Lente, nieuwe en frisse energie

Lente, nieuwe en frisse energie, een nieuw product: Persoonlijke coaching

Heer­lijk, het is lente! Het seizoen van frisse en nieuwe energie. Meer licht en veel groen. Een seizoen dat uitn­odigt om naar buiten te gaan, een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Zelf heb ik het afgelopen week­end de energie van de lente goed kun­nen voe­len. Heer­lijk de keuken kast­jes opgeruimd. Alles van de planken, planken schoon gemaakt, de pro­ducten die nog goed waren terug op de planken, de pro­ducten die niet meer goed waren, van de planken en weggedaan. Kor­tom ruimte gemaak­te voor nieuwe pro­ducten, of ruimte gemaakt voor energie die gaat stromen.

Tij­dens de win­ter maan­den ben ik naar bin­nen gekeerd, heb ik mij verder verdiept in onderde­len van Yoga. Yoga is heel wor­den, energie bevri­j­den of lat­en stromen die je hebt geblok­keerd. Waar je zicht op kri­jgt, soms tij­dens het oefe­nen of nadat je van je mat bent gestapt. Iedereen heeft zo zijn eigen doe­len in het leven.

Der­tien lentes gele­den had ik een doel, het tot stand bren­gen van mijn Yoga en Pilates stu­dio in het cen­trum van Den Haag. In maart 2004 zat ik mid­den in een enorme ver­bouwing, de ene keer zat het mee en de andere keer zat het tegen. Al mijn energie stopte ik in deze ver­bouwing. Maar mijn doel werd bereikt. De afgelopen jaren heb ik veel lessen gegeven in mijn Yoga en Pilates stu­dio: Bodyflex 100% Catharina.

Ik heb niet alleen heel veel lessen gegeven, zelf beoe­fen ik dagelijks Yoga en Pilates. Yoga en Pilates, twee vor­men die zich richt­en op har­monie en het zelf helend ver­mo­gen van het lichaam. Pilates richt zich op de dieper gele­gen spieren, de spieren van de buik en de spieren die het lichaam onder­s­te­unen in haar beweg­in­gen. Yoga is meer dan het bewe­gen van het fysieke lichaam. Yoga is het tot stil­stand bren­gen van de gedacht­en, zodat er ruimte ontstaat voor je ware essentie.

Je ware essen­tie, wie ben je? Wat doe ik, waarom ben ik hier? Vra­gen waarop je niet alti­jd antwo­ord hebt. Hoe fijn is het dan als iemand je daarin bijs­taat. Luis­tert naar je vra­gen. Advies geeft hoe meer van uit je ware essen­tie te lev­en. Miss­chien weet je wel je doel, maar is het niet gemakke­lijk daar richt­ing aan te geven. Tij­dens per­soon­lijke coach­ing, sta ik je bij je per­soon­lijke doel te halen of richt­ing te geven om te komen tot je doel. Dat kan zijn: gezond lev­en, betere energieverdel­ing, lev­en en werken in overeen­stem­ming van jouw eigen­schap, helen van de gewon­den delen van het zelf.

De lente, ik heb er zin in. Uit­er­aard bli­jf ik Yoga en Pilates lessen geven en beoe­fe­nen. Yoga en Pilates, de pijlers van mijn bedri­jf en mijn gezond­heid. Zon­der deze twee pijlers had ik mijn bedri­jf en mijzelf niet staande gehouden de afgelopen jaren. Der­tien jaar gele­den zat ik nog volop in de ver­bouwing van mijn pand. Op deze eerste dag van de lente, voel ik nog steeds die heer­lijke ver­fris­sende energie dat mijn werk mij geeft.

Wat een goed besluit om der­tien jaar gele­den te vertrouwen op het ritme van de natu­ur en te vertrouwen op mijn inner­lijke kom­pas! Een die jou ook van pas kan komen tij­dens een per­soon­lijke coach­ing. Meer infor­matie over per­soon­lijke coach­ing, klik hier.

Een fijne eerste lente dag!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share