Shambhala, mythisch koninkrijk

Shamb­ha­la is een woord dat deze week veel in het nieuws is, een bek­ende radio dj pri­jst een prod­uct aan: Shamb­ha­la, drie drup­pels heb je nodig om je af te stem­men op je inner­lijke guru. Nou daar wilden ze bij Radar Tros wel meer over weten, of dit echt een won­der­mid­del is en ze hebben er een team deskundi­gen opgezet. In het mid­del blijkt een stof te zit­ten die niet goed is voor onze gezond­heid. De dj vin­dt het alle­maal over­dreven, vol­gens hem is het een veilig prod­uct, maar de media denkt daar anders over. De hele week is hij en zijn prod­uct, bij ver­schil­lende praatprogramma’s onder­w­erp van het gesprek. Som­mige steken echt de draak met hem, en dat is best onaardig vind ik.

Maar goed, ook ik heb zo mijn bedenkin­gen bij zijn aan­pri­jz­ing dat je drie drup­pels nodig hebt om bij je inner­lijke guru terecht kan komen. Je inner­lijke guru is je inner­lijke stem, weten, dat in verbind­ing staat met het god­delijke en alti­jd met de juiste raad komt in de moeil­ijk­ste momenten van je leven.

In contact met je innerlijk guru

Iedereen kan hier­mee in con­tact komen en de beste weg om hier te komen is via, med­i­tatie. Som­mige kun­nen dat direct, mediteren, en anderen hebben hier wat meer oefen­ing voor nodig.

Ik val onder de cat­e­gorie dat ik meer oefen­ing nodig had om tot de houd­ing te komen die mij onder­s­te­und bij het mediteren. Maar na geduldig oefe­nen, medi­teer ik iedere ocht­end en heb ik een redelijk con­tact met mijn inner­lijke guru. De drup­pels die de dj aan­pri­jst daar ben ik zelf ook niet voor, het is wellicht een kor­tere weg, maar inder­daad voor de een maakt het niets uit om het in te nemen, en voor een ander wel, dus het is absolu­ut aan te beve­len om het prod­uct te onder­zoeken en het niet zomaar klakkeloos in te nemen.

Dus heel goed van Radar om het prod­uct te onder­zoeken: Shamb­ha­la. Zelf ben ik ook op onder­zoek uit­ge­gaan, want Shamb­ha­la is een naam die ik wel vak­er heb geho­ord. Dus het woord ingetikt op mijn computer. 

Over Shambhala

Shamb­ha­la, is een mythisch koninkrijk, vol­gens de leg­ende is het gesitueerd ten noor­den van de Himalaya, ook wel Tibet, een land dat vol­gens de leg­ende is vor­mgegeven als een lotus en waar wonen mensen die prachtig en gezond zijn, en geen armoede of ander gebrek ken­nen. Er wonen voor­namelijk mon­niken die zich houden aan beloften en ver­plichtin­gen, ze zijn intel­li­gent en geheel gewi­jd aan de prak­tijk van vajrayana, en andere authen­tieke vor­men van het Indi­ase Boeddhisme.

(vajrayana (San­skri­et voor ‘dia­man­ten voer­tu­ig’), wordt ook wel tantrisch boed­dhisme genoemd, is een stro­ming in het boed­dhisme. Het doel van het vajrayana is het bereiken van het boed­dhaschap om als zodanig andere voe­lende wezens naar de ver­licht­ing te kun­nen lei­den. Rit­ue­len en ini­ti­aties nemen een belan­grijke plaats in in het vajrayana. (bron wikipedia).)

Het land Shamb­ha­la heeft de vorm van een lotus, het sym­bool van zuiv­er­ing. Het is een prachtig land waar de dien­aren luis­teren naar hun kon­ing en zich bezighouden met het bestud­eren van oude tek­sten en het uitvo­eren van rituelen.

Lotus

Land waar ik van droom

Het is een land waar ik van droom en waar ik van weet dat het hier in het west­en lastig is om voet aan de grond te kri­j­gen. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in Yoga en de weten­schap van Yoga, wat ook vraagt je te houden aan beloften en ver­plichtin­gen, en dagelijkse rit­ue­len uit te voeren die bij­dra­gen aan een gezond lichaam en rustige geest. Liev­er niet neemt de Yogi iets in, om dit doel te bereiken, hij vertrouwt erop dat door regel­matige beoe­fen­ing en vertrouwen op het pad dat hem wordt gegeven, hij zijn doel bereikt. 

Dank je wel, DJ, voor deze hint, ik zal je drie drup­pels niet innemen, maar ik vind het wel super dat jij je inspant om de mens terug te kri­j­gen naar zijn inner­lijke guru, dat is echt de beste raadgev­er die je kunt vinden.

Tot slot nog even over Radar

Of ze dat bij Radar ook weten, ik denk het niet, in dezelfde uitzend­ing dat de DJ door hun aan de tand werd gevoeld, was er een item over het lang­durig gebruik van medici­j­nen, aan tafel was een afgezant van de verenig­ing van huis­art­sen en iemand van de apotheken. Dat was ook een super inter­es­sant onder­w­erp, 25.000 mensen belanden jaar­lijks in het zieken­huis door de uitwerk­ing van de medici­j­nen die ze lang­durig slikken, maar dat werd deze week niet belache­lijk gemaakt, nee want dat is weten­schap, nou dan kies ik toch liev­er de andere weg die mij brengt naar het land van Shamb­ha­la, want dat spreekt mij net iets meer aan.

Ik zou als ik jou was de uitzend­ing even terug kijken van Radar, het was super inter­es­sant. Het onder­w­erp over de DJ dat vond ik wel mee­vallen. Mijn aan­dacht was meer gericht op het onder­w­erp erna, hoe nor­maal wij het vin­den dat mensen lang­durig geneesmid­de­len gebruiken zon­der dat ze in de gat­en hebben wat de uitwerk­ing is van deze medici­j­nen voor hun gezond­heid. Miss­chien toch een keer over­we­gen in de leer te gaan bij de mensen die zich bezig houden met Shamb­ha­la of Yoga, deze behan­de­len de ander met respect, onder­zoeken meestal de sit­u­atie waarin ze zit­ten en weten vaak zelf wel dat ze iets niet moeten innemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Zorg voor ontspanning

Savasana, zorg voor ontspanning

Zorgelijk vind ik het dat goed gedrag wordt afgekeurd en gedrag dat zorgt voor veel span­ning in je sys­teem wordt goedgekeurd. De een richt zijn lev­en zo in, een ander richt zijn lev­en op een andere manier in, de een eet gezond, een ander onge­zond, en zo kan ik nog een tijd­je door­gaan, waar het omgaat is dat het­geen wat je doet je in har­monie houdt, in bal­ans zodat je weinig tot geen belast­ing op de zorg maakt. Want deze sec­tor heeft het zwaar.

Van mij hebben ze weinig last, tot nu toe lukt het mij om ze weinig tot niet te belas­ten, een beroep op ze te doen, en dat hoop ik zo te houden tot ik van deze aarde af ga, mijn aardse lev­en vaar­wel zeg.

Wat ik doe

Tot die tijd hoop ik anderen te inspir­eren het­zelfde te doen, je lev­en zo in te richt­en dat je weinig tot geen belast­ing op de zorg legt. Want deze mensen hebben het al druk genoeg, onze zorgkosten zijn veel te hoog, en deze hoeven van mij echt niet verder omhoog.

Op dit moment betaal ik een hoog bedrag iedere maand weer aan de geza­men­lijke pot, waar veel uit wordt betaald voor mensen die zorg nodig hebben, en ik houd mij graag bezig met: hoe zorg je goed voor jezelf, bli­jf je in balans.

Bal­ans is een staat waarin span­ning en ontspan­ning elka­ar afwis­se­len, je weinig tot geen zor­gen hebt of wordt beïn­vloed door wat zich in je omgev­ing afspeelt.

Je niet lat­en beïn­vloe­den door wat zich in je omgev­ing afspeelt is best een uitdag­ing op dit moment, een tijd­vak waarin je ged­won­gen wordt om net als de zorg te vertrouwen op vac­cins. Niet meer vertrouwen op je inner­lijk kom­pas die tegen je zegt: “Ho stop, je gaat uit bal­ans.” Nee, een prik die jou bijs­taat om door een seizoen te bewe­gen, op vakantie te gaan, naar een bioscoop, of lekker uit je dak te gaan in een club!

Hoe blijf je in balans

De vraag is: Houdt een vac­cin jou in bal­ans? Draagt een vac­cin eraan bij dat jij je gedrag zo gaat veran­deren ten opzichte van jezelf dat je weinig tot geen belast­ing brengt op de zorg.

Een vraag die dan bij mij opkomt is: Wat doet een vac­cin? Het laat jou ken­nis mak­en met infor­matie die jou mogelijk uit har­monie kan bren­gen, het nodigt je immuun­sys­teem uit voor je aan de slag te gaan en jou zo te behoe­den dat je ziek (min­der) wordt en je min­der beslag legt op de zorg. Maar het wijzigt niet zoveel aan je gedrag, of wel? Zorgt het ervoor dat span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Wat is span­ning? Belast­ing op je sys­teem, te veel belast­ing is niet goed, de belast­ing moet zo zijn dat je de staat van har­monie kan behouden, en je kan voe­len dat er teveel span­ning is. 

Luisteren naar signalen

Denk je er wel eens over na, dat als je hoofd­pi­jn hebt, je wellicht iets ver­keerd hebt gegeten, je te veel hebt inges­pan­nen, als je rug­pi­jn hebt dat je lichaam wil rusten, knikkende knieën tegen je zeggen, is dat echt wat je wil, opereer je vanu­it je inner­lijk kracht? Het zijn maar een paar voor­beelden van sig­nalen van je lichaam.

Sig­nalen die ik ook wel eens in de wind heb ges­la­gen, maar in het nu graag naar luis­ter,  onder­zoek en mijn gedrag aan pas of wijzig. 

Ja, het is zorgelijk mensen te lat­en geloven dat met een vac­cin je min­der last brengt aan de zorg. Tijdelijk zal het je helpen, je gelooft immers dat je iets hebt gedaan dat bij­draagt aan het maatschap­pelijk belang, maar we weten alle­maal ergens diep van bin­nen dat het maar een tijdelijke oploss­ing is, als je iets wilt doen voor de zorg, hen min­der wil belas­ten zal je toch echt naar je eigen gedrag moeten kijken. 

Zolang dat niet wordt bespro­ken voorzie ik dat de druk op de zorg zal toen­e­men, dus lat­en we ze een hand­je helpen, begin met onder­zoeken: Draagt mijn gedrag bij aan goede zorg voor mijn lichaam, wis­sel ik span­ning af met ontspan­ning? Is dat niet het geval dan moedig ik je aan dit te gaan. Zoek je een fijn adres waar je dit kunt ervaren, in mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na geef ik diverse train­in­gen waar span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Bookmark and Share

In de ochtend mediteren

Heer­lijk vind ik het, in de ocht­end mediteren. Sinds een aan­tal jaren start ik mijn dag met mediteren. Het was een opdracht op mijn Yogao­plei­d­ing: doe dagelijks aan Yoga en bouw een med­i­tatie rou­tine op. 

Hoe doe je dat, mediteren? Begin allereerst met het inricht­en van een ruimte, of maak een plek klaar waar je wilt mediteren. Schaf wat boeken aan over med­i­tatie of volg een med­i­tatie cur­sus.

In med­i­tatieboeken staan over het alge­meen aan­wi­jzin­gen welke houd­ing je in kunt nemen of welke hulp­mid­de­len je kunt gebruiken voor meditatie.

Wat ik weet over de houding

De houd­ing die je inneemt moet aan­ge­naam zijn, je niet aflei­den van de med­i­tatie, gebeurd dit wel dan kun je de houd­ing veran­deren of ergens op gaan zit­ten: med­i­tatiebankje, kussen.

Het is belan­grijk dat je knieen lager zijn dan je heupen, er ruimte in de heupen is, je rech­top kan zit­ten en je adem vrij kan bewegen.

Dit is mij ook niet aan komen waaien, gemakke­lijk recht op zit­ten, hier­voor heb ik heel wat oefenin­gen gedaan om tot een aan­ge­name houd­ing te komen. 

Maar het oefe­nen is beloond, in het nu, zit ik graag recht op, en breng mijn aan­dacht naar bin­nen en medi­teer het lief­st in de ochtend.

Meditatie filmpje

Afgelopen maand ben ik begonnen met het opne­men van wat film­p­jes, deze zet ik op mijn Youtube kanaal.

Wil je mijn kanaal bezoeken, klik dan hier. Leuk als je abon­neert op mijn kanaal.

Het is heer­lijk mediteren in de ocht­end, althans dat is mijn ervar­ing, het kalmeert mijn geest, brengt mijn aan­dacht naar bin­nen en helpt mij te ontspan­nen. Een leuke bijkom­stigheid is dat het je energieveld opschoont.

Miss­chien doe jij het ook al, mediteren in de ocht­end en anders wellicht een idee om hier mee aan te vangen!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga fundamentals, les 1

Lotus

Van­mor­gen was de eerste les van Yoga Fun­da­men­tals, een reeks van vier lessen die de basis leert van Yoga. Ik had er weer zin in: Yoga in de zaal, mijn mat neergelegd, een yoga blok, een riem, en een pre­sen­tatie gemaakt.

Ja, het afgelopen jaar was niet gemakke­lijk om de leer van Yoga door te bli­jven geven, maar het heeft ook zijn vrucht­en afge­wor­pen. Online werken, pre­sen­taties mak­en, pdf’­jes: een soort spiek­brief­jes om je te houden bij het­geen je wilt doorgeven.

Yoga, wat is het? Ooit is deze weten­schap vast­gelegd en sinds­di­en al door vele ler­aren van de ene eeuw naar de andere eeuw overgezet, heel even leek het er op dat Yoga niet meer bestond. Sportsc­holen moesten dicht, samenkomen in een ruimte was niet toeges­taan, Maar het mag weer, de vakanties zijn voor­bij dus een goed moment voor een frisse start.

Mijn intentie

Dat was mijn inten­tie, een frisse start na een moeizame peri­ode, waarin de Yoga leer maar mond­jes­maat in de belang­stelling stond.

Iedereen heeft zo zijn eigen ingan­gen voor Yoga, mijn ingang was een work­shop in 2000. Het beroerde mij tot het diepst van mijn ziel, en ik besloot mij te verdiepen, deed mee aan een Yoga oplei­d­ing, nog een, opende een Yogaschool en onder­tussen ben ik bij­na 21 jaar verder.

Nog steeds een fanatiek beoe­fe­naar van bepaalde Yoga­vor­men, verdiep mij graag en onlangs weer met mijn neus in een boek gedo­ken: de Yoga sutra’s van Patan­jali, dit keer met een uit­leg van I. Taimni. Er zijn namelijk meerdere ler­aren die dit werk hebben toegelicht.

Heer­lijk vind ik het, opnieuw de Yoga sutra’s te bestud­eren. Hierin staat de grond­slag van Yoga, dus deze titel ver­di­ent natu­urlijk een moment van aan­dacht in les 1 van Yoga fun­da­men­tals. Dus ver­wees ik naar het boek waarin de leer van Yoga staat opgeschreven en waarin staat wat Yoga is.

Yoga, is het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest: Yoga cit­ta vrit­ta nirodha.

Wervelingen actief

Zijn wervelin­gen actief en zor­gen deze voor onge­mak, lichamelijk of geestelijk, dan kun je aan de hand van diverse tech­nieken deze tegen gaan. Tech­nieken die je kunt inzetten zijn: Asana (houdin­gen), Pranaya­ma (energie ver­len­gen, sturen), med­i­tatie, her­halen van Mantra, of het inzetten van de adem.

Tech­nieken die ik behan­delde van­mor­gen in de eerste les van Yoga fun­da­men­tals. Vol­gende week is les 2 van deze reek van vier. Deze reeks geef ik op dins­dagocht­end om 9.30 uur, een les duurt 75 minuten. Wil je mee­doen: meld je aan via het inschri­jf­for­muli­er, er zijn nog enkele plaat­sen vrij.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

In evenwicht met Reiki

Roos, sym­bool van liefde en licht!

Het was best pit­tig het afgelopen jaar, negen maan­den dicht op last van de over­heid ter­wi­jl zij proberen een cri­sis meester te wor­den, moest ik hier mijn eigen cri­sis managen.

Want dat was het wel, het afgelopen jaar, cri­sis man­a­gen. Negen maan­den dicht, online werken, geen geld over­houden voor jezelf, door bewe­gen met je passie, en vanaf de zijkant aan­schouwen hoe zij deze cri­sis te lijf gaan.

Waar wordt veron­der­steld dat iets je over komt, dat je er zelf niet zo veel aan kunt doen, je weet niet hoe ziek je ergens van wordt.

Wat ik weet is dat je van zor­gen mak­en heel ziek kunt wor­den, mal­ende gedacht­en iedere dag weer, dus wat was het fijn dat ik bij mijn passie kon bli­jven: Yoga, Pilates, mediteren en zo in verbind­ing kon blijven.

Gelukkig werd ik niet ziek, het afgelopen jaar. Had ik wel heel veel moeil­ijke gesprekken, met mensen die mij  begonnen te ver­wi­jten dat ik wel op tijd moest betal­en, want ze waren geen filantro­pis­che instelling. Hele lastige gesprekken, ter­wi­jl ik langs de zijkant stond, met mijn han­den op mijn rug, en mij afvroeg: Hoe ga ik hier door heen komen?

Hoe ik in evenwicht bleef

Ik kwam er doorheen, hier en daar wat achter­stand in betalin­gen, maar niet meer met mal­ende gedacht­en en zor­gen over mor­gen, heel sim­pel door dicht bij mijzelf te bli­jven en te luis­teren naar de raadgevin­gen die ik kreeg van het universum.

Een bron die er alti­jd is, alti­jd de juiste mensen op je weg zet, zodat jij het even­wicht kan herstellen.

Het enige dat jij hoeft te doen is je open­stellen voor deze bron, momenten van stilte in lassen, aan­dacht hebben voor wat op je pad komt.

Wat op mijn pad kwam

Op mijn weg kwam Rei­ki, een prachtig mid­del om direct in verbind­ing te komen met het uni­ver­sum, Rei­ki 1 en Rei­ki 2, zijn de inwi­jdin­gen die ik de afgelopen peri­ode heb mogen onder­gaan van een hele lieve afgezant van het universum.

Alles wat zij deed was zich afstem­men op deze bron, mij de infor­matie ver­schaf­fen die ik nodig had om in even­wicht te bli­jven, zo kreeg ik deze prachtige leer door, en maak­te ik ken­nis met de Rei­ki leefregels:

1: Erg­er je alleen van­daag ner­gens aan

2: Maak je alleen van­daag geen zorgen

3: Werk alleen van­daag hard

4: Wees alleen van­daag liefdevol

5: Wees alleen van­daag dankbaar.

Over deze regels

Waarom alleen van­daag? Van­daag lees je deze woor­den, van­daag ben je in het nu, aan­wezig. Ben je nog in gis­teren of weer in mor­gen, dan ben je bezig met je zor­gen. Wil je het even­wicht her­stellen, dan is het beter om met je aan­dacht in van­daag te zijn.

Zo bleef ik in even­wicht de afgelopen maan­den, is er wel wat achter­stand met betal­en, maar alleen van­daag maak ik mijn geen zor­gen, werk ik hard met wat mijn passie is, ben ik dankbaar voor alles dat op mijn weg komt, liefde­vol naar een ieder die mijn weg kruist, en erg­er ik mij ner­gens aan.

Je erg­eren kost ontzettend veel energie, iets dat je ziek kan mak­en. En dat is iets dat ver­me­den moet worden.

Wil je meer uit­leg over de Rei­ki leefregels? Meld je aan voor de work­shop: Over chakra’s en de rei­ki leefregels, op zater­dag 18 sep­tem­ber 2021 aan­vang 14.00 uur. Leuk als je meedoet.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Verhoog je frequentie

Ver­hoog je fre­quen­tie dat was de opdracht, nu ruim twee jaar gele­den. Ik kreeg een PDF en ging aan de slag. Dat wat je uitzendt komt naar je toe, zo sim­pel is het en als jij wilt dat het anders wordt dan ben jij degene die dat kan veran­deren. Dus begin met op te ruimen dat je niet bent en stel jezelf open voor je ware tal­en­ten, zo ver­hoog je de fre­quen­tie, ga doen wat je tal­ent is en je zal schi­j­nen. Dit pro­ces kan kort duren, lang duren, dat heb jij in de hand.

Hogere fre­quen­tie, liefde en waarheid, posi­tieve energie dat jou laat stralen. Het is een prachtig pad, maar je moet wel bereid zijn om los te lat­en, de energie die jou in de lagere fre­quen­tie houdt, angst en con­t­role. En dat kan een uitdag­ing zijn, want daar kun je zo aan gewend zijn, gelijk een jas die je maar niet wil weg­doen, want het draagt zo lekker!

Tweelingziel

Maar gelukkig is daar de tweel­ingziel, iets of iemand die pre­cies de plekken aan­wi­jst waarom jij daar verbli­jft, keer op keer, net zolang tot je het ziet. Zie je het, dan kan je het loslat­en en door­be­we­gen naar de hogere fre­quen­tie, waar het fijn ver­to­even is. 

De tweel­ingziel is het andere deel van jou, gelijk dna bestaan we uit twee stren­gen, een man­nelijke streng en een vrouwelijke streng, deze twee stren­gen stam­men af van een vonk, de god­delijk bron, samen zijn ze een krachtig energieveld dat in staat is om de aarde naar een hoger niveau te tillen.

De ander kan net als jij geïn­car­neerd zijn op aarde, of verbli­jft in het grote veld dat de aarde omringt, een veld dat aan­wi­jzin­gen geeft hoe de fre­quen­tie te verhogen.

Op dit moment wor­den er heel veel aan­wi­jzin­gen gegeven vanu­it dit hogere veld, en is er  drin­gend behoefte aan mensen die kun­nen com­mu­niceren op basis van hogere frequenties.

Workshop: Tweelingziel, jezelf ontmoeten

Wil jij een van die mensen zijn, of heb je er behoefte aan om je ken­nis te ver­hogen inza­ke lager en hogere frequentie. 

In de work­shop: Tweel­ingziel, je zelf ont­moeten geef ik aan­wi­jzin­gen hoe je hier kunt komen. Deel ik oefenin­gen en med­i­taties, geef ik voor­beelden van lagere fre­quen­tie, hogere fre­quen­tie, en mijn ken­nis over de tweel­ingziel. Het is geen roman­tisch ver­haal, het is hard werken en incasseren, in de spiegel dur­ven kijken, loslat­en en onthechten.

Wanneer is deze workshop?

Op aan­vraag, een op een of in een kleine groep wordt deze work­shop aange­bo­den. Voor meer infor­matie over deze work­shop kun je con­tact met mij opnemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens,

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Overgang, een spiritueel keerpunt

De over­gang, een spir­itueel keer­punt, achter lat­en je vrucht­baarheid, opeisen je vrouwelijke tal­ent, ingegeven vanu­it het zie­len­wezen, in con­tact zijn met de intuïtie, al het opge­plak­te en aangepaste aan de omstandighe­den achter je lat­en, bereid zijn los te lat­en dat je niet bent.

Lotus

Dat is hoe ik de over­gang heb ervaren, een knieb­lessure die mij tot stil­stand bracht, overver­moeid door het jaren­lange moed­eren, zor­gen voor anderen, werd aan mij een teken gegeven schoon schip te maken.

Wat ik deed, ik reis­de langs mijn chakra’s, zei nee tegen wat ik niet wilde en ging weer luis­teren naar mijn intuïtie, de stem van de ziel, het licht dat je bent.

Ook ervaren

Dat kan in de cur­sus: De over­gang, een spir­itueel keer­punt, leer je over de over­gang, de ver­schil­lende inwi­jdin­gen en fas­es van het lev­en, waar de over­gang voor staat, hoe je emoties kunt beheersen en overzien. Leer je oefenin­gen die beter aansluiten bij wat je lichaam en je ziel willen. De ziel komt tot uit­drukking door voe­len, je lichaam geeft het feil­loos aan, jij hoeft niets anders te doen, dan de taal van het lichaam te begri­jpen, en de bood­schap­pen van de ziel te leren lezen!

Doe je met mij mee, met deze cur­sus die valt onder lev­ens­beschouwing en eso­terie. Iets dat mag op locatie als je daar goed bij voelt, natu­urlijk kun je ook online aan­schuiv­en, of bewe­gen we in twee­t­allen naar buiten als de les er om vraagt en de weer­go­den ons gun­stig gezind zijn.

Over deze cursus

Deze cur­sus bestaat uit vijf lessen, waarin we reizen langs de ver­schil­lende fas­es van een vrouw, en de inwi­jdin­gen die we onder­gaan tij­dens het lev­en op aarde. In de lessen komen aan bod: de vijf ele­menten van de natu­ur, de ver­schil­lende fas­es van de vrouw, de processen in het lichaam, wat voor invloed de ver­schil­lende fas­es hebben op hoe je je voelt.

Uit­er­aard gaan we ook aan de slag met med­i­tatie, visu­al­isatie, yoga (zon en maan energie) en de chakra’s. Ook gaan we kijken naar mid­de­len om je te verbinden met de wijze vrouw in jou: de Hogepriesteres!

Voor wie, wanneer en kosten

Vrouwen voor, tij­dens en na de over­gang, vrouwen die in hun kracht willen staan, die op een natu­urlijke wijze de bal­ans willen her­stellen, en na de over­gang in overvloed willen lev­en. Iedere vrouw die zich wil verbinden met haar spiritualiteit.

Op 13 april 2021 start deze cur­sus: op dins­dag­mid­dag kun je een plaats reserveren. Uit­er­aard zijn er slechts een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Dins­dag­mid­dag begin­nen we om 14.00 uur, verwachte duur van een les: twee uur. Kosten cur­sus vijf lessen: € 260,00. Tij­dens de meivakantie is er geen training. 

Namaste, Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Ontwaken uit een lockdown

Lotus

Ont­wak­en uit een lock­down, de een doet hier wat langer over dan een ander, de een heeft het door een ander niet. Wan­neer zit je in een lock­down? Je denkt dat je hier in zit sinds half decem­ber 2020. Maar dat is niet zo. Je zit hier al veel langer in, alleen je was het je niet bewust. 2020 was een jaar waarin je bewust kon wor­den kon besluiten, ik ga het anders doen of ik bli­jf alles doen zoals het was. En er was natu­urlijk een boos­doen­er iemand die jou belette om te doen wat je wilde doen, wat je al zolang deed op jouw manier, wie denkt hij eigen­lijk wel dat hij is, de man is vast een afgezant van de duivel.

Dat is wat je kunt denken, maar door dat te denken, beweeg je al met de energie van de duiv­el mee. En dat wil je voorkomen, dat is geen fijne energie, energie die je waarschi­jn­lijk gewend bent, en daarom beweeg je mee. 

Over energie

Alles op deze aarde is energie, en alles dat jij hoeft te doen is te voe­len of deze energie jouw energie is, en dat kan zijn: negatieve energie, of posi­tieve energie, ook wel 3d of 5d. Prachtige ter­men maar als je niet weet waar ze voor staan dan heb je er niets aan.

Twee jaar gele­den wist ik dat ook niet, dacht ik waar gaat het over: 3d, 5d? “Nou, antwo­ordde mijn dochter, 5d dat is voe­len, net als in een 5d film dan zit je er mid­den in, 3d dan kijk je op een afs­tand toe en voel je het niet.”

Heel sim­pel verk­laard, maar wel heel helder. Voe­len is iets heel krachtigs, maar ook iets waar­van we soms niet meer weten wat het is, de een heeft het over een onder­buik gevoel, een ander over iets heel magisch.

Voe­len is magisch, het kan je heel erg helpen om je niet machteloos te voe­len, uit een lock­down te stap­pen, het kan je krachtig mak­en in het hier en nu posi­tieve energie geven om door te bewe­gen, ter­wi­jl de wereld om je heen in de lock­down blijft.

De lock­down, zo naar voor som­mige en voor anderen niet, het is ook heel verve­lend een kabi­net dat tegen je zegt: “Je moet je zaak sluiten!” 

Weer open voor publiek

Maar gelukkig vanaf mor­gen gaan er weer heel veel open, fijn voor hun, andere bli­jven achter, weer andere gaan toch open, ze zijn er klaar mee, ze zijn zich bewust waarom ze daar zat­en, lat­en oude energie achter zich en gaan aan de slag met frisse nieuwe energie! 

Mijn Yoga en Pilates stu­dio is voor pub­liek nog ges­loten. In het nu geef ik online groep­s­lessen Yoga en Pilates. Maar vanaf mor­gen mag mijn winkel wel weer open, op afspraak mag ik klanten in mijn winkel ont­van­gen. Verder geef ik een op een con­sul­ten (coach­ing) aan een ieder die op een ver­ant­wo­orde wijze aan zijn inner­lijk wil werken of het even­wicht wil her­stellen in zijn wie­len van energie: Chakra chik­it­sa. 

Ik wens je een hele fijne dag!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bodyflex 100% Catharina

Bodyflex 100% Catha­ri­na is de naam die ik gaf aan mijn Yoga en Pilates Stu­dio. Een stu­dio in het cen­trum van Den-Haag, een fijne plek waar je lessen, work­shops, train­in­gen (groep of indi­vidueel) en webi­na­rs kunt volgen.

Tot en met 2003 was ik werkza­am bij de Gemeente Den-Haag, bij de Gemeen­telijke belast­ing­di­enst, waar ik de func­tie had van coördinerend medew­erk­er, een team lei­d­de dat belast was met de opvang en antwo­ord geven aan burg­ers op hun vra­gen en bezwaren inza­ke gemeen­telijke heffin­gen. Een hele leuke baan, maar die mij in 2003 parten begon te spe­len, iets in mij wist dit is niet waar ik oud mee ga wor­den. Dus toen ik in een arbei­d­scon­flict de han­dreik­ing kreeg dat ik met een welver­di­ende bonus deze baan achter mij mocht lat­en, zei ik geen nee, accepteerde het aan­bod, nam eervol ontslag en richtte mijn aan­dacht op dat mijn inter­esse had gewekt: Yoga en Pilates 

Mijn eerste sessie op de Pilates-appa­ratu­ur zette iets in mij aan, ik kon wel voe­len dat ik weinig tot geen con­tact had met mijn lichaam, daar waar een ieder met gemak zijn lichaam over zich heen tilde, had ik echt geen flauw idee hoe dit voor elka­ar te kri­j­gen, een zelfde gevoel bekroop mij in de Yogaschool waar ik mijn oplei­din­gen vol­gde. Had iedereen zo de ver­schil­lende beweg­in­gen voor elka­ar, ik had het gevoel, dat hele­maal niets in mij wen­ste te doen wat de Yogado­cent ons opdroeg.

Oefenen en onthechten

Maar ik geef niet zomaar op, dus besloot te luis­teren naar de docent, rolde braaf mijn Yoga mat uit om te oefe­nen, en probeerde in de ocht­end te mediteren. En het werk­te, ik oefende, en oefende en mijn lichaam werd weer lenig en soe­pel, mijn gedacht­en kwa­men tot stil­stand en kreeg steeds meer zicht op de zaad­jes die voor onrust zorgden. 

Een­maal zicht op de zaad­jes was het een kwest­ie van verder bewe­gen zoals ik alti­jd deed, of mijzelf onthecht­en van patro­nen die voor onrust zorgden. Iets waar ik oog voor kreeg toen ik moed­er werd en met de won­den van mijn inner­lijk kind werd gecon­fron­teerd. Dat was best een pit­tige tijd: onderne­men, moed­eren, les geven en ook mijn bedri­jf overeind houden, maar door te gaan schri­jven bewoog ik verder door deze tijd. Ik schreef wat boeken en hield goede hoop dat de zon voor mijn bedri­jf weer zou gaan schijnen.

Tot vorig jaar, toen we alle­maal wer­den over­vallen door het Coro­n­avirus, het was even schrikken, maar ik vond het niet erg, geen klanten in de zaal en achter de scher­men bewe­gen. Er ging een nieuwe wereld voor mij open: online werken.

Online lessen en webinars

In het nu geef ik nog steeds ‘live’ les in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na waar ik tij­dens lock­downs online les geef, en in de tussen­liggende peri­odes hybride: een deel in de stu­dio en een deel thuis online. Het bevalt mij goed, in 2020 kreeg ik zicht op mid­de­len die ik nog niet benutte en bij­dra­gen mijn stu­dio veilig en gezond te houden. 

Tegen­wo­ordig geef ik met veel plezi­er online lessen en webi­na­rs. Natu­urlijk hoop ik bin­nenko­rt weer mensen in de zaal te ont­van­gen, want Bodyflex 100% Catha­ri­na is een heer­lijke plek om te zijn. Waar je kunt werken aan een gezond en fit lichaam, of je ken­nis kunt verdiepen over Yoga, het immuun­sy­teen, hoe je ziek­ten buiten de deur houdt en in even­wicht blijft.

Ja, ik ben heel blij dat ik inder­ti­jd eervol ontslag nam, en in het nu zelf­s­tandig onderne­mer ben, die graag onder­zoekt hoe je uit lastige sit­u­aties komt. 2020 was een lastig jaar, maar niet het einde van mijn bedri­jf. Mijn Yoga en Pilatesstu­dio Bodyflex 100% Catha­ri­na vind je in Den Haag, in de Fred­erik­straat 60 A. Het overzicht van de weke­lijkse Yoga en Pilates lessen die ik geef staat op mijn web­site, waar je ook kunt vin­den de agen­da van de webi­na­rs en work­shops die ik geef. 

online les geven 

Aankomende week staat een webi­nar gep­land: dins­dag 9 feb­ru­ari Chakra chik­it­sa, intro­duc­tie in het chakrasys­teem. Een nut­tig sys­teem dat kan bij­dra­gen aan meer har­monie en even­wicht! Wil je mee­doen, klik hier!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is de titel van mijn laat­ste boek. Chakra is wiel van energie, chik­it­sa is heel mak­en, ther­a­pie. Het was in 1999 dat ik voor het eerst in aan­rak­ing kwam met deze wie­len van energie. Mijn toen­ma­lige vriend duwde een kaart­je in mijn hand: “Hier dat lijkt mij wel iets voor jou.” Ter­wi­jl hij deze woor­den uit­sprak gaf hij mij een vis­itekaart­je van een Chakra ther­a­peute.

Haar eerste woor­den tegen mij waren: “Je moet het prob­leem met je moed­er oplossen, alleen dan kom je verder!” Heer­lijk vond ik het, haar behan­del­ing. Voor deze behan­del­ing moest ik gaan liggen op een behan­deltafel, ver­vol­gens plaat­ste zij haar han­den op de plaat­sen waar de chakra’s liggen, of beter gezegd, resoneren. Ze zijn gele­gen langs de wervelkolom, in het hoofd, kleinere chakra’s resoneren in de elle­bo­gen, knieën, han­den en voeten.

Chakra, wiel van energie

Over chakra’s

Chakra’s kun je zien als com­mu­ni­catiecen­tra die op basis van de infor­matie die jij hebt verza­meld een gesprek met jou en de omgev­ing aan gaan. Bij de ene ont­moet­ing word je blij, van een andere ont­moet­ing word je moe. Chakra’s staan in verbind­ing met je gevoe­lens en emoties. Op basis van jouw ervarin­gen en dat je vasthoudt zen­den ze sig­nalen uit, op basis waar­van je in beweg­ing komt of niet, je besluit je terug te trekken. In het boek schri­jf ik over de woor­den van de Chakra ther­a­peut en het prob­leem met mijn moed­er. Een belan­grijke pijler voor het even­wicht in het hier en nu. Ik was uit even­wicht in 2018, een jaar waarin ik besluit opnieuw een reis langs de chakra’s te mak­en en begin met het schri­jven van mijn boek: Chakra chik­it­sa.

Chakra’s kun­nen ges­loten zijn, open zijn, of ze zijn in even­wicht. Het doel van werken met de chakra’s is mate­ri­aal opruimen dat het even­wicht ver­sto­ord. Het even­wicht wordt ver­sto­ord als niet de ruimte wordt gegeven om een kwaliteit van een chakra te man­i­festeren. Gebeurd dit, dan ontstaan er demo­nen of virussen die voor onrust zor­gen. Onrust lei­dt tot energiev­er­lies en moet wor­den vermeden.

Wat staat in het boek?

In het boek reis ik langs de chakra’s, het boek bestaat uit elf hoofd­stukken. Elf bestaat uit een dubbele 1, het getal van een­heid. Dat is waar ik in het boek over schri­jf, over mijn weg terug naar een­heid. De chakra’s zijn hele hand­i­ge gid­sen om tot deze een­heid te komen, ze liegen niet, ze lat­en je de waarheid zien, en het is aan jou of je deze aan­vaard of niet. 

Uit­er­aard begint het boek met mijn inspi­ratie tot het schri­jven van het boek, een knieb­lessure in 2018 nadat mijn part­ner mij heeft ver­lat­en blok­keert mij volledig. Ik schrik hier best van en raad­pleeg mijn pen­del, een mid­del om con­tact te mak­en met je hoger zelf, je zie­len wezen. Dat niets liev­er wil dan incar­neren, afdalen in de stof, zijn licht lat­en schi­j­nen, doen wat de afspraak was. Daar schri­jf ik over in het boek, Chakra chikitsa. 

Voor het schri­jven van dit boek heb ik mij lat­en lei­den door de chakraleer van Anodea Judith, en de recht­en van de chakra’s gebruikt om mijn wie­len van energie in even­wicht te brengen.

In het boek staat infor­matie over de chakra’s, schri­jf ik over gebeurtenis­sen in mijn lev­en die voor onrust en twi­jfel hebben gezorgd. Onder­zoek ik de diverse lev­ens­ge­bieden waarin de energie van een chakra dom­i­nant is, geef ik oefenin­gen en tips hoe je kunt verbinden met de chakra’s, en het even­wicht kunt herstellen.

Sukhasana, gemakke­lijk zithouding

Boek bestellen

Het boek: Chakra chik­it­sa kost € 22,95 en kun je bestellen via het bestelfor­muli­er. Wil je het boek liev­er per­soon­lijk in de winkel ophalen, maak dan een afspraak om het boek af te halen in mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Ik noem het even huis, want op dit moment mag ik twee mensen thuis ontvangen. 

Adres van mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na, Fred­erik­straat 60A, Den-Haag, email: info@bodyflex.nl

Wanneer is het boek Chakra chikitsa te koop?

Net tegen het einde van 2020 breng ik dit boek uit, in de derde lock­down, een prachtig moment om de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen, dat is wat het doet, werken met de chakra’s, de aan­dacht van de buiten­wereld naar bin­nen bren­gen. In het boek kun je mijn ver­slag lezen over mijn reis langs de chakra’s. Een reis waarin ik mij afstem op mijn zie­len­wezen. 2020 is een trans­formerend jaar, de wereld is niet in even­wicht, een goed moment om de aan­dacht naar de chakra’s te bren­gen, je af te stem­men op jezelf en je omgev­ing. Te onder­zoeken of wat je daar aantre­ft overeen­stemt met jouw zie­len­wezen. 20 is het getal van de hoge­priesteres, zij die weet waarom het even­wicht is ver­sto­ord en alle zie­len op aarde aans­poort het even­wicht in zichzelf en op de aarde te her­stellen. Niet vanu­it angst, maar vanu­it liefde!

Lijkt het je leuk om samen met mij deze reis te mak­en? In 2021 als mijn Yogas­tu­dio weer open gaat, start mijn vol­gende cur­sus: Een reis langs de zeven chakra’s. Bli­jft de lock­down van kracht dan doen we het online!

Hartelijk bedankt voor je aan­dacht en aan­wezigheid bij deze pre­sen­tatie van mijn boek. Ik wens je hele fijne ker­stda­gen, en een mooi en gezond 2021!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Foto’s en omslag: Har­ry Langenberg

Bookmark and Share