Spiritueel ontwaken

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga: onthecht­en van dat je niet bent, in je licht gaan staan, laat je inner­lijk stralen, laat de wereld zien wie je bent.

Mijn naam is Catha­ri­na Bli­jlevens, spir­itueel coach, inspi­ra­tor. In mijn Yoga prak­tijk geef ik weke­lijks les in Yoga en verdiepingscur­sussen aan een ieder die hier­voor open staat. 

Een van verdiepingscur­sussen die ik geef is: Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga. 

Over de acht paden

De acht paden van Yoga staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, een oud boek geschreven door Patan­jali. In 196 sutra’s heeft hij opgeschreven de leer van Yoga, wat de weten­schap van lev­en is. Een ieder is gebaat dit boek ter hand te nemen, te lezen, en de infor­matie te ontrafelen.

Spir­itueel ont­wak­en met de acht paden van Yoga, deze paden kwa­men op mijn weg nadat ik een heftige besliss­ing nam. Ik nam eervol ontslag van mijn vaste baan bij de gemeente Den-Haag, en ging mijn hart achter­na: les­geven in Yoga en Pilates andere motiv­eren ook een dagelijkse Yoga rou­tine op te bouwen.

Spiritueel ontwaken

Maar het ver­liep anders, ja ik heb heel veel les gegeven, veel klanten gehad maar ook heel veel tegensla­gen gehad, ja het was een pit­tige tijd: Spir­itueel ontwaken.

Spir­itueel ont­wak­en, is afs­tand nemen van wat je niet bent, soms hele lastige beslissin­gen mak­en, sprin­gen in het onbek­ende en terug bewe­gen naar liefde en licht waar je ooit bent begonnen.

Soms heb je hier iemand bij nodig, klop je bij iemand aan. Ook ik deed dat: “Zo ben je daar ein­delijk!”, waren de eerste woor­den die mijn spir­ituele coach tegen mij uit­sprak: “Ik had je al verwacht, ik had je al zien komen, ik wist dat je kwam. Wouw, wat maak­te deze dame indruk op mij, en voor ik het wist zat ik weke­lijks bij haar in de stoel, en stelde ik haar mijn vragen.

Dat is al weer heel wat jaart­jes gele­den. Tegen­wo­ordig ben ik spir­itueel coach, kun je met mij afspreken voor een per­soon­lijk con­sult en geef ik een train­ing: Spir­itueel ont­wak­en, met de acht paden van Yoga.

Over de training: Spiritueel ontwaken, met de acht paden van Yoga

In acht lessen die elk om en nabij twee uur duren, maak je ken­nis met de acht paden van Yoga, hoe je ze kunt inzetten, en waar ze je brengen.

Deze train­ing start in decem­ber op woens­dag 8 decem­ber 2021, laat­ste les is op woens­dag 9 feb­ru­ari 2022. Aan­vangsti­jd van de lessen 10.00 uur, je kunt de lessen op locatie bij­wo­nen of online. Ook wor­den de lessen opgenomen, je kunt alti­jd om een replay ver­zoeken mocht je een datum niet kunnen.

Kosten voor deze train­ing: € 275,00, je kunt je aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mag ik je bellen?

Mag ik je bellen: ik wil je iets vra­gen, zelf kom ik er niet uit. Je kunt mij bellen als je vra­gen hebt, je zelf geen passend antwo­ord hebt. Bijvoor­beeld als je ver­dri­etig bent, niet weet wat je moet zeggen of welke keuze je moet mak­en. Ik zal aan­dachtig luis­teren en jou een passend antwo­ord geven. En ik vind het heer­lijk een ander bijs­taan en obstakels weg te nemen.

Je kunt met heel veel vra­gen bij mij terecht. Ik vind het heer­lijk om naar een ander te luis­teren en je verder te helpen als je zelf niet weet wat de vol­gende stap is.

Vra­gen die je aan mij kunt voorleggen:

Hoe kom ik weer in evenwicht?

Mijn moed­er en ik hebben geen goede relatie wat kan ik doen?

Ik piek­er veel, hoe wordt mijn hoofd weer rustig?

Hoe ga ik om met mijn verdriet?

Hoe kom ik weer bij mezelf, ga ik weer in mijn kracht staan?

Ik ben hooggevoelig, hoe ga ik hier mee om?

Verder kun je denken aan vra­gen over relaties, per­soon­lijke ontwik­kel­ing, hooggevoe­ligheid, tweel­ingzie­len en spiritualiteit. 

Wil je mij bellen, iets vragen

Dat kan op ver­schil­lende dagen als ik online ben als spir­itueel coach bij Paravisie. 

Wil je liev­er een keer langs komen of via zoom je vra­gen aan mij stellen, dat kan ook! De hele maand novem­ber en decem­ber kri­jg je 20% kortin­gen op een per­soon­lijk consult! 

Kosten per­soon­lijk con­sult op locatie of via zoom vanaf 15 minuten: €20,00, € 35,00 (30 minuten). Je kunt een afspraak mak­en via het con­tact for­muli­er.

Kijk ernaar uit je te ont­moeten op locatie voor een per­soon­lijk con­sult of aan de tele­foon te krijgen. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Mijn blogs 2020–2021

Mijn blogs 2020–2021 is de titel van het boek dat ik op dit moment aan het mak­en ben. Het bin­nen­werk is klaar, de omslag ont­wor­pen en ik ben er blij mee. Ik vond het wel een goed idee: je blogs samen­bren­gen in een boek, wat extra infor­matie, oefenin­gen, tips en foto’s.

Sub­ti­tel van het boek is: Schri­jven en Yoga oefe­nen tij­dens de coronapandemie.

Mijn blogs 2020–2021 bestaat uit blogs die ik schreef in 2020–2021, vanaf de eerste lock­down tot en met vorige week schreef ik een aan­tal blogs. Inspi­ratie genoeg om over te schri­jven en ik vind het fijn: Schri­jven en Yoga oefenen.

Over Mijn blogs 2020–2021

In het boek staan blogs met diverse onder­w­er­pen die voor­bij kwa­men het afgelopen jaar, tips, med­i­taties en affir­maties. Het is een leuk boek gewor­den: 134 pagina’s over de impact op mijn bedri­jf tij­dens de pan­demie, over zorg, Yoga en wat mij in even­wicht houdt.

Yoga is heel fijn om te beoe­fe­nen! Het houdt je in even­wicht en door lastige tij­den heen te bewe­gen. Mor­gen is er weer een per­scon­fer­en­tie, we steve­nen af op een vol­gende lock­down. “Twee weken,” zeggen ze, gaat deze duren.

Binnenkort verkrijgbaar

Maar gelukkig kan ik bli­jven schri­jven, Yoga beoe­fe­nen en kun je wellicht tij­dens deze lock­down mijn boek kopen: Mijn blogs 2020–2021

Mor­gen ga ik een offerte aan­vra­gen bij een uit­gev­er. Bin­nenko­rt kun je lezen wan­neer je het boek kunt bestellen!

Wordt ver­vol­gd!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Bewust leven

Bewust lev­en, daar hebben ze weinig mee bij OP1. Het is de bood­schap van Mike die bij OP1 op 1,5 meter afs­tand van de rest van de gas­ten plaats moest nemen, want hij is niet gevac­ci­neerd. Wel had hij coro­na gehad, was hier­van genezen, een bloedtest had uit­gewezen dat hij anti­stof­fen had aange­maakt, vooraf aan het pro­gram­ma had hij ook nog test gedaan, maar hij mocht niet aan tafel zitten.

Om een stand­punt te mak­en naar deze ongevac­ci­neerde had OP1 experts uitgen­odigd: een OMT lid, hoofd van een ver­pleeg afdel­ing en een lon­garts. Er zat ook nog een psy­choloog aan tafel en wat acteurs. Maar goed Mike zat op 1,5 meter afs­tand van de andere gas­ten, die daar was gekomen om de ander een hand te reiken.

Bewust leven

Mike leeft bewust, en wil de ander meede­len dat je door bewust te lev­en niet heel ern­stig ziek wordt. Ook laat Mike aan de ander zien, dat je coro­na kunt over­leven. Hij heeft deze ziek­te doorge­maakt, zijn lichaam heeft hier goed op gereageerd en zelfs anti­stof­fen aangemaakt.

Nee, zegt het OMT lid, hij moet zich toch lat­en vac­cineren.” Wat denk ik dan, hoezo? 

Nou, je kunt nog steeds een ander besmet­ten!” legt het OMT lid uit. Ja, dat kan een ieder, die daar zit aan tafel, ook een gevac­ci­neerde. Maar goed het OMT lid is zo over­tu­igd van zijn gelijk dat hij niet meer kan zien dat Mike hem een han­dreik­ing doet. Kijk het kan ook zo, het lichaam kan het zelf, en alles wat ik heb moeten doen, is: Luis­teren naar mijn lichaam, de tijd nemen om te her­stellen, goed voor mij zelf zor­gen, teko­rten aan­vullen en andere dit lat­en zien.

Samen kunnen we deze pandemie oplossen! 

Dat was naar mijn idee de han­dreik­ing van Mike, mensen aan de voorkant meede­len, hoe je gezond leeft. Zodat de mensen in de zorg het min­der druk hebben.

Maar ze pak­ten zijn han­dreik­ing niet aan. “Alle­maal vac­cineren, want dat helpt!” roepen de tafel­gas­ten in koor. 

Naar mijn idee had­den ze andere gas­ten aan tafel moeten zetten, gas­ten die open­staan voor de ervar­ing van een ander, dan had het bei­de par­ti­jen wat opgeleverd. Nu was het vingert­je wijzen, de schuld bij een ander leggen en deze op een straf­bank zetten.

Bewust leven heeft voordelen

Deze week over­legt het OMT lid met de andere OMT leden over een advies aan de PM voor vol­gende maa­trege­len, want de besmet­tin­gen lopen weer op. Vol­gende week is de per­scon­fer­en­tie, horen we of we langer een QR code moeten tonen, en wellicht som­mi­gen de 1,5 meter moeten naleven.

Als een OMT lid er niet voor open staat dat door bewust te lev­en je min­der ziek wordt en kan her­stellen van een virus, zou ik als ik de PM was over­we­gen toch ook eens advies in te win­nen bij iemand die bewust leeft! 

Bewust lev­en heeft heel veel voorde­len, althans dat is mijn ervar­ing. Het zorgt ervoor dat je weinig ziek bent, her­steld van onge­mak en snapt dat door jouw han­de­len iets ontstaat.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Shambhala, mythisch koninkrijk

Shamb­ha­la is een woord dat deze week veel in het nieuws is, een bek­ende radio dj pri­jst een prod­uct aan: Shamb­ha­la, drie drup­pels heb je nodig om je af te stem­men op je inner­lijke guru. Nou daar wilden ze bij Radar Tros wel meer over weten, of dit echt een won­der­mid­del is en ze hebben er een team deskundi­gen opgezet. In het mid­del blijkt een stof te zit­ten die niet goed is voor onze gezond­heid. De dj vin­dt het alle­maal over­dreven, vol­gens hem is het een veilig prod­uct, maar de media denkt daar anders over. De hele week is hij en zijn prod­uct, bij ver­schil­lende praatprogramma’s, onder­w­erp van het gesprek. Som­mige steken echt de draak met hem, en dat is best onaardig vind ik.

Maar goed, ook ik heb zo mijn bedenkin­gen bij zijn aan­pri­jz­ing dat je drie drup­pels nodig hebt om bij je inner­lijke guru terecht kan komen. Je inner­lijke guru is je inner­lijke stem, weten, dat in verbind­ing staat met het god­delijke en alti­jd met de juiste raad komt in de moeil­ijk­ste momenten van je leven.

In contact met je innerlijk guru

Iedereen kan hier­mee in con­tact komen en de beste weg om hier te komen is via, med­i­tatie. Som­mige kun­nen dat direct, mediteren, en anderen hebben hier wat meer oefen­ing voor nodig.

Ik val onder de cat­e­gorie dat ik meer oefen­ing nodig had om tot de houd­ing te komen die mij onder­s­te­und bij het mediteren. Maar na geduldig oefe­nen, medi­teer ik iedere ocht­end en goed con­tact met mijn inner­lijke guru. De drup­pels die de dj aan­pri­jst daar ben ik zelf ook niet voor, het is wellicht een kor­tere weg, maar inder­daad voor de een maakt het niets uit om het in te nemen, en voor een ander wel, dus het is absolu­ut aan te beve­len om het prod­uct te onder­zoeken en het niet zomaar klakkeloos in te nemen.

Dus heel goed van Radar om het prod­uct te onder­zoeken: Shamb­ha­la. Zelf ben ik ook op onder­zoek uit­ge­gaan, want Shamb­ha­la is een naam die ik wel vak­er heb geho­ord. Dus het woord ingetikt op mijn computer. 

Over Shambhala

Shamb­ha­la, is een mythisch koninkrijk, vol­gens de leg­ende is het gesitueerd ten noor­den van de Himalaya, ook wel Tibet, en waar mensen wonen die prachtig en gezond zijn, geen armoede of ander gebrek ken­nen. Er wonen voor­namelijk mon­niken die zich houden aan beloften en ver­plichtin­gen, ze zijn intel­li­gent en geheel gewi­jd aan de prak­tijk van vajrayana, en andere authen­tieke vor­men van het Indi­ase Boeddhisme.

(Vajrayana (San­skri­et voor ‘dia­man­ten voer­tu­ig’), wordt ook wel tantrisch boed­dhisme genoemd, is een stro­ming in het boed­dhisme. Het doel van het vajrayana is het bereiken van het boed­dhaschap om als zodanig andere voe­lende wezens naar de ver­licht­ing te kun­nen lei­den. Rit­ue­len en ini­ti­aties nemen een belan­grijke plaats in in het vajrayana. (bron wikipedia).)

Het land Shamb­ha­la heeft de vorm van een lotus, het sym­bool van zuiv­er­ing. Het is een prachtig land waar de dien­aren luis­teren naar hun kon­ing en zich bezighouden met het bestud­eren van oude tek­sten en het uitvo­eren van rituelen.

Lotus

Land waar ik van droom

Het is een land waar ik van droom en waar ik van weet dat het hier in het west­en lastig is om voet aan de grond te kri­j­gen. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in Yoga en de weten­schap van Yoga, wat ook vraagt je te houden aan beloften en ver­plichtin­gen, en dagelijkse rit­ue­len uit te voeren die bij­dra­gen aan een gezond lichaam en rustige geest. Liev­er niet neemt de Yogi iets in, om dit doel te bereiken, hij vertrouwt erop dat door regel­matige beoe­fen­ing van een dis­pline en vertrouwen op het pad dat hem wordt gegeven, hij zijn doel bereikt. 

Dank je wel, DJ, voor deze hint, ik zal je drie drup­pels niet innemen, maar ik vind het wel super dat jij je inspant om de mens terug te kri­j­gen naar zijn inner­lijke guru, dat is echt de beste raadgev­er die je kunt vinden.

Tot slot nog even over Radar

Of ze dat bij Radar ook weten, ik denk het niet, in dezelfde uitzend­ing dat de DJ door hun aan de tand werd gevoeld, was er een item over het lang­durig gebruik van medici­j­nen, aan tafel was een afgezant van de verenig­ing van huis­art­sen en iemand van de apotheken. Dat was ook een super inter­es­sant onder­w­erp, 25.000 mensen belanden jaar­lijks in het zieken­huis door de uitwerk­ing van de medici­j­nen die ze lang­durig slikken, maar dat werd deze week niet belache­lijk gemaakt, nee want dat is weten­schap, nou dan kies ik toch liev­er de andere weg die mij brengt naar het land van Shamb­ha­la, want dat spreekt mij net iets meer aan.

Ik zou als ik jou was de uitzend­ing even terug kijken van Radar, het was super inter­es­sant. Het onder­w­erp over de DJ dat vond ik wel mee­vallen. Mijn aan­dacht was meer gericht op het onder­w­erp erna, hoe nor­maal wij het vin­den dat mensen lang­durig geneesmid­de­len gebruiken zon­der dat ze in de gat­en hebben wat de uitwerk­ing is van deze medici­j­nen voor hun gezondheid. 

Miss­chien toch over­we­gen in de leer te gaan bij de mensen die zich bezig houden met Shamb­ha­la of Yoga: deze behan­de­len de ander met respect, onder­zoeken meestal de sit­u­atie waarin ze zit­ten en weten vaak zelf wel dat ze iets niet moeten innemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Zorg voor ontspanning

Savasana, zorg voor ontspanning

Zorgelijk vind ik het dat goed gedrag wordt afgekeurd en gedrag dat zorgt voor veel span­ning in je sys­teem wordt goedgekeurd. De een richt zijn lev­en zo in, een ander richt zijn lev­en op een andere manier in, de een eet gezond, een ander onge­zond, en zo kan ik nog een tijd­je door­gaan, waar het omgaat is dat het­geen wat je doet je in har­monie houdt, in bal­ans zodat je weinig tot geen belast­ing op de zorg maakt. Want deze sec­tor heeft het zwaar.

Van mij hebben ze weinig last, tot nu toe lukt het mij om ze weinig tot niet te belas­ten, een beroep op ze te doen, en dat hoop ik zo te houden tot ik van deze aarde af ga, mijn aardse lev­en vaar­wel zeg.

Wat ik doe

Tot die tijd hoop ik anderen te inspir­eren het­zelfde te doen, je lev­en zo in te richt­en dat je weinig tot geen belast­ing op de zorg legt. Want deze mensen hebben het al druk genoeg, onze zorgkosten zijn veel te hoog, en deze hoeven van mij echt niet verder omhoog.

Op dit moment betaal ik een hoog bedrag iedere maand weer aan de geza­men­lijke pot, waar veel uit wordt betaald voor mensen die zorg nodig hebben, en ik houd mij graag bezig met: hoe zorg je goed voor jezelf, bli­jf je in balans.

Bal­ans is een staat waarin span­ning en ontspan­ning elka­ar afwis­se­len, je weinig tot geen zor­gen hebt of wordt beïn­vloed door wat zich in je omgev­ing afspeelt.

Je niet lat­en beïn­vloe­den door wat zich in je omgev­ing afspeelt is best een uitdag­ing op dit moment, een tijd­vak waarin je ged­won­gen wordt om net als de zorg te vertrouwen op vac­cins. Niet meer vertrouwen op je inner­lijk kom­pas die tegen je zegt: “Ho stop, je gaat uit bal­ans.” Nee, een prik die jou bijs­taat om door een seizoen te bewe­gen, op vakantie te gaan, naar een bioscoop, of lekker uit je dak te gaan in een club!

Hoe blijf je in balans

De vraag is: Houdt een vac­cin jou in bal­ans? Draagt een vac­cin eraan bij dat jij je gedrag zo gaat veran­deren ten opzichte van jezelf dat je weinig tot geen belast­ing brengt op de zorg.

Een vraag die dan bij mij opkomt is: Wat doet een vac­cin? Het laat jou ken­nis mak­en met infor­matie die jou mogelijk uit har­monie kan bren­gen, het nodigt je immuun­sys­teem uit voor je aan de slag te gaan en jou zo te behoe­den dat je ziek (min­der) wordt en je min­der beslag legt op de zorg. Maar het wijzigt niet zoveel aan je gedrag, of wel? Zorgt het ervoor dat span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Wat is span­ning? Belast­ing op je sys­teem, te veel belast­ing is niet goed, de belast­ing moet zo zijn dat je de staat van har­monie kan behouden, en je kan voe­len dat er teveel span­ning is. 

Luisteren naar signalen

Denk je er wel eens over na, dat als je hoofd­pi­jn hebt, je wellicht iets ver­keerd hebt gegeten, je te veel hebt inges­pan­nen, als je rug­pi­jn hebt dat je lichaam wil rusten, knikkende knieën tegen je zeggen, is dat echt wat je wil, opereer je vanu­it je inner­lijk kracht? Het zijn maar een paar voor­beelden van sig­nalen van je lichaam.

Sig­nalen die ik ook wel eens in de wind heb ges­la­gen, maar in het nu graag naar luis­ter,  onder­zoek en mijn gedrag aan pas of wijzig. 

Ja, het is zorgelijk mensen te lat­en geloven dat met een vac­cin je min­der last brengt aan de zorg. Tijdelijk zal het je helpen, je gelooft immers dat je iets hebt gedaan dat bij­draagt aan het maatschap­pelijk belang, maar we weten alle­maal ergens diep van bin­nen dat het maar een tijdelijke oploss­ing is, als je iets wilt doen voor de zorg, hen min­der wil belas­ten zal je toch echt naar je eigen gedrag moeten kijken. 

Zolang dat niet wordt bespro­ken voorzie ik dat de druk op de zorg zal toen­e­men, dus lat­en we ze een hand­je helpen, begin met onder­zoeken: Draagt mijn gedrag bij aan goede zorg voor mijn lichaam, wis­sel ik span­ning af met ontspan­ning? Is dat niet het geval dan moedig ik je aan dit te gaan. Zoek je een fijn adres waar je dit kunt ervaren, in mijn Yoga en Pilates school: Bodyflex 100% Catha­ri­na geef ik diverse train­in­gen waar span­ning en ontspan­ning elka­ar afwisselen.

Bookmark and Share

In de ochtend mediteren

Heer­lijk vind ik het, in de ocht­end mediteren. Sinds een aan­tal jaren start ik mijn dag met mediteren. Het was een opdracht op mijn Yogao­plei­d­ing: doe dagelijks aan Yoga en bouw een med­i­tatie rou­tine op. 

Hoe doe je dat, mediteren? Begin allereerst met het inricht­en van een ruimte, of maak een plek klaar waar je wilt mediteren. Schaf wat boeken aan over med­i­tatie of volg een med­i­tatie cur­sus.

In med­i­tatieboeken staan over het alge­meen aan­wi­jzin­gen welke houd­ing je in kunt nemen of welke hulp­mid­de­len je kunt gebruiken voor meditatie.

Wat ik weet over de houding

De houd­ing die je inneemt moet aan­ge­naam zijn, je niet aflei­den van de med­i­tatie, gebeurd dit wel dan kun je de houd­ing veran­deren of ergens op gaan zit­ten: med­i­tatiebankje, kussen.

Het is belan­grijk dat je knieen lager zijn dan je heupen, er ruimte in de heupen is, je rech­top kan zit­ten en je adem vrij kan bewegen.

Dit is mij ook niet aan komen waaien, gemakke­lijk recht op zit­ten, hier­voor heb ik heel wat oefenin­gen gedaan om tot een aan­ge­name houd­ing te komen. 

Maar het oefe­nen is beloond, in het nu, zit ik graag recht op, en breng mijn aan­dacht naar bin­nen en medi­teer het lief­st in de ochtend.

Meditatie filmpje

Afgelopen maand ben ik begonnen met het opne­men van wat film­p­jes, deze zet ik op mijn Youtube kanaal.

Wil je mijn kanaal bezoeken, klik dan hier. Leuk als je abon­neert op mijn kanaal.

Het is heer­lijk mediteren in de ocht­end, althans dat is mijn ervar­ing, het kalmeert mijn geest, brengt mijn aan­dacht naar bin­nen en helpt mij te ontspan­nen. Een leuke bijkom­stigheid is dat het je energieveld opschoont.

Miss­chien doe jij het ook al, mediteren in de ocht­end en anders wellicht een idee om hier mee aan te vangen!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga fundamentals, les 1

Lotus

Van­mor­gen was de eerste les van Yoga Fun­da­men­tals, een reeks van vier lessen die de basis leert van Yoga. Ik had er weer zin in: Yoga in de zaal, mijn mat neergelegd, een yoga blok, een riem, en een pre­sen­tatie gemaakt.

Ja, het afgelopen jaar was niet gemakke­lijk om de leer van Yoga door te bli­jven geven, maar het heeft ook zijn vrucht­en afge­wor­pen. Online werken, pre­sen­taties mak­en, pdf’­jes: een soort spiek­brief­jes om je te houden bij het­geen je wilt doorgeven.

Yoga, wat is het? Ooit is deze weten­schap vast­gelegd en sinds­di­en al door vele ler­aren van de ene eeuw naar de andere eeuw overgezet, heel even leek het er op dat Yoga niet meer bestond. Sportsc­holen moesten dicht, samenkomen in een ruimte was niet toeges­taan, Maar het mag weer, de vakanties zijn voor­bij dus een goed moment voor een frisse start.

Mijn intentie

Dat was mijn inten­tie, een frisse start na een moeizame peri­ode, waarin de Yoga leer maar mond­jes­maat in de belang­stelling stond.

Iedereen heeft zo zijn eigen ingan­gen voor Yoga, mijn ingang was een work­shop in 2000. Het beroerde mij tot het diepst van mijn ziel, en ik besloot mij te verdiepen, deed mee aan een Yoga oplei­d­ing, nog een, opende een Yogaschool en onder­tussen ben ik bij­na 21 jaar verder.

Nog steeds een fanatiek beoe­fe­naar van bepaalde Yoga­vor­men, verdiep mij graag en onlangs weer met mijn neus in een boek gedo­ken: de Yoga sutra’s van Patan­jali, dit keer met een uit­leg van I. Taimni. Er zijn namelijk meerdere ler­aren die dit werk hebben toegelicht.

Heer­lijk vind ik het, opnieuw de Yoga sutra’s te bestud­eren. Hierin staat de grond­slag van Yoga, dus deze titel ver­di­ent natu­urlijk een moment van aan­dacht in les 1 van Yoga fun­da­men­tals. Dus ver­wees ik naar het boek waarin de leer van Yoga staat opgeschreven en waarin staat wat Yoga is.

Yoga, is het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest: Yoga cit­ta vrit­ta nirodha.

Wervelingen actief

Zijn wervelin­gen actief en zor­gen deze voor onge­mak, lichamelijk of geestelijk, dan kun je aan de hand van diverse tech­nieken deze tegen gaan. Tech­nieken die je kunt inzetten zijn: Asana (houdin­gen), Pranaya­ma (energie ver­len­gen, sturen), med­i­tatie, her­halen van Mantra, of het inzetten van de adem.

Tech­nieken die ik behan­delde van­mor­gen in de eerste les van Yoga fun­da­men­tals. Vol­gende week is les 2 van deze reek van vier. Deze reeks geef ik op dins­dagocht­end om 9.30 uur, een les duurt 75 minuten. Wil je mee­doen: meld je aan via het inschri­jf­for­muli­er, er zijn nog enkele plaat­sen vrij.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

In evenwicht met Reiki

Roos, sym­bool van liefde en licht!

Het was best pit­tig het afgelopen jaar, negen maan­den dicht op last van de over­heid ter­wi­jl zij proberen een cri­sis meester te wor­den, moest ik hier mijn eigen cri­sis managen.

Want dat was het wel, het afgelopen jaar, cri­sis man­a­gen. Negen maan­den dicht, online werken, geen geld over­houden voor jezelf, door bewe­gen met je passie, en vanaf de zijkant aan­schouwen hoe zij deze cri­sis te lijf gaan.

Waar wordt veron­der­steld dat iets je over komt, dat je er zelf niet zo veel aan kunt doen, je weet niet hoe ziek je ergens van wordt.

Wat ik weet is dat je van zor­gen mak­en heel ziek kunt wor­den, mal­ende gedacht­en iedere dag weer, dus wat was het fijn dat ik bij mijn passie kon bli­jven: Yoga, Pilates, mediteren en zo in verbind­ing kon blijven.

Gelukkig werd ik niet ziek, het afgelopen jaar. Had ik wel heel veel moeil­ijke gesprekken, met mensen die mij  begonnen te ver­wi­jten dat ik wel op tijd moest betal­en, want ze waren geen filantro­pis­che instelling. Hele lastige gesprekken, ter­wi­jl ik langs de zijkant stond, met mijn han­den op mijn rug, en mij afvroeg: Hoe ga ik hier door heen komen?

Hoe ik in evenwicht bleef

Ik kwam er doorheen, hier en daar wat achter­stand in betalin­gen, maar niet meer met mal­ende gedacht­en en zor­gen over mor­gen, heel sim­pel door dicht bij mijzelf te bli­jven en te luis­teren naar de raadgevin­gen die ik kreeg van het universum.

Een bron die er alti­jd is, alti­jd de juiste mensen op je weg zet, zodat jij het even­wicht kan herstellen.

Het enige dat jij hoeft te doen is je open­stellen voor deze bron, momenten van stilte in lassen, aan­dacht hebben voor wat op je pad komt.

Wat op mijn pad kwam

Op mijn weg kwam Rei­ki, een prachtig mid­del om direct in verbind­ing te komen met het uni­ver­sum, Rei­ki 1 en Rei­ki 2, zijn de inwi­jdin­gen die ik de afgelopen peri­ode heb mogen onder­gaan van een hele lieve afgezant van het universum.

Alles wat zij deed was zich afstem­men op deze bron, mij de infor­matie ver­schaf­fen die ik nodig had om in even­wicht te bli­jven, zo kreeg ik deze prachtige leer door, en maak­te ik ken­nis met de Rei­ki leefregels:

1: Erg­er je alleen van­daag ner­gens aan

2: Maak je alleen van­daag geen zorgen

3: Werk alleen van­daag hard

4: Wees alleen van­daag liefdevol

5: Wees alleen van­daag dankbaar.

Over deze regels

Waarom alleen van­daag? Van­daag lees je deze woor­den, van­daag ben je in het nu, aan­wezig. Ben je nog in gis­teren of weer in mor­gen, dan ben je bezig met je zor­gen. Wil je het even­wicht her­stellen, dan is het beter om met je aan­dacht in van­daag te zijn.

Zo bleef ik in even­wicht de afgelopen maan­den, is er wel wat achter­stand met betal­en, maar alleen van­daag maak ik mijn geen zor­gen, werk ik hard met wat mijn passie is, ben ik dankbaar voor alles dat op mijn weg komt, liefde­vol naar een ieder die mijn weg kruist, en erg­er ik mij ner­gens aan.

Je erg­eren kost ontzettend veel energie, iets dat je ziek kan mak­en. En dat is iets dat ver­me­den moet worden.

Wil je meer uit­leg over de Rei­ki leefregels? Meld je aan voor de work­shop: Over chakra’s en de rei­ki leefregels, op zater­dag 18 sep­tem­ber 2021 aan­vang 14.00 uur. Leuk als je meedoet.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Verhoog je frequentie

Ver­hoog je fre­quen­tie dat was de opdracht, nu ruim twee jaar gele­den. Ik kreeg een PDF en ging aan de slag. Dat wat je uitzendt komt naar je toe, zo sim­pel is het en als jij wilt dat het anders wordt dan ben jij degene die dat kan veran­deren. Dus begin met op te ruimen dat je niet bent en stel jezelf open voor je ware tal­en­ten, zo ver­hoog je de fre­quen­tie, ga doen wat je tal­ent is en je zal schi­j­nen. Dit pro­ces kan kort duren, lang duren, dat heb jij in de hand.

Hogere fre­quen­tie, liefde en waarheid, posi­tieve energie dat jou laat stralen. Het is een prachtig pad, maar je moet wel bereid zijn om los te lat­en, de energie die jou in de lagere fre­quen­tie houdt, angst en con­t­role. En dat kan een uitdag­ing zijn, want daar kun je zo aan gewend zijn, gelijk een jas die je maar niet wil weg­doen, want het draagt zo lekker!

Tweelingziel

Maar gelukkig is daar de tweel­ingziel, iets of iemand die pre­cies de plekken aan­wi­jst waarom jij daar verbli­jft, keer op keer, net zolang tot je het ziet. Zie je het, dan kan je het loslat­en en door­be­we­gen naar de hogere fre­quen­tie, waar het fijn ver­to­even is. 

De tweel­ingziel is het andere deel van jou, gelijk dna bestaan we uit twee stren­gen, een man­nelijke streng en een vrouwelijke streng, deze twee stren­gen stam­men af van een vonk, de god­delijk bron, samen zijn ze een krachtig energieveld dat in staat is om de aarde naar een hoger niveau te tillen.

De ander kan net als jij geïn­car­neerd zijn op aarde, of verbli­jft in het grote veld dat de aarde omringt, een veld dat aan­wi­jzin­gen geeft hoe de fre­quen­tie te verhogen.

Op dit moment wor­den er heel veel aan­wi­jzin­gen gegeven vanu­it dit hogere veld, en is er  drin­gend behoefte aan mensen die kun­nen com­mu­niceren op basis van hogere frequenties.

Workshop: Tweelingziel, jezelf ontmoeten

Wil jij een van die mensen zijn, of heb je er behoefte aan om je ken­nis te ver­hogen inza­ke lager en hogere frequentie. 

In de work­shop: Tweel­ingziel, je zelf ont­moeten geef ik aan­wi­jzin­gen hoe je hier kunt komen. Deel ik oefenin­gen en med­i­taties, geef ik voor­beelden van lagere fre­quen­tie, hogere fre­quen­tie, en mijn ken­nis over de tweel­ingziel. Het is geen roman­tisch ver­haal, het is hard werken en incasseren, in de spiegel dur­ven kijken, loslat­en en onthechten.

Wanneer is deze workshop?

Op aan­vraag, een op een of in een kleine groep wordt deze work­shop aange­bo­den. Voor meer infor­matie over deze work­shop kun je con­tact met mij opnemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens,

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share