Yin Yoga, een reis naar binnen

boek omslag voorzijdeAlti­jd fijn als iets klaar is. En ja, het is klaar mijn laat­ste boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen. Een boek over Yin Yoga, een vorm van Yoga die heel goed samen gaat met andere vor­men van bewe­gen. Zelf ben ik begonnen met beoe­fe­nen van deze vorm van Yoga in 2009 tij­dens mijn ver­volg oplei­d­ing: Yoga moves docen­teno­plei­d­ing. Ik vol­gde een work­shop o.l.v. Ska­di van Paass­chen. In het begin was het best even wen­nen om te bli­jven in een houd­ing voor een lan­gere peri­ode met de spieren ontspan­nen en je over te geven aan wat zich aan­di­ent, te bli­jven en de gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Maar toen ik na de houdin­gen de ont­lad­ing kon voe­len was ik om. Vanaf dat moment ben ik Yin Yoga bli­jven beoe­fe­nen en geef ik les in deze vorm van Yoga.

Een vorm die zich richt op de mobiliteit van de gewricht­en en het lat­en doorstromen van energie. Om de gewricht­en te trainen op mobiliteit wordt het lichaam voor een bepaalde tijd onder pressie gebracht, dit kan door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen of door mid­del van een prop zoals aan Yoga blok of een Yoga belt.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin staat voor stil wor­den en Yang staat voor in beweg­ing komen, gelijk de wis­sel­ing van de dag en de nacht. Twee begrip­pen die uit­ge­breid aan bod komen in het boek. Ook staan in het boek een aan­tal oefen­reek­sen. Voor de oefen­reek­sen heb ik mij lat­en lei­den door de orga­nen en de wervelkolom. De wervelkolom is een van de belan­grijk­ste struc­turen in het lichaam, als deze in har­monie is ervaren we over het alge­meen een gezonde staat en kun­nen we goed onze dagelijkse tak­en aan. De orga­nen zijn gekop­peld aan merid­i­a­nen. Merid­i­a­nen zijn banen bin­nen het lichaam die voor het blote oog niet zicht­baar zijn, maar die wel wor­den ingezet bij de accupunc­tu­ur. Door naalden te zetten op bepaalde plaat­sen van het lichaam gaat geblok­keerde energie weer stromen en kun­nen aller­lei onge­makken wor­den ver­holpen of ver­min­derd. Deze merid­i­a­nen lopen net onder de huid over het hele lichaam, over de voorz­i­jde, de achterz­i­jde, bin­nen zijde en buiten­z­i­jde van het lichaam. Deze merid­i­a­nen zijn gekop­peld aan orga­nen. Door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen kun­nen we invloed uit oefe­nen op deze merid­i­a­nen en daaraan gekop­pelde orga­nen. In het boek staan een aan­tal oefen­reek­sen die ver­wi­jzen naar de merid­i­a­nen en organen.

Het idee voor het boek kwam tij­dens een van de inten­sieve Yoga train­in­gen die ik gaf in het najaar van 2015. Voor deze 50 uur durende Yin Yoga teacher train­ing moest ik een read­er schri­jven over de basis van Yin Yoga. Deze read­er was impuls om een stap­je verder te gaan en zo werd het boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen tot stand gebracht.

Om een boek te mak­en volg je eigen­lijk dezelfde regels om een Yoga rou­tine op te bouwen. Je moet met jezelf afspreken om te schri­jven, als het niet in een keer lukt hier geen oordeel over te hebben, maar een vol­gende dag geduldig verder te gaan. Dat geldt ook voor het opbouwen van een Yin Yoga beoefening.

Yin Yoga zal niet direct als com­fort­a­bel wor­den ervaren, maar als je de tijd en de ruimte kunt vin­den om deze vorm van Yoga naast je andere activiteit­en te beoe­fe­nen, dan zul je de voorde­len van deze vorm van Yoga ervaren. Enkele voorde­len van Yin Yoga zijn:

  • Ver­be­terd de mobiliteit van de gewrichten
  • Ontspant het lichaam en de geest
  • Ver­be­terd de ademhaling
  • Brengt bal­ans tussen Yin en Yang
  • Betere verdel­ing tussen werk en vri­je tijd
  • Helpt te ont ‑stressen
  • Maakt je meer aandachtig
  • Geeft een betere focus

Het boek kost € 21,95 is vanaf 20 juni 2016 verkri­jg­baar bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en Bol.com.

Bookmark and Share