Shambhala, mythisch koninkrijk

Shamb­ha­la is een woord dat deze week veel in het nieuws is, een bek­ende radio dj pri­jst een prod­uct aan: Shamb­ha­la, drie drup­pels heb je nodig om je af te stem­men op je inner­lijke guru. Nou daar wilden ze bij Radar Tros wel meer over weten, of dit echt een won­der­mid­del is en ze hebben er een team deskundi­gen opgezet. In het mid­del blijkt een stof te zit­ten die niet goed is voor onze gezond­heid. De dj vin­dt het alle­maal over­dreven, vol­gens hem is het een veilig prod­uct, maar de media denkt daar anders over. De hele week is hij en zijn prod­uct, bij ver­schil­lende praatprogramma’s, onder­w­erp van het gesprek. Som­mige steken echt de draak met hem, en dat is best onaardig vind ik.

Maar goed, ook ik heb zo mijn bedenkin­gen bij zijn aan­pri­jz­ing dat je drie drup­pels nodig hebt om bij je inner­lijke guru terecht kan komen. Je inner­lijke guru is je inner­lijke stem, weten, dat in verbind­ing staat met het god­delijke en alti­jd met de juiste raad komt in de moeil­ijk­ste momenten van je leven.

In contact met je innerlijk guru

Iedereen kan hier­mee in con­tact komen en de beste weg om hier te komen is via, med­i­tatie. Som­mige kun­nen dat direct, mediteren, en anderen hebben hier wat meer oefen­ing voor nodig.

Ik val onder de cat­e­gorie dat ik meer oefen­ing nodig had om tot de houd­ing te komen die mij onder­s­te­und bij het mediteren. Maar na geduldig oefe­nen, medi­teer ik iedere ocht­end en goed con­tact met mijn inner­lijke guru. De drup­pels die de dj aan­pri­jst daar ben ik zelf ook niet voor, het is wellicht een kor­tere weg, maar inder­daad voor de een maakt het niets uit om het in te nemen, en voor een ander wel, dus het is absolu­ut aan te beve­len om het prod­uct te onder­zoeken en het niet zomaar klakkeloos in te nemen.

Dus heel goed van Radar om het prod­uct te onder­zoeken: Shamb­ha­la. Zelf ben ik ook op onder­zoek uit­ge­gaan, want Shamb­ha­la is een naam die ik wel vak­er heb geho­ord. Dus het woord ingetikt op mijn computer. 

Over Shambhala

Shamb­ha­la, is een mythisch koninkrijk, vol­gens de leg­ende is het gesitueerd ten noor­den van de Himalaya, ook wel Tibet, en waar mensen wonen die prachtig en gezond zijn, geen armoede of ander gebrek ken­nen. Er wonen voor­namelijk mon­niken die zich houden aan beloften en ver­plichtin­gen, ze zijn intel­li­gent en geheel gewi­jd aan de prak­tijk van vajrayana, en andere authen­tieke vor­men van het Indi­ase Boeddhisme.

(Vajrayana (San­skri­et voor ‘dia­man­ten voer­tu­ig’), wordt ook wel tantrisch boed­dhisme genoemd, is een stro­ming in het boed­dhisme. Het doel van het vajrayana is het bereiken van het boed­dhaschap om als zodanig andere voe­lende wezens naar de ver­licht­ing te kun­nen lei­den. Rit­ue­len en ini­ti­aties nemen een belan­grijke plaats in in het vajrayana. (bron wikipedia).)

Het land Shamb­ha­la heeft de vorm van een lotus, het sym­bool van zuiv­er­ing. Het is een prachtig land waar de dien­aren luis­teren naar hun kon­ing en zich bezighouden met het bestud­eren van oude tek­sten en het uitvo­eren van rituelen.

Lotus

Land waar ik van droom

Het is een land waar ik van droom en waar ik van weet dat het hier in het west­en lastig is om voet aan de grond te kri­j­gen. De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in Yoga en de weten­schap van Yoga, wat ook vraagt je te houden aan beloften en ver­plichtin­gen, en dagelijkse rit­ue­len uit te voeren die bij­dra­gen aan een gezond lichaam en rustige geest. Liev­er niet neemt de Yogi iets in, om dit doel te bereiken, hij vertrouwt erop dat door regel­matige beoe­fen­ing van een dis­pline en vertrouwen op het pad dat hem wordt gegeven, hij zijn doel bereikt. 

Dank je wel, DJ, voor deze hint, ik zal je drie drup­pels niet innemen, maar ik vind het wel super dat jij je inspant om de mens terug te kri­j­gen naar zijn inner­lijke guru, dat is echt de beste raadgev­er die je kunt vinden.

Tot slot nog even over Radar

Of ze dat bij Radar ook weten, ik denk het niet, in dezelfde uitzend­ing dat de DJ door hun aan de tand werd gevoeld, was er een item over het lang­durig gebruik van medici­j­nen, aan tafel was een afgezant van de verenig­ing van huis­art­sen en iemand van de apotheken. Dat was ook een super inter­es­sant onder­w­erp, 25.000 mensen belanden jaar­lijks in het zieken­huis door de uitwerk­ing van de medici­j­nen die ze lang­durig slikken, maar dat werd deze week niet belache­lijk gemaakt, nee want dat is weten­schap, nou dan kies ik toch liev­er de andere weg die mij brengt naar het land van Shamb­ha­la, want dat spreekt mij net iets meer aan.

Ik zou als ik jou was de uitzend­ing even terug kijken van Radar, het was super inter­es­sant. Het onder­w­erp over de DJ dat vond ik wel mee­vallen. Mijn aan­dacht was meer gericht op het onder­w­erp erna, hoe nor­maal wij het vin­den dat mensen lang­durig geneesmid­de­len gebruiken zon­der dat ze in de gat­en hebben wat de uitwerk­ing is van deze medici­j­nen voor hun gezondheid. 

Miss­chien toch over­we­gen in de leer te gaan bij de mensen die zich bezig houden met Shamb­ha­la of Yoga: deze behan­de­len de ander met respect, onder­zoeken meestal de sit­u­atie waarin ze zit­ten en weten vaak zelf wel dat ze iets niet moeten innemen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share