Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, loslat­en en ruimte mak­en, gelijk de natu­ur. Wat een prachtige spiegel! De natu­ur laat zo goed zien wat nodig is om de staat van har­monie te hervinden.

Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Zaterdag 21 juli 2021: Over chakra’s en de leefregels van Reiki

Chakra’s zijn wie­len van energie die onderdeel zijn van het energie lichaam. Je kunt ze niet fysiek uit het lichaam halen, wel kun je de energie van een chakra ervaren. Een chakra is een com­mu­ni­catiecen­trum dat infor­matie deelt, ont­vangt en uitwisselt met de omgev­ing. Ze staan in verbind­ing met het zenuw­s­telsel en het hor­moon­s­telsel, en oefe­nen veel invloed uit op wat we voe­len, hoe we ons voe­len. Hoofd­pi­jn, pijn in de keel, pijn in het hoofd, het kan zomaar gere­la­teerd zijn aan een chakra. Eigen­lijk zijn het hele hand­i­ge raadgev­ers, die ons veel infor­matie kun­nen geven om het lev­en gemakke­lijk­er te onder­gaan, en als je daar aan toevoegt: de leefregels van Rei­ki dan breng je ook nog eens je geest tot rust. 

Kor­tom dit is een hele inter­es­sante work­shop om aan mee te doen. Je kri­jgt uit­leg over de chakra’s, oefenin­gen voor de chakra’s (yin yoga, ademhal­ing en visu­al­isatie) die de aan­dacht bren­gen naar het chakra sys­teem en je maakt ken­nis met de leefregels van Reiki. 

Deze work­shop is op woens­dag 21 juli 2021, aan­vang 10.00 uur in mijn Yogas­tu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na, in de Fred­erik­straat 60 A. Kosten € 35,00. leuk als je meedoet. 

Woensdag 4 augustus 2021 Chakra chikitsa, evenwicht herstellen in het chakra systeem

Een chakra is een wiel van energie, chik­it­sa is ther­a­pie, het even­wicht her­stellen. Je kunt een chakra niet fysiek uit je lichaam halen, ter­wi­jl het wel heel veel invloed op je uitoe­fent. Het is een opslag van infor­matie die je hebt verza­meld gedurende een bepaalde fase van je leven.

In deze work­shop geeft Catha­ri­na uit­leg aan het chakrasys­teem, hoe chakra’s bij­dra­gen aan hoe je je voelt. Aan de hand van Yogaoe­fenin­gen, zel­fonder­zoek en med­i­tatie mak­en we een reis langs de zeven chakra’s. Aan­vang work­shop 10.00 uur (duur 2 uur).  Kosten € 35,00

Locatie workshops: Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina. Frederikstraat 60A,  Den Haag online via zoom.us

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact met haar op of kom langs in de Fred­erik­straat voor een kennismakingsgesprek.

Bookmark and Share