Heup, heup, hoera

Heup, heup, hoera is de affir­matie of krachtzin die ik vond in het boek: Je kunt je lev­en helen van Louis L.Hay. Een boek dat ik ooit kreeg van een lieve vriend. Regel­matig raad­pleeg ik het boek als ik een klacht heb of iets wil opzoeken.

Onlangs had ik heel erg pijn aan mijn rechter­he­up, als een duvelt­je uit een doos­je was daar ineens pijn. De voorz­i­jde van mijn heup was in een kramp geschoten. Geen ver­keerde beweg­ing, maar door een actie van een ander kwam deze reactie.

Ik werd er echt door over­vallen, als je het niet verwacht wordt er iets aangekondigd dat grote impact heeft op je dagelijkse activiteiten.

De iloapsoas

En daar reageert de iloap­soas graag op. Deze spi­er, die je vind vanaf je onderz­i­jde borst naar de heup, wordt gevor­md door de ili­a­cus en de poas. Een spi­er die behoor­lijk in de kramp kan schi­eten, met alle gevol­gen van dien: last van de onder­rug, sti­jve bil­spi­er, zenuwt­in­telin­gen langs de heup, in de voeten en tenen. 

Wat is de bood­schap? dacht ik, en besloot het op te zoeken in boek van Louise L Hay. Haar bood­schap: heupen dra­gen het lichaam in per­fecte bal­ans, stuwen ons om vooruit te gaan: heup, heup, hoera, over­al waar ik ga is vreugde werd aanger­aden te affirmeren.

Wat ik deed. Ook paste ik mijn oefenin­gen aan en bracht ik mijn aan­dacht naar de energieba­nen die stromen langs en door de heupen.

Oefeningen voor de heupen

Door het hele lichaam stromen energieba­nen, door span­ning in de spieren kun­nen deze banen bekneld rak­en. Door oefenin­gen (asana’s) en sturen van energie kun je deze banen weer open mak­en. Ik gebruik­te hier­voor de vol­gende visu­al­isatie: Breng je aan­dacht naar je heupen en visu­aliseer aan weerz­i­j­den een lang­w­er­pige bal­lon die je vult met lucht, vanaf je heup omhoog in de rich­ing van je ribben. 

Dit beeld hielp mij om ruimte in mijn heup te creeren. Bin­nen enkele dagen waren mijn klacht­en verd­we­nen. Ja, op dit moment voelt mijn heup weer: heup, heup, hoera. Zeer blij dat ik ooit dit boek heb gekre­gen: Je kunt je hele lev­en helen, van Louise L. Hay.

Wil je meer weten over energieba­nen en oefenin­gen die je kunt doen om de energie goed langs de heupen te lat­en stromen? Op vri­jdag 1 juli 2022 geef ik om 14.00 een Yin Yoga sessie met aan­dacht voor de heupen en de energieba­nen die stromen door het lichaam.

Leuk als je mee­doet, je kunt je inschri­jven voor deze les via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yin Yoga, een reis naar binnen

boek omslag voorzijdeAlti­jd fijn als iets klaar is. En ja, het is klaar mijn laat­ste boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen. Een boek over Yin Yoga, een vorm van Yoga die heel goed samen gaat met andere vor­men van bewe­gen. Zelf ben ik begonnen met beoe­fe­nen van deze vorm van Yoga in 2009 tij­dens mijn ver­volg oplei­d­ing: Yoga moves docen­teno­plei­d­ing. Ik vol­gde een work­shop o.l.v. Ska­di van Paass­chen. In het begin was het best even wen­nen om te bli­jven in een houd­ing voor een lan­gere peri­ode met de spieren ontspan­nen en je over te geven aan wat zich aan­di­ent, te bli­jven en de gedacht­en tot stil­stand te bren­gen. Maar toen ik na de houdin­gen de ont­lad­ing kon voe­len was ik om. Vanaf dat moment ben ik Yin Yoga bli­jven beoe­fe­nen en geef ik les in deze vorm van Yoga.

Een vorm die zich richt op de mobiliteit van de gewricht­en en het lat­en doorstromen van energie. Om de gewricht­en te trainen op mobiliteit wordt het lichaam voor een bepaalde tijd onder pressie gebracht, dit kan door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen of door mid­del van een prop zoals aan Yoga blok of een Yoga belt.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin staat voor stil wor­den en Yang staat voor in beweg­ing komen, gelijk de wis­sel­ing van de dag en de nacht. Twee begrip­pen die uit­ge­breid aan bod komen in het boek. Ook staan in het boek een aan­tal oefen­reek­sen. Voor de oefen­reek­sen heb ik mij lat­en lei­den door de orga­nen en de wervelkolom. De wervelkolom is een van de belan­grijk­ste struc­turen in het lichaam, als deze in har­monie is ervaren we over het alge­meen een gezonde staat en kun­nen we goed onze dagelijkse tak­en aan. De orga­nen zijn gekop­peld aan merid­i­a­nen. Merid­i­a­nen zijn banen bin­nen het lichaam die voor het blote oog niet zicht­baar zijn, maar die wel wor­den ingezet bij de accupunc­tu­ur. Door naalden te zetten op bepaalde plaat­sen van het lichaam gaat geblok­keerde energie weer stromen en kun­nen aller­lei onge­makken wor­den ver­holpen of ver­min­derd. Deze merid­i­a­nen lopen net onder de huid over het hele lichaam, over de voorz­i­jde, de achterz­i­jde, bin­nen zijde en buiten­z­i­jde van het lichaam. Deze merid­i­a­nen zijn gekop­peld aan orga­nen. Door het lichaam in een bepaalde houd­ing te bren­gen kun­nen we invloed uit oefe­nen op deze merid­i­a­nen en daaraan gekop­pelde orga­nen. In het boek staan een aan­tal oefen­reek­sen die ver­wi­jzen naar de merid­i­a­nen en organen.

Het idee voor het boek kwam tij­dens een van de inten­sieve Yoga train­in­gen die ik gaf in het najaar van 2015. Voor deze 50 uur durende Yin Yoga teacher train­ing moest ik een read­er schri­jven over de basis van Yin Yoga. Deze read­er was impuls om een stap­je verder te gaan en zo werd het boek: Yin Yoga, een reis naar bin­nen tot stand gebracht.

Om een boek te mak­en volg je eigen­lijk dezelfde regels om een Yoga rou­tine op te bouwen. Je moet met jezelf afspreken om te schri­jven, als het niet in een keer lukt hier geen oordeel over te hebben, maar een vol­gende dag geduldig verder te gaan. Dat geldt ook voor het opbouwen van een Yin Yoga beoefening.

Yin Yoga zal niet direct als com­fort­a­bel wor­den ervaren, maar als je de tijd en de ruimte kunt vin­den om deze vorm van Yoga naast je andere activiteit­en te beoe­fe­nen, dan zul je de voorde­len van deze vorm van Yoga ervaren. Enkele voorde­len van Yin Yoga zijn:

  • Ver­be­terd de mobiliteit van de gewrichten
  • Ontspant het lichaam en de geest
  • Ver­be­terd de ademhaling
  • Brengt bal­ans tussen Yin en Yang
  • Betere verdel­ing tussen werk en vri­je tijd
  • Helpt te ont ‑stressen
  • Maakt je meer aandachtig
  • Geeft een betere focus

Het boek kost € 21,95 is vanaf 20 juni 2016 verkri­jg­baar bij Bodyflex 100% Catha­ri­na en Bol.com.

Bookmark and Share

Maancirkel, vrouw en de maan

volle maan
Maan, yin

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am: Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch). 

Yang is het tegen­overgestelde van Yin. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon (licht),  man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan (donker), vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat zicht­baar is door hoe we van nature zijn uit­gerust. Alhoewel de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: men­stru­atie (maanstonde). Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Mijn ervaring met de pil

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had. Tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en ook niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen. Iets in mij zei: “Stop met de pil.” Wat werk­te, bin­nen enkele weken werd het zweten min­der. De heftige emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog. Deze stelde mij voor medici­j­nen te gaan gebruiken: anti depressiva.

Nee, was mijn antwo­ord op haar voors­tel. Iets mij wist dat er een andere manier was om met emoties over weg te gaan.”

Die weg vond ik: Yoga, wat mij rust en struc­tu­ur gaf en een mid­del om mij emoties op een andere manier te reguleren.

Over maancirkel 

Wat ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door de stem uit de diepte: “Stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.”

Dat is waar de maan­cirkel over gaat. Hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan? Waar de ver­schil­lende fas­es van de maan voor staan, welke beteke­nis deze hebben voor jou. Wat de voorde­len zijn door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere keer weer wor­den herhaald.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel, visu­al­isatie bren­gen wordt de aan­dacht gebracht naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik, het gebied van Svad­histhana Chakra. Svad is  zelf, eigen. Stana, zetel of huis, plaats. Door deze plaats te eren kun­nen we een hoop onge­mak tegengaan. 

Tij­dens maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, en hoe wij kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: de vrouwelijke kwaliteit­en in het licht zetten, haar te eren en meer posi­tieve energie op de aarde te brengen. 

Een keer per maand met de donkere maanfase is er maancirkel. Waar? In mijn Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina. Leuk als je aansluit bij deze cirkel!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

 

Bookmark and Share