Training: Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is een train­ing die je kunt vol­gen in mijn yogas­tu­dio Bodyflex 100% Catharina. 

Chakra chik­it­sa zijn san­skri­et woor­den. Chakra is wen­te­lend wiel, een wiel van energie dat je niet met je blote oog kunt waarne­men, maar wel met je inner­lijke oog. Aan de hand van visu­al­isatie en ver­beeld­ing kan een beeld gevor­md wor­den van een chakra. Mensen die hun inner­lijk oog goed getraind hebben kun­nen chakra’s zien (waarne­men). Chik­it­sa wordt ver­taald als ther­a­pie, heel mak­en. Aan de hand van oefenin­gen: aan­dacht, adem, visu­al­isatie en opsporen van over­tuigin­gen die zor­gen voor een steeds wed­erk­erende uitkomst die voor ver­stor­ing zorgt in het chakrasys­teem wordt naar har­monie toegew­erkt in lichaam, geest en ziel.

Over deze training Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa bestaat uit acht lessen. In deze lessen mak­en we een reis door het chakrasys­teem. In een les staat een thema/chakra cen­traal, een les duurt twee en half uur. Aan het eind van de reis heb je ken­nis over het chakra-sys­teem, inzicht in je energiehuishoud­ing en hoe je dit posi­tief en negatief kan beïn­vloe­den. De energiehuishoud­ing bepaalt hoe je je voelt, en of je al dan niet gevoelig bent voor dishar­monie. Ziek­te, onrust, veel gedacht­en hebben, stressvolle sit­u­aties zijn een teken van dishar­monie. Chakra chik­it­sa leert je hoe van bin­nenu­it deze dishar­monie terug te bren­gen naar de staat die we graag willen man­i­festeren op aarde: even­wicht en harmonie.

In les een wordt ken­nis gemaakt met het chakrasys­teem, wat het voor je doet en wat je er meekan. Les twee tot en met zeven wordt een van de chakra’s behan­deld die liggen in het lichaam en cor­re­spon­deren met bepaalde gebieden in het lichaam. In les acht mak­en we de bal­ans op en beschik je over gede­gen ken­nis over het chakra-systeem. 

Wanneer is deze cursus

Deze train­ing begint op don­derdag 26 jan­u­ari 2023, aan­vang lessen 9.30 uur. Een les duurt twee en half uur. Tij­dens de reg­uliere schoolvakanties is er geen les.

Wat leer je? Je leert over de chakra’s, je energiehuishoud­ing, over het inner­lijk oog en hoe je het chakrasys­teem in even­wicht kunt bren­gen. Ook ont­vang je infor­matie wat de voorde­len zijn als het chakrasys­teem in even­wicht is. Dit ga je leren aan de hand van yoga­houdin­gen, visu­al­isatie, ademhal­ing­soe­fenin­gen en med­i­tatie. Ook leer je welke voed­ing (energie) je beter wel of niet kunt nut­ti­gen en ga je aan de slag met nut­tige voed­ing voor je chakra’s: denk hier­bij aan kleur, edel­ste­nen, geur en geluid.

Inschrijven Chakra chikitsa

Het is pret­tig als je mate­ri­alen mee­neemt naar de train­ing. Nodig voor deze train­ing: yoga­mat, med­i­tatiekussen, twee yogablokken, schrift, pen. Iedere train­ing ont­vang je een hand­out met de lesstof die op die dag wordt behandeld. 

Kosten voor deze train­ing € 395,00 vooraf­gaand aan de train­ing te voldoen. 

Wil je mee­doen met? Je kunt je inschri­jven via het inschri­jf­for­muli­er. Leuk als je mee­doet met deze train­ing Chakra chik­it­sa.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga chitta vritti nirodha

Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha, vier san­skri­et woor­den die samen sutra 1.2 vor­men. Een sutra duizen­den jaren gele­den opgeschreven door Patan­jali en waar nu veel behoefte aan is. Vier woor­den die mijn inspi­ratie waren om dit boek te schri­jven: Yoga chit­ta vrit­ti nirodha.

Eigen­lijk wilde ik een blog schri­jven over deze vier San­skri­et woor­den, maar dat wer­den
meer dan twee A4’tjes en bedacht ik mij: laat het schri­jven gewoon door bewe­gen en kijk maar wat het wordt.

Het werd dit boek: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha bin­nenko­rt verkri­jg­baar via mijn web­site en wie weet ook in de winkel. Een boek dat ik schreef in 2022, een jaar waarin mijn bedri­jf Bodyflex 100% Catha­ri­na na twee coro­n­a­jaren weer volledig open mocht voor publiek.

2022 geen sluitin­gen meer opgelegd door de over­heid of andere maa­trege­len en dan hoop je maar een ding: dat de mensen weer komen voor een yoga les, een work­shop of andere activiteit­en die ik in mijn bedri­jf biedt.

In mijn overige uurt­jes schri­jf ik, beoe­fen ik yoga en deel ik infor­matie die mij in even­wicht houdt, zorgt dat ik niet ziek wordt. Een van de mid­de­len die tot mijn beschikking staat is geest tot rust bren­gen, waar ik over schri­jf in dit boek. 

Uit­er­aard geef ik ook uit­leg aan de woor­den: Yoga chit­ta vrit­ti nirod­ha en deel ik oefenin­gen die ik regel­matig beoe­fen om geest tot rust te brengen.

Isbn num­mer van dit boek: 9789081941693. Boek bestellen klik hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Met gemak laat ik los

Met gemak laat ik los, heer­lijk the­ma voor een work­shop die ik geef in okto­ber. Okto­ber de tweede maand van de herf­st, bladeren waaien van de bomen. Een prachtig schouwspel aan kleuren, was alles eerst nog groen, nu wor­den alles geel, bru­in, rood, oran­je. Prachtig vind ik de natu­ur, ik kan er echt van geni­eten en het mooie is het komt ieder jaar weer terug.

Met gemak laat ik los, een prachtig kwaliteit waar de natu­ur over beschikt en waar jij ook over beschikt. Een kwaliteit waar we mee aan het werk gaan in de One day yoga retraet die ik organ­iseer op zater­dag 29 okto­ber 2022: Yoga, met gemak laat ik los.

Een dag die in het teken staat van seizoen herf­st en waarop je meer dan een Yogales kri­jgt aange­bo­den, alle­maal in het teken van de herf­st en loslaten.

Je kri­jgt een Yoga les die het lichaam laat bewe­gen en een les waarin we hele­maal tot stil­stand komen, de aan­dacht ver­leggen naar de orga­nen die je het best kunt vertroete­len in de herf­st. Dit doen we met yin houdin­gen en gericht de energie sturen. Dan vol­gt een pauze om te lunchen, met een lekker kop­je thee en herfstsoep.

Na de pauze vol­gt een korte lez­ing over Yoga, gaan we mediteren of als het weer het toes­taat mak­en we een fijne wan­del­ing in de natuur.

Lijkt het je wat om hier bij aan­wezig te zijn? Je kunt je aan­melden voor deze work­shop: Yoga, met gemak laat ik los via het inschri­jf­for­muli­er.

Aan­vang work­shop: 10.00 uur, verwacht einde 14.30 uur, kosten € 70,00

Leuk als je meedoet!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Waarde van waarden

Waarde van waar­den is een boek van Swa­mi Dayanan­da, een boek dat ik op dit moment aan het lezen ben. Iedere ocht­end na mijn ocht­en­drou­tine lees ik enkele waarden.

Deze waar­den staan opgeschreven in de Bha­gavad Gita en Swa­mi Dayanan­da omschri­jft deze waar­den in zijn boek: Waarde van waarden.

Het boek leest gemakke­lijk en nodigt mij uit om iedere ocht­end een paar waar­den te lezen en toe te passen.

Van­mor­gen was de waarde die ik las: vivik­tade­sa­se­vit­vam, waarde 17 die staat voor toevlucht nemen tot een afge­zon­derde plek. Een plek waar je met jezelf kunt zijn.

Dat is best een bij­zon­dere waarde, een keer geen toevlucht nemen in een verre reis, een boek, een drankje op de hoek of in je werk, maar je afzon­deren en met jezelf zijn.

Het enige dat je dan kunt tegen komen is jezelf, en hoe fijn is dat met jezelf zijn. Het is heel fijn als je dat kan, het is ook een hele mooie waarde om toe te passen, zo af en toe hele­maal met jezelf zijn. Deze waarde staat opgeschreven in het boek: Waarde van waar­den, een absolute aan­rad­er om te lezen als je het pad van yoga bewandeld.

Yoga is een­word­ing, een­wor­den met het Zelf. Wat dat Zelf is dat leer je gaan­deweg, ik leerde erover in de boeken die ik las over Zelf. 

De afgelopen zomer maak­te ik ken­nis met de boeken van Swa­mi Dayanan­da, toe­val­lig viel mijn oog op een boek in de cen­trale bib­lio­theek. Een boek dat mij door ver­wees naar Swa­mi Dayanan­da, een ler­aar die de leer over Zelf (ven­dan­ta) heeft ver­sprei­dt. Onder­tussen heb ik vier van de negen boeken die hij schreef gelezen.

Nog even en dan is dit boek: Waarde van waar­den uit. Een echte aan­rad­er om te lezen als je meer wilt weten over de waar­den van het lev­en en een­word­ing met Zelf.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dank je voor het leuke gesprek

Dank je voor het leuke gesprek, het was een leuk gesprek don­de­rocht­end bij de Postzegelboom.

Deze boom vin­dt je tegen­over het werk­paleis van de kon­ing in Den Haag, op het Noordeinde. Postzegel­boom is de bij­naam van deze prachtige paar­den Kas­tan­je­boom die in 1880 is gep­land. Omdat veel mensen hier samen kwa­men om postzegels te ruilen, kreeg de boom de naam Postzegelboom.

Rond de boom staan banken, waar mijn lief graag zit, en van­mor­gen was ik mee. Net geïn­stalleerd kwa­men er twee dames aan­gelopen, die ook op de bank gin­gen zit­ten en zo ontstond het gesprek als vanzelf. 

Ochtend in Den Haag

De dames waren deze ocht­end in Den Haag, ze waren gedropt door hun coach nabij het paleis Noordeinde en ze moesten weer verza­me­len in de Prinsestraat.

Oh it is a love­ly tree, and what an love­ly sto­ry about the stamps. Het waren engelse dames, ze vertelden dat in Lon­den, waar zij van­daan kwa­men, ze niet zo aardig waren voor bomen, daar zouden ze gewoon omhakken om een weg aan te leggen.

Nou dat gebeurd ook hier, vroeger was hier een heel kas­tan­je­bos, maar gelukkig staat deze prachtige boom nog op zijn plek, recht tegen­over het werk­paleis van de Kon­ing. Ze stelden ons nog veel meer vra­gen, die ik voor het groot­ste deel kon beantwoorden.

Schevin­gen, can we go there? Zou ik zelf niet naar afreizen om het strand te bezoeken, ik bezoek liev­er de stran­den tussen Schevenin­gen en Kijk­duin. Maar daar had­den ze ook geen tijd voor, rond 1 uur moesten ze terug zijn bij de bus.

Do you know i place for cof­fee and some­thing to eat? Ik raadde ze een plek aan op het Noordeinde, ook zei ik dat als ze de andere kant opgin­gen ze via de Molen­straat naar de Prins­es­traat kon­den lopen waar ook heel veel leuke zak­en zijn.

Oh, that was a good idea! Daar moesten ze weer verza­me­len met de coach die hen had gedropt.

De dames waren heel blij ons ont­moet te hebben, toen we wegliepen zei­den ze: “Thank you for the love­ly conversation!”

Ja, dat was het: dank je wel voor het leuke gesprek.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Weekje biologisch

Het eerste week­je biol­o­gisch eten zit erop en dat was best leuk. Iedereen in het gezin vond het een goed idee: biol­o­gisch eten en het zorgde voor een leuke week.

In het eerste week­je biol­o­gisch eten kwa­men als vanzelf aller­lei bericht­en op mijn pad om het pro­ces van deze keuze te onder­s­te­unen, mijn zus stelde voor een pre­mi­um bonuskaart aan te schaf­fen bij de winkel waar ik veel kom, met deze kaart kri­jg je 10% kort­ing op biol­o­gis­che producten.

Dus mij ingelezen in deze kaart en ondanks dat ik hier twaalf euro voor moest uit­geven heb ik hem toch aangeschaft.

Het week­je biol­o­gisch nodigde mij uit andere winkels te bezoeken, winkels die ik nor­maal niet zo snel bezoek, want ja biol­o­gisch is duur, maar uitein­delijk is dat niet zo.

Biol­o­gisch voed­sel is rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, en daar­door heb je er min­der van nodig, boven­di­en omdat je meer geld uit­geeft voor een prod­uct ga je vanzelf min­der kopen, je koopt wat je nodig hebt. Dat is goed voor je por­tomon­nee en het milieu, want je gooit min­der weg.

Wel is het lastiger om aan je voed­sel te komen, het ligt min­der in de schap­pen van de plaat­selijke super­markt, dus word je uitgen­odigd andere plaat­sen te bezoeken.

Dus samen met mijn lief de biol­o­gis­che markt bezocht bij ons in Den Haag. Iedere woens­dag vin­dt je deze markt op het Lange Voorhout.

Het was een leuk uit­je en weer een fijne wan­del­ing, de mensen achter de kraam waren aardig en vrien­delijk, deze markt straalde een rustige en liefde­volle energie uit.

Mijn eerste week­je biol­o­gisch voed­sel zit er op, ik ga er mee verder: biol­o­gisch eten het geeft mij en mijn gezinsle­den veel vreugde en posi­tieve energie, en zo nu een dan een extra wandeling! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Voeding en spiritualiteit

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is de titel van een boek dat ik op dit moment lees. Een heel nut­tig boek om te lezen nu er zoveel onrust in ons land is als­gevolg van de stik­stofcri­sis. De boeren moeten anders gaan boeren. Na de eerste hoofd­stukken gelezen te hebben van het boek kwam ik tot het inzicht dat ik anders ga eten.

Veg­e­tari­er was ik al, maar mijn bood­schap­pen deed ik alti­jd bij een van de beken­ste en oud­ste super­mark­ten in ons land. Al een tijd­je spook­te het door mij heen: ga anders eten. Maar he, die biologsche vari­anten zijn natu­urlijk best duur. Een gedachte die het boek Voed­ing en spir­i­tu­aliteit omver tackelde. 

Ja, biol­o­gisch voed­sel is duur maar zoveel beter om te eten. Biol­o­gisch voed­sel wordt gek­weekt zon­der de bodem te belas­ten of te vervuilen, het wordt eerlijk en zuiver gek­weekt. Hier­door is het voed­sel rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, hele wezen­lijke bouw­stof­fen om lichaam en geest gezond te houden. Het is boven­di­en min­der belas­tend en vervuilend voor jouw interne huishoud­ing, het milieu en je hoeft tussendoor min­der te snoepen.

Voor mij een win win sit­u­atie, betere voed­ing, beter voor de aarde en goed voor het milieu. 

Dus ik heb de over­stap gemaakt, sinds de afgelopen week alleen nog maar biol­o­gisch voed­ing op tafel.

Je bent wat je eet 

Je bent wat je eet, was een van de zin­nen die in het boek staat opgeschreven. Je kunt kiezen voor lege voed­ing, de voed­ing die je voor het groot­ste deel in de super­mark­ten ziet staan, gepro­duceerd door de land­bouwin­dus­trie die vee­lal gebruik maakt van mid­de­len die belas­tend zijn voor het milieu of voor gezonde voed­ing die jou voedt met de nodi­ge bouw­stof­fen die nodig zijn voor een gezond lichaam en heldere geest, en boven­di­en een gun­stige uitwerk­ing heeft op het milieu en de aarde, voed­sel gepro­duceerd door de groene boeren.

Zelf kies ik graag voor het laat­ste, ik houd van deze aarde en haar prachtige bewon­ers, en zou het fijn vin­den als meer mensen haar weer gaan eren. Ook over dit onder­w­erp staat veel over opgeschreven in het boek: Voed­ing en spiritualiteit.

Ja, het is een echte aan­rad­er om te lezen, zek­er in deze fase waarin som­mige par­ti­jen zo lijn­recht tegen­overelka­ar komen te staan.

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is een boek van Fons Del­nooz en Patri­cia Mar­tinot, een boek dat ik heb geleend bij de plaat­selijke bib­lio­theek. Nog maar een paar bladz­i­j­den en dan is het boek uit. Het heeft mij gein­spireerd om een andere keuze te mak­en over mijn voed­ing, ja biol­o­gisch voed­sel is duur­der, maar zoveel gezon­der voor mijn interne huishoud­ing en deze prachtige aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Zomer, hart helen

De zomer is een per­fect moment om het hart te helen. Moeten we dan alle­maal een afspraak mak­en met een car­di­oloog? Nee, dat hoeft niet. Hart helen houdt in afdalen naar je spir­ituele hart, het cen­trum van liefde en bewustz­i­jn. Je bewust zijn dat we in essen­tie alle­maal liefde zijn en dat een ieder zijn aan­deel hierin heeft om tot dit bewust zijn te komen.

Het is natu­urlijk best pit­tig om in het nu te bli­jven in het heilige mid­den van het hart, want dat is wat het is: een heilige plaats met een groot poten­tieel om liefde te ervaren. 

En alles wat je moet doen om daar te komen is je aan­dacht richt­en op het hart.

Het hart is het cen­trum van liefde, de bron van lev­en, zon­der liefde wordt het lev­en harteloos. Harteloos: uit het verbind­ing met het hart. De afgelopen week werd ik weer bestookt met een hoop nar­igheid, het was op dat moment best pit­tig om te bli­jven in het cen­trum van liefde.

Maar door het te doen, ging ik mij steeds beter voe­len. Ik vond een mooie hartmed­i­tatie in een boek dat ik aan het lezen ben: Spir­ituele verdieping van Fons Delnoos/Patricia Martinot.

Ik besloot de med­i­tatie die opgeschreven stond in het boek voor mijzelf in te spreken op mijn tele­foon. Iedere avond voor het slapen gaan of als ik merk dat ik het nodig heb, luis­ter ik naar deze meditatie.

Deze med­i­tatie voelt goed, het voelt goed voor mijn hart en fijn om in mijn woor­den in dit blog te delen!

Meditatie: hart helen

Neem plaats in een gemakke­lijke zithoud­ing: zorg ervoor dat je rech­top zit, plaats je han­den op je dijen of leg ze in je schoot. Breng je aan­dacht naar bin­nen en laat eventuele gedacht­en of span­ning los. Adem langza­am in naar de ruimte van je hart, adem uit ontspan. Richt je aan­dacht naar bin­nen, open je hart voor God. Weet dat God in je hart is, aan­vaart deze liefde van God, open jezelf voor deze liefde die licht is. Adem langza­am in naar je hart, laat het licht in de ruimte van je hart stromen, ontspan. Adem in en laat het licht door je hele lichaam stromen. Vul jezelf op met liefde en licht, voel en ervaar de energie van liefde in en om je lichaam. Plaats je han­den samen voor je hart en zeg tegen jezelf hardop of in gedacht­en: Ik ben liefde, drie keer. Open dan langza­am je ogen.

Een hele fijne med­i­tatie om meer licht en liefde naar de aarde te halen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dankjewel Universum

Dankjew­el Uni­ver­sum, hoe bij­zon­der is het hoe jij de mensen bij elka­ar brengt. Afgelopen week nog was ik er getu­ige van, maak­te mijn hart een klein spronget­je bij de vol­gende ontmoeting.

Op woens­dag had ik een ken­nis­mak­ings­ge­sprek, er werd mij gevraagd: “Ben je niet benieuwd hoe ik jou heb gevonden?”

Mijn gesprekspart­ner woont aan de andere kant van het land, maar door alle ontwik­kelin­gen van de afgelopen twee jaar, kon­den wij elka­ar woens­dag ont­moeten via zoom.

Een hele bij­zon­dere ont­moet­ing bleek. Ze had mij gevon­den door mijn blog over mieren, in dit blog schri­jf ik over de mieren en wat de beteke­nis is van deze kleine krachtige dieren.

Bij haar marcheer­den de mieren ook over haar tafel, en ze vroeg zich af wat de beteke­nis was. Ze deed een poging via google en zo kwam ze uit bij mijn blog over mieren. Nadat ze met mij een afspraak had gemaakt voor een eerste ont­moet­ing, waren de mieren weg van haar tafel.

Wouw, wat prachtig! ” zei ik tegen haar, en dacht: het is toch wat enkele jaren gele­den schreef ik dit blog en in het nu ont­moeten wij elka­ar door deze mieren, dankjew­el Universum.

Zo werkt dat in het Uni­ver­sum, je doet iets, zendt iets uit en jaren lat­er komt er iets naar je toe: dan kun je alleen maar dankbaar zijn.

Dankjew­el mieren, dankjew­el Uni­ver­sum voor dit prachtige moment, mijn hart maak­te een spronget­je toen ik het hoorde, ook was ik enigszins ontroerd, de afgelopen jaren heb ik mij wel eens een­za­am gevoeld, maar op woens­dag liet het Uni­ver­sum mij weer zien dat dat slechts een gevoel is.

Dankjew­el voor deze prachtige ont­moet­ing, en de bij­zon­dere bood­schap­pers die u heeft ingezet om deze tot stand te lat­en komen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Heup, heup, hoera

Heup, heup, hoera is de affir­matie of krachtzin die ik vond in het boek: Je kunt je lev­en helen van Louis L.Hay. Een boek dat ik ooit kreeg van een lieve vriend. Regel­matig raad­pleeg ik het boek als ik een klacht heb of iets wil opzoeken.

Onlangs had ik heel erg pijn aan mijn rechter­he­up, als een duvelt­je uit een doos­je was daar ineens pijn. De voorz­i­jde van mijn heup was in een kramp geschoten. Geen ver­keerde beweg­ing, maar door een actie van een ander kwam deze reactie.

Ik werd er echt door over­vallen, als je het niet verwacht wordt er iets aangekondigd dat grote impact heeft op je dagelijkse activiteiten.

De iloapsoas

En daar reageert de iloap­soas graag op. Deze spi­er, die je vind vanaf je onderz­i­jde borst naar de heup, wordt gevor­md door de ili­a­cus en de poas. Een spi­er die behoor­lijk in de kramp kan schi­eten, met alle gevol­gen van dien: last van de onder­rug, sti­jve bil­spi­er, zenuwt­in­telin­gen langs de heup, in de voeten en tenen. 

Wat is de bood­schap? dacht ik, en besloot het op te zoeken in boek van Louise L Hay. Haar bood­schap: heupen dra­gen het lichaam in per­fecte bal­ans, stuwen ons om vooruit te gaan: heup, heup, hoera, over­al waar ik ga is vreugde werd aanger­aden te affirmeren.

Wat ik deed. Ook paste ik mijn oefenin­gen aan en bracht ik mijn aan­dacht naar de energieba­nen die stromen langs en door de heupen.

Oefeningen voor de heupen

Door het hele lichaam stromen energieba­nen, door span­ning in de spieren kun­nen deze banen bekneld rak­en. Door oefenin­gen (asana’s) en sturen van energie kun je deze banen weer open mak­en. Ik gebruik­te hier­voor de vol­gende visu­al­isatie: Breng je aan­dacht naar je heupen en visu­aliseer aan weerz­i­j­den een lang­w­er­pige bal­lon die je vult met lucht, vanaf je heup omhoog in de rich­ing van je ribben. 

Dit beeld hielp mij om ruimte in mijn heup te creeren. Bin­nen enkele dagen waren mijn klacht­en verd­we­nen. Ja, op dit moment voelt mijn heup weer: heup, heup, hoera. Zeer blij dat ik ooit dit boek heb gekre­gen: Je kunt je hele lev­en helen, van Louise L. Hay.

Wil je meer weten over energieba­nen en oefenin­gen die je kunt doen om de energie goed langs de heupen te lat­en stromen? Op vri­jdag 1 juli 2022 geef ik om 14.00 een Yin Yoga sessie met aan­dacht voor de heupen en de energieba­nen die stromen door het lichaam.

Leuk als je mee­doet, je kunt je inschri­jven voor deze les via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share