Webinar of podcast

Webi­nar of pod­cast, er zijn heel veel manieren bijgekomen om je online te man­i­festeren. Je ideeën, ken­nis, gedachte­goed naar buiten te lat­en bewe­gen. Onlangs woonde ik een webi­nar bij over pod­cas­ten, een pod­cast is een soort radio-uitzend­ing op het inter­net. De host van het webi­nar moedigde de luis­ter­aars aan zelf aan de slag te gaan met een pod­cast. Want zei zij: “Het is mooie manier om mensen over iets te informeren.”

Tij­dens het webi­nar mocht­en we nadenken over een naam voor een pod­cast, kre­gen we infor­matie hoe lang een pod­cast mag duren, voor­beelden van suc­cesvolle pod­cast­ers en uit­er­aard uitgen­odigd mee te doen aan een train­ing, voor veel geld met veel kort­ing. Daar gaan we weer denk ik dan, het kan toch ook anders in een tijd waarin de gemid­delde onderne­mer moeite heeft om de eind­jes aan elka­ar te knopen.

Over webinar geek

Bij mij kwam het vol­gende idee op: wellicht kan het via webi­na­rgeek (soft­ware om online webi­na­rs aan te bieden). Het ver­schil met een ander pro­gram­ma waarmee ik online les geef, zoom, is dat bij webi­na­rgeek de deel­ne­mers geen cam­era nodig hebben. Wel zien zij mij, horen mij en kun­nen ze via de chat vra­gen stellen. 

Dat is een goed idee, dacht ik toen: een live webi­nar geven over de acht paden van Yoga waar­van na afloop een replay beschik­baar is die de luis­ter­aars op een voor hun geschik­te tijd kun­nen beluisteren. 

Replay de acht paden van Yoga

Dus op een woens­dagocht­end plaatsgenomen voor mijn cam­era en een pre­sen­tatie over de acht paden van Yoga gegeven. De pre­sen­tatie duurde 35 minuten, net niet de lengte van een pod­cast, maar wel leuk om naar te kijken en te luisteren. 

Zelf ben ik heel tevre­den over het resul­taat van het webi­nar: de acht paden van Yoga, waar­van een replay beschik­baar is die je hier kunt beluis­teren

Het is wel geen pod­cast, maar wel een manier om mijn ken­nis over Yoga te delen! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share