Yoga Praktijk

Over Yoga prak­tijk Catha­ri­na Blijlevens.

Yoga kwam op mijn pad in 2000. Een vriendin zei tegen mij: “dat lijkt mij wel wat voor jou, mee­doen met de work­shop Pow­er Yoga.” Dus ik schreef mij in en had mijn eerste ervar­ing met yoga. Dat was heel iets anders dan de fit­ness oefenin­gen die ik tot dan toe deed, maar het was heerlijk.

Yoga is een weten­schap die al eeuwen lang van ler­aar op leer­ling wordt overge­bracht en die een bij­zon­der posi­tief effect heeft op je gezond­heid en de staat van je geest. In ieder geval op die van mij. Dus ik aarzelde geen moment toen werd geop­perd aan mij: Waarom schri­jf je je niet in voor de oplei­d­ing Pow­er Yoga docente. Wat ik deed en nu heel wat jaren verder oefen ik nog steeds met veel plezi­er regel­matig yoga en heb ik een Yoga praktijk.

Oefe­nen, oefe­nen, oefe­nen dat was de eerste opdracht. Dagelijks de yoga mat op of op een med­i­tatiekussen. Dat was in het begin best lastig, zek­er omdat mijn lijf in het begin best sti­jf was en mijn geest wat onrustig. Maar regel­matig oefe­nen wierp zijn vrucht­en af, in het nu beschik ik over een soe­pel lichaam. Het oefe­nen heeft niet alleen een gun­stig effect op het lichaam ook mijn geest vaart er wel bij. 

Geest kalmeren

Geest kalmeren is een onder­w­erp dat al snel wordt geop­perd in de Yoga sutra’s. Dit boek werd aan­bev­olen om te bestud­eren op mijn yoga oplei­d­ing. Een boek dat je niet van de een op de andere dag hoeft uit te hebben, maar wel hele nut­tige aan­wi­jzin­gen in staan om geest te kalmeren. Geest kalmeren heeft een bij­zon­der effect op je gezond­heid en je ademhaling.

Adem is lev­en, we kun­nen best een tijd zon­der voed­sel, maar als je niet ademt dan eindigt het lev­en. De aan­dacht naar de adem bren­gen is een mid­del om de aan­dacht naar bin­nen te keren, de zin­tu­igen niet langer te prikke­len. Ade­moe­fenin­gen zijn een vast onderdeel in de yoga sessies die ik geef.

Effect van yoga 

Yoga heeft een bij­zon­der gun­stig effect op je gezond­heid, je geest en kan bij­dra­gen aan meer har­monie op deze aarde. Eigen­lijk zouden meer mensen yoga mogen gaan beoe­fe­nen ook in het belang van de aarde. En daar draag ik graag aan bij.

In mijn yogaprak­tijk geef ik online yoga lessen, 1 op 1 sessies, yoga coach­ing, organ­iseer ik workshop/cursussen, schri­jf en praat ik over yoga, bewust­word­ing en onder­w­er­pen waar­van ik vind dat ze bij­dra­gen aan een gezon­der kli­maat op deze aarde. 

Toen ik ooit met yoga begon had ik echt geen idee dat het zoveel voorde­len heeft. Yoga kun je beoe­fe­nen om gezon­der te wor­den, maar ook pre­ven­tief om te zor­gen dat je gezond bli­jft. Of om te her­stellen van iets dat jou uit even­wicht heeft gebracht. Het geheim zit hem in: oefe­nen, ademhalen en geest kalmeren. 

Yoga is voor iedereen en kan bij­zon­der nut­tig zijn om te beoe­fe­nen bij burnout, onrustige geest, slaap­prob­le­men, over­gangsklacht­en, klacht­en aan je gewricht­en, stress voor exa­m­ens of stress te reduc­eren. Maar is ook zeer geschikt als je spir­itueel wilt ontwikke­len of als je door een lastige fase gaat in je lev­en en je iets zoekt dat jou kan ondersteunen.

Afspraak maken

In mijn Yoga prak­tijk geef ik een op een sessies, yoga coac­ing, online groep­s­lessen yoga en pilates. Op mijn pod­cast praat ik over yoga. Ook organ­iseer ik regel­matig work­shops en cur­sussen, yoga retreats. Mijn agen­da voor de work­shops en cur­sussen staat op deze pag­i­na.

Een op een sessies, yoga coach­ing geef ik op dins­dag, don­derdag, vri­jdag en zater­dag in mijn Yoga prak­tijk of online (zoom). Wil je een afspraak mak­en, maak gebruik van het con­tact for­muli­er.