In verbinding door Yoga

Wie ben ik? Wan­neer ben ik in verbind­ing en wan­neer niet? Vra­gen die beant­wo­ord kun­nen wor­den tij­dens de inten­sieve Yoga train­ing die ik geef: Het A B C van Yoga.

Deze train­ing duurt acht maan­den. Acht maan­den om in verbind­ing te komen tot jezelf en meer har­monie in je lev­en. Deze train­ing is niet bedoeld om van jouw een les­gev­er te mak­en, maar om te komen tot jouw unieke tal­ent. Miss­chien is dat les­geven, miss­chien is het wat anders. Maar hoe fijn is het om aan de hand van Yoga weer in verbind­ing te zijn, in con­tact te komen met je intuïtie.

Yoga is een­wor­den, heel wor­den. Om hier toe te komen bewan­de­len we de acht paden van Yoga. De eerste twee stap­pen zijn regels en onthoudin­gen hoe je omgaat met jezelf en hoe je je gedraagt ten opzichte van een ander, de omgev­ing waarin je ben. Deze paden helpen de geest voor te berei­den op de fysieke beoe­fen­ing van Yoga houdin­gen. De Yoga houdin­gen, het derde pad, die onder­s­te­unen dat het lichaam gezond en sterk bli­jft, zodat de energie vrij door het lichaam kan stromen en het vierde pad kan wor­den beoe­fend, het ver­len­gen van de lev­ensen­ergie. Dit zijn eerste vier paden van Yoga: yama, niya­ma, asana en pranayama.

Zijn deze paden bewan­delt dan kan de aan­dacht naar bin­nen wor­den gekeerd, de zin­tu­igen in te trekken en niet langer te rea­geren op dat wat  met de zin­tu­igen wordt waargenomen, zodat kan wor­den over gegaan naar med­i­tatie die ons brengt naar har­monie, heel­heid. De laat­ste vier paden van Yoga: prathya­hara, dhyana, dha­rana en samad­hi.

Een­voudig opgeschreven, maar hoe ingewikkeld kan dit zijn om in je dagelijks lev­en toe te passen. Hier­bij kan het A B C van Yoga je helpen, een van de onderde­len van deze train­ing is te komen tot een regel­matige Yoga beoe­fen­ing die onder­s­te­und een gezond lichaam. Een ander ele­ment van de train­ing is hand­vat­en aan te reiken hoe tot stil­stand te komen in deze drukke wereld en niet meer van uit je emoties te rea­geren, maar te han­de­len vanu­it een rustige geest. Is er rust dan is er har­monie en is het gemakke­lijk­er je af te stem­men op je intuïtie. Een goede raadgev­er op het gebied van je tal­en­ten en wat jij nodig hebt om in har­monie te zijn.

Lijkt dit je wat, in jan­u­ari 2019 start de vol­gende edi­tie van het A B C van Yoga. Deze train­ing duurt acht maan­den en bestaat uit acht inten­sieve train­ings­da­gen, gedurende de train­ing kri­jg je opdracht­en om thuis mee aan de slag te gaan. Iedere maand staat er een the­ma cen­traal die helpt meer in con­tact te zijn met je intuïtie en helpt je te heront­dekken jouw unieke talent.

Kosten voor deze train­ing € 990,00. Je kunt je aan­melden via de web­site www.bodyflex.nl

Bookmark and Share

Lente, ontwaken uit de winter

Nog maar even en dan is het lente! Het seizoen van ont­wak­en, het seizoen van meer licht en het eerste groen. Een seizoen dat uitn­odigt om een nieuwe start te mak­en na de donkere dagen van de winter.

Deze win­ter heb ik anders beleefd dan de voor­gaande jaren. Voor het eerst kon ik heel goed voe­len dat het lichaam mij maande om tot stil­stand te komen. Dit keer geen weer­stand van mijn zijde, dit jaar heb ik mij eraan overgegeven. Het was een eerste win­ter zon­der men­stru­atie. Mijn laat­ste men­stru­atie was in novem­ber rond mijn ver­jaardag. Het aftellen is begonnen, als ik nu nog ongeveer 1,5 jaar geen men­stru­atie heb, dan ben ik door de over­gang. In novem­ber ben ik 52 gewor­den. De laat­ste jaren van mijn men­stru­atie ben ik deze meer gaan omar­men, meer gaan respecteren. Het is een prachtig moment om tot stil­stand te komen, om je te ont­doen van bal­last en ruimte te mak­en voor een nieuw begin. Een moment om te luis­teren naar het lichaam dat zich wil reini­gen. Maar zo wordt het niet alti­jd gezien, het kan een ware kwelling zijn. Ook voor mij is het niet alti­jd een pret­je geweest, maar de laat­ste twee jaren, vond ik het geen kwelling, het was het moment om die andere kracht in mij te voe­len, die vrouw die zegt, nee dat wil ik niet, nu wil ik rust. Ik voel mij niet oké, ik wil alleen zijn.

Alleen is een prachtig woord dat staat voor al-een. Je bent al heel, een, het enige waar je voor moet zor­gen is de momenten te nemen om weer een te zijn. De men­stru­atie is zo’n moment. Het is het moment om je te ont­doen van bal­last, het is een soort oefe­nen op de fase van de over­gang. Want in de over­gang wordt het heel duidelijk, dit wil ik niet en dit wil ik wel. Waar ik eerst grote moeite mee had, nee, dit wil ik niet, is nu heel gewoon. Lang dacht ik dat ik rond een bepaalde leefti­jd mijn favori­ete vorm van Yoga niet meer zou kun­nen beoe­fe­nen. Maar inte­gen­deel sinds een paar weken, sinds de energie van de lente is te voe­len, voelt mijn prac­tice heel fijn.

Regel­matig stap ik op mijn mat voor het beoe­fe­nen van Ash­tan­ga Vinyasa Yoga. Dit is dynamis­che vorm van Yoga die voorschri­jft dat je op de dagen van je men­stru­atie niet oefent. In het begin had ik hier hele grote moeite mee. Maar om dit te begri­jpen is de beste leer­meth­ode om het te ervaren. Dus besloot ik mij te houden aan deze regel. En het heeft gew­erkt, in het hier en nu begri­jp ik waarom je het niet zou moeten doen, de baar­moed­er vraagt om reinig­ing. Hier is veel energie voor nodig. In de baar­moed­er zit een onbevrucht eit­je, dit eit­je moet eruit, dat gaat gepaard met samen­trekkin­gen van de baar­moed­er. Voor de een wat heftiger dan de ander, waarom zou jezelf onn­odig veel stress geven, neem de tijd en stop drie dagen met je prac­tice. Je baar­moed­er kan haar taak ver­richt­en en dat vind ze fijn. De afgelopen vijf jaar heb ik dit gedaan en het voelt heel goed.

Deze lente ga ik door met het beoe­fe­nen en les geven van deze vorm van Yoga. Het is een van de pijlers van het A B C van Yoga. Een inten­sieve Yoga train­ing waarin de basis wordt aan­gereikt om een Yoga prac­tice op te bouwen en uit­leg wordt gegeven aan de ver­schil­lende vor­men van Yoga. Het doel is niet om van jou een ler­aar te mak­en, het doel is om net als ik regel­matig de mat op te gaan voor het beoe­fe­nen van een Yoga rou­tine, of je lev­en in te richt­en aan de hand van de acht paden van Yoga.

Deze train­ing duurt acht maan­den en bestaat uit acht inten­sieve Yoga train­in­gen, acht work­shops en het vol­gen van weke­lijkse train­in­gen. Op dit moment geef ik deze train­ing, heb je de eerste train­ings­dag gemist en wil je nog aansluiten, informeer naar de inhaal mogelijkhe­den. En anders kun je je aan­melden voor een vol­gende train­ing, die van start gaat in augus­tus 2018. Voor meer infor­matie klik hier

De lente ik heb er zin in, de over­gang tot nu toe voelt het gelijk de lente, als een nieuw begin! Op naar een mooie lente!

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share

Intensieve Yoga training, het A B C van Yoga

Gis­teren zei een dame tegen mij: ‘het is best lastig hoor jezelf veran­deren, dat lukt niet in een keer.’ Dat klopt als een bus, veran­deren is niet iets dat je in een dag doet. Mijn veran­der­ing begon vanaf het moment dat ik besloot mij te verdiepen in Yoga. Dat was in 2003. Mijn toen­ma­lige coach zei: ‘weet je het zek­er als je gaat, er is geen weg meer terug.’

Als je besluit te veran­deren, wil je ook niet terug. Tot op de dag van van­daag ben ik blij, dat ik toen de stap heb genomen, iets in mij gaf mij de aan­wi­jz­ing dat het mij goed zou doen, me verdiepen in Yoga en les gaan geven in Yoga in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catharina

Na der­tien jaar oefe­nen en les­geven kan ik zeggen dat ik een behoor­lijke veran­der­ing heb doorge­maakt. Yoga heeft daar heel erg bij geholpen, maar ook het door­lopen van de ver­schil­lende fas­es van het lev­en hebben ertoe bijge­dra­gen dat ik een andere kijk op het lev­en heb gekre­gen. Vol­gende week, kri­jg ik een nieuwe vlo­er. Voor deze nieuwe vlo­er moet mijn hele huis leeg, en dat is best fijn. Alle spullen die ik in de loop van mijn lev­en tot nu toe heb verza­meld wor­den tegen het licht gehouden, is het func­tion­eel, of houdt het mij vast in mijn verleden. Dat is pre­cies het pro­ces van beoe­fe­nen van Yoga, niet iedere houd­ing is direct een fijne houd­ing waarin je kunt ontspan­nen. Som­mige houdin­gen vra­gen om meer onder­zoek of om los te lat­en. Tij­dens de inten­sieve Yoga train­ing het A B C van Yoga wordt de basis gelegd voor het opbouwen van een Yoga prac­tice en wor­den hand­vat­en aan­gereikt hoe je kunt loslaten.

Deze inten­sieve Yoga train­ing: het A B C van Yoga richt zich op de eigen beoe­fen­ing, het opbouwen van een dagelijkse Yoga prac­tice. Dit is een eerste vereiste om te verbinden of terug te keren naar de inner­lijke kracht. Yoga is één wor­den, als we gaan oefe­nen komen vanzelf de hand­vat­en omhoog om tot deze een­word­ing te komen.

Het A B C van Yoga is verdeeld over acht week­enden waarin wordt behan­deld de basis­be­gin­se­len van Yoga, de ver­schil­lende Yoga vor­men, wordt inge­gaan op de begrip­pen Yin en Yang, de acht paden, de Yoga sutra’s en hoe je een eigen Yoga beoe­fen­ing tot stand brengt.

Les­geven is een vak, dat begint met zelf oefe­nen, zodat je meester wordt over de lesstof die je gaat doorgeven aan anderen. Miss­chien wil je geen Yoga docent wor­den maar ben je nieuws­gierig naar wat jou inspireert, waar jij in uit­blinkt. Ook dan kan Yoga een mooie manier zijn om weer in con­tact te komen met je inner­lijke kracht, jouw waarheid. Zelf­s­tudie is één van de pijlers van deze train­ing, door naar jezelf te leren kijken in een aan­ge­name sit­u­atie en een min­der aan­ge­name sit­u­atie kun je komen tot wie je bent. Yoga is een wor­den, verbinden, deze train­ing is een opstap­je naar eenworden.

Lijkt het je wat, deze train­ing, in okto­ber start de vol­gende edi­tie, meer infor­matie vind je op http://bodyflex.nl/yoga-pilates/intensieve-yoga-training-het-a-b-c-van-yoga/

 

 

Bookmark and Share