2020 in trilling met?

2020 een jaar van wed­erge­boorte, je bewust zijn dat je doet, afs­tand nemen, de aan­dacht naar bin­nen keren en terug bewe­gen naar de basis. Dat is wat het is, 2020 een jaar waarin een virus over de aarde raast en zorgt voor veel onrust, dat op een ieder impact heeft. Iedereen wordt door het virus ger­aakt, laat zich rak­en of gaat er mee in trilling. Voor een ieder werkt het anders uit, de een wordt ziek, een ander ver­li­est zijn baan, een ander vliegt in de weer­stand en is er een aan­tal dat wordt niet ger­aakt, gaat niet in trilling met het virus. En als het hen raakt dan weten ze waarom het hen raakt en behouden het overzicht. Deze groep bli­jft onges­la­gen, dat de staat van onvoor­waardelijke liefde is.

Liefde of angst?

Tegen­over liefde staat angst, een emotie dat nodig is om vast te stellen je uit de voeten te mak­en, te bevriezen of vast te stellen dat er geen reden is om te vlucht­en, er komt niets op je af dat je lev­en bedreigd, je kunt ontspan­nen en laat de emotie en zijn uitwerkin­gen los. Doe je dat niet dan kan deze emotie je houden in een staat dat veel stress oplev­ert en zorgt dat je reserves uit­geput rak­en. Gebeurd dit dan is het gemakke­lijk­er voor een virus je sys­teem bin­nen te drin­gen. 

En dat is feit­elijk dat 2020 zegt, kom terug tot de staat van liefde, een staat die je kent, ergens in je herin­ner­ing aan­wezig is. Liefde is de tegen­hang­er van angst, liefde zorgt voor een betere trilling dan angst, het voedt je, laat je stralen en zorgt voor overvloed. Angst doet het tegen­overgestelde, het zorgt voor gebrek, teko­rten en veel stress. 

2020 nodigt je uit dat in te zien, tot dat inzicht te komen, dat er iets met je gebeurd als je mee­be­weegt in de trilling angst. Is het nodig om zo bang te zijn? Nee, dat is het niet, ja het is een heel besmet­telijk virus en het kan echt geen kwaad om gepaste afs­tand te houden, te fil­teren wie benaderd mij, je mag knuffe­len, maar dat hoeft niet met iedereen, je mag best even een check doen of de sit­u­atie veilig is. 

Voe­len dat mag weer in 2020, het is niet erg om je tra­nen te tonen, je ver­dri­et te lat­en zien, te lat­en zien dat je het niet eens bent met de hoek waar je wordt gezet. Maar kun je bli­jven in de staat van liefde dat is de vraag? Een staat waarin je geen geweld gebruikt, afzi­et van geweld, niet oordeelt of slaat maar het pro­ces van wed­erge­boren aan­schouwt, snapt waarom de sit­u­atie zich in je bewustz­i­jnsveld afspeelt.

Wed­erge­boorte, nodigt uit de ont­brek­ende stuk­jes van de puzzel te vin­den, op onder­zoek te gaan, jezelf vra­gen dur­ven te stellen, op basis waar­van beweeg ik? Waar­voor kom ik uit mijn bed? Met wie ga ik in gesprek? Hoe kan ik mijn even­wicht bewaren? Kan ik in liefde bli­jven, of schi­et ik in angst?

2020 is het jaar waarin je wordt uitgen­odigd te luis­teren naar de Hoge­priesteres, kaart 2 van de Tarot, een eeuwe­noud mid­del om in con­tact te komen met het Hoger Zelf, dat niets meer is dan jij! Ja jij, alleen in de loop van het lev­en ben je in trilling gegaan met zoveel zak­en dat je niet bent, en alles dat de Hoge­priesteres ons toe­fluis­tert is: “laat los dat je niet bent, onthecht je van zak­en dat zorgt voor onrust en dis­bal­ans, beweeg vanu­it liefde en licht, stem je af op liefde en licht!” Dat een veel fijnere trilling is.

Hoe doe je dat onthechten en je afstemmen op een fijnere trilling?

In de work­shop 2020 in trilling met geef ik uit­leg aan de zeven chakra’s, dat trans­for­ma­toren in het lichaam zijn dat energie omzet, mak­en we een reis langs de wervelkolom waar je ze kunt vin­den. Gaan we om ze te ervaren Yoga oefenin­gen, ontspan­nings- en ademhal­ing­soe­fenin­gen doen en geef ik tips hoe je onthecht van energie dat zorgt voor onrust en stress.

Deze work­shop op zater­dag 19 sep­tem­ber 2020, aan­vang 14.00 uur, wordt gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio, Bodyflex 100% Catha­ri­na; adres Fred­erik­straat 60 A, te Den Haag. De work­shop duurt  twee uur en kost € 35,00. Voor deel­name aan deze work­shop graag aan­melden via het con­tact for­muli­er.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

HormoonYoga, voor de overgang

Wat weet jij van de overgang? 

Deze vraag werd gesteld in het pro­gram­ma: de slim­ste mens op NPO 2. De men­stru­atie stopt, opvliegers, dikke buik, onvrucht­baar, stem­mingswis­selin­gen werd er geant­wo­ord. Inder­daad alle­maal juiste antwo­or­den. Is dat een dra­ma? Dat de men­stru­atie stopt von­den de vrouwen niet erg, maar die dikke buik, opvliegers en stem­mingswis­selin­gen. Ja, wat moet je daar mee?

Die dikke buik heb je even nodig, hier haalt het lichaam een belan­grijk hor­moon uit dat nor­maliter door de eier­stokken wordt gepro­duceerd: oestro­ge­nen. Ik schri­jf: heb je even nodig, niet de rest van je lev­en. Door je in te lezen in het lichaam en de biofeed­back van het lichaam, kun je anders naar het buik­je gaan kijken.

Wat ik weet van de overgang

Ook, ik ben in de over­gang geweest. Het is een fase die je in ver­schil­lende delen kunt opde­len. Eerst begint je men­stru­atie verve­lend te wor­den, lange heftige bloedin­gen, onregel­matig men­strueren, slecht slapen, en veel stem­mingswis­selin­gen. 

Deze ontstaan ook door hor­mo­nen, weer die hor­mo­nen, ja dat is dus iets om je in te verdiepen! Wat ze zijn. Hoe ze ontstaan en of je hier invloed op kunt uitoe­fe­nen.

Dan kom je tot de ont­dekking, ik kan hier iets aan doen! Yoga is een van de mid­de­len die helpt een betere stro­ming in het lichaam tot stand te bren­gen, die niet alleen de buitenkant benaderd maar ook de bin­nenkant, ingaat op de orga­nen en de hor­mo­nen. Die boven­di­en door adem en visu­al­isati­etech­nieken jou een andere beschouwing kan geven op je stem­mingswis­selin­gen, die dikke buik en waarom wellicht je die baan die je hebt, of part­ner niet meer ziet zit­ten.

En voor je het weet, zit je in die andere fase, het buik­je is er nog wel, maar min­der dik, je eet anders, slaapt weer lekker en gaat weer met een fijn gevoel naar buiten.

De over­gang is echt een fase om afs­tand te nemen, een tijd­je op jezelf te zijn. De aan­dacht naar bin­nen te keren en oog te hebben voor wat jij wil! Op alle niveaus, dus niet alleen de buitenkant maar ook oog hebben voor dat zich afspeelt aan de bin­nenkant.

Doe je dat, dan kan je gemakke­lijk­er in de fase komen na de over­gang. Waar nog wel stem­mingswis­selin­gen zijn, maar ze hebben een andere werk­ing, je kent ze, je weet de oorza­ak, je bent weer een met dat je voelt. Je gaat er anders mee om, je zoekt de oorza­ak niet meer buiten jezelf, maar kan naar je zelf schouwen en het omar­men.

Dat is wat ik weet van de over­gang, een fase die achter mij ligt en waar ik in het hier en nu een work­shop over geef: Hor­moonyo­ga, voor meer even­wicht in, tij­dens en na de over­gang.

Over deze workshop

Butterfly

But­ter­fly

Hor­moon Yoga is een oefen­reeks waarin rek en strek oefenin­gen wor­den gedaan om de orga­nen te stim­uleren die belast zijn met de aan­maak van ver­schil­lende hor­mo­nen voor het lichaam en die je laat ervaren de uitwerkin­gen van de twee tegengestelden kracht­en die in het lichaam werkza­am zijn: Ha (zon) en Tha (maan). Door de ver­schil­lende ademhal­ing­stech­nieken en visu­al­isaties maak je ken­nis met de werk­tu­igen waar je over beschikt om invloed uit te oefe­nen op de ver­schil­lende fas­es die de over­gang kent.

Deze work­shop is op zater­dag 5 sep­tem­ber 2020, aan­vang 14.00 uur duurt twee uur. Kosten € 35,00. Je kunt de work­shop vol­gen op locatie of online, je hebt nodig een Yoga mat, een of twee dekens, yoga riem en twee uur tijd, dat is hoe lang deze work­shop duurt.

Doe je mee, meld je aan via het con­tact­for­muli­er. Oh ja, kom niet naar de stu­dio als je ziek bent, verk­ouden bent, in de stu­dio wor­den de RIVM maa­trege­len gere­specteerd. Adres stu­dio: fred­erik­straat 60 A, Den Haag.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

Bookmark and Share

Maancirkel en de langste nacht

De lang­ste nacht is vol­gende maand, dan is het zover het top­punt van Yin. Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin is donker zwaar de naar bin­nen gerichte maanen­ergie, passief zijn. Yang is licht, naar buiten gerichte zonne-energie, actief zijn. De afgelopen peri­ode heeft voor mij gevoeld als de lang­ste nacht, of de donkere nacht van mijn ziel.

Een zin­snede waar ik een jaar gele­den nog niet van had geho­ord, maar waar ik de afgelopen peri­ode door heen ben gegaan. En ik dacht toch ik echt dat ik deze fase had gehad. Tot deze zomer, toen alles voor mij op zijn kop kwam te staan. Mijn vaste rots in de brand­ing viel weg, ik moest het vanaf dat moment alleen doen. Voor mijn dochter zor­gen, mijn  bedri­jf door draaien en dealen met mijn ver­dri­et. Want ja, ik was ver­dri­etig en ik had er geen zin meer in om de schi­jn op te houden, dat ik een tof cook­ie was. Een bij­naam die som­mige van mijn klanten aan mij geven. Ik die er alti­jd is, die zelden afwezig is. Tot deze zomer, toen ik tot stil­stand werd gezet, kort na de lang­ste dag.

Twee ijkpun­ten in het jaar: 21 juni, de lang­ste dag en 21 decem­ber, de lang­ste nacht. Twee momenten waarin je kunt wor­den gecon­fron­teerd met jezelf. Ein­delijk had ik de ruimte om dit aan te gaan. Mijn dochter had haar basiss­chool door lopen. Wij had­den haar gegeven wat wij zelf niet hebben gehad, een thuis, waarin je jezelf mag zijn. Iets in mij had dat gezegd, zij gaat niet meemak­en wat jij hebt meege­maakt, en dat gold ook voor mijn part­ner, haar wilden wij geven wat wij niet had­den ervaren, een veilig thuis. Geen geweld, maar liefde­volle oud­ers, die van elka­ar houden.

Iets in mij wist dat als mijn dochter naar de mid­del­bare school zou gaan, alles zou veran­deren. En dat gebeurde. Een vooruitziende blik, of had ik het aangeroepen, want zeggen de meeste ler­aren, jij bent degene die het uitzendt en dat wat je uitzendt komt naar je toe.

Maar wat als je energie bij je hebt, die met de geboorte is meegekomen, energie die bij je is en je soms in hele donkere sit­u­aties zet. Sit­u­aties ontstaan waarin er nog maar weinig zicht is op het licht dat je in je draagt. Daar gaat de donkere nacht van je ziel over. De berei­d­heid om dat te scho­nen wat niet van jou is, los te lat­en en te onthecht­en, zodat tot bloei kan komen, jou ware zelf.

Afgelopen nacht had ik een droom, ik zag mijn moed­er, ze ver­zorgde een plant, ze over­goot de plant met heet water, ik zei tegen haar wat doe je nu, zo gaat de plant dood. Nee, dacht ik toen ik wakker werd, zo ver­brand je de zaad­jes in je wor­tels die oude energie dra­gen, oude won­den. En de plant, de plant ging niet dood, door het oude te ver­bran­den met kwam er ruimte voor nieuwe frisse energie, er groei­de aan de plant weer een prachtige tak met bloe­men. Je hoeft niet de hele tijd opnieuw een donkere nacht mee te mak­en, je kunt ook besluiten het oude achter je lat­en en te komen tot iets nieuws. Hoe je dat doet, door stil te wor­den, te observeren wat er is, te kijken of jou dit laat groeien of dat jou dit langza­am opbrandt. Dit kun je het beste doen met een nieuwe maan.

Of ik een vooruitziende blik had, ja die had ik. Ik moest alleen komen te staan, zodat ik terug kon komen bij mijn ware zelf, een intuïtieve vrouw, die door een donkere nacht is gegaan en weer zicht heeft op haar licht. In het moment ben ik dankbaar aan de lang­ste nacht, waar ik van een tof cook­ie terug bewoog naar een sweet heart.

In de work­shop: Maan­cirkel en de lang­ste nacht, ga ik in op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Tij­dens deze work­shop wor­den Yin Yoga oefenin­gen gedaan. Yin Yoga is een vorm van Yoga waarin het lichaam voor een lan­gere peri­ode in een bepaalde houd­ing tot stil­stand wordt gebracht. Zodat er ruimte ontstaat om licht te schi­j­nen op oude zak­en die de energie blok­keert en je weer in verbind­ing komt met je zachte intuïtieve kant. De work­shop eindigt met med­i­tatie en een ontspan­ning.

Wanneer is deze workshop:

Vri­jdag 21 decem­ber 2018, aan­vang work­shop 13.00 uur, kosten voor deze work­shop € 30,00. Deze work­shop wordt gegeven in mijn Yoga stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via de web­site: www.bodyflex.nl

Bookmark and Share

Over zwarte piet gesproken

Zwarte Piet is de laat­ste tijd weer veel in het nieuws. De dis­cussie laait weer goed op en ook de emoties. Voor mij is dit feest al lang voor­bij en ik kan mij herin­neren dat ik mij ook heftig heb verzet tegen dit kinder­feest toen bleek dat het een leu­gen was. Dat doe je een kind toch niet aan.

Maar dat veran­derde toen ik zelf moed­er werd. Mijn dochter vond het prachtig, Sin­terk­laas en zijn zwarte pieten. Ze had er geen enkele andere asso­ci­atie bij, als die leuke man van wie ze cadeaus kreeg. En ik, ik vond het wel schat­tig, hoe zij opging in het ver­haal van Sin­terk­laas en zijn pieten. Iedere avond, het Sin­terk­laasjour­naal en een schoen voor de kast met worte­len en andere lekkernij voor het paard van de Sint. Ja, ik ging mee in  haar fan­tasie, want dat is wat het is, kinder­fan­tasie. Tot­dat daar een vol­wassene roet in het eten komt gooien, dan pas veran­derd het, dan pas wordt het een prob­leem.

Voor haar werd er geen roet in haar eten gegooid.  Heel natu­urlijk kwam ze tot de ont­dekking dat Sin­terk­laas niet een man uit Span­je was, maar dat het haar oud­ers waren die haar de cadeaus gaven. Haar oud­ers die aan het kind over­bren­gen wat zij van huis hebben meegekre­gen. Toen ik zelf nog geen dag moed­er was, vroeg mijn moed­er, en hoe voelt het nu moed­er zijn? Ik keek haar alleen maar aan en zei: goed en hield mijn ware gevoe­lens in. Tegen haar op dat moment mijn ware gevoel uit­spreken; No way, dat voelde totaal niet veilig voor mij. Mijn moed­er, die mij soms zomaar out of the bleu onderuit kon kege­len.

Heel lang heb ik haar niet begrepen waarom zij dat deed. Tot een paar weken gele­den toen ik het vol­gende boek opensloeg: Hand­boek Chakrapsy­cholo­gie, van Judith Anodea. Het tweede chakra, daar wilde ik iets over weten. Tij­dens het lezen van het hoofd­stuk over het tweede chakra vie­len voor mij de kwart­jes op zijn plek, begreep ik waarom ik niet alti­jd mijn ware gevoe­lens toonde. Een kind ontwikkeld een goede relatie met zijn gevoe­lens als het de aan­dacht en liefde heeft ont­van­gen van zijn moed­er vanaf het moment dat het geboren wordt tot 12 jaar.

Daar was het mis gegaan, tussen mij en mijn moed­er. Mijn moed­er was niet in staat door haar omstandighe­den waarin zij ver­keerde om mij de aan­dacht en liefde te geven die ik nodig had. Bij mijn dochter is het anders gegaan, toen kreeg ik een spiegel, zij liet mij zien: Mama, het is niet nor­maal wat jij gedaan hebt toen je klein was. Door haar zag ik dat ik al heel snel vol­wassen moest zijn en mij als een vol­wassene moest gedra­gen. Stom ver­baasd ben ik de afgelopen jaren geweest. Hoe mijn dochter over­al de tijd voor nam, ter­wi­jl ik toen ik klein soms let­ter­lijk voor de leeuwen werd gegooid, geen moed­er die aan mij uitlegde hoe alles ging, want zei ze tegen mij, dat had haar moed­er haar ook niet geleerd. En zo ging het van gen­er­atie over op de vol­gende gen­er­atie, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan.

Deze tijd vraagt niet van ons oud­ers om oud trau­ma over te bren­gen op een vol­gende gen­er­atie. Deze tijd vraagt van ons ver­ant­wo­ordelijkheid te nemen wat van ons is, wat past bij het her­stellen van de energie op deze aarde, en dat wat niet meer past in deze tijd, voort lev­en op oud trau­ma wordt los­ge­lat­en. Onze vooroud­ers vra­gen dat niet, zij zeggen: dat was onze pijn, geef het terug aan de aarde, laat ons het voor jul­lie trans­formeren, anders bli­jft het door bewe­gen en kan zelfs zoi­ets onschuldigs als zwarte piet een uit de hand gelopen dis­cussie wor­den. Dat is hoe ik het zie, een uit de hand gelopen dis­cussie op basis van emoties die niet alti­jd onder woor­den kun­nen wor­den gebracht. En soms is dat beter, de emotie niet door te lat­en bewe­gen, omdat dan de gevol­gen nog lang kun­nen naw­erken.

Dit jaar vier ik geen Sin­terk­laas. Mam, zegt mijn dochter daar geloof ik niet meer in, dat is voor kleine kinderen. En zo is het maar net, je kunt over dit kinder­feest bli­jven dis­cus­siëren, maar je kunt ook lev­en in de kleur van je hart, liefde en aan­dacht dat is wat een kind laat groeien. Haat en onrust doet een kind naar bin­nen keren waar nog lang de gevol­gen van kun­nen naw­erken. Dat zo nu en dan een zwarte piet, een beet­je onrust komt zaaien, let it be, een kind kan heel goed voor zich zelf uit­mak­en dat dat voor kinderen is en niet voor iemand die de leefti­jd van 12 jaar is gepasseerd.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Op zater­dag 8 decem­ber 2018 tij­dens de work­shop: Maan­cirkel, het eren van de godin in jou ga ik dieper in op het tweede chakra en het belang van een goede band met je moed­er.

 

Bookmark and Share

Maancirkel, werken met de energie van de maan.

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch) te veel Yang lei­dt tot dis­bal­ans, om dit weer in bal­ans te bren­gen is Yin nodig.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, twee begrip­pen ook aange­duid als licht en donker. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon, een man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan, een vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat wordt geken­merkt door hoe we van nature zijn uit­gerust. Om voort te bestaan hebben we elka­ar nodig. Alhoewel ik niet zal ontken­nen dat de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: Menstruatie.Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had, tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen.Ik besloot te stop­pen met de pil. Dat werk­te bin­nen enkele weken werd het zweten min­der, de emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog en wellicht medici­j­nen te gaan gebruiken: in de vorm van anti depres­si­va. Nee, zei ik, er moet een andere manier zijn om met mijn emoties over weg te gaan. Die weg vond ik, ik belandde op een Yoga mat, gevol­gd door een inten­sieve Yoga train­ing. Yoga gaf mij rust en struc­tu­ur en hielp mij de emoties op een andere manier te reg­uleren.

Nu ik zelf 50 ben gewor­den, ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door die stem uit de diepte: stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.

Dat is waar de maan­cirkel over gaat, hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan, waar de ver­schil­lende ver­schi­jnin­gen van de maan voor staan en welke beteke­nis deze hebben voor jou. Hoe je gemakke­lijk je lev­en kunt onder­gaan door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere maan­fase weer wor­den her­haald.

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel en met behulp van edel ste­nen bren­gen we de aan­dacht terug naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik ook­wel de plek van Sva­sisthana Chakra. Sva staat voor zelf, eigen. Stana, zetel of huis. De eigen plaats, door de eigen plaats in het licht van de maan te plaat­sen kun­nen we een hoop onge­mak in dit gebied gemakke­lijk­er onder­gaan tij­dens de ver­schil­lende fas­es van de maan.

Eerst vol­gende maan cirkel is op zater­dag 28 jan­u­ari 2017: The­ma voor deze maan­cirkel, een nieuwe maan

Tij­dens deze maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, hoe wij daar weer mee in verbind­ing kun­nen komen en kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: terugk­eren naar de vrouw in jou, haar te eren en te plaat­sen in het licht van maan. Om zo aan het licht te bren­gen haar inner­lijke kracht, kern kwaliteit en haar valkuilen.

Aanvang workshop: 14.30 uur duur 2 uur kosten voor deelname: € 30,00. Locatie van de workshop: Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina

 

Bookmark and Share