Yoga studio

Yoga, voor evenwicht en meer energie

Yoga is een lev­enswi­jze. De weten­schap van yoga staat omschreven in de Yoga sutras. Dit boek werd geschreven door Patan­jali, de vad­er van yoga. Het boek bestaat uit 196 korte regels waarin de leer van yoga staat omschreven. Yoga, een­word­ing, kan tot stand komen door het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest. Of tot de staat komen waarin het­geen zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt niet meer zorgt voor ver­stor­ing van har­monie. Treedt er een ver­stor­ing op dan weet je deze te her­stellen door oefen­ing en onthecht­ing. De oefen­ing bestaat uit het opbouwen van een dis­ci­pline die zorgt voor een gezond lichaam en een rustige geest.

Over mijn Yoga studio

In mijn yogas­tu­dio geef ik les in ver­schil­lende vor­men van yoga, reik ik hand­vat­ten aan voor een regel­matige beoe­fen­ing van yoga, en je lev­en meer af te stem­men op het ritme van de natu­ur. De natu­ur is alti­jd in bal­ans. Degene die dit ritme kan ver­storen is de geest van de mens, door deze in te tomen of tot rust te bren­gen kun je de bal­ans her­stellen. De acht paden van yoga zijn een prachtig mid­del om bal­ans te bereiken. Yama, niya­ma, asana, pranaya­ma, prath­yara, dha­rana, dhyana en samad­hi zijn de acht paden van yoga.

 • Yamas zijn regels welke houd­ing je inneemt ten aanzien van de omgeving,
 • Niya­mas zijn regels welk gedrag je  toepast op jezelf,
 • Asana is houd­ing het doen van oefenin­gen die als doel hebben het lichaam voor te berei­den op de vol­gende paden van Yoga.
 • Pranaya­ma is energie beheers­ing, het sturen, vri­j­mak­en en ver­ruimen van energie,
 • Prath­yara is het intrekken of naar bin­nen bewe­gen van de zintuigen,
 • Dha­rana is con­cen­tratie, de aan­dacht richten
 • Dhyana is con­tem­platie, in het mid­den zijn, mediteren
 • Samad­hi, is een­word­ing met de uni­verse­le geest

Doel van Yoga is een­word­ing met Zelf, zel­f­re­al­isatie. Hulp­mid­de­len hier­bij zijn: lichaam­strain­ing, afstem­men op de adem, het onder­zoeken van de reac­ties op de omgev­ing zodat men zicht kri­jgt op het Zelf, de studie over het Zelf ont­van­gen kan worden.

In mijn Yoga studio geef ik les in de volgende onderdelen van Yoga:

 • Asana: Yin Yoga, Ash­tan­ga Yoga, Hatha Yoga
 • Pranaya­ma, Yoga nidra en med­i­tatie
 • Chakra’s en spiritualiteit
 • De acht paden van Yoga
 • De Yoga sutras
 • Innemen van een gemakke­lijke houd­ing en med­i­tatie technieken
 • Zelf­s­tudie (svad­hyaya)
 • Luis­teren naar je intuïtie

Op de web­site www.bodyflex.nl vind je mijn lesroost­er. Liev­er één op één les (per­son­al train­ing, coach­ing), dat kan ook! Voor het mak­en van een afspraak of meer infor­matie kun je gebruik mak­en van het con­tact formulier.

Je kunt de lessen/trainingen live en online vol­gen, voor het vol­gen van de lessen online werk ik met zoom.us.

Locatie: Yoga en Pilates stu­dio Bodyflex 100% Catha­ri­na, Fred­erik­straat 60 A, 2514 LL Den Haag.

Bookmark and Share