Maancirkel, in het licht van de maan

In het licht van de maan wordt alles helder, kan je de liefde van je lev­en ont­moeten, geboorte geven of tegen je groot­ste ver­dri­et aan­lopen. Het zijn twee heel ver­schil­lende energieën, het één geeft je een hoop vreugde, het ander een hoop ver­dri­et. Soms kan je er niet bij waarom het je zo vre­selijk veel pijn doet, zit het diep in jou ver­ankerd, diep in je onder­be­wustz­i­jn. Is het iets dat je hebt opgelopen ter­wi­jl je nog heel jong was en heb je er in het hier en nu veel last zijn. Of heb je je aangepast om de sit­u­atie te kun­nen over­leven en weet je niet wat jou ziel wil. De maan werkt in op je onder­be­wuste processen en kan je helpen deze donkere stukken weer licht te maken.

Maan­cirkel is een bewustz­i­jns train­ing ontwikkeld door Catha­ri­na Bli­jlevens, samen gaan we aan de hand van de ver­schil­lende fas­es van de maan en de wis­selin­gen van de natu­ur met jouw obstakel aan de slag. Een keer per maand komen we samen en schi­j­nen we ons licht op de energie van die maan­pe­ri­ode, waar je tegen aan loopt, of wat je juist zou willen delen met een ander omdat het jouw veel vreugde heeft gebracht. Want deze maancirkel(s) zijn toe­ganke­lijk voor acht vrouwen.

Ja, ik begin met vrouwen, omdat ik vind dat de vrouwen er baat bij hebben met gelijkgestem­den over hun diep­ste ver­lan­gens en ver­dri­et te mogen prat­en, weer terug naar de matri­arch, de wijze vrouw. Eén moment in de maand, terug naar de ver­zor­gende, liefde­volle en sta­biele rots die een vrouw kan zijn. Zodat zij in het licht van de maan haar wijsheid en liefde kan schenken aan degene die het waard zijn, die haar koesteren en lief hebben, haar respecteren voor wie ze is en niet voor wie ze moet zijn.

Laat je maskers vallen”, is een van de onder­w­er­pen waar we mee aan de slag. Verder wordt aan de hand van Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, het mak­en van een maan­schild en med­i­tatie gew­erkt aan het ver­zor­gen en koesteren van jouw wijze vrouw, die je bent of die je wil zijn.

Deze train­ing is toe­ganke­lijk voor een ieder die aan de hand van wet­ten van de natu­ur op een eerlijke wijze, in een vertrouwde en veilige omgev­ing aan zijn diepere lagen wil werken. Ben je al een wijze vrouw, dan ben je ook van harte welkom, dan kun je doorgeven wat jij hebt ervaren.

Wanneer?

Deze train­in­gen vin­den plaats op volle maan dagen of op momenten dat er belan­grijke wendin­gen zijn in de seizoe­nen: win­ter wende en zomer wende, lente equinox en herf­st equinox.

De maan­cirkels zijn op zater­dag 14.00–16.00.

Kosten

Kosten voor het bij­wo­nen van één maan­cirkel: € 30,00. Wil je liev­er indi­vidueel aan de slag, dat kan ook. Kosten per uur voor indi­vidu­ele coach­ing € 65,00.

Deelnemen

Voor deel­name of het reserveren van jouw maantick­et aan deze maan­cirkel, laat je naam, adres, geboorte­da­tum achter via het con­tact­for­muli­er, en ver­meld: Ja, ik wil mee­doen aan maancirkel.

Wie weet ont­moeten we elka­ar op een van de maan­cirkels, in mijn Yoga en Pilates school Bodyflex 100% Catha­ri­na aan de Fred­erik­straat 60A te Den Haag.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Maancirkel, vrouw en de maan

volle maan
Maan, yin

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am: Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch). 

Yang is het tegen­overgestelde van Yin. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon (licht),  man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan (donker), vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat zicht­baar is door hoe we van nature zijn uit­gerust. Alhoewel de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: men­stru­atie (maanstonde). Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Mijn ervaring met de pil

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had. Tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en ook niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen. Iets in mij zei: “Stop met de pil.” Wat werk­te, bin­nen enkele weken werd het zweten min­der. De heftige emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog. Deze stelde mij voor medici­j­nen te gaan gebruiken: anti depressiva.

Nee, was mijn antwo­ord op haar voors­tel. Iets mij wist dat er een andere manier was om met emoties over weg te gaan.”

Die weg vond ik: Yoga, wat mij rust en struc­tu­ur gaf en een mid­del om mij emoties op een andere manier te reguleren.

Over maancirkel 

Wat ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door de stem uit de diepte: “Stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.”

Dat is waar de maan­cirkel over gaat. Hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan? Waar de ver­schil­lende fas­es van de maan voor staan, welke beteke­nis deze hebben voor jou. Wat de voorde­len zijn door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere keer weer wor­den herhaald.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel, visu­al­isatie bren­gen wordt de aan­dacht gebracht naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik, het gebied van Svad­histhana Chakra. Svad is  zelf, eigen. Stana, zetel of huis, plaats. Door deze plaats te eren kun­nen we een hoop onge­mak tegengaan. 

Tij­dens maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, en hoe wij kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: de vrouwelijke kwaliteit­en in het licht zetten, haar te eren en meer posi­tieve energie op de aarde te brengen. 

Een keer per maand met de donkere maanfase is er maancirkel. Waar? In mijn Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina. Leuk als je aansluit bij deze cirkel!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

 

Bookmark and Share