Yoga, geest oefenen

Yoga geest oefe­nen, de geest voor­berei­den op de leer over het Zelf, waar je kunt uitkomen als de wervelin­gen van de geest tot stil­stand zijn gebracht. Wat het Zelf is staat opgeschreven in de Yoga sutra’s, de Upan­ishads, de Vedan­ta, de Bha­gavad gita. Alle­maal boeken die wer­den aan­bev­olen om te lezen of te bestud­eren op een van mijn yoga oplei­din­gen. Zelf vol­gde ik twee teacher train­in­gen of yoga oplei­din­gen. Op bei­de train­in­gen wer­den deze boeken aanger­aden om te lezen. Het zijn hele nut­tige boeken om ken­nis op te doen over het Zelf. Tij­dens mijn yoga oplei­din­gen zijn de boeken zek­er ter sprake gebracht, maar we hoefde ze niet van voor naar achter te ken­nen. Wel kre­gen we het advies om ze te lezen en in ons achter­hoofd te houden dat hier de leer van yoga in staat. Het afgelopen jaar heb ik vol­doende tijd gehad om deze boeken opnieuw te lezen. Het was een zeer aan­ge­name verdieping in mijn yoga sad­hana.

Wat is yoga sadhana?

Yoga sad­hana is oefe­nen, oefenin­gen doen die lichaam en geest zuiveren.

Je zou denken je mat opgaan voor yoga houdin­gen, zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing voor ademhal­ing­soe­fenin­gen, mantra zin­gen of een med­i­tatie, daar­na liggen op de grond in de ontspan­nende houd­ing Savasana. In een yoga sad­hana is niet alleen aan­dacht voor het lichaam maar ook voor je geest. Hoe reageert je geest op som­mige houdin­gen? Bli­jft je geest rustig in het mid­den of schi­et je geest alle kan­ten op. Wat gebeurd er met je adem? Wat gebeurd er als je van je mat afstapt? Bli­jft je geest dan ook rustig in het mid­den of bepaalt je geest voor het groot­ste gedeelte van de dag wat er gebeurt. 

Het is best een nut­tige oefen­ing: geest oefe­nen, de wervelin­gen van de geest tot stil­stand bren­gen, kijken naar de inhoud van je gedacht­en: zijn ze aardig, liefde­vol of zijn ze het tegenovergestelde. 

Aanwijzing om geest te oefenen

Van­mor­gen las ik nog een nut­tige aan­wi­jz­ing om je geest rustig in het mid­den te houden. Deze aan­wi­jz­ing vond ik in het boek De waar­den van waar­den geschreven door Swa­mi Dayanan­da. Deze waar­den staan opgeschreven in hoofd­stuk der­tien van de Bha­gavad gita. Swa­mi Dayanan­da heeft deze waar­den in zijn boek De waarde van waar­den nad­er omschreven. 

Een van de waar­den die ik van­mor­gen las was afzien van geweld (ahim­sa): een ander of jezelf geen geweld aan doen, niet in daden, woor­den of gedacht­en. Een prachtige waarde (yama) om in het nu toe te passen. Want weet je dat ook jij iets nut­tigs kan beteke­nen in het hier en nu, door zelf te stop­pen met gedacht­en die niet aardig of liefde­vol zijn ten opzichte van een ander of jezelf, komt er meer licht op deze aarde, meer vrede. 

Vrede begint in jou. Je kunt bij­dra­gen aan meer vrede door jezelf te trainen in aardi­ge en liefde­volle gedacht­en. En mocht je geen aardi­ge en liefde­volle gedacht­en hebben je geest te oefe­nen in tegen­overgestelde gedacht­en te hebben (prak­ti­pak­sa bha­vana). Iedere keer als er een gedachte in je opkomt die niet aardig is deze te stop­pen en te ver­van­gen door een tegen­overgestelde gedachte, die wel aardig is. Zo zuiver je je geest en zorg je voor meer vrede en har­monie op deze aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share