Training: Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa is een train­ing die je kunt vol­gen in mijn yogas­tu­dio Bodyflex 100% Catharina. 

Chakra chik­it­sa zijn san­skri­et woor­den. Chakra is wen­te­lend wiel, een wiel van energie dat je niet met je blote oog kunt waarne­men, maar wel met je inner­lijke oog. Aan de hand van visu­al­isatie en ver­beeld­ing kan een beeld gevor­md wor­den van een chakra. Mensen die hun inner­lijk oog goed getraind hebben kun­nen chakra’s zien (waarne­men). Chik­it­sa wordt ver­taald als ther­a­pie, heel mak­en. Aan de hand van oefenin­gen: aan­dacht, adem, visu­al­isatie en opsporen van over­tuigin­gen die zor­gen voor een steeds wed­erk­erende uitkomst die voor ver­stor­ing zorgt in het chakrasys­teem wordt naar har­monie toegew­erkt in lichaam, geest en ziel.

Over deze training Chakra chikitsa

Chakra chik­it­sa bestaat uit acht lessen. In deze lessen mak­en we een reis door het chakrasys­teem. In een les staat een thema/chakra cen­traal, een les duurt twee en half uur. Aan het eind van de reis heb je ken­nis over het chakra-sys­teem, inzicht in je energiehuishoud­ing en hoe je dit posi­tief en negatief kan beïn­vloe­den. De energiehuishoud­ing bepaalt hoe je je voelt, en of je al dan niet gevoelig bent voor dishar­monie. Ziek­te, onrust, veel gedacht­en hebben, stressvolle sit­u­aties zijn een teken van dishar­monie. Chakra chik­it­sa leert je hoe van bin­nenu­it deze dishar­monie terug te bren­gen naar de staat die we graag willen man­i­festeren op aarde: even­wicht en harmonie.

In les een wordt ken­nis gemaakt met het chakrasys­teem, wat het voor je doet en wat je er meekan. Les twee tot en met zeven wordt een van de chakra’s behan­deld die liggen in het lichaam en cor­re­spon­deren met bepaalde gebieden in het lichaam. In les acht mak­en we de bal­ans op en beschik je over gede­gen ken­nis over het chakra-systeem. 

Wanneer is deze cursus

Deze train­ing begint op don­derdag 26 jan­u­ari 2023, aan­vang lessen 9.30 uur. Een les duurt twee en half uur. Tij­dens de reg­uliere schoolvakanties is er geen les.

Wat leer je? Je leert over de chakra’s, je energiehuishoud­ing, over het inner­lijk oog en hoe je het chakrasys­teem in even­wicht kunt bren­gen. Ook ont­vang je infor­matie wat de voorde­len zijn als het chakrasys­teem in even­wicht is. Dit ga je leren aan de hand van yoga­houdin­gen, visu­al­isatie, ademhal­ing­soe­fenin­gen en med­i­tatie. Ook leer je welke voed­ing (energie) je beter wel of niet kunt nut­ti­gen en ga je aan de slag met nut­tige voed­ing voor je chakra’s: denk hier­bij aan kleur, edel­ste­nen, geur en geluid.

Inschrijven Chakra chikitsa

Het is pret­tig als je mate­ri­alen mee­neemt naar de train­ing. Nodig voor deze train­ing: yoga­mat, med­i­tatiekussen, twee yogablokken, schrift, pen. Iedere train­ing ont­vang je een hand­out met de lesstof die op die dag wordt behandeld. 

Kosten voor deze train­ing € 395,00 vooraf­gaand aan de train­ing te voldoen. 

Wil je mee­doen met? Je kunt je inschri­jven via het inschri­jf­for­muli­er. Leuk als je mee­doet met deze train­ing Chakra chik­it­sa.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share