Volle Maan

Gis­teren was het volle maan. De maan kent meerdere fas­es tij­dens deze fase volle maan ook­wel de fase van de moed­er is veel actie door de bij­zon­der krachtige energie van de maan. Hier­van kun je gebruik mak­en bij de doe­len die net iet­jes meer kracht nodig hebben. Het is een fase die wordt vergeleken met het moed­er­schap, het is een fase van zor­gen, koesteren en voe­den. Deze kracht houdt drie a vier dagen aan.

Vol­gens de Ash­tan­ga tra­di­tie doe je dan geen yoga oefenin­gen, of beter gezegd: geen asana oefenin­gen of fysieke oefenin­gen. Een van de ler­aren op mijn weg die mij in Ash­tan­ga Vinyasa Yoga heeft onder­wezen leerde mij dat als je op deze dag tij­dens je oefenin­gen je een blessure oploopt je her­s­tel ervan langer duurt.  Hij zei, “als je besluit om je mat op te gaan en toch je oefenin­gen te doen, doe het dan mild.” Eigen­lijk zei hij, doe het in bal­ans met de werk­ing van de natu­ur en de zorg van een moed­er. De maan is een sym­bool van de vrouw of van de vrouwelijke rit­ue­len. Een afgelei­d­de van de maan is menstruatie.

Tij­dens de men­stru­atie lat­en we los waar we geen geboorte aan hebben kun­nen geven. Immers het eit­je wat door mid­del van de eier­stokken is afgegeven heeft geen bevrucht­ing gehad en om het pro­ces van geboorte op gang te houden en de weg vrij te mak­en voor een nieuwe eit­je lat­en we het onge­boren ei wat niet met lev­en of met het zaad van de man is bezield, los. We geven het terug aan de aarde. In de oude tijd en in som­mige tra­di­ties nog steeds wordt de vrouw in deze peri­ode van haar bestaan als onrein beschouwd of als in een fase waarin zij afs­tand moet doen van iets zodat er plaats of ruimte kan wor­den gemaakt voor een nieuw begin of nieuw lev­en, want dat is wat in essen­tie het eit­je in zich draagt de mogelijkheid tot een nieuw lev­en of een nieuwe cre­atie. In som­mige cul­teren wordt de vrouw afge­zon­derd naar een spe­ciale plaats en dat is ook eigen­lijk vanu­it het oog­punt van naar bin­nen keren een goede keuze. Want lat­en we eerlijk zijn het is geen fijne fase van de 28 dagen dat een maan­pe­ri­ode of men­stru­atiecy­cles duurt. Een van mijn andere ler­aren op mijn weg naar zel­f­re­al­isatie was een vrouw en zij werkt vol­gens het sja­man­isme. Zij zei ooit tegen mij, je bent in bal­ans als je men­stru­atie gelijk loopt met de fas­es van de Maan, ofwel een cycles van 28 dagen  met bij volle maan de eis­prong en met nieuwe maan de eerste dag van je men­stru­atie hebben.

Tegen­wo­ordig loopt mijn cycles 28 dagen. Alleen is het voor mij met volle maan sinds vorige maand de eerste dag van mijn men­stru­atie. Nog niet hele­maal in bal­ans met de maan, de maan die sym­bool staat voor vrouw of vrouwelijke kracht, de yin kant en de tegen­overgestelde kracht van de yang kracht is, maar in ieder geval wel dezelfde peri­ode. Tij­dens de volle maanavon­den organ­iseert deze ler­aar een Clan­moed­er­avond, een avond gein­spireerd op het boek van:  Jamie Sams, de der­tien oor­spronke­lijke Clan­moed­ers. Het boek gaat over de 13 manen en bevat spir­ituele lev­ens­lessen voor het ont­dekken van je vrouwelijke tal­en­ten en kwaliteit­en. In het verleden deed ik mee aan deze avon­den, tegen­wo­ordig niet meer, het lief­st onder­ga ik deze avon­den of mijn rit­ueel aan de maan alleen.

Gis­teren deed ik zoals iedere zondag­mor­gen trouw mijn ash­tan­ga vinyasa yoga reeks met in mijn achter­hoofd de ler­ing om op deze dag mild te oefe­nen zek­er als je een blessure hebt. De afgelopen week was er een oude blessure de kop op komen steken, mijn rechterelle­boog gaf af en toe een paar nare steken. Ooit in het verleden werd ik ervoor behan­deld. Tij­dens mijn train­ing viel mij een voor­val van de dag ervoor in, een gesprek met een van mijn leer­lin­gen. Hij zei: “ja, maar ik wil verder kun­nen reiken.” Ik antwo­ordde hem: het is goed dat je een wil hebt want je wil brengt je zek­er vooruit, hij verbindt je met je daad­kracht, maar als je nooit de tijd neemt om terug te stap­pen naar achteren en om aan­dacht te schenken van wat uit je intu­itie of intel­li­gen­tie wordt aange­bo­den dan loopt je wil de kans om tegen een blessure aan te lopen.

Ik nam dit mee in mijn eigen train­ing, laat ik mij niet lei­den vanu­it mijn yang kracht maar vanu­it mijn yin kracht of mijn verbind­ing met de maan zodat ik kan loslat­en wat mij op mijn weg vooruit naar zel­f­re­al­isatie in het nu mij beperkt. Ik had een hele fijne train­ing, en ondanks dat mijn elle­boog goed voelde besloot ik toch na de train­ing een laat­ste vraag te stellen aan een orakel. Ik raad­pleegde mijn chakra kaarten een prachtige serie kaarten die antwo­ord geven indi­en je een klacht ervaart in het lichaam. Ik nam een kaart die betrekking had op mijn elle­boog klacht. Op de kaart stond de vol­gende affir­matie: Zek­er en wijs tref ik iedere besliss­ing. Als ik een besliss­ing zou nemen dan  moest ik eerst de schep­pende kracht om hulp vra­gen door te ontspan­nen en te mediteren en mij in verbind­ing te stellen met mijn spir­ituele essentie.

Enkele uren na mijn train­ing brak mijn men­stru­atie door. De dagen waarop ik niet train maar me ontspan en medi­teer zodat ik mij kan verbinden met de schep­pende kracht van de maan of spir­ituele essen­tie. Ondanks dat het een volle maandag was, was het voor mij een nieuwe maandag.  Een goed moment om los te lat­en, op te ruimen en afs­tand te doen of terug te geven wat ik niet langer nodig heb. Wat je ook besluit als je het doet in over­leg met je schep­pende kracht kan het alleen maar lei­den naar iets goeds.

Catha­ri­na Blijlevens.

 

Bookmark and Share