Yoga voor Kids

Een vol­gende gen­er­atie Yogi’s?

Afgelopen week kreeg ik een groep kinderen van basiss­chool HSV op bezoek in de stu­dio. Hun juf had aan mij gevraagd of ik iets Yoga-achtigs in elka­ar kon zetten in het kad­er van hun nieuwe IPC-project: Gezond­heid en bewe­gen. Zelf zou ze ook mee­doen zodat ze er de komende weken tot aan de zomer­vakantie met de kinderen mee aan de slag kon gaan.

Een goed ini­ti­atief waar ik graag een steen­t­je aan bij wilde dra­gen. Zelf beoe­fen ik dagelijks Yoga en Pilates dus ik was heel blij dat de juf­frouw van mijn dochters klas deze vraag aan mij stelde. Het moest niet al te lang zijn; een work­shop van 10–15 minuten, met daarin ver­w­erkt de principes van gezond bewe­gen. Yoga is dan een pri­ma start­punt, dat onder andere als doel heeft de bal­ans te vin­den of te bewaren tussen activiteit (rajas) en inac­tiviteit (tamas) zodat er har­monie (satt­va) is.

Voor de work­shop zette ik een klein plan op papi­er waarmee ik een groep van 26 kinderen en een ent­hou­si­aste juf­frouw in 10 a 15 minuten hoopte te inspir­eren vak­er aan Yoga te doen. Om het te lat­en sla­gen liet ik mij lei­den door de vijf ele­menten van bewe­gen: uithoud­ingsver­mo­gen, kracht, bal­ans, lenigheid en ontspan­ning. Voor de stur­ing aan de groep besloot ik de groep te verde­len in de zon (ha) en de maan (tha) dat mij een ingang gaf de kinderen met deze twee tegengestelde energieën ken­nis te lat­en maken.

Klok­slag 11.00 uur hoorde ik een aan­tal ent­hou­si­aste kinder­stem­met­jes in de straat, daar kwa­men ze twee aan twee onder begelei­d­ing van de Juf en twee moeders.

Alle­maal leuke kinderen betraden ent­hou­si­ast de stu­dio voor een heer­lijk Yoga avon­tu­ur. downward dogEn dat was het, het was een geweldige ervar­ing de vol­gende Yoga oefenin­gen met hen te doen: Eerst de aan­dacht naar de adem, gevold door de zon­negroeten om het lichaam klaar te mak­en voor de wat krachtigere Kri­jgers en Vliegers, die de basis leg­den voor de bal­an­soe­fen­ing, Boom met de wan­de­lende tak.

slangGevol­gd door enkele lenighei­d­soe­fenin­gen: de Slang en de Muis, de Tang en de Halve Vlin­der, om ver­vol­gens naar bin­nen te keren met de houd­ing van de Schild­pad, Kni­jper op je Neus en te eindi­gen in de ontspan­ning­shoud­ing savasanaSavasana.

Tot slot mocht­en de kinderen uit­er­aard vra­gen stellen: er wer­den ver­schil­lende vra­gen gesteld van mogen we nog een houd­ing doen tot hoe word je Yoga lerares?

Het was een heer­lijk half uurt­je dat ik voor geen goud had willen mis­sen. Ook de juf en de begelei­dende moed­ers waren heel voldaan na het Yoga avontuur.

Nadat de groep was vertrokken voelde ik mij tevre­den, het was meer dan de moeite waard om Yoga te mogen delen met wie weet een vol­gende gen­er­atie Yogi’s!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Ook een keert­je met je klas of een groep vrienden(innen) Yoga ervaren. Bodyflex 100% Catha­ri­na biedt work­shops: Yoga voor kids en ver­jaardags­feestjes voor kinderen. Voor meer infor­matie kun je con­tact opne­men met de stu­dio.

 

 

Bookmark and Share