Workshops

Workshops 

Iedere maand organ­iseert Catha­ri­na work­shops op het gebied van Yoga, Pilates en spir­i­tu­aliteit. Yoga is een manier om je vitaal en gelukkig te voe­len. Het is meer dan het doen van een rek en een strek oefen­ing. Yoga nodigt uit te onder­zoeken wat de oorza­ak is van hoe je je voelt, loslat­en en ruimte mak­en, gelijk de natu­ur. Wat een prachtige spiegel! De natu­ur laat zo goed zien wat nodig is om de staat van har­monie te hervinden.

Op de agen­da staan de vol­gende workshops/cursussen: 

Zaterdag 3 september 2022: Yin Yoga en chakra meditatie

Yin Yoga is een hele fijne manier om de aan­dacht te bren­gen naar de chakra’s. Yin Yoga is een vorm waar­bij de houdin­gen langer wor­den aange­houden met de spieren ontspan­nen, hier­door ontstaat ruimte om de aan­dacht naar een bepaald gebied te brengen.

Een chakra is een wiel van energie dat ligt langs de wervelkolom en in het hoofd. Ook liggen er een aan­tal kleinere chakra’s in de elle­bo­gen, han­den, knieën en voeten. Het is een punt waar bewustz­i­jn en materie samenkomen. Je kunt een chakra zien als een disc waarop infor­matie staat die zorgt dat processen in het lichaam wor­den uit­gevo­erd, tot stand komen. Dit kun je als pret­tig ervaren of als onprettig.

Je kunt een chakra niet fysiek uit je lichaam halen, wel kun je aan de hand van oefenin­gen, visu­al­isatie en med­i­tatie de aan­dacht naar een chakra bren­gen. Dat is wat we in de work­shop Yin Yoga en chakra med­i­tatie gaan doen.

Deze work­shop is op zater­dag 3 sep­tem­ber 2022, aan­vang 14.00 uur in de stu­dio. Kosten per per­soon € 45,00. 

Training: Spiritueel ontwaken met de acht paden van Yoga

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, dat is een mooie omschri­jv­ing voor wat de acht paden van Yoga bewerkstelligen

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. 

In de train­ing spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deel ik de acht paden van Yoga, oefenin­gen en ver­tel ik hoe je ze kunt toepassen om spiri­teel te ont­wak­en. Meer infor­matie over deze train­ing klik op deze pag­i­na.

Locatie work­shops: Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Fred­erik­straat 60A,  Den Haag, je kunt de work­shops bij­wo­nen in de stu­dio. Inschri­jven graag via het inschri­jf­for­muli­er. 

Wil je Catha­ri­na een keer uitn­odi­gen voor het geven van een work­shop neem con­tact met haar op of kom langs in de Fred­erik­straat voor een kennismakingsgesprek.

Bookmark and Share