Yoga nidra, beoefen ik graag!

In 2017 ben ik mij gaan verdiepen in Yoga nidra, een jaar waarin ik behoefte had mij te ontspan­nen. De eerste keer dat ik ken­nis maak­te met Yoga nidra was tij­dens een Yoga oplei­d­ing. Na de inten­sieve ocht­end rou­tine wer­den we in de mid­dag door een dame uit India uitgen­odigd te gaan liggen op de vlo­er. Ze vroeg ons te gaan liggen op een Yoga mat, het lichaam te ontspan­nen en haar aan­wi­jzin­gen te vol­gen. Die mid­dag was het de eerste keer dat ik een ron­dreis door het lichaam maakte. 

Heer­lijk vond ik deze oefen­ing, een oefen­ing waarin de ler­aar mijn aan­dacht langs alle delen van mij lichaam liet gaan. Dit ging als vol­gt: zij noemde een lichaams­deel op, ik bracht mijn aan­dacht naar het bewuste lichaams­deel en her­haalde het lichaams­deel in gedacht­en. Het bracht mij tot diepe ontspan­ning en gaf mij een heer­lijk gevoel.

Dat gevoel wilde ik graag weer ervaren in 2017, een jaar waarin ik veel aan mijn hoofd had. Dus tik­te ik het woord Yoga nidra in op Google en kwam uit bij het vol­gende boek: Yoga Nidra van Swa­mi Satyanan­da Saraswati. Dit boek is uit­gegeven door Bihar School of Yoga, Munger, Bihar, India. Ik bestelde het boek, en verdiepte mij in Yoga nidra, een oefen­ing die je liggend doet op de rug in de houd­ing: Savasana.

Savasana

Over savasana

Savasana (lijkhoud­ing), is een oefen­ing waarin het lichaam op de grond wordt geplaatst. De voeten liggen heupen breed van elka­ar, de armen naast het liggen, niet heel strak er tegen aan maar iets er vanaf. De han­den pal­men zijn openge­draaid naar het pla­fond en de rug ligt recht. Rolt het hoofd naar achter, rol je kin meer naar je borst zodat de achterkant van je hoofd op de vlo­er rust. Eventueel kun je een dun kussen onder je hoofd neer­leggen. Wil je niet op de grond liggen, ga dan liggen op een ste­vig matras. Ook is het fijn iets over je heen te plaat­sen, een sjaal of deken.

Over Yoga nidra

Yoga nidra beoe­fen je in een schemerige ruimte, niet te veel licht en niet te donker. Het is fijn als je niet gesto­ord wordt tij­dens de oefen­ing, zodat je volle aan­dacht kan bli­jven bij de oefen­ing en de stem van de leraar.

De oefen­ing is: stil bli­jven liggen en luis­teren naar de aan­wi­jzin­gen van de ler­aar. De ler­aar houdt zich aan een vaste lesvorm. Eerst is een voor­berei­d­ing op Yoga nidra: het lichaam klaar leggen op een yoga­mat op de grond of een ste­vig matras, gevol­gd door het ontspan­nen van het lichaam. Na de ontspan­ning wordt gevraagd een besluit te nemen, een besluit dat bij­draagt aan groei en pos­i­tiviteit in je lev­en. Het besluit kan voor een ieder ver­schil­lend zijn. Neem er even de ruimte voor vooraf gaand aan de Yoga nidra, voor je besluit, een voorne­men dat je in de toekomst wil zien gebeuren. 

Dit besluit of sankalpa is een heel krachtig mid­del van de geest, dus wees je bewust welk besluit je neemt. Na de ontspan­ning noem je dit besluit in gedacht­en drie keer. Aan het einde van de Yoga nidra komt het nog een keer terug, er wordt nog­maals gevraagd je besluit drie keer aan­dachtig met gewaarz­i­jn te herhalen.

Onderdelen van Yoga nidra

Na het besluit in het begin van de Yoga nidra, vol­gt de ron­dreis door het lichaam. De oefen­ing die mij zolang bij bleef, en de aan­lei­d­ing was mij te verdiepen in Yoga nidra. In de ron­dreis, breng je je aan­dacht naar een deel van je lichaam. De ler­aar noemt het deel op en jij brengt je aan­dacht naar dit deel, en her­haalt het in gedacht­en. Dit opnoe­men gaat vrij vlug, het is de bedoel­ing dat je gewaarz­i­jn van punt naar punt beweegt, en zo de energie door je lichaam gaat stromen. Zelf vind ik dit een hele fijne manier om mij te gronden.

Door de ron­dreis beweegt je aan­dacht steeds verder van buiten naar bin­nen en ben je klaar voor de vol­gende onderde­len: con­cen­tratie op de adem­be­weg­ing, oproepen van tegen­stellin­gen of het visu­alis­eren van beelden. Deze oefenin­gen bren­gen je aan­dacht naar de diepere lagen van jezelf, je onder­be­wustz­i­jn en helpen je om mate­ri­aal los te lat­en. Na deze oefenin­gen wordt gevraagd je besluit te her­halen en word je langza­am terugge­bracht uit de Yoga nidra. De oefen­ing is klaar als wordt gezegd: “Hari om tat sat!” Een krachtige spreuk die aangeeft dat de oefen­ing klaar is.

Yoga nidra beoefenen 

Yoga nidra, is geschikt voor alle leefti­j­den, alhoewel er natu­urlijk spe­ciale lessen zijn meer in de taal van kinderen en in de taal van vol­wasse­nen. In het boek Yoga Nidra van Swa­mi Satyanan­da Saraswati staan ver­schil­lende lessen opgeschreven en aan­wi­jzin­gen om Yoga nidra lessen te mak­en. Enkele van zijn lessen zijn door mij inge­spro­ken, ook maak ik zelf lessen voor kinderen en vol­wasse­nen die aan mij een ver­zoek indienen. 

De reden dat ik Yoga nidra ben gaan beoe­fe­nen was om meer te ontspan­nen en meer even­wicht te ervaren. Het is een hele fijne oefen­ing om te gebruiken in tij­den van stress, als je het lichaam wilt opladen, je geest wil ontspan­nen tij­dens inten­sieve leer­mo­menten, bij slaap­prob­le­men of wil her­stellen van een pit­tige fase in je lev­en. Het wordt gelukkig steeds meer gezien en gedaan door mensen. Het is een hele fijne oefen­ing die kan bij­dra­gen aan meer pos­i­tiviteit op deze aarde.

Mij heeft het heel erg geholpen in 2017 en 2018, een fase waarin ik vrij inten­sief Yoga nidra heb beoe­fend. Twee keer per week deed ik een sessie. In het heden gebruik ik de ron­dreis voor het slapen gaan en doe ik een lan­gere sessie als ik daar behoefte aan heb.

Yoga nidra, yoga slaap

Yoga nidra, betekent Yoga slaap. Dat was ik nog ver­geten, niet slapen zoals je in de nacht doet, maar bewust gewaar zijn van dat je doet. Yoga nidra is echt een heer­lijke oefen­ing, ik kan een ieder aan­raden dit te gaan beoe­fe­nen. Zelf heb ik er geen spi­jt van dat ik mij heb verdiept in deze heilzame oefen­ing! Je kunt Yoga nidra doen in een Yogas­tu­dio of thuis met audio-opna­men. Een beluis­teren en beoe­fe­nen klik hier

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Isbn num­mer boek Yoga nidra: 90–805129‑1–5

Bookmark and Share