100% Catharina, laat je innerlijk stralen

100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen, is de naam die ik heb gegeven aan mijn pod­cast. Een pod­cast is leuke manier om je ken­nis, pro­ducten of zak­en die jij wil delen in de ether te ver­sprei­den. Het kan werken als een ver­lengstuk van je bedri­jf of wat je te bieden hebt.

Enkele weken gele­den vol­gde ik een webi­nar: Pod­cast mas­ter­class. Deze werd gegeven door Mir­jam Heg­ger, een expert op dit gebied. Zij is iemand die op heel inspir­erende wijze jou warm kan mak­en ook een pod­cast te beginnen.

Mij heeft ze geïn­spireerd. Vanaf zater­dag 15 jan­u­ari 2022 heb ik mijn pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen in de lucht. 

Via anchor een dienst van Spo­ti­fy heb ik deze kun­nen mak­en, die je via Spo­ti­fy kunt beluis­teren. Hoe leuk is dat, het heeft zich geman­i­fes­teerd mijn pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen.

Het enige wat ik moet doen is regel­matig een aflev­er­ing (episode) mak­en over pro­ducten in mijn bedri­jf of over wat mij beweegt.

Welke pro­ducten ver­leen ik? 

Yoga, pilates, bewust­word­ing. Dat doe ik door het geven van lessen, organ­is­eren van work­shops, schri­jven van blogs/boeken en daar komt dus bij prat­en over wat ik doe, dit plaat­sen op mijn pod­cast zodat een ander het kan beluisteren.

Een eerste episode maak­te ik op vri­jdag 14 jan­u­ari 2022, in afwacht­ing van de per­scon­fer­en­tie nam ik plaats voor de cam­era en sprak ik het een en ander in. Deze kun je hier beluisteren.

Podcast volgen

Voor een vol­gende aflev­er­ing (episode) heb ik al een idee. Kor­tom volg mijn pod­cast, waarop ik ga delen: mijn ken­nis over Yoga, oefenin­gen, welke boeken ik schri­jf, lees, tips geef, praat over wat mij beweegt en over mijn visie op wat er speelt op aarde.

Leuk als je mij naar mijn episodes luis­tert, en mijn pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen gaat volgen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mijn booster

Heb jij je boost­er al? Het werd mij vorige week ter­loops gevraagd met het naar bin­nen lopen in de algemene ruimte van het apparte­menten­com­plex waar ik woon. Het was een vraag van een dame met wie ik in het verleden een relatie had, maar in het nu niet meer.

In het verleden kwam ze naar mijn stu­dio voor een Pilates mat les. De laat­ste keer dat ze hier was voor deze heer­lijke en zeer effec­tieve oefen­meth­ode is alweer ruim twee jaar geleden.

Voor de coro­na pan­demie kwam ze hier iedere week over de vloer.

Nee, antwo­ordde ik haar, die heb ik niet gehad!” Wat een vraag aan een 60 min­ner en veron­der­stelling dat ik er op zit te wacht­en. Oh, keek ze mij ver­baasd aan, en ik besloot verder te lopen.

Over mijn booster

Een boost­er heb ik zek­er gehad, niet de boost­er waar de regerin­gen je warm voor mak­en, een boost­er kreeg ik van alle lieve mensen die de afgelopen maan­den in mijn stu­dio kwa­men voor een Yoga, Pilates les of via het scherm meed­e­den met de lessen die ik geef.

Heel veel energie kreeg ik van deze mensen, warmte en liefde. Het deed mij goed om te horen hoe blij ze waren dat ze hier mocht­en komen, en zich heer­lijk voelden na een Pilates sessie of een Yoga les.

Dat was mijn boost­er die ik de afgelopen peri­ode kreeg van mijn klanten.

Hartver­war­mend waren hun woor­den: “Wat goed dat je ein­delijk eens een keer sluit tussen kerst en Oud en Nieuw, je gaat alti­jd maar door!”

Door­gaan daar ben ik goed in, de zaak sluiten daar ben ik de afgelopen peri­ode steeds beter in gewor­den. Het doet mij goed, tijd voor mezelf, tot bezin­ning komen, onthecht­en van dat het licht ver­hin­derd te schijnen.

Mijn boost­er heb ik zek­er ont­van­gen, een hele andere boost­er dan degene die de regering voor mij in pet­to heeft, een boost­er die mij weer heeft lat­en voe­len en zien: Laat je inner­lijk stralen daar wordt een ieder blij en gelukkig van.

Iets waar ik zek­er mee verder ga, maar voor nu geni­et ik van de stil­stand van de natu­ur en beweeg ik gelijk haar mijn aan­dacht naar bin­nen! Dat doet een mens zo goed, dat is mijn boost­er dit jaar!

Ik wens je hele fijne ker­stda­gen, geni­et van de stilte en van elkaar!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Webinar of podcast

Webi­nar of pod­cast, er zijn heel veel manieren bijgekomen om je online te man­i­festeren. Je ideeën, ken­nis, gedachte­goed naar buiten te lat­en bewe­gen. Onlangs woonde ik een webi­nar bij over pod­cas­ten, een pod­cast is een soort radio-uitzend­ing op het inter­net. De host van het webi­nar moedigde de luis­ter­aars aan zelf aan de slag te gaan met een pod­cast. Want zei zij: “Het is mooie manier om mensen over iets te informeren.”

Tij­dens het webi­nar mocht­en we nadenken over een naam voor een pod­cast, kre­gen we infor­matie hoe lang een pod­cast mag duren, voor­beelden van suc­cesvolle pod­cast­ers en uit­er­aard uitgen­odigd mee te doen aan een train­ing, voor veel geld met veel kort­ing. Daar gaan we weer denk ik dan, het kan toch ook anders in een tijd waarin de gemid­delde onderne­mer moeite heeft om de eind­jes aan elka­ar te knopen.

Over webinar geek

Bij mij kwam het vol­gende idee op: wellicht kan het via webi­na­rgeek (soft­ware om online webi­na­rs aan te bieden). Het ver­schil met een ander pro­gram­ma waarmee ik online les geef, zoom, is dat bij webi­na­rgeek de deel­ne­mers geen cam­era nodig hebben. Wel zien zij mij, horen mij en kun­nen ze via de chat vra­gen stellen. 

Dat is een goed idee, dacht ik toen: een live webi­nar geven over de acht paden van Yoga waar­van na afloop een replay beschik­baar is die de luis­ter­aars op een voor hun geschik­te tijd kun­nen beluisteren. 

Replay de acht paden van Yoga

Dus op een woens­dagocht­end plaatsgenomen voor mijn cam­era en een pre­sen­tatie over de acht paden van Yoga gegeven. De pre­sen­tatie duurde 35 minuten, net niet de lengte van een pod­cast, maar wel leuk om naar te kijken en te luisteren. 

Zelf ben ik heel tevre­den over het resul­taat van het webi­nar: de acht paden van Yoga, waar­van een replay beschik­baar is die je hier kunt beluis­teren

Het is wel geen pod­cast, maar wel een manier om mijn ken­nis over Yoga te delen! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mijn held

Voor mij is het mijn held: een per­soon die een bij­zon­dere presta­tie heeft geleverd.

En onlangs deed hij het voor zichzelf: hij maak­te met zichzelf de afspraak, ik wil niet buiten bewustz­i­jn gebracht wor­den, ik wil aan­wezig bli­jven bij het pro­ces waar ik mij nu in bevind. En het werk­te, boven verwacht­ing her­stelde hij, het lag niet in de verwacht­ing dat hij zo snel weer van de IC zou mogen, maar het luk­te hem.

Trots vertelde hij mij zijn ver­haal, hoe hij besmet was ger­aakt met covid, eerst thuis was om te her­stellen van het virus, maar nadat zijn echtgenote zag dat het toch niet de goede kant uit­ging, toch maar naar de SEH van het plaat­selijke zieken­huis was afgereisd. Een wijs besluit. 

Mijn held had een longem­bolie, dat was de oorza­ak van zijn ver­slech­ter­de zuurstof opname. Hij mocht niet haar huis, hij moest bli­jven, eerst op de ver­plee­gafdel­ing en ver­vol­gens naar de IC, zijn zuursto­fop­name ver­liep niet hele­maal opti­maal. Een­maal op de IC kon­den ze hem niet buiten bewustz­i­jn bren­gen, want hij had die dag nog gegeten. 

Gelukkig was de vol­gende dag het erg­ste gevaar geweken. Hij had nog wel zuurstofge­brek, maar de medici­j­nen sloe­gen goed aan, dus hij mocht bij bewustz­i­jn blijven.

Van de IC

Twee dagen lat­er ging het zo goed, hij mocht van de IC, het gevaar was geweken, zijn zuursto­fop­name ging weer goed en hij mocht naar een ver­pleegkamer: de covid afdel­ing, etage 4 kamer 311.

En daar lag hij, hij zag er goed uit, mijn held, toen ik hem opzocht: prat­en ging weer goed, en we haalden van alles samen op. Hij vertelde over zijn opname hoe het was gegaan, dat het best bij­zon­der was onder zijn omstandighe­den dat hij zo snel van de IC af mocht, en ook ik was opgelucht.

De vol­gende dag vertelde ik trots aan mijn moed­er over mijn held, dat het goed met hem ging, en als het zo door zou gaan hij weer naar huis kon. “Dan kan die met jou Yoga gaan doen,” zei mijn moed­er tegen mij. Wouw, dacht ik nog, wat leuk dat ze dat zegt.

Signalen van het lichaam

Maar helaas, gis­ter­avond werd ik gebeld, het gaat niet goed met mijn held, hij is terug naar de IC. Hij had het nog aangegeven: ik heb pijn, vre­selijke pijn in mijn rug, ik heb ook zenuw tin­telin­gen, ook ontstaan er aller­lei plekken op mijn huid. Alle­maal sig­nalen van het lichaam: het gaat niet goed. Het ver­ple­gend per­son­eel zag het anders, hij heeft pijn in zijn rug, dat komt vast omdat hij ver­keerd ligt, veel ligt, ook al een doorlig­plek heeft. Dus gaven ze hem een ander matras wellicht zou dat hem ver­licht­ing brengen. 

Maar de ver­licht­ing kwam niet en gis­teren werd ik dus gebeld: je held is weer op de IC, hij wordt geïn­tubeerd, buiten bewustz­i­jn gebracht. En toen werd het aan mij verteld over de vlekken op zijn lichaam, de tin­telin­gen in zijn benen, armen, dat hij ook in de war was, moeite had met praten.

Wat, zei ik toen, dat zijn sig­nalen van het lichaam dat het in nood is, dat is geen rug­pi­jn, dat zijn de lon­gen!” “Ja, dat klopt, hij heeft een bac­teriele infec­tie in de longen.”

Liefde sturen

Hopelijk een vol­gende keer gaan ze hier niet aan voor­bij, snap­pen ze de sig­nalen van het lichaam, leren ze hierover, nu heeft mijn held veel pijn gehad, en is hij weer op de IC

Ik stu­ur hem heel veel liefde en licht, en hoop hem bin­nenko­rt weer te bezoeken zodat ik tegen hem kan zeggen: “Lieverd ik ben ontzettend trots op jou, je bent mijn held!”

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Spiritueel ontwaken

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga: onthecht­en van dat je niet bent, in je licht gaan staan, laat je inner­lijk stralen, laat de wereld zien wie je bent.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, spir­itueel coach, inspi­ra­tor. In mijn Yoga prak­tijk geef ik weke­lijks les in Yoga en verdiepingscur­sussen aan een ieder die hier­voor open staat. 

Een van verdiepingscur­sussen die ik geef is: Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga. 

Over de acht paden

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. Een ieder is gebaat dit boek ter hand te nemen, te lezen, en de infor­matie te ontrafelen.

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deze paden kwa­men op mijn weg nadat ik een heftige besliss­ing nam. Ik nam eervol ontslag van mijn vaste baan bij de gemeente Den-Haag, en ging mijn hart achter­na: les­geven in Yoga en Pilates andere motiv­eren ook een dagelijkse Yoga rou­tine op te bouwen.

Spiritueel ontwaken

Maar het ver­liep anders, ja ik heb heel veel les gegeven, veel klanten gehad maar ook heel veel tegensla­gen gehad, ja het was een pit­tige tijd: Spir­itueel ontwaken.

Spir­itueel ont­wak­en, is afs­tand nemen van wat je niet bent, soms hele lastige beslissin­gen mak­en, sprin­gen in het onbek­ende en terug bewe­gen naar liefde en licht waar je ooit bent begonnen.

Soms heb je hier iemand bij nodig, klop je bij iemand aan. Ook ik deed dat: “Zo ben je daar ein­delijk!”, waren de eerste woor­den die mijn spir­ituele coach tegen mij uit­sprak: “Ik had je al verwacht, ik had je al zien komen, ik wist dat je kwam. Wouw, wat maak­te deze dame indruk op mij, en voor ik het wist zat ik weke­lijks bij haar in de stoel, en stelde ik haar mijn vragen.

Dat is al weer heel wat jaart­jes gele­den. Tegen­wo­ordig ben ik spir­itueel coach, kun je met mij afspreken voor een per­soon­lijk con­sult en geef ik een train­ing: Spir­itueel ont­wak­en, met de acht paden van Yoga.

Over de training: Spiritueel ontwaken, met de acht paden van Yoga

In acht lessen die elk om en nabij twee uur duren, maak je ken­nis met de acht paden van Yoga, hoe je ze kunt inzetten, en waar ze je brengen.

Deze train­ing start in decem­ber op woens­dag 8 decem­ber 2021, laat­ste les is op woens­dag 9 feb­ru­ari 2022. Aan­vangsti­jd van de lessen 10.00 uur, je kunt de lessen op locatie bij­wo­nen of online. Ook wor­den de lessen opgenomen, je kunt alti­jd om een replay ver­zoeken mocht je een datum niet kunnen.

Kosten voor deze train­ing: € 275,00, je kunt je aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mag ik je bellen?

Mag ik je bellen: ik wil je iets vra­gen, zelf kom ik er niet uit. Je kunt mij bellen als je vra­gen hebt, je zelf geen passend antwo­ord hebt. Bijvoor­beeld als je ver­dri­etig bent, niet weet wat je moet zeggen of welke keuze je moet mak­en. Ik zal aan­dachtig luis­teren en jou een passend antwo­ord geven. En ik vind het heer­lijk een ander bijs­taan en obstakels weg te nemen.

Je kunt met heel veel vra­gen bij mij terecht. Ik vind het heer­lijk om naar een ander te luis­teren en je verder te helpen als je zelf niet weet wat de vol­gende stap is.

Vra­gen die je aan mij kunt voorleggen:

Hoe kom ik weer in evenwicht?

Mijn moed­er en ik hebben geen goede relatie wat kan ik doen?

Ik piek­er veel, hoe wordt mijn hoofd weer rustig?

Hoe ga ik om met mijn verdriet?

Hoe kom ik weer bij mezelf, ga ik weer in mijn kracht staan?

Ik ben hooggevoelig, hoe ga ik hier mee om?

Verder kun je denken aan vra­gen over relaties, per­soon­lijke ontwik­kel­ing, hooggevoe­ligheid, tweel­ingzie­len en spiritualiteit. 

Wil je mij bellen, iets vragen

Dat kan op ver­schil­lende dagen: dins­dag­mid­dag, woens­dagocht­end, don­derdag­mid­dag en vri­jdag­mid­dag zijn de dagen dat je mij kunt bellen.

Wil je liev­er een keer langs komen of via zoom je vra­gen aan mij stellen, dat kan ook! De hele maand novem­ber en decem­ber kri­jg je 20% kortin­gen op een per­soon­lijk consult! 

Kosten per­soon­lijk con­sult op locatie of via zoom vanaf 15 minuten: €20,00, € 35,00 (30 minuten). Je kunt een afspraak mak­en via het con­tact for­muli­er.

Kijk ernaar uit je te ont­moeten op locatie voor een per­soon­lijk con­sult of aan de tele­foon te krijgen. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mijn blogs 2020–2021

Mijn blogs 2020–2021 is de titel van het boek dat ik op dit moment aan het mak­en ben. Het bin­nen­werk is klaar, de omslag ont­wor­pen en ik ben er blij mee. Ik vond het wel een goed idee: je blogs samen­bren­gen in een boek, wat extra infor­matie, oefenin­gen, tips en foto’s.

Sub­ti­tel van het boek is: Schri­jven en Yoga oefe­nen tij­dens de coronapandemie.

Mijn blogs 2020–2021 bestaat uit blogs die ik schreef in 2020–2021, vanaf de eerste lock­down tot en met vorige week schreef ik een aan­tal blogs. Inspi­ratie genoeg om over te schri­jven en ik vind het fijn: Schri­jven en Yoga oefenen.

Over Mijn blogs 2020–2021

In het boek staan blogs met diverse onder­w­er­pen die voor­bij kwa­men het afgelopen jaar, tips, med­i­taties en affir­maties. Het is een leuk boek gewor­den: 134 pagina’s over de impact op mijn bedri­jf tij­dens de pan­demie, over zorg, Yoga en wat mij in even­wicht houdt.

Yoga is heel fijn om te beoe­fe­nen! Het houdt je in even­wicht en door lastige tij­den heen te bewe­gen. Mor­gen is er weer een per­scon­fer­en­tie, we steve­nen af op een vol­gende lock­down. “Twee weken,” zeggen ze, gaat deze duren.

Binnenkort verkrijgbaar

Maar gelukkig kan ik bli­jven schri­jven, Yoga beoe­fe­nen en kun je wellicht tij­dens deze lock­down mijn boek kopen: Mijn blogs 2020–2021

Mor­gen ga ik een offerte aan­vra­gen bij een uit­gev­er. Bin­nenko­rt kun je lezen wan­neer je het boek kunt bestellen!

Wordt ver­vol­gd!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bewust leven

Bewust lev­en, daar hebben ze weinig mee bij OP1. Het is de bood­schap van Mike die bij OP1 op 1,5 meter afs­tand van de rest van de gas­ten plaats moest nemen, want hij is niet gevac­ci­neerd. Wel had hij coro­na gehad, was hier­van genezen, een bloedtest had uit­gewezen dat hij anti­stof­fen had aange­maakt, vooraf aan het pro­gram­ma had hij ook nog test gedaan, maar hij mocht niet aan tafel zitten.

Om een stand­punt te mak­en naar deze ongevac­ci­neerde had OP1 experts uitgen­odigd: een OMT lid, hoofd van een ver­pleeg afdel­ing en een lon­garts. Er zat ook nog een psy­choloog aan tafel en wat acteurs. Maar goed Mike zat op 1,5 meter afs­tand van de andere gas­ten, die daar was gekomen om de ander een hand te reiken.

Bewust leven

Mike leeft bewust, en wil de ander meede­len dat je door bewust te lev­en niet heel ern­stig ziek wordt. Ook laat Mike aan de ander zien, dat je coro­na kunt over­leven. Hij heeft deze ziek­te doorge­maakt, zijn lichaam heeft hier goed op gereageerd en zelfs anti­stof­fen aangemaakt.

Nee, zegt het OMT lid, hij moet zich toch lat­en vac­cineren.” Wat denk ik dan, hoezo? 

Nou, je kunt nog steeds een ander besmet­ten!” legt het OMT lid uit. Ja, dat kan een ieder, die daar zit aan tafel, ook een gevac­ci­neerde. Maar goed het OMT lid is zo over­tu­igd van zijn gelijk dat hij niet meer kan zien dat Mike hem een han­dreik­ing doet. Kijk het kan ook zo, het lichaam kan het zelf, en alles wat ik heb moeten doen, is: Luis­teren naar mijn lichaam, de tijd nemen om te her­stellen, goed voor mij zelf zor­gen, teko­rten aan­vullen en andere dit lat­en zien.

Samen kunnen we deze pandemie oplossen! 

Dat was naar mijn idee de han­dreik­ing van Mike, mensen aan de voorkant meede­len, hoe je gezond leeft. Zodat de mensen in de zorg het min­der druk hebben.

Maar ze pak­ten zijn han­dreik­ing niet aan. “Alle­maal vac­cineren, want dat helpt!” roepen de tafel­gas­ten in koor. 

Naar mijn idee had­den ze andere gas­ten aan tafel moeten zetten, gas­ten die open­staan voor de ervar­ing van een ander, dan had het bei­de par­ti­jen wat opgeleverd. Nu was het vingert­je wijzen, de schuld bij een ander leggen en deze op een straf­bank zetten.

Bewust leven heeft voordelen

Deze week over­legt het OMT lid met de andere OMT leden over een advies aan de PM voor vol­gende maa­trege­len, want de besmet­tin­gen lopen weer op. Vol­gende week is de per­scon­fer­en­tie, horen we of we langer een QR code moeten tonen, en wellicht som­mi­gen de 1,5 meter moeten naleven.

Als een OMT lid er niet voor open staat dat door bewust te lev­en je min­der ziek wordt en kan her­stellen van een virus, zou ik als ik de PM was over­we­gen toch ook eens advies in te win­nen bij iemand die bewust leeft! 

Bewust lev­en heeft heel veel voorde­len, althans dat is mijn ervar­ing. Het zorgt ervoor dat je weinig ziek bent, her­steld van onge­mak en snapt dat door jouw han­de­len iets ontstaat.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Shambhala, mythisch koninkrijk

Shamb­ha­la is een woord dat deze week veel in het nieuws is, een bek­ende radio dj pri­jst een prod­uct aan: Shamb­ha­la, drie drup­pels heb je nodig om je af te stem­men op je inner­lijke guru. Nou daar wilden ze bij Radar Tros wel meer over weten, of dit echt een won­der­mid­del is en ze hebben er een team deskundi­gen opgezet. In het mid­del blijkt een stof te zit­ten die niet goed is voor onze gezond­heid. De dj vin­dt het alle­maal over­dreven, vol­gens hem is het een veilig prod­uct, maar de media denkt daar anders over. De hele week is hij en zijn prod­uct, bij ver­schil­lende praatprogramma’s, onder­w­erp van het gesprek. Som­mige steken echt de draak met hem, en dat is best onaardig vind ik.

Maar goed, ook ik heb zo mijn bedenkin­gen bij zijn aan­pri­jz­ing dat je drie drup­pels nodig hebt om bij je inner­lijke guru terecht kan komen. Je inner­lijke guru is je inner­lijke stem, weten, dat in verbind­ing staat met het god­delijke en alti­jd met de juiste raad komt in de moeil­ijk­ste momenten van je leven.

In contact met je innerlijk guru

Iedereen kan hier­mee in con­tact komen en de beste weg om hier te komen is via, med­i­tatie. Som­mige kun­nen dat direct, mediteren, en anderen hebben hier wat meer oefen­ing voor nodig.

Ik val onder de cat­e­gorie dat ik meer oefen­ing nodig had om tot de houd­ing te komen die mij onder­s­te­und bij het mediteren. Maar na geduldig oefe­nen, medi­teer ik iedere ocht­end en goed con­tact met mijn inner­lijke guru. De drup­pels die de dj aan­pri­jst daar ben ik zelf ook niet voor, het is wellicht een kor­tere weg, maar inder­daad voor de een maakt het niets uit om het in te nemen, en voor een ander wel, dus het is absolu­ut aan te beve­len om het prod­uct te onder­zoeken en het niet zomaar klakkeloos in te nemen.

Dus heel goed van Radar om het prod­uct te onder­zoeken: Shamb­ha­la. Zelf ben ik ook op onder­zoek uit­ge­gaan, want Shamb­ha­la is een naam die ik wel vak­er heb geho­ord. Dus het woord ingetikt op mijn computer. 

Over Shambhala

Shamb­ha­la, is een mythisch koninkrijk, vol­gens de leg­ende is het gesitueerd ten noor­den van de Himalaya, ook wel Tibet, en waar mensen wonen die prachtig en gezond zijn, geen armoede of ander gebrek ken­nen. Er wonen voor­namelijk mon­niken die zich houden aan beloften en ver­plichtin­gen, ze zijn intel­li­gent en geheel gewi­jd aan de prak­tijk van vajrayana, en andere authen­tieke vor­men van het Indi­ase Boeddhisme.

(Vajrayana (San­skri­et voor ‘dia­man­ten voer­tu­ig’), wordt ook wel tantrisch boed­dhisme genoemd, is een stro­ming in het boed­dhisme. Het doel van het vajrayana is het bereiken van het boed­dhaschap om als zodanig andere voe­lende wezens naar de ver­licht­ing te kun­nen lei­den. Rit­ue­len en ini­ti­aties nemen een belan­grijke plaats in in het vajrayana. (bron wikipedia).)

Het land Shamb­ha­la heeft de vorm van een lotus, het sym­bool van zuiv­er­ing. Het is een prachtig land waar de dien­aren luis­teren naar hun kon­ing en zich bezighouden met het bestud­eren van oude tek­sten en het uitvo­eren van rituelen.

Lotus

Land waar ik van droom

Het is een land waar ik van droom en waar ik van weet dat het hier in het west­en lastig is om voet aan de grond te kri­j­gen. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in Yoga en de weten­schap van Yoga, wat ook vraagt je te houden aan beloften en ver­plichtin­gen, en dagelijkse rit­ue­len uit te voeren die bij­dra­gen aan een gezond lichaam en rustige geest. Liev­er niet neemt de Yogi iets in, om dit doel te bereiken, hij vertrouwt erop dat door regel­matige beoe­fen­ing van een dis­pline en vertrouwen op het pad dat hem wordt gegeven, hij zijn doel bereikt. 

Dank je wel, DJ, voor deze hint, ik zal je drie drup­pels niet innemen, maar ik vind het wel super dat jij je inspant om de mens terug te kri­j­gen naar zijn inner­lijke guru, dat is echt de beste raadgev­er die je kunt vinden.

Tot slot nog even over Radar

Of ze dat bij Radar ook weten, ik denk het niet, in dezelfde uitzend­ing dat de DJ door hun aan de tand werd gevoeld, was er een item over het lang­durig gebruik van medici­j­nen, aan tafel was een afgezant van de verenig­ing van huis­art­sen en iemand van de apotheken. Dat was ook een super inter­es­sant onder­w­erp, 25.000 mensen belanden jaar­lijks in het zieken­huis door de uitwerk­ing van de medici­j­nen die ze lang­durig slikken, maar dat werd deze week niet belache­lijk gemaakt, nee want dat is weten­schap, nou dan kies ik toch liev­er de andere weg die mij brengt naar het land van Shamb­ha­la, want dat spreekt mij net iets meer aan.

Ik zou als ik jou was de uitzend­ing even terug kijken van Radar, het was super inter­es­sant. Het onder­w­erp over de DJ dat vond ik wel mee­vallen. Mijn aan­dacht was meer gericht op het onder­w­erp erna, hoe nor­maal wij het vin­den dat mensen lang­durig geneesmid­de­len gebruiken zon­der dat ze in de gat­en hebben wat de uitwerk­ing is van deze medici­j­nen voor hun gezondheid. 

Miss­chien toch over­we­gen in de leer te gaan bij de mensen die zich bezig houden met Shamb­ha­la of Yoga: deze behan­de­len de ander met respect, onder­zoeken meestal de sit­u­atie waarin ze zit­ten en weten vaak zelf wel dat ze iets niet moeten innemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Zorg voor ontspanning

Savasana, zorg voor ontspanning

Zorgelijk vind ik het dat goed gedrag wordt afgekeurd en gedrag dat zorgt voor veel span­ning in je sys­teem wordt goedgekeurd. De een richt zijn lev­en zo in, een ander richt zijn lev­en op een andere manier in, de een eet gezond, een ander onge­zond, en zo kan ik nog een tijd­je door­gaan, waar het omgaat is dat het­geen wat je doet je in har­monie houdt, in bal­ans zodat je weinig tot geen belast­ing op de zorg maakt. Want deze sec­tor heeft het zwaar.

Van mij hebben ze weinig last, tot nu toe lukt het mij om ze weinig tot niet te belas­ten, een beroep op ze te doen, en dat hoop ik zo te houden tot ik van deze aarde af ga, mijn aardse lev­en vaar­wel zeg.

Wat ik doe

Tot die tijd hoop ik anderen te inspir­eren het­zelfde te doen, je lev­en zo in te richt­en dat je weinig tot geen belast­ing op de zorg legt. Want deze mensen hebben het al druk genoeg, onze zorgkosten zijn veel te hoog, en deze hoeven van mij echt niet verder omhoog.

Op dit moment betaal ik een hoog bedrag iedere maand weer aan de geza­men­lijke pot, waar veel uit wordt betaald voor mensen die zorg nodig hebben, en ik houd mij graag bezig met: hoe zorg je goed voor jezelf, bli­jf je in balans.

Bal­ans is een staat waarin span­ning en ontspan­ning elka­ar afwis­se­len, je weinig tot geen zor­gen hebt of wordt beïn­vloed door wat zich in je omgev­ing afspeelt.

Je niet lat­en beïn­vloe­den door wat zich in je omgev­ing afspeelt is best een uitdag­ing op dit moment, een tijd­vak waarin je ged­won­gen wordt om net als de zorg te vertrouwen op vac­cins. Niet meer vertrouwen op je inner­lijk kom­pas die tegen je zegt: “Ho stop, je gaat uit bal­ans.” Nee, een prik die jou bijs­taat om door een seizoen te bewe­gen, op vakantie te gaan, naar een bioscoop, of lekker uit je dak te gaan in een club!

Hoe blijf je in balans

De vraag is: Houdt een vac­cin jou in bal­ans? Draagt een vac­cin eraan bij dat jij je gedrag zo gaat veran­deren ten opzichte van jezelf dat je weinig tot geen belast­ing brengt op de zorg.

Een vraag die dan bij mij opkomt is: Wat doet een vac­cin? Het laat jou ken­nis mak­en met infor­matie die jou mogelijk uit har­monie kan bren­gen, het nodigt je immuun­sys­teem uit voor je aan de slag te gaan en jou zo te behoe­den dat je ziek (min­der) wordt en je min­der beslag legt op de zorg. Maar het wijzigt niet zoveel aan je gedrag, of wel? Zorgt het ervoor dat span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Wat is span­ning? Belast­ing op je sys­teem, te veel belast­ing is niet goed, de belast­ing moet zo zijn dat je de staat van har­monie kan behouden, en je kan voe­len dat er teveel span­ning is. 

Luisteren naar signalen

Denk je er wel eens over na, dat als je hoofd­pi­jn hebt, je wellicht iets ver­keerd hebt gegeten, je te veel hebt inges­pan­nen, als je rug­pi­jn hebt dat je lichaam wil rusten, knikkende knieën tegen je zeggen, is dat echt wat je wil, opereer je vanu­it je inner­lijk kracht? Het zijn maar een paar voor­beelden van sig­nalen van je lichaam.

Sig­nalen die ik ook wel eens in de wind heb ges­la­gen, maar in het nu graag naar luis­ter,  onder­zoek en mijn gedrag aan pas of wijzig. 

Ja, het is zorgelijk mensen te lat­en geloven dat met een vac­cin je min­der last brengt aan de zorg. Tijdelijk zal het je helpen, je gelooft immers dat je iets hebt gedaan dat bij­draagt aan het maatschap­pelijk belang, maar we weten alle­maal ergens diep van bin­nen dat het maar een tijdelijke oploss­ing is, als je iets wilt doen voor de zorg, hen min­der wil belas­ten zal je toch echt naar je eigen gedrag moeten kijken. 

Zolang dat niet wordt bespro­ken voorzie ik dat de druk op de zorg zal toen­e­men, dus lat­en we ze een hand­je helpen, begin met onder­zoeken: Draagt mijn gedrag bij aan goede zorg voor mijn lichaam, wis­sel ik span­ning af met ontspan­ning? Is dat niet het geval dan moedig ik je aan dit te gaan. Zoek je een fijn adres waar je dit kunt ervaren, in mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na geef ik diverse train­in­gen waar span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Bookmark and Share