Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, loslat­en en ruimte mak­en, gelijk de natu­ur. Wat een prachtige spiegel! De natu­ur laat zo goed zien wat nodig is om de staat van har­monie te hervin­den. Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Zaterdag 17 april 2021 Hormoon Yoga, voor meer evenwicht tijdens, voor, na de overgang

De over­gang het moment dat de men­stru­atie stopt. Heer­lijk zeggen som­mige, andere kijken er tegen op. Het is een fase waarin de hor­mo­nen uit even­wicht wor­den gebracht, wat gepaard gaat met aller­lei lichamelijke gevoe­lens.

Niet alleen gevoe­lens spe­len een rol in deze fase, ook zijn er veran­derin­gen in het lichaam. Ineens is daar een buik­je, stramme gewricht­en, vak­er hoofd­pi­jn. Of andere malaise, en daar kun je iets aan doen. Wat je kunt doen is bewuste lichaam­strain­ing, je voed­ing aan­passen en je gedacht­en onder­zoeken. Het komt alle­maal aan­bod, in deze work­shop op zater­dag 17 april 2021.

In deze work­shop maak je ken­nis met een Yoga reeks die helpt op natu­urlijke wijze het even­wicht te her­stellen. Naast het doen van Yoga houdin­gen, kri­jg je uit­leg over de over­gang en voed­ing tips. Vooral­snog is het een online work­shop, op locatie kun­nen twee deel­ne­mers mee­doen. Aan­vang work­shop: 14.00 uur (duurt 2 uur) kosten € 35,00. 

Zaterdag 24 april 2021 Chakra chikitsa, evenwicht herstellen in het chakra systeem

Een chakra is een wiel van energie, chik­it­sa is ther­a­pie, het even­wicht her­stellen. Je kunt een chakra niet fysiek uit je lichaam halen, ter­wi­jl het wel heel veel invloed op je uitoe­fent. Het is een opslag van infor­matie die je hebt verza­meld gedurende een bepaalde fase van je lev­en.

In deze work­shop geeft Catha­ri­na uit­leg aan het chakrasys­teem, hoe chakra’s bij­dra­gen aan hoe je je voelt. Aan de hand van Yogaoe­fenin­gen, zel­fonder­zoek en med­i­tatie mak­en we een reis langs de zeven chakra’s. Aan­vang work­shop 14.00 uur (duur 2 uur).  Kosten € 35,00

Maancirkel, je vrouwelijkheid eren

De vrouw wordt van oud­sh­er ver­bon­den met de maan, een ver­bas­ter­ing van “maand­stonde”. Iedere maand vanaf de eerste men­stru­atie tot aan de over­gang ervaart een vrouw dis­bal­ans, dat zich kan uiten in lichamelijke en emo­tionele onge­makken. In plaats van door te bewe­gen, bewoog de vrouw in de oude tijd haar aan­dacht naar bin­nen, respecteerde deze fase die haar bijs­taat om een gezond en even­wichtig lev­en te lei­den.

In de work­shop maan­cirkel gaat Catha­ri­na in op de vrouwelijke processen, de spir­ituele func­tie van de men­stru­atie en de over­gang, en het belang van de aan­dacht weg bewe­gen van de buiten­wereld. Deze work­shop is een keer per maand tij­dens de donkere maan­fase. Voor deze work­shop zijn acht plaat­sen beschik­baar. Vol­gende datum zater­dag 8 mei 2021 aan­vang 14.00 uur, (duur 2 uur) kosten € 35,00.

Wil je mee­doen met een van deze work­shops? Graag een plaats reserveren via het inschri­jf­for­muli­er

Locatie workshops: Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina. Frederikstraat 60A,  Den Haag online via zoom.us

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact op met Catha­ri­na of kom langs in de Fred­erik­straat voor een ken­nis­mak­ings­ge­sprek.

Bookmark and Share