2020 in trilling met?

2020 een jaar van wed­erge­boorte, je bewust zijn dat je doet, afs­tand nemen, de aan­dacht naar bin­nen keren en terug bewe­gen naar de basis. Dat is wat het is, 2020 een jaar waarin een virus over de aarde raast en zorgt voor veel onrust, dat op een ieder impact heeft. Iedereen wordt door het virus ger­aakt, laat zich rak­en of gaat er mee in trilling. Voor een ieder werkt het anders uit, de een wordt ziek, een ander ver­li­est zijn baan, een ander vliegt in de weer­stand en is er een aan­tal dat wordt niet ger­aakt, gaat niet in trilling met het virus. En als het hen raakt dan weten ze waarom het hen raakt en behouden het overzicht. Deze groep bli­jft onges­la­gen, dat de staat van onvoor­waardelijke liefde is.

Liefde of angst?

Tegen­over liefde staat angst, een emotie dat nodig is om vast te stellen je uit de voeten te mak­en, te bevriezen of vast te stellen dat er geen reden is om te vlucht­en, er komt niets op je af dat je lev­en bedreigd, je kunt ontspan­nen en laat de emotie en zijn uitwerkin­gen los. Doe je dat niet dan kan deze emotie je houden in een staat dat veel stress oplev­ert en zorgt dat je reserves uit­geput rak­en. Gebeurd dit dan is het gemakke­lijk­er voor een virus je sys­teem bin­nen te drin­gen. 

En dat is feit­elijk dat 2020 zegt, kom terug tot de staat van liefde, een staat die je kent, ergens in je herin­ner­ing aan­wezig is. Liefde is de tegen­hang­er van angst, liefde zorgt voor een betere trilling dan angst, het voedt je, laat je stralen en zorgt voor overvloed. Angst doet het tegen­overgestelde, het zorgt voor gebrek, teko­rten en veel stress. 

2020 nodigt je uit dat in te zien, tot dat inzicht te komen, dat er iets met je gebeurd als je mee­be­weegt in de trilling angst. Is het nodig om zo bang te zijn? Nee, dat is het niet, ja het is een heel besmet­telijk virus en het kan echt geen kwaad om gepaste afs­tand te houden, te fil­teren wie benaderd mij, je mag knuffe­len, maar dat hoeft niet met iedereen, je mag best even een check doen of de sit­u­atie veilig is. 

Voe­len dat mag weer in 2020, het is niet erg om je tra­nen te tonen, je ver­dri­et te lat­en zien, te lat­en zien dat je het niet eens bent met de hoek waar je wordt gezet. Maar kun je bli­jven in de staat van liefde dat is de vraag? Een staat waarin je geen geweld gebruikt, afzi­et van geweld, niet oordeelt of slaat maar het pro­ces van wed­erge­boren aan­schouwt, snapt waarom de sit­u­atie zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt.

Wed­erge­boorte, nodigt uit de ont­brek­ende stuk­jes van de puzzel te vin­den, op onder­zoek te gaan, jezelf vra­gen dur­ven te stellen, op basis waar­van beweeg ik? Waar­voor kom ik uit mijn bed? Met wie ga ik in gesprek? Hoe kan ik mijn even­wicht bewaren? Kan ik in liefde bli­jven, of schi­et ik in angst?

2020 is het jaar waarin je wordt uitgen­odigd te luis­teren naar de Hoge­priesteres, kaart 2 van de Tarot, een eeuwe­noud mid­del om in con­tact te komen met het Hoger Zelf, dat niets meer is dan jij! Ja jij, alleen in de loop van het lev­en ben je in trilling gegaan met zoveel zak­en dat je niet bent, en alles dat de Hoge­priesteres ons toe­fluis­tert is: “laat los dat je niet bent, onthecht je van zak­en dat zorgt voor onrust en dis­bal­ans, beweeg vanu­it liefde en licht, stem je af op liefde en licht!” Dat een veel fijnere trilling is.

Hoe doe je dat onthechten en je afstemmen op een fijnere trilling?

In de work­shop 2020 in trilling met geef ik uit­leg aan de zeven chakra’s, dat trans­for­ma­toren in het lichaam zijn dat energie omzet, mak­en we een reis langs de wervelkolom waar je ze kunt vin­den. Gaan we om ze te ervaren Yoga oefenin­gen, ontspan­nings- en ademhal­ing­soe­fenin­gen doen en geef ik tips hoe je onthecht van energie dat zorgt voor onrust en stress.

Deze work­shop op zater­dag 19 sep­tem­ber 2020, aan­vang 14.00 uur, wordt gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio, Bodyflex 100% Catha­ri­na; adres Fred­erik­straat 60 A, te Den Haag. De work­shop duurt  twee uur en kost € 35,00. Voor deel­name aan deze work­shop graag aan­melden via het con­tact for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Yoga, binnen of buiten

Zoals het bin­nen is, is het buiten en zoals het buiten is, is het bin­nen. Alles dat nodig is om je gezond en vitaal te voe­len is in jou en wordt gespiegeld in de buiten­wereld. Is dat niet prachtig, dat je niet zo ver hoeft te reizen om erachter te komen dat jou uit bal­ans haalt, ziek maakt of een slachtof­fer van een virus, dat een indringer is in jouw sys­teem en de boel overneemt, iets dat voorkomen moet wor­den.

Hoe doe je dat? Nou zegt de over­heid voor­lop­ig moet je 1,5 afs­tand houden, je han­den wassen, niet iemand bezoeken als je ziek bent of ver­schi­jnse­len hebt die duiden op een virus. Als je gaat sporten of yoga gaat doen, doe dat buiten want bin­nen kun je te mak­en kri­j­gen met een wolk aerosolen. 

Oke, dus sinds half maart 2020 sporten we niet meer bin­nen maar buiten en als je bin­nen gaat sporten dan moet de ruimte goed geven­tileerd wor­den zodat de wolk aerosolen naar buiten dri­jft, daar zijn ze min­der schadelijk omdat ze weg­dri­jven in de grote mas­sa.

Lucht en harmonie!

Maar goed, zoals het bin­nen is, is het ook buiten en ander­som. Voor Yoga is lucht heel belan­grijk.  Om de lucht goed te lat­en stromen zor­gen we ervoor dat er een goede bal­ans is tussen span­ning en ontspan­ning, dat niet alleen goed voor een indi­vidu is, maar ook heel goed voor de mas­sa buiten. 

Denk nog maar eens terug aan maart 2020, wat er toen gebeurde toen iedereen bin­nen bleef, er niet meer werd gevlo­gen, wij tot stil­stand kwa­men en de natu­ur weer opgelucht kon ade­men. Er ontstond ruimte, helder­heid, de vogels gin­gen zin­gen, dieren kwa­men weer op plaat­sen waar ze eerst niet kwa­men omdat de druk­te dat de mens veroorza­ak­te weg was.

Dat mag duidelijk zijn, na het zien van dat beeld dat de natu­ur ons liet zien, dat er gebeurd als de druk­te buiten weg­valt en wij ruimte mak­en voor de ander. De lucht weer gaat stromen en dat er dan iets moois zicht­baar wordt. Ein­delijk was er weer ruimte voor Prana, lev­ensen­ergie, de oneindi­ge bron van lev­en waar wij uit put­ten. Een bron die oneindig is, waar we alleen voor hoeven te vol­doen aan de regel: hou even­wicht in span­ning en ontspan­ning, te veel span­ning is niet goed, te weinig span­ning is niet goed, bij de juiste ver­houd­ing ontstaat har­monie.

Tot die har­monie komen heeft niets te mak­en met bin­nen of buiten Yoga beoe­fe­nen. Het gaat erom dat jij ziet, dat jij degene bent die invloed heeft op de lucht­stromen die in jou cir­culeren, dat je deze kunt vers­mall­en en ver­bre­den met als doel, lucht door jou te lat­en stromen. Prana, het is bin­nen, het is buiten, het stroomt in en om jou. 

Workshop: Yoga, prana en evenwicht!

Hoe, daar ga ik verder op in, in de work­shop: Yoga, prana en even­wicht. Deze work­shop is op zater­dag 11 juli 2020, aan­vang 14.00 uur, kosten € 35,00, waar? Bin­nen in mijn Yoga en Pilates stu­dio, adres Fred­erik­straat 60 A, Den Haag. Slechts 10 plaat­sen beschik­baar, reserveer een plek, reageer mid­dels het con­tact­for­muli­er.

Ein­delijk na drie maan­den mag op 1 juli 2020 de stu­dio weer open voor lessen, work­shops, per­son­al train­in­gen, lezin­gen, cur­sussen bin­nen met een goede doorstro­ming van lucht en uit­er­aard goede ven­ti­latie! Natu­urlijk ben ik blij. Oh ja, wil je liev­er online aan­hak­en? Dat kan, of je nu dicht in de buurt bent of ver weg in het buiten­land, het net niet haalt, volg de les/workshop online! Tot 1 uur voor aan­vang kun je een ver­zoek indi­enen om de gegevens te ont­van­gen.

Kom je naar de stu­dio, reserveer een plek via de email, what­sapp, of het con­tact­for­muli­er en houd je aan vol­gende richtli­j­nen: bli­jf thuis als je ziek bent, verk­ouden bent of griep­klacht­en hebt, maak gebruik van een eigen Yoga­mat of hand­doek die je over de mat van de stu­dio plaatst, volg de aan­wi­jzin­gen in de stu­dio ten aanzien van hygiëne en het bewaren van de 1,5 meter afs­tand. 

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share

Onbevreesd zijn

Onbevreesd zijn, zon­der angst zijn, is een hele lastige opdracht als je con­stant wordt bloot­gesteld aan gevaar. Iedere keer als er gevaar dreigt wordt het lichaam in paraatheid gebracht om te kun­nen vlucht­en. Er is een inge­nieus sys­teem in ons dat dit aanzet, dit gebeurt onder aan­vo­er­ing van de instincten, die resideren in de oud­ste herse­nen, het rep­tie­len­brein. Bij gevaar wordt het sys­teem in paraatheid gebracht en het lichaam begint een hor­moon aan te mak­en, in dit geval adren­a­line, een hor­moon dat ervoor zorgt dat je over kracht beschikt om onder grote druk door te bewe­gen. In het geval van gevaar, is een eerste idee van het sys­teem, vlucht­en, dit veroorza­akt een bepaald gevoel in het lichaam, de reac­tie is dan ren­nen, ofwel vlucht­en, kun je niet vlucht­en, vecht­en, lukt dit ook niet dan vol­gt paniek in de geest en blokker­ing van energie in het lichaam.

Paniek is een hele slechte raadgev­er, het zorgt ervoor dat je niet meer in staat bent om een welover­wogen besliss­ing te nemen. Wat je eigen­lijk zou moeten doen is de energie die vrijkomt bij gevaar benut­ten. Hier­voor moet je eerst beo­orde­len of je jezelf uit de voeten dient te mak­en, is het gevaar dat voor je staat van dus­danige impact dat je lev­en op het spel staat, is dit niet het geval dan hoef je de energie niet te benut­ten, je hoeft niet weg te ren­nen, je hoeft niet te slaan, je kunt de energie dus ont­laden. Ont­laden doe je bijvoor­beeld door een aan­tal malen op en neer te sprin­gen, denk aan jump­ing jacks, een rond­je te ren­nen, of op een kussen te slaan, dit zorgt ervoor dat de energie die is vri­jge­maakt je sys­teem uit beweegt en niet blok­keert.

Lukt het niet om de energie uit je sys­teem te bewe­gen dan kan dit op de lange ter­mi­jn ervoor zor­gen dat je ver­lamd, en ik bedoel hier­mee niet daad­w­erke­lijk ver­lamd maar dat je niet meer bij machte bent om zelf een besliss­ing te nemen, dat je alles voor waar gaat aan­nemen zon­der het feit­elijk te onder­zoeken, dat je gaat twi­jfe­len, dat je niet meer in staat bent om op een juiste manier te rea­geren op dat wat zich afspeelt in je bewustz­i­jnsveld, het veld waarin jouw wereld zich afspeelt. 

Op dit moment speelt bij­na in ieders bewustz­i­jnsveld dezelfde film af, coro­na, je kunt er niet omheen. Een heel gevaar­lijk virus, dat ons in een con­stante paraatheid zet, op bij­na ieder moment van de dag, ont­vang je nieuws hoeveel doden er zijn, hoeveel besmet­tin­gen, vre­selijk om te lezen. De hele tijd wordt ons stresshormoon hier­door gevoed, iets dat je niet direct zult bedenken, maar dat je wel kunt voe­len, het zorgt voor onrust. Om deze onrust tegen te gaan kun je het beste de aan­dacht naar bin­nen keren. 

Voor het sys­teem dat ons in goede gezond­heid houdt (het zenuw­s­telsel en de herse­nen) betekent dit de zin­tu­igen naar bin­nen keren waarmee wordt waargenomen. Dit houdt in momenten inlassen van stilte en van rust, door het gelu­id uit te zetten, je beeld­scherm uit zetten, en tot stil­stand komen. Zodat je sys­teem dat je gezond houdt in har­monie kan bli­jven en kan stop­pen met het aan­mak­en van het hor­moon dat jou in con­stante paraatheid houdt om te kun­nen vlucht­en of te vecht­en tegen een macht die grot­er is dan jij. Dit heeft het voordeel dat je rustig wordt, en kunt komen tot onbevreesd zijn, niet angstig bent voor het gevaar dat voor je staat, maar komen tot de staat van vertrouwen, dit komt goed. 

Angst is goed, het is een raadgev­er, angst heeft een func­tie om je uit de voeten te kun­nen mak­en, maar angst is een slechte raadgev­er als je gedacht­en er mee aan de haal gaan, ja maar wat als? Deze gedacht­en houden jou in de paraatheid van vlucht­en, iets dat je kunt tegen­gaan door de gedacht­en tot stil­stand te bren­gen, als het ware te park­eren, het te zien voor wat het is, een gedachte, deze los te lat­en door het te reg­is­teren als denken, je bent niet in gevaar. Zelf kun je zor­gen voor je sys­teem dat jou gezond houdt door niet de hele tijd de staat van paraatheid in te nemen maar het af te wis­se­len met momenten van ontspan­ning en stilte. 

Door te mediteren, yoga te beoe­fe­nen, te wan­de­len in de natu­ur, die ene kast op te gaan ruimen of je admin­is­tratie op orde te bren­gen, ontspan je het sys­teem. 

Door span­ning af te wis­se­len met  ontspan­ning kan het sys­teem in har­monie bli­jven func­tioneren en jou de infor­matie ver­schaf­fen die nodig is om in gezonde staat te verbli­jven, kun je komen tot de staat van onbevreesd zijn. Een staat waarin je kunt overzien wat nodig is, waar je rust ervaart en weet of je je uit de voeten moet mak­en of niet.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Ongeslagen blijven

Onges­la­gen is de beteke­nis van het vierde chakra, een chakra is een wiel van energie. De naam van dit wiel is Ana­ha­ta, dat onges­la­gen betekent. Niet ger­aakt wor­den door een omstandigheid dat zich in je bewustz­i­jnsveld bevin­dt maar gadeslaan, niet oorde­len en aan je voor­bij lat­en gaan. Dit wiel lev­ert de energie voor de vitale orga­nen, de lon­gen, het hart en het immuun­sys­teem. Een sys­teem dat op dit moment behoor­lijk op de proef wordt gesteld. Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coro­na-virus, een virus dat veel impact heeft op mensen die een ver­min­derde weer­stand hebben. Dus is ons gevraagd vanu­it de over­heid om zo min mogelijk last te leggen op deze groep mensen en ervoor te zor­gen dat wij het sys­teem dat deze mensen ver­zorgd niet extra belas­ten.

Hier­door zijn we ged­won­gen, of beter gezegd, is ons gevraagd onze werkza­amhe­den thuis uit te voeren, voor zover dit mogelijk is, en is gevraagd aan de scholen, de hore­ca en de sportsc­holen vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020 de deuren voor het pub­liek te sluiten. Verder is ons gevraagd goed voor ons zelf te zor­gen.

Nou, daar heeft een ieder een heel eigen mening over, voor we het wis­ten waren alle schap­pen van de winkels leeg. Niet omdat iedereen zijn bood­schap­pen had gedaan, nee er was een bepaalde groep die iets meer te best­e­den had dan de gemid­delde mens en deze groep was heel groot gaan inslaan. Oke, dacht ik toen, wat een bij­zon­dere actie. Maar al snel werd dit door iemand duidelijk gemaakt op tele­visie in het praat­pro­gram­ma OP‑1. Hier was een gast uitgen­odigd die haarfi­jn uitlegde waarom mensen (som­mige) dit gaat doen. Dit komt voort uit de basis-instincten, de drang om te over­leven. En daar is op zich niets mis mee, want dat vin­dt de zorg ook, zij die ziek zijn moeten we beter mak­en. Wat natu­urlijk er wel mis aan is, is dat indi­en men vanu­it de pri­maire behoefte om te over­leven een ander niet meer ziet, hij of zij is alleen nog maar op zichzelf is gericht en niet meer op zijn mede­mens die wellicht ook behoefte heeft aan voed­sel en zorg. Dit heet ego gere­la­teerd gedrag, niet erg, maar wel schadelijk voor de omgev­ing. Immers de ander heeft nu geen voed­sel, deze staat voor een leeg schap. De een begint een ander uit te foeteren, een ander biedt onmid­del­lijk zijn hulp aan. Dat is prachtig een ander de hand reiken, dat is de beweg­ing van Ana­ha­ta, in liefde deel ik met jou, omdat ik weet er is genoeg, er is genoeg voor een ieder. Je hoeft je niet zo te gedra­gen, je hoeft slechts alleen je angst los te lat­en die ten grond­slag ligt aan het gedrag om te gaan ham­steren.

Angst heeft een enorme impact op de gezond­heid, het is daarom het beste om voor jezelf tot dit inzicht te komen en je niet meer te lat­en lei­den door angst maar door liefde. Want dat is de energie die je uitein­delijk weer in har­monie zal bren­gen, dat is de energie die gebaseerd is op Ana­ha­ta, liefde geven zon­der angstig te zijn er is niet genoeg, dat is slechts een gedachte en deze gedachte moet je zodra deze in je bewustz­i­jnsveld opdoemt uit je veld zetten of ver­wi­jderen.

Waarom heeft angst een enorme impact op je gezondheid?

Angst zet iets in beweg­ing namelijk een andere pri­maire beweg­ing van het sys­teem dat onze gezond­heid regelt (het zenuw­s­telsel), ik moet vlucht­en. Voor deze actie is een stoot adren­a­line nodig, zodat je je uit de voeten kunt mak­en. Adren­a­line wordt aange­maakt op het moment dat je wordt gecon­fron­teerd met angst of een lev­ens­bedreigende sit­u­atie, het eerste idee van het zenuw­s­telsel is dan vlucht­en. Maar de actie ver­bon­den aan vlucht­en gebeurt vaak niet, omdat er vaak geen reden toe is, je staat niet tegen­over een wild dier, maar een feit is wel dat de energie die je sys­teem heeft aange­maakt om te vlucht­en, actie te mak­en, bli­jft hangen en zorgt voor onrust. Door deze actie wordt het sym­pa­thisch zenuw­s­telsel aange­spro­ken dat ervoor zorgt dat je in actie komt, gaat bewe­gen, het andere deel van het autonome zenuw­s­telsel het parasym­pa­tis­che deel zorgt voor ontspan­ning en rust. Samen zor­gen ze voor even­wicht en har­monie, iets dat je in stelt om de juiste besliss­ing te nemen. Door de hele tijd in angst te lev­en, put je je lichaam uit en ben je min­der goed opge­wassen tegen dat wat zich aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld, raak je uit je even­wicht en verzwakt je immuun­sys­teem.

Evenwicht en harmonie is een kwaliteit van het vierde chakra.

Dit even­wicht ontstaat als we het vrouwelijke principe en het man­nelijke principe in even­wicht bren­gen, niet meer de een hard­er lat­en werken dan de ander maar bei­de voor een evenredig deel. Vrouwelijk en man­nelijk zit ook in jou, dit is het principe van yin en yang, het principe dat ver­wi­jst naar de twee pri­maire energieën die het even­wicht op deze aarde in stand houden en zor­gen dat lev­en mogelijk is. Het beste is om dit eerst voor jezelf tot stand te bren­gen en dan dit uit te brei­den naar je omgev­ing. Voor jezelf zor­gen is goed in je lichaam zit­ten, je bewust zijn dat de basis van even­wicht gebaseerd is op een goede zorg van je lichaam. Een lichaam dat  nodig heeft aan­dacht, liefde, adem en voed­sel. 

Aan­dacht en liefde geef je door jezelf dagelijks te ver­zor­gen, te bewe­gen en te ontspan­nen. Is het lichaam ontspan­nen dan kan je vri­jer ade­men. De adem is de essen­tie van het lev­en. We kun­nen langer zon­der eten dan zon­der adem. Stopt de adem dan is er geen lev­en. Lev­en begint met een goede zorg voor het lichaam en het sys­teem dat de processen van het lichaam regelt, het zenuw­s­telsel. Een sys­teem dat zorgt dat de adem vrij kan stromen of kan blokkeren door­dat we in een over­drive komen te staan, zoals gebeurd als angst gaat regeren, we wild aan het ham­steren slaan omdat we denken dat er niet genoeg is, we han­de­len vanu­it angst.

Maar dat hoeft niet, er is genoeg voor iedereen door tot stil­stand te komen en te ontspan­nen kom je terug in het even­wicht dat al voor een hele lange tijd zoek is. Kun­nen we komen tot een stand waarin je onges­la­gen bli­jft wat zich ook aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld  en je voor zelf en je naas­ten de juiste besliss­ing neemt, kunt han­de­len in liefde. Dan neem je niet meer dan nodig voor je is, dan neem je met het besef dat er ook nog een ander is, zodat ook deze de ruimte heeft om te zijn, te lev­en en te ade­men.

Dan kun­nen we het prob­leem dat er nu ligt beter aan. Door te ontspan­nen, niet alleen maar de hele dag aan te staan, te rea­geren op alles dat voor­bij komt, maar de aan­dacht naar bin­nen keren, tot stil­stand komen, kun­nen we komen tot de stand die nu nodig is onges­la­gen bli­jven en rea­geren vanu­it liefde.

Zo voor meer even­wicht en har­monie in deze onrustige tijd, ontspan kom tot stil­stand. Ga wat vak­er liggen op je rug in Savasana, sluit je ogen en ontspan je lichaam, breng je aan­dacht naar bin­nen en laat alles los dat je niet meer nodig hebt. Ontspan en breng je aan­dacht naar je ademhal­ing. Observeer je adem zon­der oordeel, bli­jf liggen voor min­i­maal 10 tot 20 minuten.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share

Nieuwe maan, opnieuw beginnen

Het afgelopen week­end was het nieuwe maan, een stand van de maan waarin ze niet zicht­baar is. Een fase die drie dagen duurt en die je soms zak­en kan lat­en zien waar je liev­er van weg kijkt. De dagen vooraf­gaand aan de nieuw maan kun je gecon­fron­teerd wor­den met je eigen duis­ter­n­is. Dat feit­elijk betekent dat je weg kijkt van je blinde vlekken, niet wilt of kan kijken naar gedrag waar­van je jezelf niet bewust bent maar je omgev­ing wel. Iedere maand weer kri­jg je het gespiegeld, iedere maand weer vraag je je af waarom dit patroon. Het patroon bli­jft zich her­halen tot­dat jij inzi­et het is tijd om hier­van te onthecht­en en je ervan onthecht, loslaat. Soms kom je zelf tot dit inzicht en soms heb je hier hulp bij nodig, een gids die samen met jou naar je blinde vlekken kijkt. Iets dat soms erg con­fron­terend kan zijn, je oude jas weg doen dat doe je niet zomaar, hij zat immers zo lekker. Wellicht kan ik je gids zijn, kijk op coach­ing of  doe mee met de inten­sieve train­ing het A B C van Yoga.

Yoga is natu­urlijk een fan­tastisch mid­del om naar je donkere vlekken te kijken. Yoga is meer dan het aan­nemen van een Yoga houd­ing, op je hoofd staan, of in een ingewikkelde draai zit­ten, het is een fan­tastisch mid­del om naar je patro­nen kijken, tot inzicht komen. Deze maand start een vol­gende train­ing het A B C van Yoga. Een verdiepingscur­sus die een stap­je verder gaat dan het innemen van een houd­ing, waar ook wordt inge­gaan op patro­nen en hoe je hier­van onthecht. Meer infor­matie over deze train­ing vind je hier.

Maancirkel, licht laten schijnen

Een ander mid­del om naar je donkere stukken te kijken is de maan. Maan­cirkel is een work­shop waarin ik inga op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Hoe deze je kun­nen onder­s­te­unen bij je per­soon­lijke ontwik­kel­ing of spir­ituele pro­ces waarin je je bevin­dt. Spir­i­tu­aliteit is je bewust zijn van jezelf, je goede kan­ten en waar je aan kunt werken, in con­tact zijn met je eigen kun­nen en kernkwaliteit. In de work­shop maan­cirkel wor­den hand­vat­ten aan­gereikt om je af te stem­men op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Ont­vang je advies hoe je deze fas­es kunt ver­w­even in je dagelijkse lev­en of het spir­ituele pad dat je bewan­delt. Deze work­shop wordt gegeven iedere eerste dins­dag van de maand: aan­vang work­shop 19.00 uur, duurt 2 uur kosten € 35,00.

Een nieuwe maan is nieuwe energie, gis­teren was er weer een klein deel van de maan zicht­baar, een halve sikkel die steeds meer vorm zal kri­j­gen tot het weer een volle maan is, dat betekent dat de komende twee weken je meer energie kri­jgt of weer zin hebt om din­gen te onderne­men. Dan is het ook nog eens een keer bij­na lente, een seizoen dat ook in het teken staat van nieuwe frisse energie. Gis­teren zag ik de maan­sikkel, toen ik onder­weg was naar de stu­dio om mij verder voor te berei­den op de work­shop op zater­dag 29 feb­ru­ari 2020: Hor­moon Yoga, voor meer bal­ans tij­dens en na de over­gang.

De overgang, evenwicht herstellen

De over­gang je kunt er niet aan ontkomen, er komt een moment dat het zich aan­di­ent, niet meer een eis­prong en een men­stru­atie, nee dat is over. Geweldig zou je denken, niet meer vloeien, geen buikkram­p­en, geen moodswings. Want ja die heb je, door de aan­maak van bepaalde hor­mo­nen heb je de ene helft van de maand het gevoel dat je de hele wereld aankan en heb je het andere maand het gevoel dat je niet vooruit bent te bran­den, dit komt door je hor­mo­nen. In je over­gang stopt dit, alleen kan het je overkomen dat je voor een bepaalde tijd komt te zit­ten in de fase waarin het gevoel hebt dat je niet voor uit bent te bran­den. In de work­shop Hor­moonyo­ga, voor meer bal­ans tij­dens en na de over­gang geef ik hier meer uit leg over.  Je maakt ken­nis met Yoga oefenin­gen en ontspan­ning oefenin­gen die zor­gen voor meer bal­ans tij­dens deze spir­ituele fase van je lev­en. Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via het con­tact for­muli­er. Ook geef ik een op een coach­ing aan een ieder die ste­un zoekt tij­dens de over­gang.

Bijna Lente, frisse en nieuw energie

De lente is een prachtig seizoen, het is een seizoen van nieuw lev­en, bli­jd­schap en schoon­mak­en. Je herkent het gevoel vast van keukenkast­jes opruimen of nu ein­delijk eens de kled­ingkast op te ruimen. De win­terkled­ing eruit en de zomer kleren erin. Het lief­st loop je al met je blote voeten in het gras. Maar dat gaat natu­urlijk niet daar is het nog iets te fris voor. De lente is een seizoen van laag­jes, waar het ene laag­je nog over het andere laag­je ligt. Een laag­je dat je af kan doen als het echt lekker warm is of als jou project krachtig genoeg is om het in de wereld te zetten. Het is een fase waarin de energie van de lever meer dom­i­nant is. Dit seizoen nodigt daarom uit om te reini­gen, te detox­en.

In de work­shop Detox Yoga, ruimte vrij mak­en wor­den yogaoe­fenin­gen gedaan die het pro­ces van reini­gen onder­s­te­unen. Ook ont­vang je advies over voed­ing (fysiek en men­taal) die het pro­ces van reini­gen onder­s­te­unen of juist niet. Deze work­shop is op zater­dag 14 maart 2020.  Aan­vang 14.00 uur, duurt 2 uur, kosten € 35,00. Voor deel­name graag aan­melden via het con­tact­for­muli­er.

Uit­er­aard zijn er in maart ook groep­strain­in­gen en per­soon­lijke train­in­gen. Het lesroost­er voor de maand maart staat vanaf 1 maart 2020 op de web­site van mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Voor een per­soon­lijke train­ing of coach­ing kun je een afspraak mak­en.

Op naar de lente, met veel zon ‚maar toch wel af en toe nog wat ons­tu­imig weer, dat past nu een­maal bij de lente!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Wil je ook ijs?

Wil je ook ijs? vraagt mijn lief. Niet ijs op het water omdat het win­ter is, nee, gewoon een lekker ijs­je na het eten als dessert.

Het was iets rond 18.00 uur dat hij mij de vraag stelde. Even twi­jfelde ik? Zal ik het doen, mijn avon­de­ten is nog niet geza­kt, past het ijs wel. En zek­er als hij vraagt wil je ijs, dan is het niet zomaar ijs, nee dan is het com­pleet. In dit geval een grote kom met daarin: Strac­ciatel­la ijs, aard­beien, sla­groom en daar boven op stuk­jes kruid­koek. Ja, het water loopt uit je mond alleen al bij de gedachte. Zo, ik zei ja, en at de hele bak ijs leeg.

Na het eten van het ijs, ging ik verder met waar ik mee bezig was, het mak­en van een hoes­je voor een med­i­tatie kussen. Iets dat ik heel fijn vind om te doen. Afi­jn, ik was lekker bezig en ineens vanu­it het niets was het daar, een sti­jve rechter bil. Waar komt die ineens van­daan dacht ik. “Doe even wat rek en strek oefenin­gen”, was het advies van mijn lief. Nou, dacht ik, dat is het niet, dit voelt anders, dit voelt niet als spier­pi­jn door een ver­keerde beweg­ing.

Wat heb je gedaan?” vraagt hij mij. “Gewoon mijn oefenin­gen die ik alti­jd doe, dus dat kan het niet zijn.” Wacht eens even, denk ik, gis­teren miste ik een trap­tree met het afstap­pen van een lad­der die ik had gepakt om iets te zoeken waar­van ik dacht dat het wellicht op de boven­ste plank van de kast lag. Nee, dacht ik toen, dat is al te lang gele­den, dat had ik dan gemerkt van­mor­gen met opstaan en toen was alles nog goed. Nee, het is lat­er gebeurd. Het ijs, dat is het geweest.

Het is heer­lijk hoor een ijs­je maar het doet wel iets met je sys­teem. Althans met mijn sys­teem, er zit­ten wat ingrediën­ten die in mij voor een hoop onrust zor­gen. Ijs is voed­sel dat je lichaam in begin­sel niet nodig heeft, het is lekker maar het zorgt voor een hoop, Ama. Dit is een term die je tegenkomt in de Ayurve­da, ayur=lev­en en veda=ken­nis of weten­schap, Ayurve­da is ken­nis van het lev­en. Ama is afval dat zich in het lichaam ophoopt. In mijn geval gebeurde dit in mijn rechter bil, ja het ijs was lekker maar ik wist dat het voor mij gevol­gen zou hebben. De Ayurve­da zegt niet dat ik het ijs niet mag eten.

De vol­gende richtli­j­nen inza­ke het nut­ti­gen van voed­sel vond ik in mijn boek: het Ayurvedisch kook­boek

 • Voed­sel behoort warm te zijn (gekookt)
 • Voed­sel hoort lekker te smak­en en goed te vert­eren te zijn
 • Voed­sel behoort in de juiste hoeveel­he­den gecon­sumeerd te wor­den: niet te veel en niet te weinig
 • Voed­sel behoort op een lege maag genoten te wor­den, pas nadat de vorige maalti­jd ver­teerd is en niet eerder
 • De effecten van het genut­tigde voed­sel dienen elka­ar te ver­sterken en niet tegen te werken
 • Voed­sel behoort in een aan­ge­name omgev­ing genut­tigd te wor­den en met de geschik­te mid­de­len om ervan te geni­eten
 • Haastig eten is uit den boze,
 • maar eten mag ook geen lang­durig gebeuren wor­den
 • Het is het beste om met aan­dacht te eten
 • We dienen alleen voed­sel te eten dat goed is voor onze con­sti­tu­tie en bij onze geestelijke en emo­tionele aard past (chara­ka, pxxxv)

Duidelijk zou ik zeggen, als ik mijn bak ijs langs deze regels haal. Het smaak­te goed, maar mijn lichaam had er moeite mee om het te vert­eren. Het was teveel, was het min­der geweest dan had mijn lichaam er vast iets min­der heftig op gereageerd. Maar nu was het net alsof ik op het ijs was gevallen, boem, op mijn rechter bil. Hoe lang gaat dit duren dacht ik? Min­stens 24 uur en dan is het opgelost, kreeg ik door.

En dat was zo, na een onrustige nacht als­gevolg van de sti­jfheid in mijn rechter bil en nog wat malaise de vol­gende dag, was het 24 uur lat­er voor­bij. De sti­jfheid in mijn rechter bil was weg en ik wist weer dat de vol­gende keer als mijn lief aan mij vraagt: wil je ijs? Ik antwo­ord: “is goed maar graag een klein bol­let­je ijs, veel aard­beien en een klein toe­f­je sla­groom!”

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share

Mama, ik ben verkouden

Mama, ik ben verk­ouden. Hoe komt dat? Een vraag die een kind je kan stellen. “Dat kan zijn door de over­gang naar een vol­gend seizoen, lieverd, waar­door je even uit bal­ans bent. Maar wat ook kan zijn is dat je te veel rauwkost eet de laat­ste tijd!”

Sinds kort is mijn dochter groot fan van aller­lei voed­sel goeroes. Welke ze alle­maal bek­ijkt daar heb ik niet direct zicht op, maar er is er een die heeft een grote invloed op haar eet­pa­troon. Geen boter­ham­met­jes meer. Daar was ze trouwens nooit echt een fan van, maar op dit moment besteed ze veel aan­dacht aan haar lunch voor haar verkleinde lunchtrom­melt­je.

Soms kri­jg ik een what’s app van haar met een ver­zoek aller­lei pro­ducten te kopen waar ze in het verleden van gruwelde: komkom­mer, sla, wor­tel, tomat­en en advo­ca­do. Dat mag, ze is volop in ontwik­kel­ing en groeit als kool. Van een heer­lijk gezette tien­jarige is ze getrans­formeerd naar een lange slanke 13 jarige puber. Jawel de puber­ti­jd is begonnen, een fase van je eigen iden­titeit ontwikke­len en je eigen stem­pel neerzetten. Dus ik vind het pri­ma dat ze aan het exper­i­menteren is in de keuken. Tot een zekere hoogte natu­urlijk als ik zie dat de bal­ans ver­sto­ord raakt. En dat is die: ze is verk­ouden.

Ayurvedisch advies

Weet je”, zeg ik tegen haar, ik heb geleerd op een work­shop ayurvedisch koken dat rauw voed­sel niet goed is voor je spi­jsver­t­er­ingssys­teem. Vol­gens de Ayurve­da lev­ert dit een hoop stress op voor je sys­teem dat je voed­sel omzet in bruik­bare energie voor je lichaam. Deze leer schri­jft voor dat je dit soort voed­sel eerst kookt. Je hoeft het niet hele­maal gaar te koken maar dat het harde ervan af is, dat maakt het beter ver­teer­baar voor je maag, hier­door hoeft hij min­der hard te werken en bli­jft je zenuw­s­telsel in bal­ans. Dat heb ik je wel eens verteld toch, dat je een zenuw­s­telsel uit meerdere sys­te­men bestaat en dat een deel ver­ant­wo­ordelijk is voor je spi­jsver­t­er­ing en een ander deel voor rust en her­s­tel, dat als het ene te hard moet werken dit invloed heeft op het andere sys­teem waar­door je uit bal­ans kunt rak­en en gemakke­lijk­er verk­ouden kan wor­den of meer vat­baar bent.

Ze luis­tert aan­dachtig naar wat ik ver­tel. Dezelfde avond nog vol­gt ze mijn advies op. “Doe ik het zo goed mam?” Ja, lieverd, heel goed even in warm water leggen zodat het blad min­der hard is. Je hoeft dit alleen te doen met sla die hard is, met hele zachte bot­er­sla hoeft dit niet.

Neti pot

Gelukkig, denk ik, ze pakt mijn advies. “Mam, wat kan ik verder nog doen aan mijn verk­oud­heid?” Ik antwo­ord: “je kunt stomen boven een kom water of wat je ook kunt doen is het neti kan­net­je gebruiken, je weet wel het pot­je dat mama ook wel eens gebruikt. Dit is een pot­je dat wordt ingezet bin­nen de Yoga en Ayurve­da om je neus schoon te mak­en. Je vult het kan­net­je met lauw water waar je aan toevoegt wat zout, je houd je hoofd wat schuin boven een wastafel en plaatst het tuit­je van het kan­net­je in je neusgat, je laat het water in je neus stromen, het water stroomt via de  keel naar buiten. Gebeurt dit niet, snu­it dan je neus leeg boven de wastafel. Heb je een neusgat gedaan, her­haal dan de pro­ce­dure voor het andere neusgat. Als je het dagelijks gaat gebruiken pas dan op met de hoeveel­heid zout. Teveel zout kan lei­den tot droogte in de neus, daarom is het beter om de twee dagen erna de ver­han­del­ing te ver­richt­en zon­der toevoeg­ing van zout.

De vol­gende dag zie ik mijn badtafel. Die zit er niet schoon uit, mijn neti pot staat op het keuken aan­recht. Ach de lieve schat, denk ik, ze heeft het gedaan, ze heeft haar neus schoonge­maakt met de neti pot. Trost op mijn meis­je, nu nog even tegen haar zeggen dat ze een vol­gende keer de badtafel schoon­maakt.

Nodi Sodhana

Wat ik zelf iedere dag doe om verk­oud­he­den buiten de deur te houden is nodi shod­hana (reini­gen van de nadis). Voor deze oefen­ing neem je plaats in een gemakke­lijke zithoud­ing of ga je zit­ten op een stoel met bei­de voeten op de grond. Zorg ervoor dat je rech­top zit, met behoud van de natu­urlijke hollin­gen van de rug. Plaats je rech­ter­duim tegen het rechterneusgat, plaats je wijs en mid­delvinger tussen de wenkbrauwen, hou je link­erneusgat open, adem in door je link­erneusgat, plaats je ringvinger tegen je link­erneusgat je sluit het link­erneusgat, open je rechterneusgat adem uit, adem in door het rechterneusgat, plaats je duim tegen je rechterneusgat je sluit het rechterneusgat, open je link­er neusgat adem uit. Dit is een ronde, her­haal voor min­i­maal 9 keer. Doe dit aan het begin van de dag, op het mid­den van de dag en aan het einde van de dag voor de duur van 30 dagen. Je ervaart meer bal­ans en bent beter opge­wassen tegen verk­oud­he­den en andere dis­bal­ans.

Meer weten over deze oefen­ing of een keert­je bij mij doen in de stu­dio. Op mijn web­site www.bodyflex.nl vind je het lesroost­er van mijn weke­lijkse lessen, infor­matie over prive lessen en de work­shops die ik geef.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Vitamine d en de overgang

Vit­a­mine d heb je nodig om je bot­ten gezond te houden. Vit­a­mine d je kri­jgt ze niet bin­nen door voed­ing maar je lichaam neemt ze op mid­dels je huid door de ont­vangst van zon­licht. Het beste moment om dit te doen is in de peri­ode van april tot en met okto­ber omdat dan de stral­ing van de zon zorgt voor aan­maak van deze vit­a­mine in je lichaam. Je hoeft daar­voor niet de hele dag in de zon te verbli­jven, het lief­st neem je in de ocht­end tussen 10 en 11 uur een klein zon­nebad van 15 minuten waar­bij je han­den, voeten, onder­be­nen en je gezicht in de zon houdt zon­der bescherming van zon­nebrand. Op deze manier neemt je lichaam het licht op en kan het over­gaan tot de aan­maak van vit­a­mine d.

Een teko­rt aan vit­a­mine d kan lei­den tot broze bot­ten, ver­min­derde weer­stand, slaapge­brek en wis­se­lende gemoed­stoe­s­tanden.

Zelf kwam ik erachter dat ik een vit­a­mine d teko­rt had nadat ik op eigen ver­zoek mijn bloed had lat­en onder­zoeken.

Ik kwam hier­toe nadat ik een pro­gram­ma had gezien op tv over een zeer over­tu­igd veg­an­ist. De dame in kwest­ie had besloten dat al het voed­sel dat van dieren afkom­stig is ver­ban­nen moet wor­den van de eettafel. Pri­ma besluit, maar je kan hier­door belan­grijke voed­ingsstof­fen voor het lichaam mis lopen. Het is niet erg dat je het doet, maar je moet op zoek naar ver­vangers die ervoor zor­gen dat je de bewuste stof­fen die nodig zijn voor een gezond lichaam op een andere manier naar bin­nen kri­jgt. Je bloed daar kun je in zien of je de nodi­ge stof­fen naar bin­nen kri­jgt. De dame in kwest­ie had een teko­rt aan vit­a­mine B 12, dit kan ontstaat als je geen dier­pro­ducten tot je neemt.

Zelf ben ik veg­e­tarisch. Tot en met de over­gang was dit geen prob­leem, maar in de over­gang begon mijn lichaam toch teke­nen te ver­to­nen dat het niet meer hele­maal senang was. Pijn­lijke spieren, wat sti­jver en soms wat prikkel­baar zijn.

Dus toen ik het pro­gram­ma bekeek en haar uit­slag hoorde, dacht ik het kan geen kwaad om mijn bloed te lat­en onder­zoeken.

De uitkomst van het onder­zoek, een vit­a­mine d teko­rt. Ja, de zon en ik zijn tot een bepaalde leefti­jd vrien­den gebleven, daar­na nam het wat af. Op zeer jonge leefti­jd heb ik een derde graad ver­brand­ing opgelopen door te lang in de zon te zijn zon­der bescherming. Na dit voor­val ben ik alti­jd heel voorzichtig geweest met de zon.

Na de uit­slag kreeg ik van de dok­ter een kuurt­je om mijn vit­a­mine d terug op peil te kri­j­gen. De herin­ner­ing aan het voor­val met de zon op jonge leefti­jd daar heb ik afscheid van genomen. In het hier en nu, zit of loop ik iedere dag even in de zon (als deze schi­jnt), 15 minuten onbescher­md (dit kun je bijhouden op een wekker of je mobiele tele­foon) dan stap ik eruit en ga ik verder met mijn dag.

De kuur en nieuwe houd­ing ten opzichte van de zon slaan aan, ik heb geen pijn­lijke spieren meer, slaap beter en heb min­der last van wis­se­lende gemoed­stoe­s­tanden.

Vit­a­mine d zijn belan­grijk voor de opbouw en het behoud van je lichaam, en kan helpen om gemakke­lijk­er door de over­gang te gaan. Wat nog meer kan helpen om gemakke­lijk door de over­gang te gaan, daar informeer ik je graag over in de work­shop: Hor­moon Yoga, voor een gemakke­lijke over­gang.

 • Wan­neer: zater­dag 21 sep­tem­ber 2019
 • Aan­vang: 14.00 uur einde 16.00 uur
 • Kosten € 35,00
 • Waar: Yoga en Pilates stu­dio, Bodyflex 100% Catha­ri­na, Fred­erik­straat 60 A, Den Haag.

Voor deel­name kun je je aan­melden via de web­site: www.bodyflex.nl/contact

Een zon­nige groet,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Yoga les geven

Yoga is meer dan het vast­pakken van je voeten. Sinds 1999 bewan­del ik het pad van Yoga, en het heeft mij  nog geen dag verveeld. Dagelijks ben ik te vin­den op mijn med­i­tatie kussen en op mijn Yoga mat. Heel wat uurt­jes heb ik hier aan besteed. Hier­door kan ik nog steeds gemakke­lijk bij mijn voeten. Iets dat ik niet kon in 1999, mijn hemel wat voelde ik mij sti­jf en raak­te ik in de war toen de Yoga ler­aar tegen mij zei: “Jij bent een ler­aar, dat zie ik in je ogen”. Je ogen, het zijn de spiegels van de ziel. Zelf zag ik mij niet zo, op dat moment, ik een ler­aar, ik voelde mij sti­jf en dacht: ja, het zal wel. Maar ik kocht zijn boek: de Pow­er of Yoga en vol­gde een eerste Yoga teacher train­ing.

Na deze train­ing opende ik mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Mijn dagen waren gevuld met het geven van Yoga en Pilates lessen. Ik had het enorm naar mijn zin tot dat moment dat alles anders werd en mijn ware Yoga avon­tu­ur begon. Toen ik werd ged­won­gen om naar bin­nen te bewe­gen, op zoek naar mijzelf. Hoe kom ik hier door heen? Dat was mijn grote vraag toen ik in 2006 zwanger raak­te. Niet onge­p­land, bei­den wilde we een kind. We had­den het alleen niet verwacht dat het zou gebeuren, maar het gebeurde en toen kwam ik oog in oog te staan met mijn demo­nen, wezens die je creëert gedurende je lev­en, energie die aan je haakt alsof het van jou is, en dat bli­jft het tot je besluit, het is genoeg, dit is niet wie ik ben.

Yoga is niet het kun­nen vast­pakken van je voeten. Yoga is jezelf heront­dekken, duiken in de kluwen van afweer­mech­a­nis­men die je gedurende je lev­en hebt gecreëerd, al die gedacht­en die door je hoofd spo­ken, sit­u­aties die zich bli­jven her­halen, gekop­peld aan je mech­a­nis­men. Afgelopen week had ik een gesprek met een dame, ze raak­te het aan, mijn demon die al mijn hele lev­en met mij mee wan­delt.  Toen zij het aan­raak­te zag ik het ook, ik hoor het je denken zei ze tegen mij, ja het zal wel maar, je mag nu echt Catha­ri­na lat­en zien, zei zij tegen mij.

Haar woor­den resoneer­den in mij. Ze had gelijk, dat ene negatieve zin­net­je dat al mijn hele lev­en met mij meeloopt, het zal wel, dat mag weg. Van het kind dat veel heeft doorstaan tij­dens haar lev­en. Maar alti­jd weer de moed wist te verza­me­len om door te bewe­gen, om te komen tot dit punt, dit inzicht, dit is niet wie je bent, je bent liefde, wel of niet gemaakt in een moment dat je oud­ers het wen­ste, je bent er, en je bent er omdat jij dat wil. Nie­mand heeft je ged­won­gen of gezegd dat je het moest doen, iets in mij had een enorme wil om hier te zijn. Wil is wat je nodig hebt om je te bren­gen tot een dagelijkse dis­ci­pline die ervoor zorgt dat je lichaam gezond bli­jft. Je lichaam is het voer­tu­ig van je ziel, een omhulsel waarin je verbli­jft tot je weer vertrekt en dan kan je het maar beter naar je zin hebben.

In het hier en nu geef ik nog steeds les. Zelf zal ik niet zo snel zeggen: “ik ben een ler­aar”. Wat ik wel weet, is dat als ik les geef ik het heel erg naar mijn zijn heb en voel dat ik leef! Yoga leer je eerst aan jezelf en dan aan een ander. Het vak Yoga ler­aar begint met zelf oefe­nen.

Ook Yoga beoe­fe­nen bin­nenko­rt start in mijn Yoga stu­dio de train­ing: het A B C van Yoga, een inten­sieve Yoga train­ing die bestaat uit acht train­in­gen en waarin ik je bouw­ste­nen aan­reik om een dagelijkse Yoga dis­ci­pline op te bouwen en het beste in jou naar boven te halen.

Bookmark and Share

Over zwarte piet gesproken

Zwarte Piet is de laat­ste tijd weer veel in het nieuws. De dis­cussie laait weer goed op en ook de emoties. Voor mij is dit feest al lang voor­bij en ik kan mij herin­neren dat ik mij ook heftig heb verzet tegen dit kinder­feest toen bleek dat het een leu­gen was. Dat doe je een kind toch niet aan.

Maar dat veran­derde toen ik zelf moed­er werd. Mijn dochter vond het prachtig, Sin­terk­laas en zijn zwarte pieten. Ze had er geen enkele andere asso­ci­atie bij, als die leuke man van wie ze cadeaus kreeg. En ik, ik vond het wel schat­tig, hoe zij opging in het ver­haal van Sin­terk­laas en zijn pieten. Iedere avond, het Sin­terk­laasjour­naal en een schoen voor de kast met worte­len en andere lekkernij voor het paard van de Sint. Ja, ik ging mee in  haar fan­tasie, want dat is wat het is, kinder­fan­tasie. Tot­dat daar een vol­wassene roet in het eten komt gooien, dan pas veran­derd het, dan pas wordt het een prob­leem.

Voor haar werd er geen roet in haar eten gegooid.  Heel natu­urlijk kwam ze tot de ont­dekking dat Sin­terk­laas niet een man uit Span­je was, maar dat het haar oud­ers waren die haar de cadeaus gaven. Haar oud­ers die aan het kind over­bren­gen wat zij van huis hebben meegekre­gen. Toen ik zelf nog geen dag moed­er was, vroeg mijn moed­er, en hoe voelt het nu moed­er zijn? Ik keek haar alleen maar aan en zei: goed en hield mijn ware gevoe­lens in. Tegen haar op dat moment mijn ware gevoel uit­spreken; No way, dat voelde totaal niet veilig voor mij. Mijn moed­er, die mij soms zomaar out of the bleu onderuit kon kege­len.

Heel lang heb ik haar niet begrepen waarom zij dat deed. Tot een paar weken gele­den toen ik het vol­gende boek opensloeg: Hand­boek Chakrapsy­cholo­gie, van Judith Anodea. Het tweede chakra, daar wilde ik iets over weten. Tij­dens het lezen van het hoofd­stuk over het tweede chakra vie­len voor mij de kwart­jes op zijn plek, begreep ik waarom ik niet alti­jd mijn ware gevoe­lens toonde. Een kind ontwikkeld een goede relatie met zijn gevoe­lens als het de aan­dacht en liefde heeft ont­van­gen van zijn moed­er vanaf het moment dat het geboren wordt tot 12 jaar.

Daar was het mis gegaan, tussen mij en mijn moed­er. Mijn moed­er was niet in staat door haar omstandighe­den waarin zij ver­keerde om mij de aan­dacht en liefde te geven die ik nodig had. Bij mijn dochter is het anders gegaan, toen kreeg ik een spiegel, zij liet mij zien: Mama, het is niet nor­maal wat jij gedaan hebt toen je klein was. Door haar zag ik dat ik al heel snel vol­wassen moest zijn en mij als een vol­wassene moest gedra­gen. Stom ver­baasd ben ik de afgelopen jaren geweest. Hoe mijn dochter over­al de tijd voor nam, ter­wi­jl ik toen ik klein soms let­ter­lijk voor de leeuwen werd gegooid, geen moed­er die aan mij uitlegde hoe alles ging, want zei ze tegen mij, dat had haar moed­er haar ook niet geleerd. En zo ging het van gen­er­atie over op de vol­gende gen­er­atie, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan.

Deze tijd vraagt niet van ons oud­ers om oud trau­ma over te bren­gen op een vol­gende gen­er­atie. Deze tijd vraagt van ons ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen wat van ons is, wat past bij het her­stellen van de energie op deze aarde, en dat wat niet meer past in deze tijd, voort lev­en op oud trau­ma wordt los­ge­lat­en. Onze vooroud­ers vra­gen dat niet, zij zeggen: dat was onze pijn, geef het terug aan de aarde, laat ons het voor jul­lie trans­formeren, anders bli­jft het door bewe­gen en kan zelfs zoi­ets onschuldigs als zwarte piet een uit de hand gelopen dis­cussie wor­den. Dat is hoe ik het zie, een uit de hand gelopen dis­cussie op basis van emoties die niet alti­jd onder woor­den kun­nen wor­den gebracht. En soms is dat beter, de emotie niet door te lat­en bewe­gen, omdat dan de gevol­gen nog lang kun­nen naw­erken.

Dit jaar vier ik geen Sin­terk­laas. Mam, zegt mijn dochter daar geloof ik niet meer in, dat is voor kleine kinderen. En zo is het maar net, je kunt over dit kinder­feest bli­jven dis­cus­siëren, maar je kunt ook lev­en in de kleur van je hart, liefde en aan­dacht dat is wat een kind laat groeien. Haat en onrust doet een kind naar bin­nen keren waar nog lang de gevol­gen van kun­nen naw­erken. Dat zo nu en dan een zwarte piet, een beet­je onrust komt zaaien, let it be, een kind kan heel goed voor zich zelf uit­mak­en dat dat voor kinderen is en niet voor iemand die de leefti­jd van 12 jaar is gepasseerd.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Op zater­dag 8 decem­ber 2018 tij­dens de work­shop: Maan­cirkel, het eren van de godin in jou ga ik dieper in op het tweede chakra en het belang van een goede band met je moed­er.

 

Bookmark and Share