Zomer, hart helen

De zomer is een per­fect moment om het hart te helen. Moeten we dan alle­maal een afspraak mak­en met een car­di­oloog? Nee, dat hoeft niet. Hart helen houdt in afdalen naar je spir­ituele hart, het cen­trum van liefde en bewustz­i­jn. Je bewust zijn dat we in essen­tie alle­maal liefde zijn en dat een ieder zijn aan­deel hierin heeft om tot dit bewust zijn te komen.

Het is natu­urlijk best pit­tig om in het nu te bli­jven in het heilige mid­den van het hart, want dat is wat het is: een heilige plaats met een groot poten­tieel om liefde te ervaren. 

En alles wat je moet doen om daar te komen is je aan­dacht richt­en op het hart.

Het hart is het cen­trum van liefde, de bron van lev­en, zon­der liefde wordt het lev­en harteloos. Harteloos: uit het verbind­ing met het hart. De afgelopen week werd ik weer bestookt met een hoop nar­igheid, het was op dat moment best pit­tig om te bli­jven in het cen­trum van liefde.

Maar door het te doen, ging ik mij steeds beter voe­len. Ik vond een mooie hartmed­i­tatie in een boek dat ik aan het lezen ben: Spir­ituele verdieping van Fons Delnoos/Patricia Martinot.

Ik besloot de med­i­tatie die opgeschreven stond in het boek voor mijzelf in te spreken op mijn tele­foon. Iedere avond voor het slapen gaan of als ik merk dat ik het nodig heb, luis­ter ik naar deze meditatie.

Deze med­i­tatie voelt goed, het voelt goed voor mijn hart en fijn om in mijn woor­den in dit blog te delen!

Meditatie: hart helen

Neem plaats in een gemakke­lijke zithoud­ing: zorg ervoor dat je rech­top zit, plaats je han­den op je dijen of leg ze in je schoot. Breng je aan­dacht naar bin­nen en laat eventuele gedacht­en of span­ning los. Adem langza­am in naar de ruimte van je hart, adem uit ontspan. Richt je aan­dacht naar bin­nen, open je hart voor God. Weet dat God in je hart is, aan­vaart deze liefde van God, open jezelf voor deze liefde die licht is. Adem langza­am in naar je hart, laat het licht in de ruimte van je hart stromen, ontspan. Adem in en laat het licht door je hele lichaam stromen. Vul jezelf op met liefde en licht, voel en ervaar de energie van liefde in en om je lichaam. Plaats je han­den samen voor je hart en zeg tegen jezelf hardop of in gedacht­en: Ik ben liefde, drie keer. Open dan langza­am je ogen.

Een hele fijne med­i­tatie om meer licht en liefde naar de aarde te halen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dankjewel Universum

Dankjew­el Uni­ver­sum, hoe bij­zon­der is het hoe jij de mensen bij elka­ar brengt. Afgelopen week nog was ik er getu­ige van, maak­te mijn hart een klein spronget­je bij de vol­gende ontmoeting.

Op woens­dag had ik een ken­nis­mak­ings­ge­sprek, er werd mij gevraagd: “Ben je niet benieuwd hoe ik jou heb gevonden?”

Mijn gesprekspart­ner woont aan de andere kant van het land, maar door alle ontwik­kelin­gen van de afgelopen twee jaar, kon­den wij elka­ar woens­dag ont­moeten via zoom.

Een hele bij­zon­dere ont­moet­ing bleek. Ze had mij gevon­den door mijn blog over mieren, in dit blog schri­jf ik over de mieren en wat de beteke­nis is van deze kleine krachtige dieren.

Bij haar marcheer­den de mieren ook over haar tafel, en ze vroeg zich af wat de beteke­nis was. Ze deed een poging via google en zo kwam ze uit bij mijn blog over mieren. Nadat ze met mij een afspraak had gemaakt voor een eerste ont­moet­ing, waren de mieren weg van haar tafel.

Wouw, wat prachtig! ” zei ik tegen haar, en dacht: het is toch wat enkele jaren gele­den schreef ik dit blog en in het nu ont­moeten wij elka­ar door deze mieren, dankjew­el Universum.

Zo werkt dat in het Uni­ver­sum, je doet iets, zendt iets uit en jaren lat­er komt er iets naar je toe: dan kun je alleen maar dankbaar zijn.

Dankjew­el mieren, dankjew­el Uni­ver­sum voor dit prachtige moment, mijn hart maak­te een spronget­je toen ik het hoorde, ook was ik enigszins ontroerd, de afgelopen jaren heb ik mij wel eens een­za­am gevoeld, maar op woens­dag liet het Uni­ver­sum mij weer zien dat dat slechts een gevoel is.

Dankjew­el voor deze prachtige ont­moet­ing, en de bij­zon­dere bood­schap­pers die u heeft ingezet om deze tot stand te lat­en komen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Heup, heup, hoera

Heup, heup, hoera is de affir­matie of krachtzin die ik vond in het boek: Je kunt je lev­en helen van Louis L.Hay. Een boek dat ik ooit kreeg van een lieve vriend. Regel­matig raad­pleeg ik het boek als ik een klacht heb of iets wil opzoeken.

Onlangs had ik heel erg pijn aan mijn rechter­he­up, als een duvelt­je uit een doos­je was daar ineens pijn. De voorz­i­jde van mijn heup was in een kramp geschoten. Geen ver­keerde beweg­ing, maar door een actie van een ander kwam deze reactie.

Ik werd er echt door over­vallen, als je het niet verwacht wordt er iets aangekondigd dat grote impact heeft op je dagelijkse activiteiten.

De iloapsoas

En daar reageert de iloap­soas graag op. Deze spi­er, die je vind vanaf je onderz­i­jde borst naar de heup, wordt gevor­md door de ili­a­cus en de poas. Een spi­er die behoor­lijk in de kramp kan schi­eten, met alle gevol­gen van dien: last van de onder­rug, sti­jve bil­spi­er, zenuwt­in­telin­gen langs de heup, in de voeten en tenen. 

Wat is de bood­schap? dacht ik, en besloot het op te zoeken in boek van Louise L Hay. Haar bood­schap: heupen dra­gen het lichaam in per­fecte bal­ans, stuwen ons om vooruit te gaan: heup, heup, hoera, over­al waar ik ga is vreugde werd aanger­aden te affirmeren.

Wat ik deed. Ook paste ik mijn oefenin­gen aan en bracht ik mijn aan­dacht naar de energieba­nen die stromen langs en door de heupen.

Oefeningen voor de heupen

Door het hele lichaam stromen energieba­nen, door span­ning in de spieren kun­nen deze banen bekneld rak­en. Door oefenin­gen (asana’s) en sturen van energie kun je deze banen weer open mak­en. Ik gebruik­te hier­voor de vol­gende visu­al­isatie: Breng je aan­dacht naar je heupen en visu­aliseer aan weerz­i­j­den een lang­w­er­pige bal­lon die je vult met lucht, vanaf je heup omhoog in de rich­ing van je ribben. 

Dit beeld hielp mij om ruimte in mijn heup te creeren. Bin­nen enkele dagen waren mijn klacht­en verd­we­nen. Ja, op dit moment voelt mijn heup weer: heup, heup, hoera. Zeer blij dat ik ooit dit boek heb gekre­gen: Je kunt je hele lev­en helen, van Louise L. Hay.

Wil je meer weten over energieba­nen en oefenin­gen die je kunt doen om de energie goed langs de heupen te lat­en stromen? Op vri­jdag 1 juli 2022 geef ik om 14.00 een Yin Yoga sessie met aan­dacht voor de heupen en de energieba­nen die stromen door het lichaam.

Leuk als je mee­doet, je kunt je inschri­jven voor deze les via het inschri­jf­for­muli­er.

Namaste,

catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

So ham meditatie

So ham med­i­tatie is een hele fijne med­i­tatie die ik vorige week heb inge­spro­ken op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen. Deze med­i­tatie duurt 10 minuten en is pret­tig om te doen aan het begin van je dag, op het mid­dagu­ur of in de avond, maar je kunt hem ook doen als je de aan­dacht naar bin­nen wil bren­gen, even uit de druk­te van de dag of je hoofd wilt.

Voor deze med­i­tatie kun je gaan zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing, met of zon­der kussen. Mocht­en je knieën hoger zijn dan je heupen ga dan zit­ten op een kussen, maar je kunt ook gaan zit­ten op een stoel met je voeten op de grond. 

Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, houd je borst open en breed, rech­top zit­ten is fijn en geeft je ruimte om te ademen.

Aandacht naar de adem

Als je voelt dat je goed zit, sluit je ogen en reis met je aan­dacht naar bin­nen, reis vanaf je kru­in langs wervelkolom naar je staart­been en voel de raakpun­ten met de vloer.

Adem langza­am in naar je buik en langza­am uit, bli­jf met je aan­dacht bij je adem­stroom, volg de inadem­ing en volg de uitadem­ing. Benoem ver­vol­gens de inadem­ing als ‘so’ en de uitadem­ing als ‘ham’, je kunt dit doen in gedacht­en, bli­jf met je aan­dacht bij de mantra soham die met de adem meebeweegt.

Laat ver­vol­gens op ‘so’ (inadem­ing) de energie stromen naar je hart en op ‘ham’ (uitadem­ing) de energie stromen naar je voorhoofd/kruin. 

Ga hier­mee verder, op ‘so’ laat je de energie stromen naar je hart, op ‘ham’ laat je de energie stromen naar je kruin.

Na enkele adem­be­weg­in­gen laat je de mantra los en bli­jf je met je aan­dacht in de ruimte van je hart, affirmeer: ik ben liefde, drie keer hard op of en gedacht­en en bli­jf nog even zit­ten met je ogen gesloten.

Adem dan langza­am in naar je buik, adem langza­am uit, voel weer dat je zit op de grond of op je stoel, open je ogen, schud je han­den en ga verder met je dag.

So ham meditatie ingesproken

Wil je deze So ham med­i­tatie beluis­teren op mijn pod­cast klik dan hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Over mijn Aloe vera

Het is alweer even gele­den dat ik mijn eerste Aloe vera kocht, geïn­spireerd door een aan­tal verkop­ers op het gebied van aloe vera pro­ducten dacht ik: laat ik er zelf een kopen.

Het plan­t­je stond vlak voor de kas­sa bij Ikea, goed­koop gepri­jst, niet al te groot en ik besloot het te kopen. Ik geef het plan­t­je een plek in mijn winkel/receptieruimte van mijn bedri­jf­s­pand. Een fijne plek vin­dt ook het plan­t­je, het groeit en groeit.

Op een gegeven moment heeft man­lief het plan­t­je overgezet in een grotere pot, want vin­dt hij: deze plant heeft meer ruimte nodig.

En voor ik het weet begint de plant stek­jes te mak­en, kleine scheut­jes begin­nen onder moed­er­plant te groeien. Eerst een, lat­er nog een er bij. Moed­ers heeft het erg naar haar zin op de plek waar ze staat: niet in direct zon­licht, vlak bij de deur, waar ze heer­lijk staat te stralen op haar tem­pel tafel. 

Iedere week als man­lief mij komt ophalen inspecteert hij de plant: goed oplet­ten of ik hem wel water geef, want anders gaat hij hangen is zijn the­o­rie. Deze plant moet je pas water geven als de aarde droog is, voor de rest maakt deze plant gebruik van zijn eigen water­re­serves die het in zijn bladeren opslaat, pas als de pun­t­jes van de bladeren rood begin­nen te wor­den is het toe aan water. (deze infor­matie vond ik op internet)

Aloe vera stekken

Maar goed het is natu­urlijk hart­stikke leuk dat moed­er­plant zo graag jonkies maakt, deze kun je heel hand­ig ver­pot­ten en een eigen plek geven.

Wat ik de afgelopen week heb gedaan, eerst de allerkle­in­ste zijscheut (wor­tel­stek) heel voorzichtig van moed­er gehaald, gewoon naar de onderkant van het scheut­je met mijn han­den, de aarde wat wegge­haald en daar was al een mooie wor­tel. Dat is fijn want dan kan je het zo van moed­er halen en in een pot­je zetten met potaarde, beet­je water erbij, baby plant op een plek zetten waar het geen direct zon­licht heeft zodat het rustig kan bijkomen en kan aar­den op zijn eigen plek.

Nadat deze eerste onthecht­ing goed was gegaan, de vol­gende dag ook de wat grotere stek bij moed­er wegge­haald en een eigen plek gegeven. Resul­taat drie pot­ten met Aloë vera, een grote, een behoor­lijke puber en een baby plant.

Of ik er een han­del in ga begin­nen? Dat niet, ik ga ze hoo­gu­it inzetten als gift of hun sap gebruiken.

Medicinale werking

Aloë vera zit namelijk boorde­vol vit­a­mine A, C en E, vit­a­mi­nen die helpen bij insecten­beten, kleine brand­won­den en van zonbeschadig­ing te genezen. Je kunt het sap van de aloë vera plant op je huid smeren, dit biedt direct verkoel­ing als de huid ver­brand is door zon of als deze op een andere manier over­hit is ger­aakt, bijvoor­beeld als je door een insect bent gebeten. 

 Zelf heb ik een keer gordel­roos op mijn schoud­ers gehad en toen kreeg ik een sap op basis van aloë vera om het te verkoe­len. Dat was echt heer­lijk weet ik nog.

Ook kun je het sap van deze plant drinken. Zelf heb ik dat nog nooit gedaan, maar het sap van deze plant heeft een gun­stig effect op je spi­jsver­t­er­ing, je immu­niteit en je huid. In menig winkel kun je aloë vera sap kopen. 

Mocht ik wat sap nodig hebben voor mijn huid dan zal ik enkele scheut­jes van een van de planten halen, het sap van de scheuten in een bak­je opvan­gen en deze smeren op mijn huid.

Maar voor­lop­ig houd ik het even op geni­eten van het uitzicht op deze groene planten en hun groeipro­ces, zodat ik straks weer een paar kan ver­pot­ten en vol­doende planten heb om een sap­je te maken.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Raja Yoga, geest lezen

Raja yoga, geest lezen, onder­zoeken, verken­nen, dat is wat we bij deze vorm van yoga gaan doen. Raja yoga staat opgeschreven in de Yoga sutra’s van Patan­jali, een meester­w­erk ooit opgeschreven voor­dat onze jaartelling begon. In het boek staat opgeschreven wat yoga is, waar je het voor inzet en wat de vrucht­en zijn als je yoga beoe­fend. In het boek staan geen yoga­houdin­gen opgeschreven, wel aan­wi­jzin­gen wat geest is, waar hij voor dient en wat hij kan veroorza­k­en. Het is een prachtig boek, op mijn yogao­plei­d­ing stond het boek op mijn boeken­li­jst. In het nu jaren verder, raad­pleeg ik nog steeds dit prachtige boek. 

Het boek bestaat uit vier hoofd­stukken (pada’s), een pada bestaat uit meerdere sutra’s. Een sutra is een draad of een aan­tal woor­den dat ken­nis doorgeeft. In dit geval de weten­schap van yoga. Yoga komt tot stand door het stil­leggen van de wervelin­gen van de geest, en mocht de geest niet bed­won­gen zijn zicht kri­j­gen op de uitwerk­ing (kar­ma) van de wervelin­gen. Het is een prachtige leer om in het nu te bestud­eren, in het tijd­perk van lucht. Een tijd­perk waarin de geest, het denkver­mo­gen over­heerst, is het zeer welkom de Yoga sutra’s te bestuderen.

Over deze cursus

In deze cur­sus: De Yoga sutra’s van Patan­jali maak je ken­nis met Raja yoga. Raja betekent kon­ing, hoge heer, het is de yoga voor de geest, je geest verken­nen en bestud­eren waar deze toe in staat is. In acht lessen maak je ken­nis met de Yoga sutra’s, leer je ademhal­ing­soe­fenin­gen, houdin­gen in te nemen voor de med­i­tatie en med­i­tatie. Ondanks dat er geen oefenin­gen staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, wor­den er wel een aan­tal behan­deld in deze cursus. 

Wan­neer is deze cursus?

Deze cur­sus wordt gegeven op vri­jdag 17 juni 2022 t/m 5 augus­tus 2022, aan­vang lessen 14.00 uur, duur van een les 90 minuten. Kosten voor deze cur­sus zijn € 199,00

Wat gaan we doen?

  • De Yoga Sutra’s bestuderen
  • Een aan­ge­name houd­ing innemen
  • Even­wicht bren­gen in de adem
  • Geest bestud­eren
  • Ziel ont­moeten
  • Kracht van mantra ontdekken
  • Mediteren

Wat heb je nodig?

Een yoga­mat, een kussen voor med­i­tatie, een schrift en pen voor het mak­en van aantekeningen. 

Leuk als je mee­doet, je kunt je aan­melden voor deze cur­sus via het inschri­jf­for­muli­er op mijn website.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Ahimsa, geweldloosheid

Ahim­sa, geweld­loosheid dat kan de wereld wel gebruiken. Ahim­sa is de eerste yama, een yama is een leefregel hoe te gedra­gen ten opzichte van de buiten­wereld. De eerste keer dat ik over ahim­sa leerde was in Ams­ter­dam, waar ik mijn Yoga oplei­d­ing vol­gde. Het was een eerste rijt­je dat we mocht­en leren: ahim­sa, satya, asteya, brah­macarya en apari­gra­ha.

Ahim­sa, geweld­loosheid de eerste yama betekent zon­der geweld, een ander niet iets aan doen dat je ook jezelf niet zou aan­doen. Dat is best lastig om uit te voeren, het begint met je te onthouden van kri­tiek, of van alles van een ander te vin­den, iemand belache­lijk te mak­en over bijvoor­beeld zijn uiter­lijke ken­merken. Ahim­sa is neu­traal bli­jven en oog hebben voor wat de ander is: liefde. 

Er kan van alles over heen liggen, maar zolang jij neu­traal bli­jft, je weer­houdt van commentaar,verbaal of in gedacht­en beoe­fen je ahim­sa en zal de ander zich lat­en zien.

Hoe pas je ahimsa toe

Ahim­sa begint met je bewust te zijn van je ware aarde: liefde, ben je bewust van je ware aard dan stopt het vanzelf. Bli­jf je liev­er onbe­wust van je ware aard, pri­ma, nie­mand die je daar op afrekent.

Geweld is over­al, iedere dag als je de tv aanzet, een medi­akanaal raad­pleegt kom je geweld tegen. Het is best lastig om deze yama (richtli­jn) te beoefenen.

Een eerste stap is stop­pen met kri­tiek geven, iets vin­den van een ander, een ander belache­lijk mak­en, dat is niet nodig, het valt onder geweld. Beoe­fen het tegen­overgestelde: com­passie, aardig zijn. Een tweede stap is luis­teren naar een ander, je oordeel lat­en gaan.

Door dit te doen zet je stap­pen min­der geweld toe te staan in jezelf, en dat is goed voor jou en je omgeving!

Workshop: zaterdag 9 april 2022

Probeer het eens voor een dag: geen kri­tiek te geven, iets van van een ander vin­den. En mocht je naar een tv pro­gram­ma kijken waar te pas en onpas grap­pen wor­den gemaakt over de rug van een ander, schakel over naar een andere zen­der. Of nog beter, zet de tv uit. Zo zorg je voor min­der geweld, het is wellicht een kleine stap, maar meerdere kleine stap­jes zor­gen samen voor een grote sprong vooruit. 

Over de andere yama’s wellicht meer in een vol­gend blog, of doe mee met de work­shop die ik geef op zater­dag 9 april 2022: de acht paden van Yoga.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je innerljk stralen

Bookmark and Share

Japa, mantra zingen

Japa, mantra zin­gen, is een van de adviezen van Patan­jali om geest tot rust te bren­gen. Heer­lijk is het, mantra zin­gen: Japa en het werkt. De afgelopen vier weken chant ik drie keer per dag de Gay­a­tri mantra. 

Ik had er nog niet eerder van geho­ord, maar toen ik op zoek ging naar deze mantra bleek deze al lang op mij te wacht­en. In mijn kast lag een Yogay­our­nal en ook daar stond hij in. En dat is pre­cies hoe het gaat, je vin­dt een mantra als jij er klaar voor bent. 

Hoe doe je dat Japa?

Heel een­voudig je hoeft niet te gaan zit­ten of gaan staan in een spe­ciale houd­ing, je kunt het doen ter­wi­jl je staat, loopt of als je zit achter je com­put­er, even weg wilt uit de druk­te van je geest. Daar is de mantra ook voor, man betekent geest en tra, over­steken, je steekt de druk­te van je geest over en komt in het domein van stilte, bewustz­i­jn. Een hele fijne plek om te zijn. 

Japa’ werkt heel goed om je geest tot rust te bren­gen, meer vital­iteit te ervaren en meer vrede op aarde te bren­gen. In mijn laat­ste aflev­er­ing op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen deel ik de Gay­a­tri mantra. Heel nut­tig om deze mantra nu te gaan chanten. 

Hij gaat als volgt:

Om bhur bhu­vah svah(a),

Tat sav­i­tur varenyam

Bhar­go devasya dhimahi,

Dhiyo yo nah prachodayat.”

Zeg deze mantra drie keer, drie keer per dag hardop of in gedacht­en op: in de ocht­end, in de mid­dag en in de avond. Waar is hij voor bedoeld? Het is een uni­verse­le mantra, hij is bedoeld om alle onzuiv­er­he­den die voortkomen uit onwe­tend­heid: zelfzucht, hebzucht, haat en andere negatieve gedacht­en van te zuiv­eren. Door het chanten van Gay­a­tri mantra vraag je om meer wijsheid en ken­nis voor een ieder op deze aarde, wat op dit moment zeer nodig is!

Hart­stikke leuk als je mijn aflev­er­ing op mijn pod­cast beluis­tert en wie weet ook deze mantra gaat chanten!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Nodi Sodhana

Nodi Sod­hana is een van de oefenin­gen die ik dagelijks doe om mij inner­lijk te lat­en stralen. Nodi is energiebaan en sod­hana is oefen­ing, reining­ing of rit­ueel. Sod­hana kan op meerdere manieren wor­den vertaald. 

Hoe doe je deze oefen­ing? Voor deze oefen­ing kun je gaan zit­ten op een stoel of in een gemakke­lijke zithoud­ing. Zorg ervoor dat je rech­top zit, zodat je gemakke­lijk kunt bli­jven ade­men. Je hoeft niet heel erg je best te doen voor deze oefen­ing, alleen maar de stro­ming vol­gen in en uit de neus.

Door ons lichaam stroomt energie, en deze oefen­ing spreekt de belan­grijk­ste energie aan die ver­ant­wo­ordelijk zijn voor har­monie, even­wicht: maan en zon.

Even­wicht dat kun­nen we wel gebruiken na een onrustige tijd, want het was best onrustig de afgelopen twee jaar. Maar nu het weer lente wordt en de maa­trege­len bin­nenko­rt achter de rug zijn, is het een goed idee om aan het even­wicht te werken.

En daar kun je Nodi Sod­hana pri­ma voor gebruiken. Je kunt deze oefen­ing doen in de ocht­end, mid­dag en avond. Begin met tien ron­den en voer dit gelei­delijk op naar bijvoor­beeld 30. Als je zit rech­top op een stoel of een gemakke­lijk zithoud­ing: plaats je rech­ter­duim tegen je rechterneusgat, je wijs en mid­delvinger tegen je wenkbrauw­cen­trum. Blaas eerst je lucht naar buiten, adem ver­vol­gens langza­am in door je link­erneusgat, sluit je link­erneusgat met je ringvinger, haal je rech­ter­duim van je rechterneusgat adem uit. Adem dan in door je rechterneusgat, sluit je rechterneusgat met je rech­ter­duim, open je link­er neusgat, adem uit. Dit is een ronde. Ga door zo lang het voor jou goed voelt. Ben je neusverk­ouden of is de neus geblok­keerd, snu­it je neus. Het is sowieso aan te raden eerst je neus te snu­iten voor je deze oefen­ing doet, ten­z­ij je neus gewoon open en vrij is. 

In mijn laat­ste aflev­er­ing op mijn Pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen praat ik over deze oefening.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Yoga, een goed idee

Yoga, een goed idee is de naam van aflev­er­ing 5 op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na laat je inner­lijk stralen. In deze aflev­er­ing praat ik over Yoga, waarom het een goed idee was het advies op te volgen.

Hier, zei Tess tegen mij, dat lijkt mij wel iets voor jou!” En ze gaf mij een flyer. 

Op de fly­er was ver­meld een aankondig­ing over een work­shop Pow­er Yoga. Het was in 2000, een jaar dat voor mij een grote veran­der­ing was. Op dat moment was ik nog werkza­am bij de gemeente Den Haag, in de avon­duren gaf ik aer­o­bic lessen. Yoga was nog niet een hit in de sportschool, wel kon je het beoe­fe­nen in een Yoga school. Dus leek het mij wel een goed idee, deze work­shop Pow­er Yoga bijwonen.

Het was een goed idee, op de work­shop werd ik geïn­spireerd: “You are a teacher i can see it in your eyes”, waren de woor­den die lange tijd nagalm­den en indruk op mij maak­te. Dus toen ik een aankondig­ing zag: oplei­d­ing Yoga docente schreef ik mij, het gevolg: in het hier en nu geef ik Yoga les in mijn stu­dio, online en praat ik over Yoga op mijn podcast.

Pod­cast: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen

Aflevering 5: Yoga, een goed idee

In aflev­er­ing 5, op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen, praat ik over mijn eerste Yoga ervar­ing en de acht paden van Yoga. Regel­matig neem ik mijn lessen of stem op, eerst op de voice recorder op mijn tele­foon, tegen­wo­ordig met de hand­i­ge app van Anchor.

Mor­gen, ga ik weer een les opne­men, dit keer een Yoga nidra sessie, deze kun je beluis­teren als sub­scriber, wat inhoudt alleen voor leden van mijn kanaal: 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen. Voor slechts € 4,99 per maand kri­jg je toe­gang tot de Yoga nidra sessie op mijn podcast. 

Wil je mor­gen mee­doen in de stu­dio? Dat kan ook, schri­jf je voor deze sessie via het inschri­jf­for­mulier en ik zie je mor­gen om 14.00 uur!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share