Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen en los te lat­en wat voor onge­mak zorgt.

Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Yoga voor de overgang

De over­gang is een bij­zon­dere tijd waarin het lichaam anders gaat func­tioneren, wat invloed heeft op een vrouw, haar lichaam en bij som­mige op hun humeur. Had je eerst last van maan­delijkse hor­moon schom­melin­gen, nu heb je een grote ste­vige schom­mel­ing die voor een hoop onrust kan zor­gen op lichamelijk en men­taal gebied. En dan is het fijn als je weet hoe hier mee om te gaan. Yoga is een hele fijne meth­ode om te beoe­fe­nen voor de overgang.

In de work­shop Yoga voor de over­gang deel ik yoga houdin­gen, ademhal­ing­stech­nieken en ontspan­ning­soe­fenin­gen die deze over­gangs fase in je lev­en aan­ge­namer mak­en. Ook ont­vang je nut­tige tips over voed­ing. Deze work­shop is op zater­dag 21 okto­ber 2023 aan­vang 13.30 uur uur. De work­shop duurt twee uur en de kosten voor deel­name zijn € 39,00.

Leven als een yogi

Yoga en een reis langs de zeven chakra’s

Wil je mee­doen met een van deze work­shops? Graag een plaats reserveren via het inschri­jf­for­muli­er

Training: Spiritueel ontwaken met de acht paden van Yoga

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van yoga, dat is een mooie omschri­jv­ing voor wat de acht paden van yoga bewerkstelligen

De acht paden van yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van yoga. Yoga is een­wor­den met de bron, spir­itueel ontwaken.

In de train­ing Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van yoga, deel ik de acht paden van yoga, oefenin­gen en ver­tel ik hoe je deze paden kunt toepassen om spiri­teel te ont­wak­en. Meer infor­matie over deze train­ing klik op deze pag­i­na.

Inschri­jven voor deze work­shops graag via het inschri­jf­for­muli­er. 

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact met haar op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.