Yoga werelddag

Van­daag is het Yoga werelddag, een dag in het teken van Yoga en waarop veel stu­dio spe­ciale lessen bieden om Yoga te delen. Zelf ben ik 12 jaar gele­den voor het eerst in aan­rak­ing gekomen met Yoga. Direct voelde het als thuiskomen. Van­daag zal ik geen Yoga les geven, maar ben ik wel op mijn Yoga mat gestapt voor mijn dagelijkse Yoga rou­tine: Ash­tan­ga Vinyasa Yoga.

Een prac­tice die steeds fijn­er voelt en die er aan heeft bijge­dra­gen dat ik steeds dichter bij mezelf ben gekomen. Yoga is verbinden, een wor­den met het zelf. Om hier­toe te komen zijn ons acht paden gegeven: De Acht paden van Yoga.

Deze zijn ooit op schrift gesteld door Patan­jali. In korte aforisme (sutras) heeft hij de leer van Yoga aan de wereld gegeven. Zijn werk is opgedeeld in 4 hoofd­stukken (padas), zijn werk wordt ook wel Raja Yoga genoemd. Yoga die ertoe bij­draagt dat mind tot stil­stand wordt gebracht. Mind die heel cre­atief kan zijn en iedere keer weer weet de lei­d­ing te nemen. Iets wat moet wor­den inge­toomd, immers wor­den deze niet inge­toomd dan kan dit voor een hoop obstakels zorgen.

In het eerste hoofd­stuk vangt Patan­jali aan met: nu een uit­leg van Yoga gevol­gd door 1.2 Cit­ta Vrit­tis Nirod­ha, wat staat voor “geest, wervelin­gen, slaap”, en kan wor­den uit­gelegd als: het tot stil­stand bren­gen van de wervelin­gen van de geest. Wor­den deze tot stil­stand gebracht dan ver­keert men in een staat van Samad­hi, een staat van har­monie, een zijn met. Wor­den deze wervelin­gen niet bedongen dan moet men zich onder­w­er­pen aan de inten­tionele processen van de geest. Deze kun­nen lei­den tot aller­lei ongemakken.

Zelf heb ik de afgelopen jaren aan een steeds terugk­erend onge­mak gew­erkt, een oude gedrag­ing die iedere keer weer de kop opsteekt en een hoop energie kost. Gelukkig geeft Patan­jali ons ook twee belan­grijke aan­wi­jzin­gen om van deze onge­makken af te komen: Oefe­nen en onthechten.

De afgelopen jaren heb ik heel veel geoe­fend en heb ik me steeds meer kun­nen onthecht­en van een oud obstakel. De weg voor mij om deze te ont­dekken was dagelijks mijn yoga mat op te gaan om een asana prac­tice te doen. Mid­dels deze weg vond ik de houd­ing om dagelijks te mediteren en is mijn geest steeds meer tot rust gebracht. Tegen­wo­ordig is het obstakel geen obstakel meer. Yoga hoop ik nog lang te mogen beoe­fe­nen, op mijn Yoga mat voel ik me thuis en in harmonie.

Een hele fijne zondag en een fijne prac­tice als je er hebt voor gekozen van­daag aan Yoga te doen op deze Yoga werelddag!

mamma's visitekaartje-back_bewerkt-1

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share