Vakantie bestemming 2012

2012, een bij­zon­der jaar, vol­gens som­mige het jaar waarin de aarde ver­gaat. Een voor­spelling van oude cul­turen gebaseerd op basis van de stand van de ster­ren en de plan­eten. Als deze voor­spelling klopt zou dit je laat­ste zomer­vakantie kun­nen zijn.

Kor­tom reden om eens flink uit te pakken. Alleen wat is nu eigen­lijk vakantie. Is dat in de auto stap­pen vol­gepakt op weg over de route du soleil met vele anderen. Het gevaar over­al loerend, mooie land­schap­pen onder­weg waarne­men, door tun­nels reizend door de bergen of onder de zee. Hoogvliegend boven de wolken vol span­ning naar je droombestem­ming. Of is het gewoon bli­jven waar je bent en het beste ervan mak­en. Of is het geen vakantie. Hoef je je niet op te laden, ben je niet uit­ge­blust. Is je lev­en van alledag in bal­ans en hobbel je gemakke­lijk van dag naar dag, geni­etend van moment naar moment zodat je eigen­lijk de defin­i­tie van het woord vakantie niet kent.

Zelf heb ik de beteke­nis van dit woord nog niet opge­zocht, maar wil ik het omschri­jven als afs­tand nemen van je dagelijkse omgev­ing je ver­plaat­sen naar een andere omgev­ing om daar weer het overzicht te vin­den of de nodi­ge energie op te doen. Hoeveel tijd heb je daar voor nodig? Dat kan al in een “split moment” gebeuren.

Hoe blij wor­den de mensen niet hier in Ned­er­land als dan ein­delijk eens de zon schi­jnt en we met z’n allen kun­nen neer­strijken op ons prachtige strand in dit fan­tastis­che land. Waar zek­er veel regen valt maar waar ook heel veel groen om ons heen is. Groen de kleur van het hartchakra en als je daar goudgeel van de zon mee verbindt dan wordt iedereen blij als een onschuldig kind.

Vorige week scheen hier in ons land de zon en begaf ik mij met Char­ly naar het strand. Geni­eten van de zee en de zon, het mooie uitzicht, de fijne sfeer het was echt een fijn moment. Na twee dagen pak­ten helaas de wolken weer samen en viel de regen weer vrolijk op ons neer. De grote vraag is laat je je hier­door rak­en of kun je nog steed bli­jven in dat moment.

In het moment waar alles goed was en fijn, je even niet dacht maar de zon op je liet schi­j­nen  en jij weer­spiegelde wat de zon jou gaf, een moment van tevre­den zijn, gelukkig zijn, resonerend op de zon, je hart gevuld met liefde, volledig ver­bon­den met de bron. Dan maakt het niet uit waar je je bevin­dt gewoon door te zijn, te geni­eten, op de plaats stil, dat is voor mij vakantie, even geen presta­tie, moeten of wil, maar thuiskomen en je verbinden met je hart. Daar is de stilte, het con­tact en de har­monie, vind je het overzicht zodat je opge­laden weer terug kan keren in het lev­en van alledag.

2012 bestem­ming hart of Ana­ha­ta. Ana­ha­ta wat betekent onges­la­gen klank, het is het gelu­id dat niet veroorza­akt wordt door het tegen elka­ar slaan van twee objecten. Maar het is het inner­lijk gelu­id van de ervar­ing van harmonie.

En zoals je weet ieder einde is ook weer een nieuw begin. 

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share