Maancirkel en de langste nacht

De lang­ste nacht is vol­gende maand, dan is het zover het top­punt van Yin. Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin is donker zwaar de naar bin­nen gerichte maanen­ergie, passief zijn. Yang is licht, naar buiten gerichte zonne-energie, actief zijn. De afgelopen peri­ode heeft voor mij gevoeld als de lang­ste nacht, of de donkere nacht van mijn ziel.

Een zin­snede waar ik een jaar gele­den nog niet van had geho­ord, maar waar ik de afgelopen peri­ode door heen ben gegaan. En ik dacht toch ik echt dat ik deze fase had gehad. Tot deze zomer, toen alles voor mij op zijn kop kwam te staan. Mijn vaste rots in de brand­ing viel weg, ik moest het vanaf dat moment alleen doen. Voor mijn dochter zor­gen, mijn  bedri­jf door draaien en dealen met mijn ver­dri­et. Want ja, ik was ver­dri­etig en ik had er geen zin meer in om de schi­jn op te houden, dat ik een tof cook­ie was. Een bij­naam die som­mige van mijn klanten aan mij geven. Ik die er alti­jd is, die zelden afwezig is. Tot deze zomer, toen ik tot stil­stand werd gezet, kort na de lang­ste dag.

Twee ijkpun­ten in het jaar: 21 juni, de lang­ste dag en 21 decem­ber, de lang­ste nacht. Twee momenten waarin je kunt wor­den gecon­fron­teerd met jezelf. Ein­delijk had ik de ruimte om dit aan te gaan. Mijn dochter had haar basiss­chool door lopen. Wij had­den haar gegeven wat wij zelf niet hebben gehad, een thuis, waarin je jezelf mag zijn. Iets in mij had dat gezegd, zij gaat niet meemak­en wat jij hebt meege­maakt, en dat gold ook voor mijn part­ner, haar wilden wij geven wat wij niet had­den ervaren, een veilig thuis. Geen geweld, maar liefde­volle oud­ers, die van elka­ar houden.

Iets in mij wist dat als mijn dochter naar de mid­del­bare school zou gaan, alles zou veran­deren. En dat gebeurde. Een vooruitziende blik, of had ik het aangeroepen, want zeggen de meeste ler­aren, jij bent degene die het uitzendt en dat wat je uitzendt komt naar je toe.

Maar wat als je energie bij je hebt, die met de geboorte is meegekomen, energie die bij je is en je soms in hele donkere sit­u­aties zet. Sit­u­aties ontstaan waarin er nog maar weinig zicht is op het licht dat je in je draagt. Daar gaat de donkere nacht van je ziel over. De berei­d­heid om dat te scho­nen wat niet van jou is, los te lat­en en te onthecht­en, zodat tot bloei kan komen, jou ware zelf.

Afgelopen nacht had ik een droom, ik zag mijn moed­er, ze ver­zorgde een plant, ze over­goot de plant met heet water, ik zei tegen haar wat doe je nu, zo gaat de plant dood. Nee, dacht ik toen ik wakker werd, zo ver­brand je de zaad­jes in je wor­tels die oude energie dra­gen, oude won­den. En de plant, de plant ging niet dood, door het oude te ver­bran­den met kwam er ruimte voor nieuwe frisse energie, er groei­de aan de plant weer een prachtige tak met bloe­men. Je hoeft niet de hele tijd opnieuw een donkere nacht mee te mak­en, je kunt ook besluiten het oude achter je lat­en en te komen tot iets nieuws. Hoe je dat doet, door stil te wor­den, te observeren wat er is, te kijken of jou dit laat groeien of dat jou dit langza­am opbrandt. Dit kun je het beste doen met een nieuwe maan.

Of ik een vooruitziende blik had, ja die had ik. Ik moest alleen komen te staan, zodat ik terug kon komen bij mijn ware zelf, een intuïtieve vrouw, die door een donkere nacht is gegaan en weer zicht heeft op haar licht. In het moment ben ik dankbaar aan de lang­ste nacht, waar ik van een tof cook­ie terug bewoog naar een sweet heart.

In de work­shop: Maan­cirkel en de lang­ste nacht, ga ik in op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Tij­dens deze work­shop wor­den Yin Yoga oefenin­gen gedaan. Yin Yoga is een vorm van Yoga waarin het lichaam voor een lan­gere peri­ode in een bepaalde houd­ing tot stil­stand wordt gebracht. Zodat er ruimte ontstaat om licht te schi­j­nen op oude zak­en die de energie blok­keert en je weer in verbind­ing komt met je zachte intuïtieve kant. De work­shop eindigt met med­i­tatie en een ontspan­ning.

Wanneer is deze workshop:

Vri­jdag 21 decem­ber 2018, aan­vang work­shop 13.00 uur, kosten voor deze work­shop € 30,00. Deze work­shop wordt gegeven in mijn Yoga stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via de web­site: www.bodyflex.nl

Bookmark and Share

Maancirkel, in het licht van de maan

In het licht van de maan wordt alles helder, kan je de liefde van je lev­en ont­moeten, geboorte geven of tegen je groot­ste ver­dri­et aan­lopen. Het zijn twee heel ver­schil­lende energieën, het één geeft je een hoop vreugde, het ander een hoop ver­dri­et. Soms kan je er niet bij waarom het je zo vre­selijk veel pijn doet, zit het diep in jou ver­ankerd, diep in je onder­be­wustz­i­jn. Is het iets dat je hebt opgelopen ter­wi­jl je nog heel jong was en heb je er in het hier en nu veel last zijn. Of heb je je aangepast om de sit­u­atie te kun­nen over­leven en weet je niet wat jou ziel wil. De maan werkt in op je onder­be­wuste processen en kan je helpen deze donkere stukken weer licht te mak­en.

Maan­cirkel is een bewustz­i­jns train­ing ontwikkeld door Catha­ri­na Bli­jlevens, samen gaan we aan de hand van de ver­schil­lende fas­es van de maan en de wis­selin­gen van de natu­ur met jouw obstakel aan de slag. Een keer per maand komen we samen en schi­j­nen we ons licht op de energie van die maan­pe­ri­ode, waar je tegen aan loopt, of wat je juist zou willen delen met een ander omdat het jouw veel vreugde heeft gebracht. Want deze maancirkel(s) zijn toe­ganke­lijk voor acht vrouwen.

Ja, ik begin met vrouwen, omdat ik vind dat de vrouwen er baat bij hebben met gelijkgestem­den over hun diep­ste ver­lan­gens en ver­dri­et te mogen prat­en, weer terug naar de matri­arch, de wijze vrouw. Eén moment in de maand, terug naar de ver­zor­gende, liefde­volle en sta­biele rots die een vrouw kan zijn. Zodat zij in het licht van de maan haar wijsheid en liefde kan schenken aan degene die het waard zijn, die haar koesteren en lief hebben, haar respecteren voor wie ze is en niet voor wie ze moet zijn.

Laat je maskers vallen”, is een van de onder­w­er­pen waar we mee aan de slag. Verder wordt aan de hand van Yoga houdin­gen, ademhal­ing­soe­fenin­gen, het mak­en van een maan­schild en med­i­tatie gew­erkt aan het ver­zor­gen en koesteren van jouw wijze vrouw, die je bent of die je wil zijn.

Deze train­ing is toe­ganke­lijk voor een ieder die aan de hand van wet­ten van de natu­ur op een eerlijke wijze, in een vertrouwde en veilige omgev­ing aan zijn diepere lagen wil werken. Ben je al een wijze vrouw, dan ben je ook van harte welkom, dan kun je doorgeven wat jij hebt ervaren.

Wanneer?

Deze train­in­gen vin­den plaats op volle maan dagen of op momenten dat er belan­grijke wendin­gen zijn in de seizoe­nen: win­ter wende en zomer wende, lente equinox en herf­st equinox.

De maan­cirkels zijn op zater­dag 14.00–16.00.

Kosten

Kosten voor het bij­wo­nen van één maan­cirkel: € 30,00. Wil je liev­er indi­vidueel aan de slag, dat kan ook. Kosten per uur voor indi­vidu­ele coach­ing € 65,00.

Deelnemen

Voor deel­name of het reserveren van jouw maantick­et aan deze maan­cirkel, laat je naam, adres, geboorte­da­tum achter via het con­tact­for­muli­er, en ver­meld: Ja, ik wil mee­doen aan maan­cirkel.

Wie weet ont­moeten we elka­ar op een van de maan­cirkels, in mijn Yoga en Pilates school Bodyflex 100% Catha­ri­na aan de Fred­erik­straat 60A te Den Haag.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Bookmark and Share

Maancirkel, werken met de energie van de maan.

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch) te veel Yang lei­dt tot dis­bal­ans, om dit weer in bal­ans te bren­gen is Yin nodig.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, twee begrip­pen ook aange­duid als licht en donker. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon, een man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan, een vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat wordt geken­merkt door hoe we van nature zijn uit­gerust. Om voort te bestaan hebben we elka­ar nodig. Alhoewel ik niet zal ontken­nen dat de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: Menstruatie.Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had, tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen.Ik besloot te stop­pen met de pil. Dat werk­te bin­nen enkele weken werd het zweten min­der, de emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog en wellicht medici­j­nen te gaan gebruiken: in de vorm van anti depres­si­va. Nee, zei ik, er moet een andere manier zijn om met mijn emoties over weg te gaan. Die weg vond ik, ik belandde op een Yoga mat, gevol­gd door een inten­sieve Yoga train­ing. Yoga gaf mij rust en struc­tu­ur en hielp mij de emoties op een andere manier te reg­uleren.

Nu ik zelf 50 ben gewor­den, ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door die stem uit de diepte: stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.

Dat is waar de maan­cirkel over gaat, hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan, waar de ver­schil­lende ver­schi­jnin­gen van de maan voor staan en welke beteke­nis deze hebben voor jou. Hoe je gemakke­lijk je lev­en kunt onder­gaan door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere maan­fase weer wor­den her­haald.

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel en met behulp van edel ste­nen bren­gen we de aan­dacht terug naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik ook­wel de plek van Sva­sisthana Chakra. Sva staat voor zelf, eigen. Stana, zetel of huis. De eigen plaats, door de eigen plaats in het licht van de maan te plaat­sen kun­nen we een hoop onge­mak in dit gebied gemakke­lijk­er onder­gaan tij­dens de ver­schil­lende fas­es van de maan.

Eerst vol­gende maan cirkel is op zater­dag 28 jan­u­ari 2017: The­ma voor deze maan­cirkel, een nieuwe maan

Tij­dens deze maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, hoe wij daar weer mee in verbind­ing kun­nen komen en kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: terugk­eren naar de vrouw in jou, haar te eren en te plaat­sen in het licht van maan. Om zo aan het licht te bren­gen haar inner­lijke kracht, kern kwaliteit en haar valkuilen.

Aanvang workshop: 14.30 uur duur 2 uur kosten voor deelname: € 30,00. Locatie van de workshop: Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina

 

Bookmark and Share