu­ur ons liet zien, dat er gebeurd als de druk­te buiten weg­valt en wij ruimte mak­en voor de ander. De lucht weer gaat stromen en dat er dan iets moois zicht­baar wordt. Ein­delijk was er weer ruimte voor Prana, lev­ensen­ergie, de oneindi­ge bron van lev­en waar wij uit put­ten. Een bron die oneindig is, waar we alleen voor hoeven te vol­doen aan de regel: hou even­wicht in span­ning en ontspan­ning, te veel span­ning is niet goed, te weinig span­ning is niet goed, bij de juiste ver­houd­ing ontstaat har­monie.

Tot die har­monie komen heeft niets te mak­en met bin­nen of buiten Yoga beoe­fe­nen. Het gaat erom dat jij ziet, dat jij degene bent die invloed heeft op de lucht­stromen die in jou cir­culeren, dat je deze kunt vers­mall­en en ver­bre­den met als doel, lucht door jou te lat­en stromen. Prana, het is bin­nen, het is buiten, het stroomt in en om jou. 

Workshop: Yoga, prana en evenwicht!

Hoe, daar ga ik verder op in, in de work­shop: Yoga, prana en even­wicht. Deze work­shop is op zater­dag 11 juli 2020, aan­vang 14.00 uur, kosten € 35,00, waar? Bin­nen in mijn Yoga en Pilates stu­dio, adres Fred­erik­straat 60 A, Den Haag. Slechts 10 plaat­sen beschik­baar, reserveer een plek, reageer mid­dels het con­tact­for­muli­er.

Ein­delijk na drie maan­den mag op 1 juli 2020 de stu­dio weer open voor lessen, work­shops, per­son­al train­in­gen, lezin­gen, cur­sussen bin­nen met een goede doorstro­ming van lucht en uit­er­aard goede ven­ti­latie! Natu­urlijk ben ik blij. Oh ja, wil je liev­er online aan­hak­en? Dat kan, of je nu dicht in de buurt bent of ver weg in het buiten­land, het net niet haalt, volg de les/workshop online! Tot 1 uur voor aan­vang kun je een ver­zoek indi­enen om de gegevens te ont­van­gen.

Kom je naar de stu­dio, reserveer een plek via de email, what­sapp, of het con­tact­for­muli­er en houd je aan vol­gende richtli­j­nen: bli­jf thuis als je ziek bent, verk­ouden bent of griep­klacht­en hebt, maak gebruik van een eigen Yoga­mat of hand­doek die je over de mat van de stu­dio plaatst, volg de aan­wi­jzin­gen in de stu­dio ten aanzien van hygiëne en het bewaren van de 1,5 meter afs­tand. 

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share

Onbevreesd zijn

Onbevreesd zijn, zon­der angst zijn, is een hele lastige opdracht als je con­stant wordt bloot­gesteld aan gevaar. Iedere keer als er gevaar dreigt wordt het lichaam in paraatheid gebracht om te kun­nen vlucht­en. Er is een inge­nieus sys­teem in ons dat dit aanzet, dit gebeurt onder aan­vo­er­ing van de instincten, die resideren in de oud­ste herse­nen, het rep­tie­len­brein. Bij gevaar wordt het sys­teem in paraatheid gebracht en het lichaam begint een hor­moon aan te mak­en, in dit geval adren­a­line, een hor­moon dat ervoor zorgt dat je over kracht beschikt om onder grote druk door te bewe­gen. In het geval van gevaar, is een eerste idee van het sys­teem, vlucht­en, dit veroorza­akt een bepaald gevoel in het lichaam, de reac­tie is dan ren­nen, ofwel vlucht­en, kun je niet vlucht­en, vecht­en, lukt dit ook niet dan vol­gt paniek in de geest en blokker­ing van energie in het lichaam.

Paniek is een hele slechte raadgev­er, het zorgt ervoor dat je niet meer in staat bent om een welover­wogen besliss­ing te nemen. Wat je eigen­lijk zou moeten doen is de energie die vrijkomt bij gevaar benut­ten. Hier­voor moet je eerst beo­orde­len of je jezelf uit de voeten dient te mak­en, is het gevaar dat voor je staat van dus­danige impact dat je lev­en op het spel staat, is dit niet het geval dan hoef je de energie niet te benut­ten, je hoeft niet weg te ren­nen, je hoeft niet te slaan, je kunt de energie dus ont­laden. Ont­laden doe je bijvoor­beeld door een aan­tal malen op en neer te sprin­gen, denk aan jump­ing jacks, een rond­je te ren­nen, of op een kussen te slaan, dit zorgt ervoor dat de energie die is vri­jge­maakt je sys­teem uit beweegt en niet blok­keert.

Lukt het niet om de energie uit je sys­teem te bewe­gen dan kan dit op de lange ter­mi­jn ervoor zor­gen dat je ver­lamd, en ik bedoel hier­mee niet daad­w­erke­lijk ver­lamd maar dat je niet meer bij machte bent om zelf een besliss­ing te nemen, dat je alles voor waar gaat aan­nemen zon­der het feit­elijk te onder­zoeken, dat je gaat twi­jfe­len, dat je niet meer in staat bent om op een juiste manier te rea­geren op dat wat zich afspeelt in je bewustz­i­jnsveld, het veld waarin jouw wereld zich afspeelt. 

Op dit moment speelt bij­na in ieders bewustz­i­jnsveld dezelfde film af, coro­na, je kunt er niet omheen. Een heel gevaar­lijk virus, dat ons in een con­stante paraatheid zet, op bij­na ieder moment van de dag, ont­vang je nieuws hoeveel doden er zijn, hoeveel besmet­tin­gen, vre­selijk om te lezen. De hele tijd wordt ons stresshormoon hier­door gevoed, iets dat je niet direct zult bedenken, maar dat je wel kunt voe­len, het zorgt voor onrust. Om deze onrust tegen te gaan kun je het beste de aan­dacht naar bin­nen keren. 

Voor het sys­teem dat ons in goede gezond­heid houdt (het zenuw­s­telsel en de herse­nen) betekent dit de zin­tu­igen naar bin­nen keren waarmee wordt waargenomen. Dit houdt in momenten inlassen van stilte en van rust, door het gelu­id uit te zetten, je beeld­scherm uit zetten, en tot stil­stand komen. Zodat je sys­teem dat je gezond houdt in har­monie kan bli­jven en kan stop­pen met het aan­mak­en van het hor­moon dat jou in con­stante paraatheid houdt om te kun­nen vlucht­en of te vecht­en tegen een macht die grot­er is dan jij. Dit heeft het voordeel dat je rustig wordt, en kunt komen tot onbevreesd zijn, niet angstig bent voor het gevaar dat voor je staat, maar komen tot de staat van vertrouwen, dit komt goed. 

Angst is goed, het is een raadgev­er, angst heeft een func­tie om je uit de voeten te kun­nen mak­en, maar angst is een slechte raadgev­er als je gedacht­en er mee aan de haal gaan, ja maar wat als? Deze gedacht­en houden jou in de paraatheid van vlucht­en, iets dat je kunt tegen­gaan door de gedacht­en tot stil­stand te bren­gen, als het ware te park­eren, het te zien voor wat het is, een gedachte, deze los te lat­en door het te reg­is­teren als denken, je bent niet in gevaar. Zelf kun je zor­gen voor je sys­teem dat jou gezond houdt door niet de hele tijd de staat van paraatheid in te nemen maar het af te wis­se­len met momenten van ontspan­ning en stilte. 

Door te mediteren, yoga te beoe­fe­nen, te wan­de­len in de natu­ur, die ene kast op te gaan ruimen of je admin­is­tratie op orde te bren­gen, ontspan je het sys­teem. 

Door span­ning af te wis­se­len met  ontspan­ning kan het sys­teem in har­monie bli­jven func­tioneren en jou de infor­matie ver­schaf­fen die nodig is om in gezonde staat te verbli­jven, kun je komen tot de staat van onbevreesd zijn. Een staat waarin je kunt overzien wat nodig is, waar je rust ervaart en weet of je je uit de voeten moet mak­en of niet.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Ongeslagen blijven

Onges­la­gen is de beteke­nis van het vierde chakra, een chakra is een wiel van energie. De naam van dit wiel is Ana­ha­ta, dat onges­la­gen betekent. Niet ger­aakt wor­den door een omstandigheid dat zich in je bewustz­i­jnsveld bevin­dt maar gadeslaan, niet oorde­len en aan je voor­bij lat­en gaan. Dit wiel lev­ert de energie voor de vitale orga­nen, de lon­gen, het hart en het immuun­sys­teem. Een sys­teem dat op dit moment behoor­lijk op de proef wordt gesteld. Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coro­na-virus, een virus dat veel impact heeft op mensen die een ver­min­derde weer­stand hebben. Dus is ons gevraagd vanu­it de over­heid om zo min mogelijk last te leggen op deze groep mensen en ervoor te zor­gen dat wij het sys­teem dat deze mensen ver­zorgd niet extra belas­ten.

Hier­door zijn we ged­won­gen, of beter gezegd, is ons gevraagd onze werkza­amhe­den thuis uit te voeren, voor zover dit mogelijk is, en is gevraagd aan de scholen, de hore­ca en de sportsc­holen vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020 de deuren voor het pub­liek te sluiten. Verder is ons gevraagd goed voor ons zelf te zor­gen.

Nou, daar heeft een ieder een heel eigen mening over, voor we het wis­ten waren alle schap­pen van de winkels leeg. Niet omdat iedereen zijn bood­schap­pen had gedaan, nee er was een bepaalde groep die iets meer te best­e­den had dan de gemid­delde mens en deze groep was heel groot gaan inslaan. Oke, dacht ik toen, wat een bij­zon­dere actie. Maar al snel werd dit door iemand duidelijk gemaakt op tele­visie in het praat­pro­gram­ma OP‑1. Hier was een gast uitgen­odigd die haarfi­jn uitlegde waarom mensen (som­mige) dit gaat doen. Dit komt voort uit de basis-instincten, de drang om te over­leven. En daar is op zich niets mis mee, want dat vin­dt de zorg ook, zij die ziek zijn moeten we beter mak­en. Wat natu­urlijk er wel mis aan is, is dat indi­en men vanu­it de pri­maire behoefte om te over­leven een ander niet meer ziet, hij of zij is alleen nog maar op zichzelf is gericht en niet meer op zijn mede­mens die wellicht ook behoefte heeft aan voed­sel en zorg. Dit heet ego gere­la­teerd gedrag, niet erg, maar wel schadelijk voor de omgev­ing. Immers de ander heeft nu geen voed­sel, deze staat voor een leeg schap. De een begint een ander uit te foeteren, een ander biedt onmid­del­lijk zijn hulp aan. Dat is prachtig een ander de hand reiken, dat is de beweg­ing van Ana­ha­ta, in liefde deel ik met jou, omdat ik weet er is genoeg, er is genoeg voor een ieder. Je hoeft je niet zo te gedra­gen, je hoeft slechts alleen je angst los te lat­en die ten grond­slag ligt aan het gedrag om te gaan ham­steren.

Angst heeft een enorme impact op de gezond­heid, het is daarom het beste om voor jezelf tot dit inzicht te komen en je niet meer te lat­en lei­den door angst maar door liefde. Want dat is de energie die je uitein­delijk weer in har­monie zal bren­gen, dat is de energie die gebaseerd is op Ana­ha­ta, liefde geven zon­der angstig te zijn er is niet genoeg, dat is slechts een gedachte en deze gedachte moet je zodra deze in je bewustz­i­jnsveld opdoemt uit je veld zetten of ver­wi­jderen.

Waarom heeft angst een enorme impact op je gezondheid?

Angst zet iets in beweg­ing namelijk een andere pri­maire beweg­ing van het sys­teem dat onze gezond­heid regelt (het zenuw­s­telsel), ik moet vlucht­en. Voor deze actie is een stoot adren­a­line nodig, zodat je je uit de voeten kunt mak­en. Adren­a­line wordt aange­maakt op het moment dat je wordt gecon­fron­teerd met angst of een lev­ens­bedreigende sit­u­atie, het eerste idee van het zenuw­s­telsel is dan vlucht­en. Maar de actie ver­bon­den aan vlucht­en gebeurt vaak niet, omdat er vaak geen reden toe is, je staat niet tegen­over een wild dier, maar een feit is wel dat de energie die je sys­teem heeft aange­maakt om te vlucht­en, actie te mak­en, bli­jft hangen en zorgt voor onrust. Door deze actie wordt het sym­pa­thisch zenuw­s­telsel aange­spro­ken dat ervoor zorgt dat je in actie komt, gaat bewe­gen, het andere deel van het autonome zenuw­s­telsel het parasym­pa­tis­che deel zorgt voor ontspan­ning en rust. Samen zor­gen ze voor even­wicht en har­monie, iets dat je in stelt om de juiste besliss­ing te nemen. Door de hele tijd in angst te lev­en, put je je lichaam uit en ben je min­der goed opge­wassen tegen dat wat zich aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld, raak je uit je even­wicht en verzwakt je immuun­sys­teem.

Evenwicht en harmonie is een kwaliteit van het vierde chakra.

Dit even­wicht ontstaat als we het vrouwelijke principe en het man­nelijke principe in even­wicht bren­gen, niet meer de een hard­er lat­en werken dan de ander maar bei­de voor een evenredig deel. Vrouwelijk en man­nelijk zit ook in jou, dit is het principe van yin en yang, het principe dat ver­wi­jst naar de twee pri­maire energieën die het even­wicht op deze aarde in stand houden en zor­gen dat lev­en mogelijk is. Het beste is om dit eerst voor jezelf tot stand te bren­gen en dan dit uit te brei­den naar je omgev­ing. Voor jezelf zor­gen is goed in je lichaam zit­ten, je bewust zijn dat de basis van even­wicht gebaseerd is op een goede zorg van je lichaam. Een lichaam dat  nodig heeft aan­dacht, liefde, adem en voed­sel. 

Aan­dacht en liefde geef je door jezelf dagelijks te ver­zor­gen, te bewe­gen en te ontspan­nen. Is het lichaam ontspan­nen dan kan je vri­jer ade­men. De adem is de essen­tie van het lev­en. We kun­nen langer zon­der eten dan zon­der adem. Stopt de adem dan is er geen lev­en. Lev­en begint met een goede zorg voor het lichaam en het sys­teem dat de processen van het lichaam regelt, het zenuw­s­telsel. Een sys­teem dat zorgt dat de adem vrij kan stromen of kan blokkeren door­dat we in een over­drive komen te staan, zoals gebeurd als angst gaat regeren, we wild aan het ham­steren slaan omdat we denken dat er niet genoeg is, we han­de­len vanu­it angst.

Maar dat hoeft niet, er is genoeg voor iedereen door tot stil­stand te komen en te ontspan­nen kom je terug in het even­wicht dat al voor een hele lange tijd zoek is. Kun­nen we komen tot een stand waarin je onges­la­gen bli­jft wat zich ook aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld  en je voor zelf en je naas­ten de juiste besliss­ing neemt, kunt han­de­len in liefde. Dan neem je niet meer dan nodig voor je is, dan neem je met het besef dat er ook nog een ander is, zodat ook deze de ruimte heeft om te zijn, te lev­en en te ade­men.

Dan kun­nen we het prob­leem dat er nu ligt beter aan. Door te ontspan­nen, niet alleen maar de hele dag aan te staan, te rea­geren op alles dat voor­bij komt, maar de aan­dacht naar bin­nen keren, tot stil­stand komen, kun­nen we komen tot de stand die nu nodig is onges­la­gen bli­jven en rea­geren vanu­it liefde.

Zo voor meer even­wicht en har­monie in deze onrustige tijd, ontspan kom tot stil­stand. Ga wat vak­er liggen op je rug in Savasana, sluit je ogen en ontspan je lichaam, breng je aan­dacht naar bin­nen en laat alles los dat je niet meer nodig hebt. Ontspan en breng je aan­dacht naar je ademhal­ing. Observeer je adem zon­der oordeel, bli­jf liggen voor min­i­maal 10 tot 20 minuten.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share