Yoga en detox

Yoga en detox, twee woor­den die deze week in het nieuws zijn. Een yoga docent was gis­ter­avond onder­w­erp van gesprek bij Op1, ze heeft deelgenomen aan een detox en die heeft naar uit­gew­erkt. Op dit moment ligt ze in een zieken­huis is Mex­i­co, ver van Ned­er­land, te vecht­en voor haar lev­en. Lieve mensen om haar heen zijn een crowd­fund ges­tart. Haar verbli­jf op een ic in Mex­i­co kost om en nabij € 20.000,00 per dag. Ze ligt daar al sinds vorige week woens­dag, er is meer dan 100.000 euro nodig. Helaas was ze onderverzek­erd, maar gelukkig voor haar zijn er hele lieve mensen die zich inspan­nen om de kosten die op dit gemaakt wor­den voor haar te dekken. Voor haar hoop ik dat ze er weer bovenop komt.

Tja, yoga en detox, gaat dat samen? Detox is zuiv­eren, daar kun je yoga oefenin­gen voor doen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, kriya’s, mantra’s chanten, mediteren of zuiver voed­sel nut­ti­gen. Of yoga ook vraagt jezelf bloot stellen aan een rit­ueel waar­van je de uitwerk­ing niet kent, nee. Wat we wel kun­nen doen staat onder andere in de Hatha Yoga Pradipika.

Over de Hatha Yoga pradipika

Het is een boek dat op mijn boeken­li­jst stond, het is al heel lang gele­den geschreven en er staan hele nut­tige aan­wi­jzin­gen. In hoofd­stuk 1 staan houdin­gen en vereis­ten waaraan een yogi moet vol­doen. Moeten is natu­urlijk een naar woord, maar een voorschrift schri­jft voor hoe een yogi in even­wicht kan bli­jven zodat hij/zij zijn/haar tijd kan best­e­den aan de verenig­ing met de bron (samad­hi).

Vooraf­gaand aan de verenig­ing zuiv­ert een Yogi zich, detox, wat je kunt doen met oefenin­gen, ademhalings‑, reinig­ing­soe­fenin­gen (kriyas), med­i­tatie en voed­sel. De keuze welke reinig­ing­soe­fen­ing (kriya) je doet hangt ervan af of je deze nodig hebt. Is je lichaam in gezonde toe­s­tand, geen sli­jm, gas of andere nar­ighe­den in het lichaam dan hoef je geen kriya’s in te zetten. Heb je wel last van sli­jm, gas enzovoort dan schri­jft de HTY enkele kriya’s voor. 

Zes kriya’s: Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli en Kapalabhati.

Dhau­ti, de eerste het langza­am ins­likken van een stuk doek en dan weer uithalen. Deze kriya reinigt de slokdarm. 

Vasti is een oefen­ing die je zit­tend doet in een bad, gehurkt breng je een slang aan in de anus, zuigt water naar bin­nen en reinigt zo het uiteinde van de darm. 

Neti is het reini­gen van de neusgat­en, het kan met een dunne draad of door gebruik van water opsnuiv­en, dan­wel met een spe­ci­aal kan­net­je (netipot) of met gebruik van de han­den. Deze oefen­ing reinigt de door­gan­gen bij de neus. 

Trata­ka, reinigt de ogen, door het staren naar een vlam kan dit wor­den bereikt. 

Nauli is draaien van de buik, het gebied bij de navel, een hele pret­tige oefen­ing die de buik en de daar gele­gen orga­nen masseert, ont­doet van eventuele onzuiverheden. 

Kapal­ab­hati, tot slot, is een oefen­ing waar­bij op een uitadem­ing de buik actief naar bin­nen wordt getrokken. Het actief intrekken van de buik zorgt dat de lucht naar buiten wordt gebracht. Deze oefen­ing zorgt voor hitte in het lichaam. Hitte helpt om onzuiv­er­he­den uit het lichaam te verwijderen. 

Alle­maal hele nut­tige oefenin­gen om te doen, die je alleen hoeft te doen als er sprake is van: sli­jm, ophopin­gen van lucht, ver­stopte dar­men of neusgat­en. Is hier geen sprake van dan kun je over­gaan tot pranaya­ma (energie sturen) en mudra’s doen die de aan­dacht naar bin­nen bren­gen. Voor­berei­dende stap­pen voor het eind­doel van yoga: samensmelten met de bron (samad­hi).

Tja, en dat is heel hard nodig, je weer verbinden met de bron. De bron is iets waar we al snel van ver­wi­jderd kun­nen rak­en in deze wereld. Yoga is een prachtig mid­del om weer te komen tot deze bron, detox of zuiv­er­ing is onderdeel van yoga.

Zuiv­er­ing je kunt het doen met een spe­ciale reinig­ings rech­niek, maar je kunt het ook doen door geen zak­en te nut­ti­gen die schadelijk voor je zijn. Wat je het beste kunt doen staat opgeschreven in de HTY.

Het is een prachtig boek dat ik een ieder die yoga beoe­fend zeer kan aan­beve­len om te lezen. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share