Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is onderdeel van haar lev­en, het is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Yoga is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing, yoga is onder­zoeken dat de oorza­ak is van hoe je je voelt, accepteren, loslat­en en opnieuw begin­nen, gelijk de natu­ur. Wat een prachtige spiegel! De natu­ur laat zo goed zien wat nodig is om de staat van har­monie te hervin­den. Op de agen­da staan de vol­gende work­shops: 

Zaterdag 9 januari 2021 Hormoon Yoga, evenwicht tijdens en na de overgang

Iedere maand schom­me­len de hor­mo­nen, tot aan de over­gang dan is nog een keer een grote schom­mel­ing voor­dat er geen hin­der meer is van deze schom­melin­gen. De ene vrouw heeft er veel last van, een ander wat min­der. De een praat erover, een ander houdt het voor zichzelf.

In ons ligt een prachtig sys­teem dat iedere dag weer voor ons aan de slag gaat. In deze work­shop kijken we naar dit sys­teem, wordt uit­leg gegeven aan dit sys­teem en hoe het uit even­wicht gaat.

Over HormoonYoga

Hor­moon Yoga is een serie van yoga­houdin­gen die zich richt op het stim­uleren van de hor­mo­nen oestro­geen en prog­es­teron. Deze serie is nut­tig voor vrouwen:

  • die hin­der ondervin­den van de maan­delijkse cyclus
  • vrouwen die in de over­gang zijn of
  • na de over­gang een fijne serie yoga­houdin­gen wil doen.

Aan de hand van yoga houdin­gen, ademhal­ing­stech­nieken, visu­al­isaties en het sturen van energie wor­den de belan­grijk­ste klieren die ver­ant­wo­ordelijke zijn voor het pro­duc­eren van de vrouwelijke hor­mo­nen ges­tim­uleerd.

Deze work­shop is voor een ieder die meer wil weten over de over­gang, op zoek is naar oefenin­gen en tips om door deze fase van het lev­en te bewe­gen.

Hor­moon Yoga is een dynamis­che reeks van Yoga­houdin­gen die eindigt met een lange ontspan­ning om de geest tot rust te bren­gen en het lichaam te ont­doen van stress. Regel­matige beoe­fen­ing van deze serie helpt om klacht­en gere­la­teerd aan de over­gang en de men­stru­atie te ver­min­deren of zelfs te doen verd­wi­j­nen.

Maak ken­nis met deze serie van Yoga houdin­gen in de work­shop Hor­moon Yoga, even­wicht tij­dens en na de over­gang Aan­vang work­shop 14.00 uur (duur 2 uur) kosten € 35,00

Locatie workshops: Yoga en Pilates studio Bodyflex 100% Catharina. Frederikstraat 60A,  Den Haag.

Voor deel­name aan een van deze work­shops graag aan­melden via het con­tact

Wil je Catha­ri­na een keer in jou Yoga school uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact op met Catha­ri­na of kom langs in de Fred­erik­straat voor een ken­nis­mak­ings­ge­sprek.

Bookmark and Share