Ontwaken uit een lockdown

Lotus

Ont­wak­en uit een lock­down, de een doet hier wat langer over dan een ander, de een heeft het door een ander niet. Wan­neer zit je in een lock­down? Je denkt dat je hier in zit sinds half decem­ber 2020. Maar dat is niet zo. Je zit hier al veel langer in, alleen je was het je niet bewust. 2020 was een jaar waarin je bewust kon wor­den kon besluiten, ik ga het anders doen of ik bli­jf alles doen zoals het was. En er was natu­urlijk een boos­doen­er iemand die jou belette om te doen wat je wilde doen, wat je al zolang deed op jouw manier, wie denkt hij eigen­lijk wel dat hij is, de man is vast een afgezant van de duivel.

Dat is wat je kunt denken, maar door dat te denken, beweeg je al met de energie van de duiv­el mee. En dat wil je voorkomen, dat is geen fijne energie, energie die je waarschi­jn­lijk gewend bent, en daarom beweeg je mee. 

Over energie

Alles op deze aarde is energie, en alles dat jij hoeft te doen is te voe­len of deze energie jouw energie is, en dat kan zijn: negatieve energie, of posi­tieve energie, ook wel 3d of 5d. Prachtige ter­men maar als je niet weet waar ze voor staan dan heb je er niets aan.

Twee jaar gele­den wist ik dat ook niet, dacht ik waar gaat het over: 3d, 5d? “Nou, antwo­ordde mijn dochter, 5d dat is voe­len, net als in een 5d film dan zit je er mid­den in, 3d dan kijk je op een afs­tand toe en voel je het niet.”

Heel sim­pel verk­laard, maar wel heel helder. Voe­len is iets heel krachtigs, maar ook iets waar­van we soms niet meer weten wat het is, de een heeft het over een onder­buik gevoel, een ander over iets heel magisch.

Voe­len is magisch, het kan je heel erg helpen om je niet machteloos te voe­len, uit een lock­down te stap­pen, het kan je krachtig mak­en in het hier en nu posi­tieve energie geven om door te bewe­gen, ter­wi­jl de wereld om je heen in de lock­down blijft.

De lock­down, zo naar voor som­mige en voor anderen niet, het is ook heel verve­lend een kabi­net dat tegen je zegt: “Je moet je zaak sluiten!” 

Weer open voor publiek

Maar gelukkig vanaf mor­gen gaan er weer heel veel open, fijn voor hun, andere bli­jven achter, weer andere gaan toch open, ze zijn er klaar mee, ze zijn zich bewust waarom ze daar zat­en, lat­en oude energie achter zich en gaan aan de slag met frisse nieuwe energie! 

Mijn Yoga en Pilates stu­dio is voor pub­liek nog ges­loten. In het nu geef ik online groep­s­lessen Yoga en Pilates. Maar vanaf mor­gen mag mijn winkel wel weer open, op afspraak mag ik klanten in mijn winkel ont­van­gen. Verder geef ik een op een con­sul­ten (coach­ing) aan een ieder die op een ver­ant­wo­orde wijze aan zijn inner­lijk wil werken of het even­wicht wil her­stellen in zijn wie­len van energie: Chakra chik­it­sa. 

Ik wens je een hele fijne dag!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share