Yoga fundamentals, les 1

Lotus

Van­mor­gen was de eerste les van Yoga Fun­da­men­tals, een reeks van vier lessen die de basis leert van Yoga. Ik had er weer zin in: Yoga in de zaal, mijn mat neergelegd, een yoga blok, een riem, en een pre­sen­tatie gemaakt.

Ja, het afgelopen jaar was niet gemakke­lijk om de leer van Yoga door te bli­jven geven, maar het heeft ook zijn vrucht­en afge­wor­pen. Online werken, pre­sen­taties mak­en, pdf’­jes: een soort spiek­brief­jes om je te houden bij het­geen je wilt doorgeven.

Yoga, wat is het? Ooit is deze weten­schap vast­gelegd en sinds­di­en al door vele ler­aren van de ene eeuw naar de andere eeuw overgezet, heel even leek het er op dat Yoga niet meer bestond. Sportsc­holen moesten dicht, samenkomen in een ruimte was niet toeges­taan, Maar het mag weer, de vakanties zijn voor­bij dus een goed moment voor een frisse start.

Mijn intentie

Dat was mijn inten­tie, een frisse start na een moeizame peri­ode, waarin de Yoga leer maar mond­jes­maat in de belang­stelling stond.

Iedereen heeft zo zijn eigen ingan­gen voor Yoga, mijn ingang was een work­shop in 2000. Het beroerde mij tot het diepst van mijn ziel, en ik besloot mij te verdiepen, deed mee aan een Yoga oplei­d­ing, nog een, opende een Yogaschool en onder­tussen ben ik bij­na 21 jaar verder.

Nog steeds een fanatiek beoe­fe­naar van bepaalde Yoga­vor­men, verdiep mij graag en onlangs weer met mijn neus in een boek gedo­ken: de Yoga sutra’s van Patan­jali, dit keer met een uit­leg van I. Taimni. Er zijn namelijk meerdere ler­aren die dit werk hebben toegelicht.

Heer­lijk vind ik het, opnieuw de Yoga sutra’s te bestud­eren. Hierin staat de grond­slag van Yoga, dus deze titel ver­di­ent natu­urlijk een moment van aan­dacht in les 1 van Yoga fun­da­men­tals. Dus ver­wees ik naar het boek waarin de leer van Yoga staat opgeschreven en waarin staat wat Yoga is.

Yoga, is het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest: Yoga cit­ta vrit­ta nirodha.

Wervelingen actief

Zijn wervelin­gen actief en zor­gen deze voor onge­mak, lichamelijk of geestelijk, dan kun je aan de hand van diverse tech­nieken deze tegen gaan. Tech­nieken die je kunt inzetten zijn: Asana (houdin­gen), Pranaya­ma (energie ver­len­gen, sturen), med­i­tatie, her­halen van Mantra, of het inzetten van de adem.

Tech­nieken die ik behan­delde van­mor­gen in de eerste les van Yoga fun­da­men­tals. Vol­gende week is les 2 van deze reek van vier. Deze reeks geef ik op dins­dagocht­end om 9.30 uur, een les duurt 75 minuten. Wil je mee­doen: meld je aan via het inschri­jf­for­muli­er, er zijn nog enkele plaat­sen vrij.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share