Gezonder leven met Yoga

Yoga is natu­urlijk een hele mooie meth­ode als je met jezelf afspreekt dat je gezon­der wilt lev­en. Yoga is een eeuwe­noude weten­schap die al heel wat jaren wordt doorgegeven en tegen­wo­ordig op aller­lei manieren beoe­fend kan worden.

Je kunt yoga beoe­fe­nen in een yoga stu­dio, op een sportschool, via een app of zelf­s­tandig. Zelf­s­tandig heeft mijn voorkeur, een yog­a­reeks beoe­fe­nen thuis op de mat en je geest trainen om in het dagelijks lev­en vanu­it een sattvis­che staat deel te nemen aan het leven. 

Sattvisch is een San­skri­et woord en betekent zuiver.

Uit­er­aard begint het alle­maal met eerst een yoga les vol­gen in een stu­dio, een sportschool, zodat je bevrucht kunt rak­en met de energie van yoga en van bin­nen weet: dit doet mij goed.

Voor mij is het ook zo begonnen, aanger­aakt door de yoga oefenin­gen die mijn lichaam rek­te en strek­te en in mij een nieuws­gierigheid opriepen om mij verder te verdiepen. Het bleef niet bij die ene yoga ervar­ing, voor de verdieping schreef ik mij in voor een yoga- teacher training.

Een yogateacher train­ing wil niet perse zeggen dat je yoga les gaat geven, een yoga teacher train­ing kun je vol­gen om meer te weten komen over jezelf, het menselijk lichaam, vra­gen beant­wo­ord kunt kri­j­gen op wie ben ik, hoe bli­jf ik gezond of ga ik met tegenslag om. 

Uit­er­aard ga je ook de yoga­mat op, voor het doen van oefenin­gen die bij­dra­gen aan een gezon­der leven.

De acht paden van yoga

In de yoga teacher train­ing die ik geef; De acht paden van Yoga is een van de onderde­len oefenin­gen doen. Andere onderde­len zijn yoga filosofie, pranaya­ma (ade­moe­fenin­gen), de juiste houd­ing vin­den en geest tot rust brengen.

Yoga is bij­zon­der geschikt voor een ieder die wel klaar is met de snelle mas­culin wereld, open staat voor een gezon­dere wereld waarin ook ruimte is voor de inner­lijke belev­ing van de mens, we niet tegen de natu­ur vecht­en, maar samen werken met de natuur.

Wan­neer is deze training?

Deze train­ing start in decem­ber 2023. Iedere maand is er een train­ings­dag. Een train­ings­dag duurt zes uur. Op deze dag leer je oefenin­gen, over de acht paden van yoga, ga je verdiepen in de leer van yoga en een zaad­je planten om yoga tot thuis te gaan beoe­fe­nen, te komen tot een sattvis­che geest en een gezon­der lev­en. En wie weet zelf yoga les gaat geven. Meer infor­matie over deze train­ing: de acht paden van yoga staat op deze pag­i­na.

Wil je mee­doen met deze train­ing, schri­jf je in via het inschri­jf­for­muli­er

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Een vurige grote teen

Op eerste Pinks­ter­dag had ik geen vurige tong, maar een vurige grote teen. De hele nacht had ik last van steken gehad aan mijn grote teen. Een deel van mijn lichaam dat al enige tijd aan het zeuren was. Op mijn teen­nagel ontwikkelde zich een witte rand, die leek op een schim­mel. Het had al enige tijd mijn aan­dacht, ook had ik het gevoel dat er een ver­band was met koek­jes en ander zoet. Maar op eerste Pinks­ter­dag eiste mijn grote teen wel heel veel van mijn aan­dacht. Vroeger dan nor­maal werd ik wakker door de steken in mijn teen. Toch maar even scrollen op mijn tele­foon, nor­maliter is dit voor mij op zondagocht­end een ‘no go’. Maar de stek­ende pijn in mijn teen zorgde ervoor dat ik toch mijn tele­foon pak­te. Al snel kwam ik uit op de diag­nose: jicht. 

Symp­tomen van jicht: bran­derig gevoel, rode kleur en heel plot­sel­ing is het daar. Gelukkig werd er als advies gegeven dat ik gewoon mocht bewegen. 

Dus eerst mijn yoga­mat op voor mijn zondag rit­ueel: Ash­tan­ga vinyasa yoga. Na de yoga bood­schap­pen doen met man­lief en ver­vol­gens samen aan een vervroegde lunch. Een lunch die ik heb aangepast voor mijn grote teen, ik heb een aan­tal principes toegepast van de ayurve­da, min­der eten en voed­sel dat helpt bij ontstekin­gen. Op dat moment had ik een heel goed boek geleend bij de bib­lio­theek: Ayurve­da vanu­it het hart, geschreven door Lies Ameeuws.

Over ayurveda

Ayurve­da, ayur is lev­en en veda is weten, een van de sys­te­men waar een yogi ken­nis mee maakt. Ook ik heb wel eens een work­shop over ayurve­da gevol­gd. Het was alti­jd mijn wens om hier meer over te weten. Dan kan ik je het boek van Lies Amueeuws, Ayurde­da uit het hart heel erg aan­raden. Wat een heer­lijke schri­jf­ster, met veel ken­nis over ayurve­da. In het boek had ik net gelezen dat ziek­ten zich in zes fas­es aan­di­ent. Fase 1 en en 2 dis­bal­ans, er zijn nog weinig con­crete ziek­tev­er­schi­jnse­len, gevol­gd door fase 3 de lever gaat een rol spe­len, fase 4 het plaats nemen van een ziek­te, fase 5 een ziek­te man­i­fes­teert zich en tot slot fase 6; sta­di­um van com­pli­caties door ziekte.

Mijn grote vurige teen valt onder fase 5: jicht. Jicht is een hele pijn­lijke aan­doen­ing aan een van de gewricht­en, het is een voor­lop­er van reuma (fase 6). Jicht waarschuwt je nog, het is het oran­je op een sto­plicht, je kunt er nog wat aan doen. De ayurve­da gaat ervan uit dat alles te her­stellen is vanu­it de voed­ing en de spi­jsver­t­er­ing. Als daar iets niet goed gaat dan uit zich dat vroeg of laat in het lichaam. En ik had al enkele sig­nalen gekre­gen van mijn lichaam, een raar rand­je langs mijn teen­nagel, daar­voor rare witte bobbelt­jes onder mijn huid. Sporen had iemand tegen mij gezegd: “Je hebt een voetschim­mel opgelopen, beter je voeten afdrogen.” 

Maar afi­jn, het witte rand­je op mijn grote teen nagel had wel mijn aan­dacht, maar nog net niet de aan­dacht die het nodig had todat mijn teen begon te steken, pijn deed en hele­maal rood was, ken­merken van jicht.

Zondagocht­end, geen dok­ters, alleen naar de huis­art­sen post voor hele drin­gende gevallen was de bood­schap van het antwo­or­dap­pa­raat van de dok­ter­stele­foon. Daar viel mijn vurige teen niet onder dus hield ik mij aan het behan­delplan dat ik had gelezen in het boek: Ayurve­da uit het hart, eerst je ama (afval­stof­fen) uit het lichaam verwijderen. 

Ama, afvalstoffen

Ama, afval­stof­fen, bouwen zich op in het lichaam door voed­sel, medici­jn gebruik, weinig struc­tu­ur in je lev­en, stress. In mijn geval wist ik dat het door mijn voed­ing kwam. Iedere dag at ik een koek­je bij de koffie, ter­wi­jl ik weet: suik­er, je moet ervan af het is niet goed voor je. Dus toen mijn teen tegen mij begon te spreken, door vurig en heel erg te steken, dacht ik en nu is het genoeg, weg met die suik­er. Van­daag ga ik een verse ananas kopen. Dat is een veel beter idee dan een koek­je. Een verse ananas bevat eiwit­split­sende enzy­men die de spi­jsver­t­er­ing onder­s­te­unen en ontstek­ingsrem­mende eigen­schap­pen bevat­ten. Mijn koffie werd een groot glas goene thee, deze drank bevat veel antiox­i­dan­ten, die tegen ver­schil­lende huidaan­doenin­gen kun­nen vecht­en en helpen de oorza­ak van jicht te bestri­j­den. Jicht wordt veroorza­akt door een te hoog urinezu­ur in je lichaam. Verder besloot ik op eerste Pinks­ter­dag voor mij zelf een kitchiri klaar te maken.

Wat is een kitchiri?

Een kitchiri is een gerecht van rijst, linzen en kruiden. In dit geval koos ik voor de kitchiri die Lies Ameeus aan­raadt in haar boek Ayurve­da uit het hart om ama te ver­wi­jderen. Het is een vrij sim­pel gerecht dat je het best kunt eten als je in je lichaam een ontsteken­ing hebt ontwikkeld en ama wilt ver­wi­jderen. Dit is het recept van deze kitchiri die helpt ama te verwijderen: 

Week drie delen rijst en een deel mung­dal (gele linzen) vier uur in ruim water. 

Roost­er een halve lep­el mos­ter­dza­ad droog in de pan+halve lep­el komi­jn­za­ad of komi­jn­poed­er. Voeg hier­aan toe de rijst en linzen met vol­doende water, kruid het met een of twee doos­jes karde­mon, een stuk­je kaneel, een theele­pel gem­ber­poed­er of vers gesne­den gem­ber, een theele­pel kurku­ma, een snuf gemalen peper en wat zout. Laat koken zon­der dek­sel. Was het lekker? Dat niet, maar het gaf wel rust aan mijn teen en mijn lijf.

Het is nu ruim tien dagen gele­den dat ik een vurige teen had, in het moment is mijn teen weer rustig en ontspan­nen. Koek­jes die eet ik niet meer, in plaats daar­van een lekker stuk ananas. Wel zo gezond en goed voor je inner­lijke balans.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga en detox

Yoga en detox, twee woor­den die deze week in het nieuws zijn. Een yoga docent was gis­ter­avond onder­w­erp van gesprek bij Op1, ze heeft deelgenomen aan een detox en die heeft naar uit­gew­erkt. Op dit moment ligt ze in een zieken­huis is Mex­i­co, ver van Ned­er­land, te vecht­en voor haar lev­en. Lieve mensen om haar heen zijn een crowd­fund ges­tart. Haar verbli­jf op een ic in Mex­i­co kost om en nabij € 20.000,00 per dag. Ze ligt daar al sinds vorige week woens­dag, er is meer dan 100.000 euro nodig. Helaas was ze onderverzek­erd, maar gelukkig voor haar zijn er hele lieve mensen die zich inspan­nen om de kosten die op dit gemaakt wor­den voor haar te dekken. Voor haar hoop ik dat ze er weer bovenop komt.

Tja, yoga en detox, gaat dat samen? Detox is zuiv­eren, daar kun je yoga oefenin­gen voor doen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, kriya’s, mantra’s chanten, mediteren of zuiver voed­sel nut­ti­gen. Of yoga ook vraagt jezelf bloot stellen aan een rit­ueel waar­van je de uitwerk­ing niet kent, nee. Wat we wel kun­nen doen staat onder andere in de Hatha Yoga Pradipika.

Over de Hatha Yoga pradipika

Het is een boek dat op mijn boeken­li­jst stond, het is al heel lang gele­den geschreven en er staan hele nut­tige aan­wi­jzin­gen. In hoofd­stuk 1 staan houdin­gen en vereis­ten waaraan een yogi moet vol­doen. Moeten is natu­urlijk een naar woord, maar een voorschrift schri­jft voor hoe een yogi in even­wicht kan bli­jven zodat hij/zij zijn/haar tijd kan best­e­den aan de verenig­ing met de bron (samad­hi).

Vooraf­gaand aan de verenig­ing zuiv­ert een Yogi zich, detox, wat je kunt doen met oefenin­gen, ademhalings‑, reinig­ing­soe­fenin­gen (kriyas), med­i­tatie en voed­sel. De keuze welke reinig­ing­soe­fen­ing (kriya) je doet hangt ervan af of je deze nodig hebt. Is je lichaam in gezonde toe­s­tand, geen sli­jm, gas of andere nar­ighe­den in het lichaam dan hoef je geen kriya’s in te zetten. Heb je wel last van sli­jm, gas enzovoort dan schri­jft de HTY enkele kriya’s voor. 

Zes kriya’s: Dhauti, Vasti, Neti, Trataka, Nauli en Kapalabhati.

Dhau­ti, de eerste het langza­am ins­likken van een stuk doek en dan weer uithalen. Deze kriya reinigt de slokdarm. 

Vasti is een oefen­ing die je zit­tend doet in een bad, gehurkt breng je een slang aan in de anus, zuigt water naar bin­nen en reinigt zo het uiteinde van de darm. 

Neti is het reini­gen van de neusgat­en, het kan met een dunne draad of door gebruik van water opsnuiv­en, dan­wel met een spe­ci­aal kan­net­je (netipot) of met gebruik van de han­den. Deze oefen­ing reinigt de door­gan­gen bij de neus. 

Trata­ka, reinigt de ogen, door het staren naar een vlam kan dit wor­den bereikt. 

Nauli is draaien van de buik, het gebied bij de navel, een hele pret­tige oefen­ing die de buik en de daar gele­gen orga­nen masseert, ont­doet van eventuele onzuiverheden. 

Kapal­ab­hati, tot slot, is een oefen­ing waar­bij op een uitadem­ing de buik actief naar bin­nen wordt getrokken. Het actief intrekken van de buik zorgt dat de lucht naar buiten wordt gebracht. Deze oefen­ing zorgt voor hitte in het lichaam. Hitte helpt om onzuiv­er­he­den uit het lichaam te verwijderen. 

Alle­maal hele nut­tige oefenin­gen om te doen, die je alleen hoeft te doen als er sprake is van: sli­jm, ophopin­gen van lucht, ver­stopte dar­men of neusgat­en. Is hier geen sprake van dan kun je over­gaan tot pranaya­ma (energie sturen) en mudra’s doen die de aan­dacht naar bin­nen bren­gen. Voor­berei­dende stap­pen voor het eind­doel van yoga: samensmelten met de bron (samad­hi).

Tja, en dat is heel hard nodig, je weer verbinden met de bron. De bron is iets waar we al snel van ver­wi­jderd kun­nen rak­en in deze wereld. Yoga is een prachtig mid­del om weer te komen tot deze bron, detox of zuiv­er­ing is onderdeel van yoga.

Zuiv­er­ing je kunt het doen met een spe­ciale reinig­ings rech­niek, maar je kunt het ook doen door geen zak­en te nut­ti­gen die schadelijk voor je zijn. Wat je het beste kunt doen staat opgeschreven in de HTY.

Het is een prachtig boek dat ik een ieder die yoga beoe­fend zeer kan aan­beve­len om te lezen. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Over voedsel gesproken

Gis­teren had ik een heel leuk gesprek over voed­sel. Wel of niet zelf koken, wel of niet vlees. 

Sinds 2009 eet ik geen vlees meer, het kwam in mij op tij­dens mijn yoga oplei­d­ing. Nu ruim 14 jaar verder ben ik heel tevre­den dat ik ben gestopt met vlees eten. In het begin dacht ik: en wat nu, want ik vond het heer­lijk vlees, kalfsvlees, lekker vlees­be­leg op brood. 

Maar het is mij alles behalve meegevallen. In het begin had ik afge­spro­ken laat ik het eerst gewoon vol­houden en dat luk­te. Bin­nen enkele weken waren mijn maalti­j­den vleesloos, nog wel eieren, bot­er, geen melk want dat was in mijn jeugd al ges­neu­veld. Van die hele vieze lauwe pak­jes schoolmelk, als ik er aan terug denk dan voel ik al de vieze smaak in mijn mond, dus geen glas melk voor mij naast mij bord, wel een glas water of verse sinaasappelsap.

Water is een heel goed prod­uct, voor ruim 70% bestaat ons lichaam uit water, om het lichaam flex­i­bel te houden en je geest allert, ver­di­ent het aan­bevel­ing om dagelijks meer dan een liter water te drinken. Daar heb ik soms nog wat moeite mee, maar sinds enkele weken heb ik er een vaste gewoonte van gemaakt om eerst in de ocht­end een glas water te drinken en dan mijn ocht­end oefenin­gen te doen.

Water is het prod­uct wat meestal nodig is als je trek hebt en niet dat extra koek­je of een ander snack­je waar­van het water uit je mond loopt. Daarom is het hand­ig om alti­jd een fles water bij je te hebben, en een slok water te nemen, in plaats van een tussendoortje.

Zuiver voedsel

Verder heeft zuiver voed­sel mijn voorkeur en wordt ook gead­viseerd te nut­ti­gen in de Hatha Yoga Pradipi­ka. Onder zuiver voed­sel wordt ver­staan al het voed­sel dat zon­der geweld tot stand is gekomen uit een gezonde aarde. Een bodem die met liefde is gevoed en waar de zon zijn energie aan heeft gegeven.

Vol­gens de Hatha Yoga Pradipi­ka (hfst1, 62) mag je melk drinken, hier kun je nut­tige pro­ducten van mak­en. In melk zit­ten hele goede voed­ingstof­fen voor een mens. De koe mag je niet slacht­en, ten­z­ij er echt geen ander voed­sel voor han­den is, en de koe ermee instemt door jou opgegeten te worden.

In een zui­v­ere wereld zou het zo gaan, maar helaas zijn we daar nog niet. Het is ook best lastig om oude ingesleten struc­turen te ver­van­gen door nieuwe. Maar als je het gewoon eens probeert, zuiver voed­sel, van een grond die met liefde is ver­zorgd, geen vlees, maar wel al die andere gezonde pro­ducten van een met liefde gehouden koe, wat zal er dan gebeuren?

Uit ervar­ing weet ik dat je je beter gaat voe­len, min­der vaak ziek bent, en op een andere manier naar bepaalde indus­trieen gaat kijken. Van mij hoeven deze niet weg, maar wat zou het fijn zijn als steeds meer mensen zich open stellen voor zuiver voed­sel, dit gaan nut­ti­gen, zodat de vraag naar zuiver voed­sel toe­neemt en de indus­trieen dit gaan leveren.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Wolf, intuitie vertrouwen

De wolf is de laat­ste tijd veel in het nieuws, dus dacht ik afgelopen week­end laat ik de wolf eens opzoeken in mijn totemdieren boek.

In mijn boekenkast staan twee boeken over de betekenis­sen van dieren en dan niet alleen hun fysieke ken­merken, hun leefge­bieden, maar ook hun spir­ituele betekenis.

Dus nam ik uit mijn boekenkast het boek: Totemdi­er tarot, waarin staat bood­schap van de wolf: lei­d­ing en bescherming door intu­itie. De wolf ver­schi­jnt als je ver van je natu­ur bent afged­waald, niet meer in verbind­ing bent met je god­delijke bron. Dan ver­schi­jnt de wolf. Het is best een aardig dier met hele nut­tige kwaliteit­en, die niet zomaar een mens of ander dier aan­valt. De afgelopen twee hon­derd jaar is het niet voorgekomen dat een wolf een mens heeft aangevallen in Europa. Wel heeft een wolf een keer een mens in Ameri­ka aangevallen. Deze infor­matie kreeg ik afgelopen zondag over de wolf toen ik keek naar het pro­gram­ma Media storm. Ook in hun uitzend­ing was hij onder­w­erp van gesprek.

Zeg roodkapje waar ga je heen?

Dat wij een naar gevoel kri­j­gen bij een wolf komt omdat in ons onder­be­wuste ligt opges­la­gen dat een wolf gevaar­lijk is, wat we hebben onthouden van de ver­halen die ons voorgelezen zijn uit de sprook­jes boeken, maar in het echte lev­en hoeven wij niet te vrezen voor deze vierpotige.

Deze vier­potige komt alleen maar op je pad als het tijd is om naar je intu­itie te luis­teren. Je niet meer lat­en lei­den door begeerten, macht of geld.

Je intu­itie, je inner­lijke stem, die zacht­jes tegen je spreekt, het gevoel in je onder­buik, waar­van je weet dit is waarheid ik doe er wijs aan het op te volgen.

De wolf is geen dier om te vrezen, de wolf is een bij­zon­der dier die graag leeft in een roedel, soci­aal is, hele scherpe zin­tu­igen heeft en op mijlen afs­tand kan ruiken waar hij heen moet om voed­sel te halen of zijn ken­nis te delen.

Dat maakt hem toch een heel stuk vrien­delijk­er als je bedenkt dat hij op ons pad ver­schi­jnt ons uit nodigt terug te bewe­gen naar de bron, luis­teren naar je intu­itie, je niet afzetten van de natu­ur, maar samen­werken met de natu­ur. Niet bang zijn een andere weg te nemen dan je gewend was te doen. 

Het is zo leuk en nut­tig om de spir­ituele beteke­nis van dieren op te zoeken. Ted Andrews is de schri­jver van het boek Totemdi­er Tarot, een ander boek van hem is Luis­teren naar dieren.

Boodschap van de wolf

De wolf hij is weer in ons land, niet iedereen wordt blij van de wolf, ik werd heel blij van zijn bood­schap: dat het tijd is erop te vertrouwen dat onze inner­lijke gids ons helpt een nieuw pad te vin­den, tja en dan moet je zo nu en dan oude gedacht­en over de wolf achter je lat­en, hem niet vrezen maar dankbaar zijn dat hij je pad kruist! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Welkom op mijn website

Wat leuk dat je mijn web­site bezoekt. Op deze pag­i­na stel ik mij voor en lees je wat ik in mijn dagelijkse lev­en doe.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, ik ben geboren en geto­gen in Den-Haag, een stad waarin ik met veel plezi­er woon en werk.

In het cen­trum van Den Haag heb ik een prak­tijkruimte. In deze ruimte geef ik yoga en pilates lessen, coach ik anderen in het begelei­den van hun per­soon­lijke doe­len en wijs ik anderen de weg die op zoek zijn naar hun inner­lijke ler­aar. Verder kan ik heel goed luis­teren en een passend advies geven als de energie even niet meer lekker stroomt.

In mijn vri­je tijd lees ik veel, bezoek ik graag de natu­ur, ben ik veel op pad met mijn dochter en is er ook heel veel ruimte voor stilte.

Stilte is een heel mooie oefen­ing om tot jezelf te komen. 

Tot jezelf komen is een essen­tieel onderdeel om in har­monie te bli­jven. Har­monie is de staat waarin je geen hin­der ervaart, geest rustig is en het lichaam in evenwicht.

In mijn Yoga prak­tijk Catha­ri­na Bli­jlevens geef ik hier les in. Je kunt groep­s­lessen vol­gen, per­son­al train­ing, een coach­ing en advies tra­ject vol­gen of een work­shop. Ook heb ik een groot tal­ent om orde op zak­en te stellen, zak­en te overzien, noem het een heli­copter­view, iemand die observeert en aan­wi­jzin­gen geeft hoe de har­monie te herstellen.

Verder vind ik het heer­lijk om te schri­jven en zo nu en dan een pod­cast in te spreken. Meestal hebben de aflev­erin­gen een con­nec­tie met mijn werk in de stu­dio, ik wil het eigen­lijk geen werk noe­men, maar het delen van mijn passie hoe je in even­wicht bli­jft en kunt deel­ne­men aan het dagelijks lev­en vanu­it je inner­lijke kracht. Dat is wat ik graag doe.

Afspraak maken

Wil je een keer mee­doen met een groep­sles, een work­shop bij­wo­nen? Kijk op mijn web­site wat er op de agen­da staat. Wil je een afspraak mak­en voor een per­son­al train­ing of orde op zak­en te stellen dat kan via het con­tact­for­muli­er.

Dank voor het lezen van deze pagina.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Burnout, opgebrand

Burn out, een engels woord dat betekent opge­brand. Een burnout is geen offi­ciële ziek­te maar is een energiestoor­nis. Je hebt teveel energie ver­bruikt en te weinig bijge­tankt, daar komt het in het kort gezegd op neer. Het is best verve­lend want door­dat je over weinig energie beschikt ben je niet vooruit te bran­den, werken dat zal lastig gaan en verder kun je nog maar weinig ver­dra­gen, iedere prikkel van buiten kan je te veel zijn, als iemand maar een vinger naar je wijst of zijn energie op je richt dan weet je niet waar je het zoeken moet. 

Het enige dat je wilt is rust, rust zodat je weer kan bij­tanken en orde op zak­en kan bren­gen: hoe heb je het zover lat­en komen, je kunt met een vinger naar de buiten­wereld wijzen, maar je kunt ook je aan­dacht naar bin­nen brengen. 

Wie lopen de grootste kans op een burnout? 

Eigen­lijk iedereen maar voor som­mige mensen is het meer waarschi­jn­lijk dat ze zichzelf op kun­nen bran­den: mensen die hard door werken achter een com­put­er in een afges­loten ruimte, mensen die zich heel veel zor­gen mak­en over aller­lei rekenin­gen, ste­un die ze niet ont­van­gen, mensen die de benen uit hun reet ren­nen voor een ander, mensen die de hele dag staan te prat­en voor een ander, moed­ers die alle ballen hoog in de lucht proberen te houden, onderne­mers die het ene gat met het andere vullen, mensen die werken in de zorg. Alle­maal lopen ze het gevaar dat ze hun energiebal­ans ver­storen. De een iets meer dan de ander.

Zelf ben ik ook opge­brand geweest. Het is pas een paar jaar gele­den dat ik door had dat mijn energieveld ver­sto­ord was. Gelukkig zei mijn lichaam: Stop, nu is het genoeg geweest. Het heeft best lang gedu­urd eer mijn energieveld weer op orde was. Dat ging niet van de een op andere dag. Alles bij elka­ar heeft het een kleine twee jaar gedu­urd eer ik kon zeggen: Ik voel mij goed, ik ben weer cre­atief, heb weer zin om andere mensen te ontmoeten. 

Energieveld op orde brengen

Ik loste het op door yoga, mijn voed­ing aan te passen, mijn gewoon­ten onder de loep te nemen en mijn won­den uit het verleden te helen.

Dat waren er best veel: won­den, trauma’s in mijn sys­teem, die voor een hoop energiev­er­lies hebben gezorgd. Maar nu ik mij weer beter voel en kan zeggen dat de burnout verleden tijd is, kan ik mijn ervar­ing met anderen delen, door erover te schri­jven en anderen te coachen hoe je energieveld in bal­ans te brengen.

Yoga is een heel mooi mid­del om mee aan de slag te gaan als je energieveld ver­sto­ord is. Het is een prachtig mid­del om je energieveld in bal­ans te bren­gen. Een oefen­ing die mij heel erg heeft geholpen is Yoga nidra. 

Over Yoga nidra

Yoga nidra betekent Yoga slaap: heel gelei­delijk wor­den de zin­tu­igen uitgen­odigd naar bin­nen te keren, niet in slaap te vallen, luis­teren naar de aan­wi­jzin­gen van de ler­aar of degene die de Yoga nidra sessie lei­dt. Yoga nidra wordt onder­gaan in een liggende posi­tie (Savasana).

Savasana

Door­dat je het lichaam neer legt op de grond en ontspant kan het lichaam over­schake­len naar dat deel van het zenuw­s­telsel dat ontspan­nende hor­mo­nen stim­uleert, de tegen­hang­er van de hor­mo­nen die het lichaam aan­maakt als je maar door moet bewe­gen of dat nu fysiek of men­taal is. 

Een vast onderdeel van Yoga nidra is de ron­dreis door het lichaam. Je wordt gevraagd je aan­dacht naar een lichaams­deel te bren­gen en het lichaams­deel in gedacht­en voor jezelf te her­halen, de aan­dacht wordt van punt naar punt gebracht, en zo reis je door het lichaam, ontspant je lichaam en kom je tot rust. Het is onder andere rust dat zorgt voor een betere energieverdel­ing. Om het te ervaren heb ik deze ron­dreis inge­spro­ken op mijn pod­cast: 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen. 

In deze aflev­er­ing nodig ik je uit om te gaan liggen op de grond of een ste­vig matras. Ver­vol­gens vraag ik je de aan­dacht naar bin­nen te keren, dan maak je drie keer de ron­dreis door het lichaam en daar­na wordt de aan­dacht naar de adem­be­weg­ing gebracht. Deze aflev­er­ing duurt ongeveer twintig minuten. Een heer­lijke oefen­ing om regel­matig te beoe­fe­nen, je energie op orde te bren­gen. Het heeft mij heel erg geholpen om te her­stellen van een burnout of beter geschreven mijn energieveld in bal­ans te brengen

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens 

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Gronden

Gron­den een mooi woord dat veel wordt uit­ge­spro­ken maar komen we er ook aan toe aan gron­den. Gron­den houdt in dat je geaard bent, aan­wezig bent, gecen­treerd bent. Ontspan­nen en kalm kunt bli­jven ook al ver­keert de wereld om je heen in absolute chaos. Op dit moment is er veel chaos. Zijn er mensen die zich bezighouden met gron­den en mensen die hier hele­maal niet mee bezig zijn.

Gron­den is iets waar ik mij mee bezig houdt en les in geef. Mij iedere keer weer over ver­baas hoe weinig mensen voor­rang geven aan gron­den: eerst aan­dacht voor je lichaam en je stress doseren. Kijken naar je stress of je het aan kan, alle tak­en die je op je hebt genomen. Waar­van je geest denkt: dat lukt mij wel. Maar voor je het weet haalt je lichaam je terug: lig je gestrekt, ben je verk­ouden, stape­len de rekenin­gen zich op, dienen drama’s zich aan. Dat is het moment dat je aan­dacht mag schenken aan gronden.

Gron­den is het recht van het eerste chakra. Een chakra is een wiel van energie dat ligt in het menselijk lichaam, het is opge­bouwd uit energie en gedacht­en­pa­tro­nen. Je kunt een chakra niet fysiek uit je lichaam halen, wel kun je je aan­dacht bren­gen naar het chakra en de gedachtepa­tro­nen die in de loop van het lev­en zijn ontstaan observeren. Deze toet­sen waar ze toe lei­den, onthecht­en en zo jezelf zuiv­eren van energie die voor een uitkomst zorgt in het hier en nu, die pret­tig is of niet pret­tig is.

Het eerste chakra is gere­la­teerd aan het zenuw­s­telsel, het skelet en beïn­vloedt je hor­moon­s­telsel. Een heel nut­tig chakra om onder de loep te nemen. Je zenuw­s­telsel, skelet en hor­moon­s­telsel vor­men de basis van een gezond lichaam en een kalme geest. Gron­den hoeft niet heel ingewikkeld te zijn: je kunt kiezen voor een ademhal­ing­soe­fen­ing, een lichaamshoud­ing, een visualisatie.

Oefening om te gronden

De vol­gende oefen­ing gebruik ik graag om te gron­den, een oefen­ing die mijn aan­dacht brengt naar het eerste chakra. Voor deze oefen­ing kun je plaat­sne­men  in een gemakke­lijke zithoud­ing. Je kunt gaan zit­ten op de grond in een gekruiste zithoud­ing, of op een stoel met je voeten op de grond. Zorg ervoor dat je rech­top zit, zet je han­den op je dijbe­nen, rol je schoud­ers naar achter, laat je elle­bo­gen hangen onder je schouders. 

Reis met je aan­dacht vanaf je kru­in langs je wervelkolom naar de onderz­i­jde van je rug, naar je staart­been, ver­leng je staart­been naar de aarde, visu­aliseer je staart­been als een wor­tel in de aarde.

Voel je raakpun­ten met de grond, voel je zit­bot­ten op de grond, verdeel je gewicht over je rechter en link­er zitbot. 

Voel hoe je zit, zit je achter zit­bot­ten, rol dan naar de voorz­i­jde van je zitbotten. 

Lift je borst­been weg van je navel, maak ruimte voor je adem en je mid­den­rif, adem langza­am uit, 

adem langza­am in, adem langza­am uit, 

adem langza­am in naar je staart­been, adem uit naar je voeten, doe dat nog een keer. 

Bli­jf dan met je aan­dacht bij je adem­stroom: adem vier tellen in, houd de adem vier tellen stil, adem vier tellen uit, houd de adem vier tellen buiten, doe dit voor drie tot vijf ronden, 

laat dan de adem stromen zoals hij komt en gaat, bli­jf zit­ten en voel hoe je zit.

Breng je han­den samen voor je borst, glim­lach, duw je han­den omhoog, adem uit breng je han­den opz­ij, de oefen­ing is nu klaar. 

Voordeel van gronden

Een hele nut­tige oefen­ing om je dag mee te starten of als je merkt dat je de oefen­ing nodig hebt. Andere manieren om te gron­den zijn: wan­de­len, yoga oefenin­gen doen, tai chi of andere oefen­vor­men waar­bij aan­dacht is voor adem en lichaamsbeweging.

Voorde­len van gronden:

  • rustige ademhal­ing
  • min­der vaak verk­ouden of hele­maal niet
  • je voelt je goed
  • geest is rustig en helder
  • genoeg energie 
  • je ervaart rust en evenwicht

In mijn yoga stu­dio geef ik weke­lijkse yoga en pilates lessen, work­shops over Yoga, bewustz­i­jn en chakra’s. Op mijn web­site vind je een overzicht van de lessen/workshops en train­in­gen die ik geef. Verder schri­jf ik graag een blog die ik zo nu en dan inspreek op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen zoals dit blog: gronden. 

Ik wens je een hele fijne dag.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga, geest oefenen

Yoga geest oefe­nen, de geest voor­berei­den op de leer over het Zelf, waar je kunt uitkomen als de wervelin­gen van de geest tot stil­stand zijn gebracht. Wat het Zelf is staat opgeschreven in de Yoga sutra’s, de Upan­ishads, de Vedan­ta, de Bha­gavad gita. Alle­maal boeken die wer­den aan­bev­olen om te lezen of te bestud­eren op een van mijn yoga oplei­din­gen. Zelf vol­gde ik twee teacher train­in­gen of yoga oplei­din­gen. Op bei­de train­in­gen wer­den deze boeken aanger­aden om te lezen. Het zijn hele nut­tige boeken om ken­nis op te doen over het Zelf. Tij­dens mijn yoga oplei­din­gen zijn de boeken zek­er ter sprake gebracht, maar we hoefde ze niet van voor naar achter te ken­nen. Wel kre­gen we het advies om ze te lezen en in ons achter­hoofd te houden dat hier de leer van yoga in staat. Het afgelopen jaar heb ik vol­doende tijd gehad om deze boeken opnieuw te lezen. Het was een zeer aan­ge­name verdieping in mijn yoga sad­hana.

Wat is yoga sadhana?

Yoga sad­hana is oefe­nen, oefenin­gen doen die lichaam en geest zuiveren.

Je zou denken je mat opgaan voor yoga houdin­gen, zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing voor ademhal­ing­soe­fenin­gen, mantra zin­gen of een med­i­tatie, daar­na liggen op de grond in de ontspan­nende houd­ing Savasana. In een yoga sad­hana is niet alleen aan­dacht voor het lichaam maar ook voor je geest. Hoe reageert je geest op som­mige houdin­gen? Bli­jft je geest rustig in het mid­den of schi­et je geest alle kan­ten op. Wat gebeurd er met je adem? Wat gebeurd er als je van je mat afstapt? Bli­jft je geest dan ook rustig in het mid­den of bepaalt je geest voor het groot­ste gedeelte van de dag wat er gebeurt. 

Het is best een nut­tige oefen­ing: geest oefe­nen, de wervelin­gen van de geest tot stil­stand bren­gen, kijken naar de inhoud van je gedacht­en: zijn ze aardig, liefde­vol of zijn ze het tegenovergestelde. 

Aanwijzing om geest te oefenen

Van­mor­gen las ik nog een nut­tige aan­wi­jz­ing om je geest rustig in het mid­den te houden. Deze aan­wi­jz­ing vond ik in het boek De waar­den van waar­den geschreven door Swa­mi Dayanan­da. Deze waar­den staan opgeschreven in hoofd­stuk der­tien van de Bha­gavad gita. Swa­mi Dayanan­da heeft deze waar­den in zijn boek De waarde van waar­den nad­er omschreven. 

Een van de waar­den die ik van­mor­gen las was afzien van geweld (ahim­sa): een ander of jezelf geen geweld aan doen, niet in daden, woor­den of gedacht­en. Een prachtige waarde (yama) om in het nu toe te passen. Want weet je dat ook jij iets nut­tigs kan beteke­nen in het hier en nu, door zelf te stop­pen met gedacht­en die niet aardig of liefde­vol zijn ten opzichte van een ander of jezelf, komt er meer licht op deze aarde, meer vrede. 

Vrede begint in jou. Je kunt bij­dra­gen aan meer vrede door jezelf te trainen in aardi­ge en liefde­volle gedacht­en. En mocht je geen aardi­ge en liefde­volle gedacht­en hebben je geest te oefe­nen in tegen­overgestelde gedacht­en te hebben (prak­ti­pak­sa bha­vana). Iedere keer als er een gedachte in je opkomt die niet aardig is deze te stop­pen en te ver­van­gen door een tegen­overgestelde gedachte, die wel aardig is. Zo zuiver je je geest en zorg je voor meer vrede en har­monie op deze aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga chitta vritti nirodha

Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha, vier san­skri­et woor­den die samen sutra 1.2 vor­men. Een sutra duizen­den jaren gele­den opgeschreven door Patan­jali en waar nu veel behoefte aan is. Vier woor­den die mijn inspi­ratie waren om dit boek te schri­jven: Yoga chit­ta vrit­ti nirodha.

Eigen­lijk wilde ik een blog schri­jven over deze vier San­skri­et woor­den, maar dat wer­den
meer dan twee A4’tjes en bedacht ik mij: laat het schri­jven gewoon door bewe­gen en kijk maar wat het wordt.

Het werd dit boek: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha bin­nenko­rt verkri­jg­baar via mijn web­site en wie weet ook in de winkel. Een boek dat ik schreef in 2022, een jaar waarin mijn bedri­jf Bodyflex 100% Catha­ri­na na twee coro­n­a­jaren weer volledig open mocht voor publiek.

2022 geen sluitin­gen meer opgelegd door de over­heid of andere maa­trege­len en dan hoop je maar een ding: dat de mensen weer komen voor een yoga les, een work­shop of andere activiteit­en die ik in mijn bedri­jf biedt.

In mijn overige uurt­jes schri­jf ik, beoe­fen ik yoga en deel ik infor­matie die mij in even­wicht houdt, zorgt dat ik niet ziek wordt. Een van de mid­de­len die tot mijn beschikking staat is geest tot rust bren­gen, waar ik over schri­jf in dit boek. 

Uit­er­aard geef ik ook uit­leg aan de woor­den: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha en deel ik oefenin­gen die ik regel­matig beoe­fen om geest tot rust te brengen.

Isbn num­mer van dit boek: 9789081941693. Boek bestellen klik hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share