Burnout, opgebrand

Burn out, een engels woord dat betekent opge­brand. Een burnout is geen offi­ciële ziek­te maar is een energiestoor­nis. Je hebt teveel energie ver­bruikt en te weinig bijge­tankt, daar komt het in het kort gezegd op neer. Het is best verve­lend want door­dat je over weinig energie beschikt ben je niet vooruit te bran­den, werken dat zal lastig gaan en verder kun je nog maar weinig ver­dra­gen, iedere prikkel van buiten kan je te veel zijn, als iemand maar een vinger naar je wijst of zijn energie op je richt dan weet je niet waar je het zoeken moet. 

Het enige dat je wilt is rust, rust zodat je weer kan bij­tanken en orde op zak­en kan bren­gen: hoe heb je het zover lat­en komen, je kunt met een vinger naar de buiten­wereld wijzen, maar je kunt ook je aan­dacht naar bin­nen brengen. 

Wie lopen de grootste kans op een burnout? 

Eigen­lijk iedereen maar voor som­mige mensen is het meer waarschi­jn­lijk dat ze zichzelf op kun­nen bran­den: mensen die hard door werken achter een com­put­er in een afges­loten ruimte, mensen die zich heel veel zor­gen mak­en over aller­lei rekenin­gen, ste­un die ze niet ont­van­gen, mensen die de benen uit hun reet ren­nen voor een ander, mensen die de hele dag staan te prat­en voor een ander, moed­ers die alle ballen hoog in de lucht proberen te houden, onderne­mers die het ene gat met het andere vullen, mensen die werken in de zorg. Alle­maal lopen ze het gevaar dat ze hun energiebal­ans ver­storen. De een iets meer dan de ander.

Zelf ben ik ook opge­brand geweest. Het is pas een paar jaar gele­den dat ik door had dat mijn energieveld ver­sto­ord was. Gelukkig zei mijn lichaam: Stop, nu is het genoeg geweest. Het heeft best lang gedu­urd eer mijn energieveld weer op orde was. Dat ging niet van de een op andere dag. Alles bij elka­ar heeft het een kleine twee jaar gedu­urd eer ik kon zeggen: Ik voel mij goed, ik ben weer cre­atief, heb weer zin om andere mensen te ontmoeten. 

Energieveld op orde brengen

Ik loste het op door yoga, mijn voed­ing aan te passen, mijn gewoon­ten onder de loep te nemen en mijn won­den uit het verleden te helen.

Dat waren er best veel: won­den, trauma’s in mijn sys­teem, die voor een hoop energiev­er­lies hebben gezorgd. Maar nu ik mij weer beter voel en kan zeggen dat de burnout verleden tijd is, kan ik mijn ervar­ing met anderen delen, door erover te schri­jven en anderen te coachen hoe je energieveld in bal­ans te brengen.

Yoga is een heel mooi mid­del om mee aan de slag te gaan als je energieveld ver­sto­ord is. Het is een prachtig mid­del om je energieveld in bal­ans te bren­gen. Een oefen­ing die mij heel erg heeft geholpen is Yoga nidra. 

Over Yoga nidra

Yoga nidra betekent Yoga slaap: heel gelei­delijk wor­den de zin­tu­igen uitgen­odigd naar bin­nen te keren, niet in slaap te vallen, luis­teren naar de aan­wi­jzin­gen van de ler­aar of degene die de Yoga nidra sessie lei­dt. Yoga nidra wordt onder­gaan in een liggende posi­tie (Savasana).

Savasana

Door­dat je het lichaam neer legt op de grond en ontspant kan het lichaam over­schake­len naar dat deel van het zenuw­s­telsel dat ontspan­nende hor­mo­nen stim­uleert, de tegen­hang­er van de hor­mo­nen die het lichaam aan­maakt als je maar door moet bewe­gen of dat nu fysiek of men­taal is. 

Een vast onderdeel van Yoga nidra is de ron­dreis door het lichaam. Je wordt gevraagd je aan­dacht naar een lichaams­deel te bren­gen en het lichaams­deel in gedacht­en voor jezelf te her­halen, de aan­dacht wordt van punt naar punt gebracht, en zo reis je door het lichaam, ontspant je lichaam en kom je tot rust. Het is onder andere rust dat zorgt voor een betere energieverdel­ing. Om het te ervaren heb ik deze ron­dreis inge­spro­ken op mijn pod­cast: 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen. 

In deze aflev­er­ing nodig ik je uit om te gaan liggen op de grond of een ste­vig matras. Ver­vol­gens vraag ik je de aan­dacht naar bin­nen te keren, dan maak je drie keer de ron­dreis door het lichaam en daar­na wordt de aan­dacht naar de adem­be­weg­ing gebracht. Deze aflev­er­ing duurt ongeveer twintig minuten. Een heer­lijke oefen­ing om regel­matig te beoe­fe­nen, je energie op orde te bren­gen. Het heeft mij heel erg geholpen om te her­stellen van een burnout of beter geschreven mijn energieveld in bal­ans te brengen

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens 

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Gronden

Gron­den een mooi woord dat veel wordt uit­ge­spro­ken maar komen we er ook aan toe aan gron­den. Gron­den houdt in dat je geaard bent, aan­wezig bent, gecen­treerd bent. Ontspan­nen en kalm kunt bli­jven ook al ver­keert de wereld om je heen in absolute chaos. Op dit moment is er veel chaos. Zijn er mensen die zich bezighouden met gron­den en mensen die hier hele­maal niet mee bezig zijn.

Gron­den is iets waar ik mij mee bezig houdt en les in geef. Mij iedere keer weer over ver­baas hoe weinig mensen voor­rang geven aan gron­den: eerst aan­dacht voor je lichaam en je stress doseren. Kijken naar je stress of je het aan kan, alle tak­en die je op je hebt genomen. Waar­van je geest denkt: dat lukt mij wel. Maar voor je het weet haalt je lichaam je terug: lig je gestrekt, ben je verk­ouden, stape­len de rekenin­gen zich op, dienen drama’s zich aan. Dat is het moment dat je aan­dacht mag schenken aan gronden.

Gron­den is het recht van het eerste chakra. Een chakra is een wiel van energie dat ligt in het menselijk lichaam, het is opge­bouwd uit energie en gedacht­en­pa­tro­nen. Je kunt een chakra niet fysiek uit je lichaam halen, wel kun je je aan­dacht bren­gen naar het chakra en de gedachtepa­tro­nen die in de loop van het lev­en zijn ontstaan observeren. Deze toet­sen waar ze toe lei­den, onthecht­en en zo jezelf zuiv­eren van energie die voor een uitkomst zorgt in het hier en nu, die pret­tig is of niet pret­tig is.

Het eerste chakra is gere­la­teerd aan het zenuw­s­telsel, het skelet en beïn­vloedt je hor­moon­s­telsel. Een heel nut­tig chakra om onder de loep te nemen. Je zenuw­s­telsel, skelet en hor­moon­s­telsel vor­men de basis van een gezond lichaam en een kalme geest. Gron­den hoeft niet heel ingewikkeld te zijn: je kunt kiezen voor een ademhal­ing­soe­fen­ing, een lichaamshoud­ing, een visualisatie.

Oefening om te gronden

De vol­gende oefen­ing gebruik ik graag om te gron­den, een oefen­ing die mijn aan­dacht brengt naar het eerste chakra. Voor deze oefen­ing kun je plaat­sne­men  in een gemakke­lijke zithoud­ing. Je kunt gaan zit­ten op de grond in een gekruiste zithoud­ing, of op een stoel met je voeten op de grond. Zorg ervoor dat je rech­top zit, zet je han­den op je dijbe­nen, rol je schoud­ers naar achter, laat je elle­bo­gen hangen onder je schouders. 

Reis met je aan­dacht vanaf je kru­in langs je wervelkolom naar de onderz­i­jde van je rug, naar je staart­been, ver­leng je staart­been naar de aarde, visu­aliseer je staart­been als een wor­tel in de aarde.

Voel je raakpun­ten met de grond, voel je zit­bot­ten op de grond, verdeel je gewicht over je rechter en link­er zitbot. 

Voel hoe je zit, zit je achter zit­bot­ten, rol dan naar de voorz­i­jde van je zitbotten. 

Lift je borst­been weg van je navel, maak ruimte voor je adem en je mid­den­rif, adem langza­am uit, 

adem langza­am in, adem langza­am uit, 

adem langza­am in naar je staart­been, adem uit naar je voeten, doe dat nog een keer. 

Bli­jf dan met je aan­dacht bij je adem­stroom: adem vier tellen in, houd de adem vier tellen stil, adem vier tellen uit, houd de adem vier tellen buiten, doe dit voor drie tot vijf ronden, 

laat dan de adem stromen zoals hij komt en gaat, bli­jf zit­ten en voel hoe je zit.

Breng je han­den samen voor je borst, glim­lach, duw je han­den omhoog, adem uit breng je han­den opz­ij, de oefen­ing is nu klaar. 

Voordeel van gronden

Een hele nut­tige oefen­ing om je dag mee te starten of als je merkt dat je de oefen­ing nodig hebt. Andere manieren om te gron­den zijn: wan­de­len, yoga oefenin­gen doen, tai chi of andere oefen­vor­men waar­bij aan­dacht is voor adem en lichaamsbeweging.

Voorde­len van gronden:

  • rustige ademhal­ing
  • min­der vaak verk­ouden of hele­maal niet
  • je voelt je goed
  • geest is rustig en helder
  • genoeg energie 
  • je ervaart rust en evenwicht

In mijn yoga stu­dio geef ik weke­lijkse yoga en pilates lessen, work­shops over Yoga, bewustz­i­jn en chakra’s. Op mijn web­site vind je een overzicht van de lessen/workshops en train­in­gen die ik geef. Verder schri­jf ik graag een blog die ik zo nu en dan inspreek op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen zoals dit blog: gronden. 

Ik wens je een hele fijne dag.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga, geest oefenen

Yoga geest oefe­nen, de geest voor­berei­den op de leer over het Zelf, waar je kunt uitkomen als de wervelin­gen van de geest tot stil­stand zijn gebracht. Wat het Zelf is staat opgeschreven in de Yoga sutra’s, de Upan­ishads, de Vedan­ta, de Bha­gavad gita. Alle­maal boeken die wer­den aan­bev­olen om te lezen of te bestud­eren op een van mijn yoga oplei­din­gen. Zelf vol­gde ik twee teacher train­in­gen of yoga oplei­din­gen. Op bei­de train­in­gen wer­den deze boeken aanger­aden om te lezen. Het zijn hele nut­tige boeken om ken­nis op te doen over het Zelf. Tij­dens mijn yoga oplei­din­gen zijn de boeken zek­er ter sprake gebracht, maar we hoefde ze niet van voor naar achter te ken­nen. Wel kre­gen we het advies om ze te lezen en in ons achter­hoofd te houden dat hier de leer van yoga in staat. Het afgelopen jaar heb ik vol­doende tijd gehad om deze boeken opnieuw te lezen. Het was een zeer aan­ge­name verdieping in mijn yoga sad­hana.

Wat is yoga sadhana?

Yoga sad­hana is oefe­nen, oefenin­gen doen die lichaam en geest zuiveren.

Je zou denken je mat opgaan voor yoga houdin­gen, zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing voor ademhal­ing­soe­fenin­gen, mantra zin­gen of een med­i­tatie, daar­na liggen op de grond in de ontspan­nende houd­ing Savasana. In een yoga sad­hana is niet alleen aan­dacht voor het lichaam maar ook voor je geest. Hoe reageert je geest op som­mige houdin­gen? Bli­jft je geest rustig in het mid­den of schi­et je geest alle kan­ten op. Wat gebeurd er met je adem? Wat gebeurd er als je van je mat afstapt? Bli­jft je geest dan ook rustig in het mid­den of bepaalt je geest voor het groot­ste gedeelte van de dag wat er gebeurt. 

Het is best een nut­tige oefen­ing: geest oefe­nen, de wervelin­gen van de geest tot stil­stand bren­gen, kijken naar de inhoud van je gedacht­en: zijn ze aardig, liefde­vol of zijn ze het tegenovergestelde. 

Aanwijzing om geest te oefenen

Van­mor­gen las ik nog een nut­tige aan­wi­jz­ing om je geest rustig in het mid­den te houden. Deze aan­wi­jz­ing vond ik in het boek De waar­den van waar­den geschreven door Swa­mi Dayanan­da. Deze waar­den staan opgeschreven in hoofd­stuk der­tien van de Bha­gavad gita. Swa­mi Dayanan­da heeft deze waar­den in zijn boek De waarde van waar­den nad­er omschreven. 

Een van de waar­den die ik van­mor­gen las was afzien van geweld (ahim­sa): een ander of jezelf geen geweld aan doen, niet in daden, woor­den of gedacht­en. Een prachtige waarde (yama) om in het nu toe te passen. Want weet je dat ook jij iets nut­tigs kan beteke­nen in het hier en nu, door zelf te stop­pen met gedacht­en die niet aardig of liefde­vol zijn ten opzichte van een ander of jezelf, komt er meer licht op deze aarde, meer vrede. 

Vrede begint in jou. Je kunt bij­dra­gen aan meer vrede door jezelf te trainen in aardi­ge en liefde­volle gedacht­en. En mocht je geen aardi­ge en liefde­volle gedacht­en hebben je geest te oefe­nen in tegen­overgestelde gedacht­en te hebben (prak­ti­pak­sa bha­vana). Iedere keer als er een gedachte in je opkomt die niet aardig is deze te stop­pen en te ver­van­gen door een tegen­overgestelde gedachte, die wel aardig is. Zo zuiver je je geest en zorg je voor meer vrede en har­monie op deze aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Training: Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is een train­ing die je kunt vol­gen in mijn yogas­tu­dio Bodyflex 100% Catharina. 

Chakra chik­it­sa zijn san­skri­et woor­den. Chakra is wen­te­lend wiel, een wiel van energie dat je niet met je blote oog kunt waarne­men, maar wel met je inner­lijke oog. Aan de hand van visu­al­isatie en ver­beeld­ing kan een beeld gevor­md wor­den van een chakra. Mensen die hun inner­lijk oog goed getraind hebben kun­nen chakra’s zien (waarne­men). Chik­it­sa wordt ver­taald als ther­a­pie, heel mak­en. Aan de hand van oefenin­gen: aan­dacht, adem, visu­al­isatie en opsporen van over­tuigin­gen die zor­gen voor een steeds wed­erk­erende uitkomst die voor ver­stor­ing zorgt in het chakrasys­teem wordt naar har­monie toegew­erkt in lichaam, geest en ziel.

Over deze training Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa bestaat uit acht lessen. In deze lessen mak­en we een reis door het chakrasys­teem. In een les staat een thema/chakra cen­traal, een les duurt twee en half uur. Aan het eind van de reis heb je ken­nis over het chakra-sys­teem, inzicht in je energiehuishoud­ing en hoe je dit posi­tief en negatief kan beïn­vloe­den. De energiehuishoud­ing bepaalt hoe je je voelt, en of je al dan niet gevoelig bent voor dishar­monie. Ziek­te, onrust, veel gedacht­en hebben, stressvolle sit­u­aties zijn een teken van dishar­monie. Chakra chik­it­sa leert je hoe van bin­nenu­it deze dishar­monie terug te bren­gen naar de staat die we graag willen man­i­festeren op aarde: even­wicht en harmonie.

In les een wordt ken­nis gemaakt met het chakrasys­teem, wat het voor je doet en wat je er meekan. Les twee tot en met zeven wordt een van de chakra’s behan­deld die liggen in het lichaam en cor­re­spon­deren met bepaalde gebieden in het lichaam. In les acht mak­en we de bal­ans op en beschik je over gede­gen ken­nis over het chakra-systeem. 

Wanneer is deze cursus

Deze train­ing begint op don­derdag 26 jan­u­ari 2023, aan­vang lessen 9.30 uur. Een les duurt twee en half uur. Tij­dens de reg­uliere schoolvakanties is er geen les.

Wat leer je? Je leert over de chakra’s, je energiehuishoud­ing, over het inner­lijk oog en hoe je het chakrasys­teem in even­wicht kunt bren­gen. Ook ont­vang je infor­matie wat de voorde­len zijn als het chakrasys­teem in even­wicht is. Dit ga je leren aan de hand van yoga­houdin­gen, visu­al­isatie, ademhal­ing­soe­fenin­gen en med­i­tatie. Ook leer je welke voed­ing (energie) je beter wel of niet kunt nut­ti­gen en ga je aan de slag met nut­tige voed­ing voor je chakra’s: denk hier­bij aan kleur, edel­ste­nen, geur en geluid.

Inschrijven Chakra chikitsa

Het is pret­tig als je mate­ri­alen mee­neemt naar de train­ing. Nodig voor deze train­ing: yoga­mat, med­i­tatiekussen, twee yogablokken, schrift, pen. Iedere train­ing ont­vang je een hand­out met de lesstof die op die dag wordt behandeld. 

Kosten voor deze train­ing € 395,00 vooraf­gaand aan de train­ing te voldoen. 

Wil je mee­doen met? Je kunt je inschri­jven via het inschri­jf­for­muli­er. Leuk als je mee­doet met deze train­ing Chakra chik­it­sa.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga chitta vritti nirodha

Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha, vier san­skri­et woor­den die samen sutra 1.2 vor­men. Een sutra duizen­den jaren gele­den opgeschreven door Patan­jali en waar nu veel behoefte aan is. Vier woor­den die mijn inspi­ratie waren om dit boek te schri­jven: Yoga chit­ta vrit­ti nirodha.

Eigen­lijk wilde ik een blog schri­jven over deze vier San­skri­et woor­den, maar dat wer­den
meer dan twee A4’tjes en bedacht ik mij: laat het schri­jven gewoon door bewe­gen en kijk maar wat het wordt.

Het werd dit boek: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha bin­nenko­rt verkri­jg­baar via mijn web­site en wie weet ook in de winkel. Een boek dat ik schreef in 2022, een jaar waarin mijn bedri­jf Bodyflex 100% Catha­ri­na na twee coro­n­a­jaren weer volledig open mocht voor publiek.

2022 geen sluitin­gen meer opgelegd door de over­heid of andere maa­trege­len en dan hoop je maar een ding: dat de mensen weer komen voor een yoga les, een work­shop of andere activiteit­en die ik in mijn bedri­jf biedt.

In mijn overige uurt­jes schri­jf ik, beoe­fen ik yoga en deel ik infor­matie die mij in even­wicht houdt, zorgt dat ik niet ziek wordt. Een van de mid­de­len die tot mijn beschikking staat is geest tot rust bren­gen, waar ik over schri­jf in dit boek. 

Uit­er­aard geef ik ook uit­leg aan de woor­den: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha en deel ik oefenin­gen die ik regel­matig beoe­fen om geest tot rust te brengen.

Isbn num­mer van dit boek: 9789081941693. Boek bestellen klik hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Met gemak laat ik los

Met gemak laat ik los, heer­lijk the­ma voor een work­shop die ik geef in okto­ber. Okto­ber de tweede maand van de herf­st, bladeren waaien van de bomen. Een prachtig schouwspel aan kleuren, was alles eerst nog groen, nu wor­den alles geel, bru­in, rood, oran­je. Prachtig vind ik de natu­ur, ik kan er echt van geni­eten en het mooie is het komt ieder jaar weer terug.

Met gemak laat ik los, een prachtig kwaliteit waar de natu­ur over beschikt en waar jij ook over beschikt. Een kwaliteit waar we mee aan het werk gaan in de One day yoga retraet die ik organ­iseer op zater­dag 29 okto­ber 2022: Yoga, met gemak laat ik los.

Een dag die in het teken staat van seizoen herf­st en waarop je meer dan een Yogales kri­jgt aange­bo­den, alle­maal in het teken van de herf­st en loslaten.

Je kri­jgt een Yoga les die het lichaam laat bewe­gen en een les waarin we hele­maal tot stil­stand komen, de aan­dacht ver­leggen naar de orga­nen die je het best kunt vertroete­len in de herf­st. Dit doen we met yin houdin­gen en gericht de energie sturen. Dan vol­gt een pauze om te lunchen, met een lekker kop­je thee en herfstsoep.

Na de pauze vol­gt een korte lez­ing over Yoga, gaan we mediteren of als het weer het toes­taat mak­en we een fijne wan­del­ing in de natuur.

Lijkt het je wat om hier bij aan­wezig te zijn? Je kunt je aan­melden voor deze work­shop: Yoga, met gemak laat ik los via het inschri­jf­for­muli­er.

Aan­vang work­shop: 10.00 uur, verwacht einde 14.30 uur, kosten € 70,00

Leuk als je meedoet!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Waarde van waarden

Waarde van waar­den is een boek van Swa­mi Dayanan­da, een boek dat ik op dit moment aan het lezen ben. Iedere ocht­end na mijn ocht­en­drou­tine lees ik enkele waarden.

Deze waar­den staan opgeschreven in de Bha­gavad Gita en Swa­mi Dayanan­da omschri­jft deze waar­den in zijn boek: Waarde van waarden.

Het boek leest gemakke­lijk en nodigt mij uit om iedere ocht­end een paar waar­den te lezen en toe te passen.

Van­mor­gen was de waarde die ik las: vivik­tade­sa­se­vit­vam, waarde 17 die staat voor toevlucht nemen tot een afge­zon­derde plek. Een plek waar je met jezelf kunt zijn.

Dat is best een bij­zon­dere waarde, een keer geen toevlucht nemen in een verre reis, een boek, een drankje op de hoek of in je werk, maar je afzon­deren en met jezelf zijn.

Het enige dat je dan kunt tegen komen is jezelf, en hoe fijn is dat met jezelf zijn. Het is heel fijn als je dat kan, het is ook een hele mooie waarde om toe te passen, zo af en toe hele­maal met jezelf zijn. Deze waarde staat opgeschreven in het boek: Waarde van waar­den, een absolute aan­rad­er om te lezen als je het pad van yoga bewandeld.

Yoga is een­word­ing, een­wor­den met het Zelf. Wat dat Zelf is dat leer je gaan­deweg, ik leerde erover in de boeken die ik las over Zelf. 

De afgelopen zomer maak­te ik ken­nis met de boeken van Swa­mi Dayanan­da, toe­val­lig viel mijn oog op een boek in de cen­trale bib­lio­theek. Een boek dat mij door ver­wees naar Swa­mi Dayanan­da, een ler­aar die de leer over Zelf (ven­dan­ta) heeft ver­sprei­dt. Onder­tussen heb ik vier van de negen boeken die hij schreef gelezen.

Nog even en dan is dit boek: Waarde van waar­den uit. Een echte aan­rad­er om te lezen als je meer wilt weten over de waar­den van het lev­en en een­word­ing met Zelf.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dank je voor het leuke gesprek

Dank je voor het leuke gesprek, het was een leuk gesprek don­de­rocht­end bij de Postzegelboom.

Deze boom vin­dt je tegen­over het werk­paleis van de kon­ing in Den Haag, op het Noordeinde. Postzegel­boom is de bij­naam van deze prachtige paar­den Kas­tan­je­boom die in 1880 is gep­land. Omdat veel mensen hier samen kwa­men om postzegels te ruilen, kreeg de boom de naam Postzegelboom.

Rond de boom staan banken, waar mijn lief graag zit, en van­mor­gen was ik mee. Net geïn­stalleerd kwa­men er twee dames aan­gelopen, die ook op de bank gin­gen zit­ten en zo ontstond het gesprek als vanzelf. 

Ochtend in Den Haag

De dames waren deze ocht­end in Den Haag, ze waren gedropt door hun coach nabij het paleis Noordeinde en ze moesten weer verza­me­len in de Prinsestraat.

Oh it is a love­ly tree, and what an love­ly sto­ry about the stamps. Het waren engelse dames, ze vertelden dat in Lon­den, waar zij van­daan kwa­men, ze niet zo aardig waren voor bomen, daar zouden ze gewoon omhakken om een weg aan te leggen.

Nou dat gebeurd ook hier, vroeger was hier een heel kas­tan­je­bos, maar gelukkig staat deze prachtige boom nog op zijn plek, recht tegen­over het werk­paleis van de Kon­ing. Ze stelden ons nog veel meer vra­gen, die ik voor het groot­ste deel kon beantwoorden.

Schevin­gen, can we go there? Zou ik zelf niet naar afreizen om het strand te bezoeken, ik bezoek liev­er de stran­den tussen Schevenin­gen en Kijk­duin. Maar daar had­den ze ook geen tijd voor, rond 1 uur moesten ze terug zijn bij de bus.

Do you know i place for cof­fee and some­thing to eat? Ik raadde ze een plek aan op het Noordeinde, ook zei ik dat als ze de andere kant opgin­gen ze via de Molen­straat naar de Prins­es­traat kon­den lopen waar ook heel veel leuke zak­en zijn.

Oh, that was a good idea! Daar moesten ze weer verza­me­len met de coach die hen had gedropt.

De dames waren heel blij ons ont­moet te hebben, toen we wegliepen zei­den ze: “Thank you for the love­ly conversation!”

Ja, dat was het: dank je wel voor het leuke gesprek.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Weekje biologisch

Het eerste week­je biol­o­gisch eten zit erop en dat was best leuk. Iedereen in het gezin vond het een goed idee: biol­o­gisch eten en het zorgde voor een leuke week.

In het eerste week­je biol­o­gisch eten kwa­men als vanzelf aller­lei bericht­en op mijn pad om het pro­ces van deze keuze te onder­s­te­unen, mijn zus stelde voor een pre­mi­um bonuskaart aan te schaf­fen bij de winkel waar ik veel kom, met deze kaart kri­jg je 10% kort­ing op biol­o­gis­che producten.

Dus mij ingelezen in deze kaart en ondanks dat ik hier twaalf euro voor moest uit­geven heb ik hem toch aangeschaft.

Het week­je biol­o­gisch nodigde mij uit andere winkels te bezoeken, winkels die ik nor­maal niet zo snel bezoek, want ja biol­o­gisch is duur, maar uitein­delijk is dat niet zo.

Biol­o­gisch voed­sel is rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, en daar­door heb je er min­der van nodig, boven­di­en omdat je meer geld uit­geeft voor een prod­uct ga je vanzelf min­der kopen, je koopt wat je nodig hebt. Dat is goed voor je por­tomon­nee en het milieu, want je gooit min­der weg.

Wel is het lastiger om aan je voed­sel te komen, het ligt min­der in de schap­pen van de plaat­selijke super­markt, dus word je uitgen­odigd andere plaat­sen te bezoeken.

Dus samen met mijn lief de biol­o­gis­che markt bezocht bij ons in Den Haag. Iedere woens­dag vin­dt je deze markt op het Lange Voorhout.

Het was een leuk uit­je en weer een fijne wan­del­ing, de mensen achter de kraam waren aardig en vrien­delijk, deze markt straalde een rustige en liefde­volle energie uit.

Mijn eerste week­je biol­o­gisch voed­sel zit er op, ik ga er mee verder: biol­o­gisch eten het geeft mij en mijn gezinsle­den veel vreugde en posi­tieve energie, en zo nu een dan een extra wandeling! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Voeding en spiritualiteit

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is de titel van een boek dat ik op dit moment lees. Een heel nut­tig boek om te lezen nu er zoveel onrust in ons land is als­gevolg van de stik­stofcri­sis. De boeren moeten anders gaan boeren. Na de eerste hoofd­stukken gelezen te hebben van het boek kwam ik tot het inzicht dat ik anders ga eten.

Veg­e­tari­er was ik al, maar mijn bood­schap­pen deed ik alti­jd bij een van de beken­ste en oud­ste super­mark­ten in ons land. Al een tijd­je spook­te het door mij heen: ga anders eten. Maar he, die biologsche vari­anten zijn natu­urlijk best duur. Een gedachte die het boek Voed­ing en spir­i­tu­aliteit omver tackelde. 

Ja, biol­o­gisch voed­sel is duur maar zoveel beter om te eten. Biol­o­gisch voed­sel wordt gek­weekt zon­der de bodem te belas­ten of te vervuilen, het wordt eerlijk en zuiver gek­weekt. Hier­door is het voed­sel rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, hele wezen­lijke bouw­stof­fen om lichaam en geest gezond te houden. Het is boven­di­en min­der belas­tend en vervuilend voor jouw interne huishoud­ing, het milieu en je hoeft tussendoor min­der te snoepen.

Voor mij een win win sit­u­atie, betere voed­ing, beter voor de aarde en goed voor het milieu. 

Dus ik heb de over­stap gemaakt, sinds de afgelopen week alleen nog maar biol­o­gisch voed­ing op tafel.

Je bent wat je eet 

Je bent wat je eet, was een van de zin­nen die in het boek staat opgeschreven. Je kunt kiezen voor lege voed­ing, de voed­ing die je voor het groot­ste deel in de super­mark­ten ziet staan, gepro­duceerd door de land­bouwin­dus­trie die vee­lal gebruik maakt van mid­de­len die belas­tend zijn voor het milieu of voor gezonde voed­ing die jou voedt met de nodi­ge bouw­stof­fen die nodig zijn voor een gezond lichaam en heldere geest, en boven­di­en een gun­stige uitwerk­ing heeft op het milieu en de aarde, voed­sel gepro­duceerd door de groene boeren.

Zelf kies ik graag voor het laat­ste, ik houd van deze aarde en haar prachtige bewon­ers, en zou het fijn vin­den als meer mensen haar weer gaan eren. Ook over dit onder­w­erp staat veel over opgeschreven in het boek: Voed­ing en spiritualiteit.

Ja, het is een echte aan­rad­er om te lezen, zek­er in deze fase waarin som­mige par­ti­jen zo lijn­recht tegen­overelka­ar komen te staan.

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is een boek van Fons Del­nooz en Patri­cia Mar­tinot, een boek dat ik heb geleend bij de plaat­selijke bib­lio­theek. Nog maar een paar bladz­i­j­den en dan is het boek uit. Het heeft mij gein­spireerd om een andere keuze te mak­en over mijn voed­ing, ja biol­o­gisch voed­sel is duur­der, maar zoveel gezon­der voor mijn interne huishoud­ing en deze prachtige aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share