Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseer ik work­shops op het gebied van Yoga, bewust­word­ing, gezon­der lev­en en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen en los te lat­en wat voor onge­mak zorgt.

Op mijn agen­da staan de vol­gende work­shops en train­in­gen: 

Yoga voor de overgang

De over­gang is een bij­zon­dere tijd waarin het lichaam anders gaat func­tioneren, wat invloed heeft op een vrouw, haar lichaam en bij som­mige op hun humeur. Had je eerst last van maan­delijkse hor­moon schom­melin­gen, nu heb je een grote ste­vige schom­mel­ing die voor een hoop onrust kan zor­gen op lichamelijk en men­taal gebied. En dan is het fijn als je weet hoe hier mee om te gaan. Yoga is een hele fijne meth­ode om te beoe­fe­nen voor de overgang.

In de work­shop Yoga voor de over­gang deel ik yoga houdin­gen, ademhal­ing­stech­nieken en ontspan­ning­soe­fenin­gen die deze over­gangs fase in je lev­en aan­ge­namer mak­en. Ook ont­vang je nut­tige tips over voeding.

De work­shop duurt twee uur en de kosten voor deel­name zijn € 39,00. Raad­pleeg mijn agen­da voor de eerstvol­gende datum van deze work­shop: Yoga voor de overgang.

Een reis langs de zeven chakra’s

 Tijds­du­ur 3 uur, kosten €60,00

Wat gaan we doen? Ken­nis mak­en met de zeven hoofdchakra’s van het chakrasys­teem. Een sys­teem dat lichaam en geest voorzi­et van brand­stof (energie), zodat je kunt han­de­len, deel­ne­men in de buitenwereld.

Hoe de chakra’s func­tioneren hangt af van jouw bin­nen­wereld. Wat je in de loop van je lev­en hebt verza­meld en opges­la­gen in het chakrasys­teem. Denk aan je over­tuigin­gen, gewoon­ten en patro­nen op basis waar­van je func­tion­eert. Som­mige lev­eren lev­ensvreugde, anderen doen je min­der goed.

Hoe je je gedraagt heeft grote invloed op je energiehuishoud­ing en je omgev­ing. In deze work­shop maak je ken­nis met de zeven hoofd­chakra’s. Welke energie ze lev­eren en met welke delen van je lichaam ze ver­bon­den zijn. 

We gaan oefenin­gen doen die ze in beweg­ing bren­gen en de bal­ans in het lichaam her­stellen. Dus neem een yoga­mat mee en draag gemakke­lijke kled­ing waarin je kunt bewe­gen. Ook geven we lichaam en geest de ruimte om de infor­matie te ver­w­erken, graag  een deken of sjaal meen­e­men die je tij­dens de ontspan­ning­soe­fen­ing (savasana) over je heen kunt plaatsen.

Op zater­dag 20 mei 2024 geef ik deze work­shop: een reis langs de zeven chakra’s. Aan­vang 13.00 uur. Leuk als je meedoet.

Wil je mee­doen met een van deze work­shops? Graag een plaats reserveren via het inschri­jf­for­muli­er

Training: Spiritueel ontwaken met de acht paden van yoga

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van yoga, dat is een mooie omschri­jv­ing voor wat de acht paden van yoga bewerkstelligen

De acht paden van yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van yoga. Yoga is een­wor­den met de bron, spir­itueel ontwaken.

In de train­ing Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van yoga, deel ik mijn ken­nis over de acht paden van yoga, oefenin­gen en ver­tel ik hoe je deze paden kunt toepassen om spiri­teel te ontwaken.

Deze train­ing duurt acht maan­den. Iedere maand is er een train­ingdag, zijn er online lessen en kri­jg je opdracht­en mee om thuis mee aan de slag te gaan.

Wil je meer infor­matie over deze train­ing, dan kun je gebruik mak­en van het con­tact­for­muli­er. Geef aan dat je meer infor­matie wilt ont­van­gen over deze train­ing Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van yoga.

Wil je mij een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop? Je kunt een afspraak met mij mak­en via het con­tact­for­muli­er.

Ik wens je een hele fijne dag!

Catha­ri­na Blijlevens