Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s

Binnenkort verschijnt mijn nieuwe boekje: Ganesha en een reis langs de zeven chakra’s. Inspiratie tot het schrijven van dit boekje kreeg ik door  een verzoek van een meisje. Als verjaardagspartijtje wilde ze graag een keer les krijgen in mijn Yogaschool samen met haar vriendinnen. Voor haar en haar vriendinnen maakte ik een les. Voor deze les zocht ik een onderwerp uit, het werden de zeven chakra’s. Degene die daar een mooie rol bij kon spelen was Ganesha.

Gane­sha is een hin­doeïstis­che God, die staat voor wijsheid en ken­nis. Hij is de god met het hoofd van een olifant, die helpt om obstakels te ver­wi­jderen en die staat voor een nieuw begin. Hij is een van mijn favori­ete goden bin­nen de Yoga en zijn mantra is een van de mantra’s die ik graag gebruik om mijn gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Met zijn mantra open ik het boek. Ook kinderen vin­den het heer­lijk om deze mantra te zingen:

OM GAM GANAPATYE NAMAHA’, 

Zeg de woor­den maar een paar keer op en voel wat het met je doet: OM GAM GANAPATYE NAMAHA’.

Na een paar keer opzeggen kun je ze ook gaan zin­gen. Doe maar, voel maar.  “Doe maar, voel maar,” woor­den die iedere Yogado­cent tegen je zegt tij­dens een Yoga les. Yoga is voe­len en ervaren, waar de energie stroomt en waar de energie niet stroomt. 

De chakra’s zijn wie­len van energie. Je kunt deze chakra’s niet zien, wel kun je je aan­dacht richt­en op deze wie­len van energie door het doen van Yoga oefenin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen en het her­halen van spec­i­fieke klanken. In het boek­je schri­jf ik over de chakra’s en staan Yoga oefenin­gen. Ieder chakra heeft een spec­i­fiek ken­merk en the­ma dat aansluit bij onder­w­er­pen die we in ons dagelijks lev­en tegenkomen. 

Op dit moment zou je kun­nen zeggen dat we de wijsheid van Gane­sha nodig hebben om de obstakels op te hef­fen die er op dit moment wereld­wi­jd aan de gang zijn. Vei­ligheid, het is niet meer zo vanzelf­sprek­end, vei­ligheid behoort toe aan het eerste chakra. Het eerste chakra staat voor sta­biliteit en vei­ligheid. Waar de andere chakra’s voor staan dat kun je lezen in het boek: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s. 

Het boek is vanaf 10 feb­ru­ari 2017 te koop bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en kost € 19,95. 

Ook een keer je ver­jaardag vieren bij Bodyflex of mee­doen met de work­shop: Gane­sha en een reis langs de zeven chakra’s, op de web­site www.bodyflex.nl vind je een overzicht van de workshops. 

 

Bookmark and Share

99% is oefenen!

99% is prac­tice and 1% is theorie“ ‘.

Een quote van een groot ler­aar op het gebied van Ash­tan­ga Yoga, Patthabi Jois. Iemand die zijn hele lev­en heeft gewi­jd aan deze meth­ode, veel heeft geoe­fend en er voor heeft gezorgd dat deze meth­ode ook buiten India door velen wordt beoefend.

Een vorm van Yoga die een diepe werk­ing heeft op het lichaam en die er toe bij­draagt dat er een verbind­ing wordt gemaakt met iets dat verder reikt dan de geest. Zelf ben ik sinds de geboorte van mijn dochter iedere dag mijn Yoga mat opgaan om deze vorm te oefe­nen. In het begin omdat dit een vereiste was voor mijn oplei­d­ing en tegen­wo­ordig omdat ik mij een lev­en zon­der niet kan voorstellen.

Na de bevalling van mijn dochter kon ik niet meer gemakke­lijk naar rechts kijken of gemakke­lijk voorover buigen. Mijn lichaam was volledig uit bal­ans en ik had een behoor­lijk trau­ma in de rechterkant van mijn lichaam. In het begin was het voor mij zek­er geen pret­je om de oefenin­gen te doen, maar met het te behalen papiert­je in het vooruitzicht was ik bereid dagelijks mijn mat op te gaan. Dit papiert­je was slechts een mid­del, want gaande het pro­ces kwa­men de voorde­len van deze vorm van Yoga voor mij steeds duidelijk­er op de voorgrond.

Mijn lichaam­sklacht­en namen af, ik kan weer naar rechts kijken en voorover­buigen. In de afgelopen 8 jaar ben ik zelden ziek geweest, is mijn lev­en volledig veran­dert, wordt met min­der arbeid meer energie geleverd en is er een steeds beter con­tact ontstaan met  iets wat verder reikt dan de geest: de ziel of de spir­ituele essentie.

Deze vorm van Yoga die haar basis vin­dt in Hatha Yoga, de fysieke kant van Yoga, verbindt ons met de sub­tiele lichamen waarover we beschikken en zorgt ervoor dat we ons weer hier­mee kun­nen verbinden. Yoga betekent verbinden, verbinden met het zelf, heel maken.

Ash­tan­ga Vinyasa Yoga kan deze verbind­ing tot stand bren­gen, als je regel­matig oefent. Door regel­matig te oefe­nen zal je de voorde­len van deze vorm van Yoga ervaren. Natu­urlijk zullen er hobbels zijn, zal je geest zeggen: “Ja, maar”. Wat slechts een truc is om je weg te houden van iets dat  mooier is en je meer zal bren­gen: Je ware essen­tie, je pure zijn. Die geduldig wacht op het moment dat je begint met oefe­nen: 99% is oefe­nen en 1% is the­o­rie. Oefen geduldig en je zult de voorde­len ervaren!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

 

Bookmark and Share