Ontwaken uit een lockdown

Lotus

Ont­wak­en uit een lock­down, de een doet hier wat langer over dan een ander, de een heeft het door een ander niet. Wan­neer zit je in een lock­down? Je denkt dat je hier in zit sinds half decem­ber 2020. Maar dat is niet zo. Je zit hier al veel langer in, alleen je was het je niet bewust. 2020 was een jaar waarin je bewust kon wor­den kon besluiten, ik ga het anders doen of ik bli­jf alles doen zoals het was. En er was natu­urlijk een boos­doen­er iemand die jou belette om te doen wat je wilde doen, wat je al zolang deed op jouw manier, wie denkt hij eigen­lijk wel dat hij is, de man is vast een afgezant van de duiv­el.

Dat is wat je kunt denken, maar door dat te denken, beweeg je al met de energie van de duiv­el mee. En dat wil je voorkomen, dat is geen fijne energie, energie die je waarschi­jn­lijk gewend bent, en daarom beweeg je mee. 

Over energie

Alles op deze aarde is energie, en alles dat jij hoeft te doen is te voe­len of deze energie jouw energie is, en dat kan zijn: negatieve energie, of posi­tieve energie, ook wel 3d of 5d. Prachtige ter­men maar als je niet weet waar ze voor staan dan heb je er niets aan.

Twee jaar gele­den wist ik dat ook niet, dacht ik waar gaat het over: 3d, 5d? “Nou, antwo­ordde mijn dochter, 5d dat is voe­len, net als in een 5d film dan zit je er mid­den in, 3d dan kijk je op een afs­tand toe en voel je het niet.”

Heel sim­pel verk­laard, maar wel heel helder. Voe­len is iets heel krachtigs, maar ook iets waar­van we soms niet meer weten wat het is, de een heeft het over een onder­buik gevoel, een ander over iets heel magisch.

Voe­len is magisch, het kan je heel erg helpen om je niet machteloos te voe­len, uit een lock­down te stap­pen, het kan je krachtig mak­en in het hier en nu posi­tieve energie geven om door te bewe­gen, ter­wi­jl de wereld om je heen in de lock­down bli­jft.

De lock­down, zo naar voor som­mige en voor anderen niet, het is ook heel verve­lend een kabi­net dat tegen je zegt: “Je moet je zaak sluiten!”

Weer open voor publiek

Maar gelukkig vanaf mor­gen gaan er weer heel veel open, fijn voor hun, andere bli­jven achter, weer andere gaan toch open, ze zijn er klaar mee, ze zijn zich bewust waarom ze daar zat­en, lat­en oude energie achter zich en gaan aan de slag met frisse nieuwe energie! 

Mijn Yoga en Pilates stu­dio is voor pub­liek nog ges­loten. In het nu geef ik online groep­s­lessen Yoga en Pilates. Maar vanaf mor­gen mag mijn winkel wel weer open, op afspraak mag ik klanten in mijn winkel ont­van­gen. Verder geef ik een op een con­sul­ten (coach­ing) aan een ieder die op een ver­ant­wo­orde wijze aan zijn inner­lijk wil werken of het even­wicht wil her­stellen in zijn wie­len van energie: Chakra chik­it­sa. 

Ik wens je een hele fijne dag!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share