In de ochtend mediteren

Heer­lijk vind ik het, in de ocht­end mediteren. Sinds een aan­tal jaren start ik mijn dag met mediteren. Het was een opdracht op mijn Yogao­plei­d­ing: doe dagelijks aan Yoga en bouw een med­i­tatie rou­tine op. 

Hoe doe je dat, mediteren? Begin allereerst met het inricht­en van een ruimte, of maak een plek klaar waar je wilt mediteren. Schaf wat boeken aan over med­i­tatie of volg een med­i­tatie cursus. 

In med­i­tatieboeken staan over het alge­meen aan­wi­jzin­gen welke houd­ing je in kunt nemen of welke hulp­mid­de­len je kunt gebruiken voor meditatie.

Wat ik weet over de houding

De houd­ing die je inneemt moet aan­ge­naam zijn, je niet aflei­den van de med­i­tatie, gebeurd dit wel dan kun je de houd­ing veran­deren of ergens op gaan zit­ten: med­i­tatiebankje, kussen.

Het is belan­grijk dat je knieen lager zijn dan je heupen, er ruimte in de heupen is, je rech­top kan zit­ten en je adem vrij kan bewegen.

Dit is mij ook niet aan komen waaien, gemakke­lijk recht op zit­ten, hier­voor heb ik heel wat oefenin­gen gedaan om tot een aan­ge­name houd­ing te komen. 

Maar het oefe­nen is beloond, in het nu, zit ik graag recht op, en breng mijn aan­dacht naar bin­nen en medi­teer het lief­st in de ochtend.

Meditatie filmpje

Afgelopen maand ben ik begonnen met het opne­men van wat film­p­jes, deze zet ik op mijn Youtube kanaal.

Wil je mijn kanaal bezoeken, klik dan hier. Leuk als je abon­neert op mijn kanaal.

Het is heer­lijk mediteren in de ocht­end, althans dat is mijn ervar­ing, het kalmeert mijn geest, brengt mijn aan­dacht naar bin­nen en helpt mij te ontspan­nen. Een leuke bijkom­stigheid is dat het je energieveld opschoont.

Miss­chien doe jij het ook al, mediteren in de ocht­end en anders wellicht een idee om hier mee aan te vangen!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga fundamentals, les 1

Lotus

Van­mor­gen was de eerste les van Yoga Fun­da­men­tals, een reeks van vier lessen die de basis leert van Yoga. Ik had er weer zin in: Yoga in de zaal, mijn mat neergelegd, een yoga blok, een riem, en een pre­sen­tatie gemaakt.

Ja, het afgelopen jaar was niet gemakke­lijk om de leer van Yoga door te bli­jven geven, maar het heeft ook zijn vrucht­en afge­wor­pen. Online werken, pre­sen­taties mak­en, pdf’­jes: een soort spiek­brief­jes om je te houden bij het­geen je wilt doorgeven.

Yoga, wat is het? Ooit is deze weten­schap vast­gelegd en sinds­di­en al door vele ler­aren van de ene eeuw naar de andere eeuw overgezet, heel even leek het er op dat Yoga niet meer bestond. Sportsc­holen moesten dicht, samenkomen in een ruimte was niet toeges­taan, Maar het mag weer, de vakanties zijn voor­bij dus een goed moment voor een frisse start.

Mijn intentie

Dat was mijn inten­tie, een frisse start na een moeizame peri­ode, waarin de Yoga leer maar mond­jes­maat in de belang­stelling stond.

Iedereen heeft zo zijn eigen ingan­gen voor Yoga, mijn ingang was een work­shop in 2000. Het beroerde mij tot het diepst van mijn ziel, en ik besloot mij te verdiepen, deed mee aan een Yoga oplei­d­ing, nog een, opende een Yogaschool en onder­tussen ben ik bij­na 21 jaar verder.

Nog steeds een fanatiek beoe­fe­naar van bepaalde Yoga­vor­men, verdiep mij graag en onlangs weer met mijn neus in een boek gedo­ken: de Yoga sutra’s van Patan­jali, dit keer met een uit­leg van I. Taimni. Er zijn namelijk meerdere ler­aren die dit werk hebben toegelicht.

Heer­lijk vind ik het, opnieuw de Yoga sutra’s te bestud­eren. Hierin staat de grond­slag van Yoga, dus deze titel ver­di­ent natu­urlijk een moment van aan­dacht in les 1 van Yoga fun­da­men­tals. Dus ver­wees ik naar het boek waarin de leer van Yoga staat opgeschreven en waarin staat wat Yoga is.

Yoga, is het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest: Yoga cit­ta vrit­ta nirodha.

Wervelingen actief

Zijn wervelin­gen actief en zor­gen deze voor onge­mak, lichamelijk of geestelijk, dan kun je aan de hand van diverse tech­nieken deze tegen gaan. Tech­nieken die je kunt inzetten zijn: Asana (houdin­gen), Pranaya­ma (energie ver­len­gen, sturen), med­i­tatie, her­halen van Mantra, of het inzetten van de adem.

Tech­nieken die ik behan­delde van­mor­gen in de eerste les van Yoga fun­da­men­tals. Vol­gende week is les 2 van deze reek van vier. Deze reeks geef ik op dins­dagocht­end om 9.30 uur, een les duurt 75 minuten. Wil je mee­doen: meld je aan via het inschri­jf­for­muli­er, er zijn nog enkele plaat­sen vrij.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

In evenwicht met Reiki

Roos, sym­bool van liefde en licht!

Het was best pit­tig het afgelopen jaar, negen maan­den dicht op last van de over­heid ter­wi­jl zij proberen een cri­sis meester te wor­den, moest ik hier mijn eigen cri­sis managen.

Want dat was het wel, het afgelopen jaar, cri­sis man­a­gen. Negen maan­den dicht, online werken, geen geld over­houden voor jezelf, door bewe­gen met je passie, en vanaf de zijkant aan­schouwen hoe zij deze cri­sis te lijf gaan.

Waar wordt veron­der­steld dat iets je over komt, dat je er zelf niet zo veel aan kunt doen, je weet niet hoe ziek je ergens van wordt.

Wat ik weet is dat je van zor­gen mak­en heel ziek kunt wor­den, mal­ende gedacht­en iedere dag weer, dus wat was het fijn dat ik bij mijn passie kon bli­jven: Yoga, Pilates, mediteren en zo in verbind­ing kon blijven.

Gelukkig werd ik niet ziek, het afgelopen jaar. Had ik wel heel veel moeil­ijke gesprekken, met mensen die mij  begonnen te ver­wi­jten dat ik wel op tijd moest betal­en, want ze waren geen filantro­pis­che instelling. Hele lastige gesprekken, ter­wi­jl ik langs de zijkant stond, met mijn han­den op mijn rug, en mij afvroeg: Hoe ga ik hier door heen komen?

Hoe ik in evenwicht bleef

Ik kwam er doorheen, hier en daar wat achter­stand in betalin­gen, maar niet meer met mal­ende gedacht­en en zor­gen over mor­gen, heel sim­pel door dicht bij mijzelf te bli­jven en te luis­teren naar de raadgevin­gen die ik kreeg van het universum.

Een bron die er alti­jd is, alti­jd de juiste mensen op je weg zet, zodat jij het even­wicht kan herstellen.

Het enige dat jij hoeft te doen is je open­stellen voor deze bron, momenten van stilte in lassen, aan­dacht hebben voor wat op je pad komt.

Wat op mijn pad kwam

Op mijn weg kwam Rei­ki, een prachtig mid­del om direct in verbind­ing te komen met het uni­ver­sum, Rei­ki 1 en Rei­ki 2, zijn de inwi­jdin­gen die ik de afgelopen peri­ode heb mogen onder­gaan van een hele lieve afgezant van het universum.

Alles wat zij deed was zich afstem­men op deze bron, mij de infor­matie ver­schaf­fen die ik nodig had om in even­wicht te bli­jven, zo kreeg ik deze prachtige leer door, en maak­te ik ken­nis met de Rei­ki leefregels:

1: Erg­er je alleen van­daag ner­gens aan

2: Maak je alleen van­daag geen zorgen

3: Werk alleen van­daag hard

4: Wees alleen van­daag liefdevol

5: Wees alleen van­daag dankbaar.

Over deze regels

Waarom alleen van­daag? Van­daag lees je deze woor­den, van­daag ben je in het nu, aan­wezig. Ben je nog in gis­teren of weer in mor­gen, dan ben je bezig met je zor­gen. Wil je het even­wicht her­stellen, dan is het beter om met je aan­dacht in van­daag te zijn.

Zo bleef ik in even­wicht de afgelopen maan­den, is er wel wat achter­stand met betal­en, maar alleen van­daag maak ik mijn geen zor­gen, werk ik hard met wat mijn passie is, ben ik dankbaar voor alles dat op mijn weg komt, liefde­vol naar een ieder die mijn weg kruist, en erg­er ik mij ner­gens aan.

Je erg­eren kost ontzettend veel energie, iets dat je ziek kan mak­en. En dat is iets dat ver­me­den moet worden.

Wil je meer uit­leg over de Rei­ki leefregels? Meld je aan voor de work­shop: Over chakra’s en de rei­ki leefregels, op zater­dag 18 sep­tem­ber 2021 aan­vang 14.00 uur. Leuk als je meedoet.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Verhoog je frequentie

Ver­hoog je fre­quen­tie dat was de opdracht, nu ruim twee jaar gele­den. Ik kreeg een PDF en ging aan de slag. Dat wat je uitzendt komt naar je toe, zo sim­pel is het en als jij wilt dat het anders wordt dan ben jij degene die dat kan veran­deren. Dus begin met op te ruimen dat je niet bent en stel jezelf open voor je ware tal­en­ten, zo ver­hoog je de fre­quen­tie, ga doen wat je tal­ent is en je zal schi­j­nen. Dit pro­ces kan kort duren, lang duren, dat heb jij in de hand.

Hogere fre­quen­tie, liefde en waarheid, posi­tieve energie dat jou laat stralen. Het is een prachtig pad, maar je moet wel bereid zijn om los te lat­en, de energie die jou in de lagere fre­quen­tie houdt, angst en con­t­role. En dat kan een uitdag­ing zijn, want daar kun je zo aan gewend zijn, gelijk een jas die je maar niet wil weg­doen, want het draagt zo lekker!

Tweelingziel

Maar gelukkig is daar de tweel­ingziel, iets of iemand die pre­cies de plekken aan­wi­jst waarom jij daar verbli­jft, keer op keer, net zolang tot je het ziet. Zie je het, dan kan je het loslat­en en door­be­we­gen naar de hogere fre­quen­tie, waar het fijn ver­to­even is. 

De tweel­ingziel is het andere deel van jou, gelijk dna bestaan we uit twee stren­gen, een man­nelijke streng en een vrouwelijke streng, deze twee stren­gen stam­men af van een vonk, de god­delijk bron, samen zijn ze een krachtig energieveld dat in staat is om de aarde naar een hoger niveau te tillen.

De ander kan net als jij geïn­car­neerd zijn op aarde, of verbli­jft in het grote veld dat de aarde omringt, een veld dat aan­wi­jzin­gen geeft hoe de fre­quen­tie te verhogen.

Op dit moment wor­den er heel veel aan­wi­jzin­gen gegeven vanu­it dit hogere veld, en is er  drin­gend behoefte aan mensen die kun­nen com­mu­niceren op basis van hogere frequenties.

Workshop: Tweelingziel, jezelf ontmoeten

Wil jij een van die mensen zijn, of heb je er behoefte aan om je ken­nis te ver­hogen inza­ke lager en hogere frequentie. 

In de work­shop: Tweel­ingziel, je zelf ont­moeten geef ik aan­wi­jzin­gen hoe je hier kunt komen. Deel ik oefenin­gen en med­i­taties, geef ik voor­beelden van lagere fre­quen­tie, hogere fre­quen­tie, en mijn ken­nis over de tweel­ingziel. Het is geen roman­tisch ver­haal, het is hard werken en incasseren, in de spiegel dur­ven kijken, loslat­en en onthechten.

Wanneer is deze workshop?

Op aan­vraag, een op een of in een kleine groep wordt deze work­shop aange­bo­den. Voor meer infor­matie over deze work­shop kun je con­tact met mij opnemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens,

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Overgang, een spiritueel keerpunt

De over­gang, een spir­itueel keer­punt, achter lat­en je vrucht­baarheid, opeisen je vrouwelijke tal­ent, ingegeven vanu­it het zie­len­wezen, in con­tact zijn met de intuïtie, al het opge­plak­te en aangepaste aan de omstandighe­den achter je lat­en, bereid zijn los te lat­en dat je niet bent.

Lotus

Dat is hoe ik de over­gang heb ervaren, een knieb­lessure die mij tot stil­stand bracht, overver­moeid door het jaren­lange moed­eren, zor­gen voor anderen, werd aan mij een teken gegeven schoon schip te maken.

Wat ik deed, ik reis­de langs mijn chakra’s, zei nee tegen wat ik niet wilde en ging weer luis­teren naar mijn intuïtie, de stem van de ziel, het licht dat je bent.

Ook ervaren

Dat kan in de cur­sus: De over­gang, een spir­itueel keer­punt, leer je over de over­gang, de ver­schil­lende inwi­jdin­gen en fas­es van het lev­en, waar de over­gang voor staat, hoe je emoties kunt beheersen en overzien. Leer je oefenin­gen die beter aansluiten bij wat je lichaam en je ziel willen. De ziel komt tot uit­drukking door voe­len, je lichaam geeft het feil­loos aan, jij hoeft niets anders te doen, dan de taal van het lichaam te begri­jpen, en de bood­schap­pen van de ziel te leren lezen!

Doe je met mij mee, met deze cur­sus die valt onder lev­ens­beschouwing en eso­terie. Iets dat mag op locatie als je daar goed bij voelt, natu­urlijk kun je ook online aan­schuiv­en, of bewe­gen we in twee­t­allen naar buiten als de les er om vraagt en de weer­go­den ons gun­stig gezind zijn.

Over deze cursus

Deze cur­sus bestaat uit vijf lessen, waarin we reizen langs de ver­schil­lende fas­es van een vrouw, en de inwi­jdin­gen die we onder­gaan tij­dens het lev­en op aarde. In de lessen komen aan bod: de vijf ele­menten van de natu­ur, de ver­schil­lende fas­es van de vrouw, de processen in het lichaam, wat voor invloed de ver­schil­lende fas­es hebben op hoe je je voelt.

Uit­er­aard gaan we ook aan de slag met med­i­tatie, visu­al­isatie, yoga (zon en maan energie) en de chakra’s. Ook gaan we kijken naar mid­de­len om je te verbinden met de wijze vrouw in jou: de Hogepriesteres!

Voor wie, wanneer en kosten

Vrouwen voor, tij­dens en na de over­gang, vrouwen die in hun kracht willen staan, die op een natu­urlijke wijze de bal­ans willen her­stellen, en na de over­gang in overvloed willen lev­en. Iedere vrouw die zich wil verbinden met haar spiritualiteit.

Op 13 april 2021 start deze cur­sus: op dins­dag­mid­dag kun je een plaats reserveren. Uit­er­aard zijn er slechts een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Dins­dag­mid­dag begin­nen we om 14.00 uur, verwachte duur van een les: twee uur. Kosten cur­sus vijf lessen: € 260,00. Tij­dens de meivakantie is er geen training. 

Namaste, Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Ontwaken uit een lockdown

Lotus

Ont­wak­en uit een lock­down, de een doet hier wat langer over dan een ander, de een heeft het door een ander niet. Wan­neer zit je in een lock­down? Je denkt dat je hier in zit sinds half decem­ber 2020. Maar dat is niet zo. Je zit hier al veel langer in, alleen je was het je niet bewust. 2020 was een jaar waarin je bewust kon wor­den kon besluiten, ik ga het anders doen of ik bli­jf alles doen zoals het was. En er was natu­urlijk een boos­doen­er iemand die jou belette om te doen wat je wilde doen, wat je al zolang deed op jouw manier, wie denkt hij eigen­lijk wel dat hij is, de man is vast een afgezant van de duivel.

Dat is wat je kunt denken, maar door dat te denken, beweeg je al met de energie van de duiv­el mee. En dat wil je voorkomen, dat is geen fijne energie, energie die je waarschi­jn­lijk gewend bent, en daarom beweeg je mee. 

Over energie

Alles op deze aarde is energie, en alles dat jij hoeft te doen is te voe­len of deze energie jouw energie is, en dat kan zijn: negatieve energie, of posi­tieve energie, ook wel 3d of 5d. Prachtige ter­men maar als je niet weet waar ze voor staan dan heb je er niets aan.

Twee jaar gele­den wist ik dat ook niet, dacht ik waar gaat het over: 3d, 5d? “Nou, antwo­ordde mijn dochter, 5d dat is voe­len, net als in een 5d film dan zit je er mid­den in, 3d dan kijk je op een afs­tand toe en voel je het niet.”

Heel sim­pel verk­laard, maar wel heel helder. Voe­len is iets heel krachtigs, maar ook iets waar­van we soms niet meer weten wat het is, de een heeft het over een onder­buik gevoel, een ander over iets heel magisch.

Voe­len is magisch, het kan je heel erg helpen om je niet machteloos te voe­len, uit een lock­down te stap­pen, het kan je krachtig mak­en in het hier en nu posi­tieve energie geven om door te bewe­gen, ter­wi­jl de wereld om je heen in de lock­down blijft.

De lock­down, zo naar voor som­mige en voor anderen niet, het is ook heel verve­lend een kabi­net dat tegen je zegt: “Je moet je zaak sluiten!” 

Weer open voor publiek

Maar gelukkig vanaf mor­gen gaan er weer heel veel open, fijn voor hun, andere bli­jven achter, weer andere gaan toch open, ze zijn er klaar mee, ze zijn zich bewust waarom ze daar zat­en, lat­en oude energie achter zich en gaan aan de slag met frisse nieuwe energie! 

Mijn Yoga en Pilates stu­dio is voor pub­liek nog ges­loten. In het nu geef ik online groep­s­lessen Yoga en Pilates. Maar vanaf mor­gen mag mijn winkel wel weer open, op afspraak mag ik klanten in mijn winkel ont­van­gen. Verder geef ik een op een con­sul­ten (coach­ing) aan een ieder die op een ver­ant­wo­orde wijze aan zijn inner­lijk wil werken of het even­wicht wil her­stellen in zijn wie­len van energie: Chakra chik­it­sa. 

Ik wens je een hele fijne dag!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bodyflex 100% Catharina

Bodyflex 100% Catha­ri­na is de naam die ik gaf aan mijn Yoga en Pilates Stu­dio. Een stu­dio in het cen­trum van Den-Haag, een fijne plek waar je lessen, work­shops, train­in­gen (groep of indi­vidueel) en webi­na­rs kunt volgen.

Tot en met 2003 was ik werkza­am bij de Gemeente Den-Haag, bij de Gemeen­telijke belast­ing­di­enst, waar ik de func­tie had van coördinerend medew­erk­er, een team lei­d­de dat belast was met de opvang en antwo­ord geven aan burg­ers op hun vra­gen en bezwaren inza­ke gemeen­telijke heffin­gen. Een hele leuke baan, maar die mij in 2003 parten begon te spe­len, iets in mij wist dit is niet waar ik oud mee ga wor­den. Dus toen ik in een arbei­d­scon­flict de han­dreik­ing kreeg dat ik met een welver­di­ende bonus deze baan achter mij mocht lat­en, zei ik geen nee, accepteerde het aan­bod, nam eervol ontslag en richtte mijn aan­dacht op dat mijn inter­esse had gewekt: Yoga en Pilates 

Mijn eerste sessie op de Pilates-appa­ratu­ur zette iets in mij aan, ik kon wel voe­len dat ik weinig tot geen con­tact had met mijn lichaam, daar waar een ieder met gemak zijn lichaam over zich heen tilde, had ik echt geen flauw idee hoe dit voor elka­ar te kri­j­gen, een zelfde gevoel bekroop mij in de Yogaschool waar ik mijn oplei­din­gen vol­gde. Had iedereen zo de ver­schil­lende beweg­in­gen voor elka­ar, ik had het gevoel, dat hele­maal niets in mij wen­ste te doen wat de Yogado­cent ons opdroeg.

Oefenen en onthechten

Maar ik geef niet zomaar op, dus besloot te luis­teren naar de docent, rolde braaf mijn Yoga mat uit om te oefe­nen, en probeerde in de ocht­end te mediteren. En het werk­te, ik oefende, en oefende en mijn lichaam werd weer lenig en soe­pel, mijn gedacht­en kwa­men tot stil­stand en kreeg steeds meer zicht op de zaad­jes die voor onrust zorgden. 

Een­maal zicht op de zaad­jes was het een kwest­ie van verder bewe­gen zoals ik alti­jd deed, of mijzelf onthecht­en van patro­nen die voor onrust zorgden. Iets waar ik oog voor kreeg toen ik moed­er werd en met de won­den van mijn inner­lijk kind werd gecon­fron­teerd. Dat was best een pit­tige tijd: onderne­men, moed­eren, les geven en ook mijn bedri­jf overeind houden, maar door te gaan schri­jven bewoog ik verder door deze tijd. Ik schreef wat boeken en hield goede hoop dat de zon voor mijn bedri­jf weer zou gaan schijnen.

Tot vorig jaar, toen we alle­maal wer­den over­vallen door het Coro­n­avirus, het was even schrikken, maar ik vond het niet erg, geen klanten in de zaal en achter de scher­men bewe­gen. Er ging een nieuwe wereld voor mij open: online werken.

Online lessen en webinars

In het nu geef ik nog steeds ‘live’ les in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na waar ik tij­dens lock­downs online les geef, en in de tussen­liggende peri­odes hybride: een deel in de stu­dio en een deel thuis online. Het bevalt mij goed, in 2020 kreeg ik zicht op mid­de­len die ik nog niet benutte en bij­dra­gen mijn stu­dio veilig en gezond te houden. 

Tegen­wo­ordig geef ik met veel plezi­er online lessen en webi­na­rs. Natu­urlijk hoop ik bin­nenko­rt weer mensen in de zaal te ont­van­gen, want Bodyflex 100% Catha­ri­na is een heer­lijke plek om te zijn. Waar je kunt werken aan een gezond en fit lichaam, of je ken­nis kunt verdiepen over Yoga, het immuun­sy­teen, hoe je ziek­ten buiten de deur houdt en in even­wicht blijft.

Ja, ik ben heel blij dat ik inder­ti­jd eervol ontslag nam, en in het nu zelf­s­tandig onderne­mer ben, die graag onder­zoekt hoe je uit lastige sit­u­aties komt. 2020 was een lastig jaar, maar niet het einde van mijn bedri­jf. Mijn Yoga en Pilatesstu­dio Bodyflex 100% Catha­ri­na vind je in Den Haag, in de Fred­erik­straat 60 A. Het overzicht van de weke­lijkse Yoga en Pilates lessen die ik geef staat op mijn web­site, waar je ook kunt vin­den de agen­da van de webi­na­rs en work­shops die ik geef. 

online les geven 

Aankomende week staat een webi­nar gep­land: dins­dag 9 feb­ru­ari Chakra chik­it­sa, intro­duc­tie in het chakrasys­teem. Een nut­tig sys­teem dat kan bij­dra­gen aan meer har­monie en even­wicht! Wil je mee­doen, klik hier!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is de titel van mijn laat­ste boek. Chakra is wiel van energie, chik­it­sa is heel mak­en, ther­a­pie. Het was in 1999 dat ik voor het eerst in aan­rak­ing kwam met deze wie­len van energie. Mijn toen­ma­lige vriend duwde een kaart­je in mijn hand: “Hier dat lijkt mij wel iets voor jou.” Ter­wi­jl hij deze woor­den uit­sprak gaf hij mij een vis­itekaart­je van een Chakra ther­a­peute.

Haar eerste woor­den tegen mij waren: “Je moet het prob­leem met je moed­er oplossen, alleen dan kom je verder!” Heer­lijk vond ik het, haar behan­del­ing. Voor deze behan­del­ing moest ik gaan liggen op een behan­deltafel, ver­vol­gens plaat­ste zij haar han­den op de plaat­sen waar de chakra’s liggen, of beter gezegd, resoneren. Ze zijn gele­gen langs de wervelkolom, in het hoofd, kleinere chakra’s resoneren in de elle­bo­gen, knieën, han­den en voeten.

Chakra, wiel van energie

Over chakra’s

Chakra’s kun je zien als com­mu­ni­catiecen­tra die op basis van de infor­matie die jij hebt verza­meld een gesprek met jou en de omgev­ing aan gaan. Bij de ene ont­moet­ing word je blij, van een andere ont­moet­ing word je moe. Chakra’s staan in verbind­ing met je gevoe­lens en emoties. Op basis van jouw ervarin­gen en dat je vasthoudt zen­den ze sig­nalen uit, op basis waar­van je in beweg­ing komt of niet, je besluit je terug te trekken. In het boek schri­jf ik over de woor­den van de Chakra ther­a­peut en het prob­leem met mijn moed­er. Een belan­grijke pijler voor het even­wicht in het hier en nu. Ik was uit even­wicht in 2018, een jaar waarin ik besluit opnieuw een reis langs de chakra’s te mak­en en begin met het schri­jven van mijn boek: Chakra chik­it­sa.

Chakra’s kun­nen ges­loten zijn, open zijn, of ze zijn in even­wicht. Het doel van werken met de chakra’s is mate­ri­aal opruimen dat het even­wicht ver­sto­ord. Het even­wicht wordt ver­sto­ord als niet de ruimte wordt gegeven om een kwaliteit van een chakra te man­i­festeren. Gebeurd dit, dan ontstaan er demo­nen of virussen die voor onrust zor­gen. Onrust lei­dt tot energiev­er­lies en moet wor­den vermeden.

Wat staat in het boek?

In het boek reis ik langs de chakra’s, het boek bestaat uit elf hoofd­stukken. Elf bestaat uit een dubbele 1, het getal van een­heid. Dat is waar ik in het boek over schri­jf, over mijn weg terug naar een­heid. De chakra’s zijn hele hand­i­ge gid­sen om tot deze een­heid te komen, ze liegen niet, ze lat­en je de waarheid zien, en het is aan jou of je deze aan­vaard of niet. 

Uit­er­aard begint het boek met mijn inspi­ratie tot het schri­jven van het boek, een knieb­lessure in 2018 nadat mijn part­ner mij heeft ver­lat­en blok­keert mij volledig. Ik schrik hier best van en raad­pleeg mijn pen­del, een mid­del om con­tact te mak­en met je hoger zelf, je zie­len wezen. Dat niets liev­er wil dan incar­neren, afdalen in de stof, zijn licht lat­en schi­j­nen, doen wat de afspraak was. Daar schri­jf ik over in het boek, Chakra chikitsa. 

Voor het schri­jven van dit boek heb ik mij lat­en lei­den door de chakraleer van Anodea Judith, en de recht­en van de chakra’s gebruikt om mijn wie­len van energie in even­wicht te brengen.

In het boek staat infor­matie over de chakra’s, schri­jf ik over gebeurtenis­sen in mijn lev­en die voor onrust en twi­jfel hebben gezorgd. Onder­zoek ik de diverse lev­ens­ge­bieden waarin de energie van een chakra dom­i­nant is, geef ik oefenin­gen en tips hoe je kunt verbinden met de chakra’s, en het even­wicht kunt herstellen.

Sukhasana, gemakke­lijk zithouding

Boek bestellen

Het boek: Chakra chik­it­sa kost € 22,95 en kun je bestellen via het bestelfor­muli­er. Wil je het boek liev­er per­soon­lijk in de winkel ophalen, maak dan een afspraak om het boek af te halen in mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Ik noem het even huis, want op dit moment mag ik twee mensen thuis ontvangen. 

Adres van mijn Yogahuis: Bodyflex 100% Catha­ri­na, Fred­erik­straat 60A, Den-Haag, email: info@bodyflex.nl

Wanneer is het boek Chakra chikitsa te koop?

Net tegen het einde van 2020 breng ik dit boek uit, in de derde lock­down, een prachtig moment om de aan­dacht naar bin­nen te bren­gen, dat is wat het doet, werken met de chakra’s, de aan­dacht van de buiten­wereld naar bin­nen bren­gen. In het boek kun je mijn ver­slag lezen over mijn reis langs de chakra’s. Een reis waarin ik mij afstem op mijn zie­len­wezen. 2020 is een trans­formerend jaar, de wereld is niet in even­wicht, een goed moment om de aan­dacht naar de chakra’s te bren­gen, je af te stem­men op jezelf en je omgev­ing. Te onder­zoeken of wat je daar aantre­ft overeen­stemt met jouw zie­len­wezen. 20 is het getal van de hoge­priesteres, zij die weet waarom het even­wicht is ver­sto­ord en alle zie­len op aarde aans­poort het even­wicht in zichzelf en op de aarde te her­stellen. Niet vanu­it angst, maar vanu­it liefde!

Lijkt het je leuk om samen met mij deze reis te mak­en? In 2021 als mijn Yogas­tu­dio weer open gaat, start mijn vol­gende cur­sus: Een reis langs de zeven chakra’s. Bli­jft de lock­down van kracht dan doen we het online!

Hartelijk bedankt voor je aan­dacht en aan­wezigheid bij deze pre­sen­tatie van mijn boek. Ik wens je hele fijne ker­stda­gen, en een mooi en gezond 2021!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Foto’s en omslag: Har­ry Langenberg

Bookmark and Share

Mondkapje en een Yoga-oefening

Nodi Sodhana

Het mond­kap­je heeft wel veel aan­dacht gekre­gen de afgelopen tijd, bij­na iedere dag wel een nieuws­bericht, een dis­cussie wel of niet dra­gen. Maar de kogel is door de kerk, bin­nenko­rt komt er een mond­kap­je­s­plicht zolang er geen vac­cin tegen het coro­na virus is. 

Een gewoon griep­je is het niet want dat onder­gaan we meestal wel, we accepteren het aan­tal doden en live goes on! Maar dit virus niet, hier zijn we heel bang voor, ten­min­ste een groep wel en een groep niet. Het is natu­urlijk niet fijn als je dit virus kri­jgt, daarom zijn de maa­trege­len weer aangescherpt en jawel sinds 13 okto­ber 2020 is het advies een mond­kap­je te dra­gen, dat door het aan­nemen van de nood­wet bin­nenko­rt een plicht zal zijn. 

Je kan er natu­urlijk op wacht­en als er zoveel over gespro­ken wordt dat het zich manifesteert. 

Een Yoga oefening

Of ik er een opzet, liev­er niet! Door de neus stroomt lucht naar bin­nen en naar buiten, dit is een plek waar lev­ensen­ergie (prana) naar bin­nen stroomt. Voor een Yoga docent is dit een heilige plek waar we de aan­dacht richt­en bij heel veel Yoga oefenin­gen. Door het rechterneusgat stroomt zonne energie, door het link­erneusgat stroomt maanen­ergie, zijn deze stro­min­gen in even­wicht dan is de kans klein­er dat je wordt over­vallen door een virus. 

Ja, het stu­it tegen mijn borst, het dra­gen van een mond­kap­je. Natu­urlijk ben ik bereid het op te zetten als de 1,5 meter in ged­ing komt, maar als deze afs­tand bewaard kan wor­den dan zet ik het niet op. In mijn Yogas­tu­dio geldt de regel, 1,5 meter afs­tand houden, niet naar de les komen als je ziek bent, of een van je gezinsle­den klacht­en heeft en je hoeft geen mond­kap­je op. 

Zelf geef ik op mijn locatie op 1,5 meter afs­tand les in waar mijn passie ligt: Yoga en Pilates. Die bei­de als lei­draad hebben de adem, die in en uit stroomt door je neus!

In Yoga streven we ernaar de adem in har­monie te bren­gen en als deze uit even­wicht is terug te bren­gen in har­monie, daar zijn heel wat oefenin­gen voor. Een hele nut­tige oefen­ing om dit doel te bereiken is: Nodi Sod­hana. Een oefen­ing die je zo onder de knie hebt.

Nodi Sodhana, dagelijks oefenen

Voor deze oefen­ing ga je zit­ten op een stoel met de voeten op de grond of ga je zit­ten op de grond in een gemakke­lijke zithoud­ing. Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, leg je link­er­hand op je link­er dijbeen en breng je rechter­hand naar je gezicht. Plaats je rech­ter­duim tegen je rechterneusgat zodat deze dicht is, plaats je wijsvinger en mid­delvinger tussen je wenkbrauwen, houd het link­er neusgat open, blaas je lucht door je mond naar buiten, tot je leeg geademd bent, sluit je mond. Adem langza­am in door je link­erneusgat, sluit je link­er neusgat met je ringvinger van je rechter­hand, haal je duim van je rechterneusgat, adem uit door je rechterneusgat, adem langza­am in door je rechterneusgat, sluit je rechterneusgat met je duim, open je link­erneusgat adem uit, her­haal voor 10 tot 30 rondes.

Een hele fijne oefen­ing om de energie die stroomt langs de link­erz­i­jde van het lichaam en langs de rechterz­i­jde van het lichaam in bal­ans te bren­gen, en de adem in even­wicht te brengen. 

Deze oefen­ing lukt niet met een mond­kap­je, het is ook niet mijn advies deze te dra­gen, wat ik wel wil advis­eren is regel­matig Nodi Sod­hana te beoe­fe­nen, beoe­fen deze oefen­ing dagelijks en je zult meer har­monie in je lev­en ervaren.

Een voorbeeld

Op deze video doe ik de oefen­ing voor, veel oefenplezier!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

2020 in trilling met?

2020 een jaar van wed­erge­boorte, je bewust zijn dat je doet, afs­tand nemen, de aan­dacht naar bin­nen keren en terug bewe­gen naar de basis. Dat is wat het is, 2020 een jaar waarin een virus over de aarde raast en zorgt voor veel onrust, dat op een ieder impact heeft. Iedereen wordt door het virus ger­aakt, laat zich rak­en of gaat er mee in trilling. Voor een ieder werkt het anders uit, de een wordt ziek, een ander ver­li­est zijn baan, een ander vliegt in de weer­stand en is er een aan­tal dat wordt niet ger­aakt, gaat niet in trilling met het virus. En als het hen raakt dan weten ze waarom het hen raakt en behouden het overzicht. Deze groep bli­jft onges­la­gen, dat de staat van onvoor­waardelijke liefde is.

Liefde of angst?

Tegen­over liefde staat angst, een emotie dat nodig is om vast te stellen je uit de voeten te mak­en, te bevriezen of vast te stellen dat er geen reden is om te vlucht­en, er komt niets op je af dat je lev­en bedreigd, je kunt ontspan­nen en laat de emotie en zijn uitwerkin­gen los. Doe je dat niet dan kan deze emotie je houden in een staat dat veel stress oplev­ert en zorgt dat je reserves uit­geput rak­en. Gebeurd dit dan is het gemakke­lijk­er voor een virus je sys­teem bin­nen te dringen. 

En dat is feit­elijk dat 2020 zegt, kom terug tot de staat van liefde, een staat die je kent, ergens in je herin­ner­ing aan­wezig is. Liefde is de tegen­hang­er van angst, liefde zorgt voor een betere trilling dan angst, het voedt je, laat je stralen en zorgt voor overvloed. Angst doet het tegen­overgestelde, het zorgt voor gebrek, teko­rten en veel stress. 

2020 nodigt je uit dat in te zien, tot dat inzicht te komen, dat er iets met je gebeurd als je mee­be­weegt in de trilling angst. Is het nodig om zo bang te zijn? Nee, dat is het niet, ja het is een heel besmet­telijk virus en het kan echt geen kwaad om gepaste afs­tand te houden, te fil­teren wie benaderd mij, je mag knuffe­len, maar dat hoeft niet met iedereen, je mag best even een check doen of de sit­u­atie veilig is. 

Voe­len dat mag weer in 2020, het is niet erg om je tra­nen te tonen, je ver­dri­et te lat­en zien, te lat­en zien dat je het niet eens bent met de hoek waar je wordt gezet. Maar kun je bli­jven in de staat van liefde dat is de vraag? Een staat waarin je geen geweld gebruikt, afzi­et van geweld, niet oordeelt of slaat maar het pro­ces van wed­erge­boren aan­schouwt, snapt waarom de sit­u­atie zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt.

Wed­erge­boorte, nodigt uit de ont­brek­ende stuk­jes van de puzzel te vin­den, op onder­zoek te gaan, jezelf vra­gen dur­ven te stellen, op basis waar­van beweeg ik? Waar­voor kom ik uit mijn bed? Met wie ga ik in gesprek? Hoe kan ik mijn even­wicht bewaren? Kan ik in liefde bli­jven, of schi­et ik in angst?

2020 is het jaar waarin je wordt uitgen­odigd te luis­teren naar de Hoge­priesteres, kaart 2 van de Tarot, een eeuwe­noud mid­del om in con­tact te komen met het Hoger Zelf, dat niets meer is dan jij! Ja jij, alleen in de loop van het lev­en ben je in trilling gegaan met zoveel zak­en dat je niet bent, en alles dat de Hoge­priesteres ons toe­fluis­tert is: “laat los dat je niet bent, onthecht je van zak­en dat zorgt voor onrust en dis­bal­ans, beweeg vanu­it liefde en licht, stem je af op liefde en licht!” Dat een veel fijnere trilling is.

Hoe doe je dat onthechten en je afstemmen op een fijnere trilling? 

In de work­shop 2020 in trilling met geef ik uit­leg aan de zeven chakra’s, dat trans­for­ma­toren in het lichaam zijn dat energie omzet, mak­en we een reis langs de wervelkolom waar je ze kunt vin­den. Gaan we om ze te ervaren Yoga oefenin­gen, ontspan­nings- en ademhal­ing­soe­fenin­gen doen en geef ik tips hoe je onthecht van energie dat zorgt voor onrust en stress. 

Deze work­shop op zater­dag 19 sep­tem­ber 2020, aan­vang 14.00 uur, wordt gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio, Bodyflex 100% Catha­ri­na; adres Fred­erik­straat 60 A, te Den Haag. De work­shop duurt  twee uur en kost € 35,00. Voor deel­name aan deze work­shop graag aan­melden via het con­tact formulier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share