Een reis langs de chakra’s

Chakra chikitsa, een reis langs de chakra’s

Een reis langs de chakra’s maak ik in het boek Chakra chik­it­sa. In 2019 en 2020 schreef ik dit boek: Chakra chik­it­sa en de cur­sus: een reis langs de chakra’s.

Chakra’, is wiel van energie, dat gedurende een bepaalde fase van je lev­en dom­i­nant is. ‘Chik­it­sa’, is heel mak­en, ther­a­pie, in even­wicht bren­gen. In deze cur­sus maak je ken­nis met de zeven chakra’s die liggen langs de wervelkolom en in het hoofd. Iedere les staat een van de chakra’s centraal.

In ons zijn kracht­en actief. Deze kun­nen har­monieus samen­werken of met elka­ar bot­sen, en voor weer­stand zor­gen. Weer­stand vraagt om energie en kan voor onge­mak zor­gen, dat actief bli­jft tot is her­leid wat de voed­ing is om het patroon in stand te houden.

cursus: een reis langs de chakra’s

In deze cur­sus kri­jg je infor­matie over de chakra’s, welke patro­nen actief kun­nen zijn en hoe je hier­van onthecht. Deze cur­sus bestaat uit zeven lessen. Een les bestaat uit een prak­tijkgedeelte en een the­o­retisch gedeelte.

Het prak­tijkgedeelte bestaat uit Yoga­houdin­gen, ademhal­ing en ontspan­ning­soe­fenin­gen. In het the­o­retisch gedeelte ont­vang je infor­matie over het chakrasys­teem, de afzon­der­lijk chakra’s en hoe je ze in even­wicht kunt brengen.

Deze cur­sus is voor een ieder die op een laag­drem­pelige manier aan zich zelf wil werken, zich spir­itueel wil ontwikke­len, antwo­ord wil op bepaalde vra­gen of zijn energiehuishoud­ing wil ver­beteren. In deze cur­sus lat­en we het denken voor wat het is. Gaan we uit het hoofd en ken­nis mak­en met de wie­len van energie!

Voor deze cursus heb je nodig:

  1. Een yoga­mat, twee yoga blokken, een yog­a­riem en een deken.
  2. Een schrift, een pen en tekenmateriaal

Kosten voor deze cur­sus: € 295,00

Wanneer is deze cursus: een reis langs de chakra’s

Een vol­gende cur­sus start op zater­dag 28 okto­ber 2023 Deze cur­sus wordt op locatie gegeven er is plaats voor tien deel­ne­mers. Deze cur­sus bestaat uit zeven lessen. Een les duurt twee uur.Tijdens de reg­uliere schoolvakanties is er geen les.

Voor deel­name aan deze cur­sus graag aan­melden via het inschri­jf­for­muli­er

Namaste, Catha­ri­na Blijlevens