Chakra balans

Chakra bal­ans, een behan­del­ing voor de chakra’s. Een chakra is een wiel van energie dat jou voorzi­et van energie. Het heeft geen fysiek orgaan of kli­er, wel lev­ert het energie aan ver­schil­lende struc­turen van het lichaam. Je vin­dt ze bij de zenuwknopen van het zenuw­s­telsel. Door hun unieke lig­ging staan ze in een verbind­ing met het zenuw­s­telsel en het hormoonstelsel. 

Aan de hand van ade­moe­fenin­gen, visu­al­isatie, han­do­p­leg­ging en voe­dende attribut­en kun je deze chakra’s ervaren en behan­de­len. Voe­dende attribut­en zijn: edel­ste­nen, kleur, geur (aro­ma) en klank.

Iedereen heeft baat bij deze behan­del­ing. Alle­maal doen we de hele dag door indrukken op met onze zin­tu­igen en de con­tacten die we gedurende de dag leggen. Dit zorgt voor een uitwissel­ing van energie, die door de chakra’s wordt opgevan­gen, ver­w­erkt en opges­la­gen. Zo slaan we gedurende het lev­en veel infor­matie op die zorgt voor com­mu­ni­catie in het dagelijks lev­en en een postieve of negatieve uitwerk­ing heeft op ons energieveld.

Chakra: energieverdeler

Een chakra is energieverdel­er en bib­lio­theek waarin we aller­lei infor­matie vin­den die helpt even­wicht te houden (gezond) of zorgt voor onge­mak, fysiek of men­taal. Onge­mak is wel verve­lend maar kan ook helpen tot groei en bewust­word­ing. Chakra’s kun­nen op ver­schil­lende manieren wor­den uitgelezen. 

Catha­ri­na heeft zich verdiept in de chakra’s. Deze wie­len van energie wor­den behan­deld bin­nen de yoga leer. Ook heeft ze een oplei­d­ing gevol­gd bij Civas: chakra en aura­heal­ing. Verder heeft ze ken­nis van rei­ki 1 en rei­ki 2. Door de rei­ki 1 leerde zij de hand­posi­ties die de chakra’s voorzien van energie. In rei­ki 2 leerde zij de sym­bol­en die wor­den ingezet om het men­tale en emo­tionele lichaam te helen.

Heling of stro­ming vin­dt plaats als de ont­vanger bereid is de energie te ont­van­gen en gewoon­ten los te lat­en. Niet iedere gewoonte die we hebben opges­la­gen is een nut­tige gewoonte. Tij­dens een chakra bal­ans wordt ook gekeken naar gewoon­ten die zor­gen voor de uitkomst van je energieveld. Doel van deze behan­del­ing is het energieveld in even­wicht te bren­gen. Chakra bal­ans is een hele fijne behan­del­ing voor een ieder die hier voor open staat.

Voor wie is deze behandeling geschikt?

Eigen­lijk voor iedereen. Chakra bal­ans is in het bij­zon­der geschikt voor mensen: met burnout klacht­en, weinig energie hebben, veel stress ervaren in het dagelijks lev­en, niet gegrond zijn, her­stel­lende zijn van een ingreep of operatie. 

Chakra bal­ans helpt weer te vertrouwen op de inner­lijke wijsheid en onder­s­te­unt het zelfhe­lend ver­mo­gen van het lichaam. 

Een chakra bal­ans duurt 30 of 45 minuten. Kosten voor een chakra bal­ans 30 minuten € 35,00 en chakra bal­ans 45 minuten € 52,50. 

Wil je een afspraak mak­en? Deze behan­delin­gen wor­den gegeven op don­derdag, vri­jdag en zater­dag. Je kunt gebruik mak­en van het con­tactfor­muli­er.