Een ochtendritueel

Het was een van de opdracht­en tij­dens mijn Yoga oplei­d­ing: neem iedere dag de tijd om te mediteren. Richt voor jezelf een plek in waar je in stilte de dag kunt starten. Begin gewoon met zit­ten en kijk maar waar je komt, laat je oordeel los en oefen. 

Een opdracht waar ik mij sinds­di­en aan heb gehouden. In het nu begin ik mijn dag in stilte, neem plaats op een plek die ik heb ingericht om te mediteren. Eerst steek ik drie kaarsen aan, een rechts voor mij, een links voor mij en een in het mid­den. Deze ver­wi­jzen voor mij naar de drie kracht­en die werkza­am zijn in de natu­ur: rajas (beweg­ing) rechts, tamas (stil­stand) links en satt­va (har­monie) in het mid­den. Dan neem ik plaats op mijn kussen in een gemakke­lijke zithoud­ing, sluit mijn ogen en plaats mijn han­den op mijn boven­be­nen. Begin mijn lichaam uit te lij­nen, rol mijn schoud­ers naar achter en omlaag, ver­leng mijn kru­in omhoog naar het pla­fond en breng mijn aan­dacht naar bin­nen. Eerst doe ik een aan­tal oefenin­gen om mij af te stem­men op mijn lichaam en mijn ademhal­ing. 

Rondreis door het lichaam

Een eerste oefen­ing die ik doe is een ron­dreis door het lichaam. Voor deze oefen­ing breng ik mijn aan­dacht naar een lichaams­deel en her­haal in gedacht­en het lichaams­deel waar mijn aan­dacht is, ver­vol­gens ga ik naar een vol­gend deel. Dit ver­plaat­sen van de aan­dacht gaat vrij snel, de bedoel­ing is dat de aan­dacht zich van punt naar punt beweegt. Na de ron­dreis door het lichaam breng ik mijn aan­dacht naar mijn adem, naar de plaats waar de adem het lichaam in en uit beweegt, de neus, en maak mij klaar voor Nodi Sod­hana. Dit is een oefen­ing die de zon- en maan energie in het lichaam in even­wicht brengt.

Bin­nen de Yoga leer beweegt door het link­erneusgat maanen­ergie naar bin­nen. Deze energie die helpt de aan­dacht naar bin­nen te bewe­gen (tamas). Door het rechterneusgat beweegt zonne energie, energie die ons naar buiten doet beweegt (rajas). Stromen deze energieën gelijk dan ontstaat even­wicht (satt­va).  Voor Nodi Sod­hana breng ik mijn rechter­hand naar mijn gezicht, plaats mijn duim tegen het rechter neusgat zodat deze afges­loten is en plaats mijn wijs en mid­delvinger tussen de wenkbrauwen. Dan adem ik vier tellen in door mijn link­erneusgat, sluit mijn link­erneusgat met mijn ringvinger, haal mijn rech­ter­duim van mijn rechterneusgat, zodat deze weer open is, en adem uit door dit neusgat, ver­vol­gens adem ik in door het rechterneusgat, sluit het af met mijn duim, open mijn link­er neusgat en adem uit door mijn link­erneusgat. Deze cyclus her­haal ik een aan­tal keren. Als ik klaar ben breng ik mijn rechter­hand terug op mijn dijbeen. Deze adem­be­weg­ing brengt je tot rust, zorgt voor even­wicht en helpt de aan­dacht naar bin­nen te keren.

Kapalabhati, hoofd leeg maken

Na deze oefen­ing doe ik een oefen­ing die helpt om onzuiv­er­he­den uit je sys­teem te ver­wi­jderen en je hoofd te leg­en, Kapal­ab­hati.  Deze oefen­ing gaat als vol­gt: bli­jf goed rech­top zit­ten, met de schoud­ers naar achter en omlaag, plaats de han­den op je dijen, lift je borst omhoog, ontspan je buik en met name het gedeelte van de navel en daar boven, blaas dan de lucht door je neus naar buiten en voel hoe je buik naar achter beweegt, hoe je navel tegen je rug aan­gaat, laat de navel los, hier­door adem je weer in, je hoeft dus niet actief in te ade­men, her­haal dit voor 10 tot 30 keer. Hoe meer je ontspant hoe gemakke­lijk­er het gaat. Deze oefen­ing geeft warmte, mag je niet beoe­fe­nen als je koorts hebt, als je in de fase bent van de men­stru­atie of als je zwanger bent.

Visualiseren

Dan breng ik mijn aan­dacht naar mijn adem, en observeer de adem voor enkele ogen­blikken. Ver­vol­gens ver­leg ik mijn aan­dacht naar het gebied aan de onderz­i­jde van de wervelkolom en maak ik aan de hand van visu­al­isaties een reis langs de wervelkolom. Visu­alis­eren is een mid­del om de drukke geest tot rust te bren­gen, je hoeft slechts het sym­bool dat ik geef in te beelden en je aan­dacht te ver­leggen naar het gebied dat wordt genoemd. 

Dit ocht­en­dritueel, dat je ook op een ander tijd­stip kunt doen bijvoor­beeld als je voelt dat je de aan­dacht naar bin­nen wil keren, sluit ik af door mijn han­den omhoog te bewe­gen, van mij af te bewe­gen waar­bij ik voors­tel dat ik een bol van licht om mij heen trek, die mij beschermt van invloe­den van buite­naf, dan plaats ik mijn han­den terug voor mijn hart in namaste en start ik mijn dag!

Geluidsbestand

Onlangs heb ik een gelu­ids­be­stand gemaakt van dit ocht­en­dritueel. Wil je dit bestand ont­van­gen maak € 5,00 over naar NL 67 ABNA 0980217431 t.n.v C M Bli­jlevens. Stu­ur een email naar info@bodyflex.nl met de med­edel­ing graag ont­vang ik het bestand: ocht­end rit­ueel maart 2020. Je ont­vangt dan via drop­box het bestand zodat je deze kunt beluis­teren en kunt beoe­fe­nen. Richt voor jezelf een plek in waar je rustig kunt zit­ten, zet je tele­foon op stil, dim het licht en luis­ter naar het bestand. Veel oefen­plezi­er,

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share