Ongeslagen blijven

Onges­la­gen is de beteke­nis van het vierde chakra, een chakra is een wiel van energie. De naam van dit wiel is Ana­ha­ta, dat onges­la­gen betekent. Niet ger­aakt wor­den door een omstandigheid dat zich in je bewustz­i­jnsveld bevin­dt maar gadeslaan, niet oorde­len en aan je voor­bij lat­en gaan. Dit wiel lev­ert de energie voor de vitale orga­nen, de lon­gen, het hart en het immuun­sys­teem. Een sys­teem dat op dit moment behoor­lijk op de proef wordt gesteld. Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coro­na-virus, een virus dat veel impact heeft op mensen die een ver­min­derde weer­stand hebben. Dus is ons gevraagd vanu­it de over­heid om zo min mogelijk last te leggen op deze groep mensen en ervoor te zor­gen dat wij het sys­teem dat deze mensen ver­zorgd niet extra belasten.

Hier­door zijn we ged­won­gen, of beter gezegd, is ons gevraagd onze werkza­amhe­den thuis uit te voeren, voor zover dit mogelijk is, en is gevraagd aan de scholen, de hore­ca en de sportsc­holen vanaf 16 maart tot en met 6 april 2020 de deuren voor het pub­liek te sluiten. Verder is ons gevraagd goed voor ons zelf te zorgen.

Nou, daar heeft een ieder een heel eigen mening over, voor we het wis­ten waren alle schap­pen van de winkels leeg. Niet omdat iedereen zijn bood­schap­pen had gedaan, nee er was een bepaalde groep die iets meer te best­e­den had dan de gemid­delde mens en deze groep was heel groot gaan inslaan. Oke, dacht ik toen, wat een bij­zon­dere actie. Maar al snel werd dit door iemand duidelijk gemaakt op tele­visie in het praat­pro­gram­ma OP‑1. Hier was een gast uitgen­odigd die haarfi­jn uitlegde waarom mensen (som­mige) dit gaat doen. Dit komt voort uit de basis-instincten, de drang om te over­leven. En daar is op zich niets mis mee, want dat vin­dt de zorg ook, zij die ziek zijn moeten we beter mak­en. Wat natu­urlijk er wel mis aan is, is dat indi­en men vanu­it de pri­maire behoefte om te over­leven een ander niet meer ziet, hij of zij is alleen nog maar op zichzelf is gericht en niet meer op zijn mede­mens die wellicht ook behoefte heeft aan voed­sel en zorg. Dit heet ego gere­la­teerd gedrag, niet erg, maar wel schadelijk voor de omgev­ing. Immers de ander heeft nu geen voed­sel, deze staat voor een leeg schap. De een begint een ander uit te foeteren, een ander biedt onmid­del­lijk zijn hulp aan. Dat is prachtig een ander de hand reiken, dat is de beweg­ing van Ana­ha­ta, in liefde deel ik met jou, omdat ik weet er is genoeg, er is genoeg voor een ieder. Je hoeft je niet zo te gedra­gen, je hoeft slechts alleen je angst los te lat­en die ten grond­slag ligt aan het gedrag om te gaan hamsteren.

Angst heeft een enorme impact op de gezond­heid, het is daarom het beste om voor jezelf tot dit inzicht te komen en je niet meer te lat­en lei­den door angst maar door liefde. Want dat is de energie die je uitein­delijk weer in har­monie zal bren­gen, dat is de energie die gebaseerd is op Ana­ha­ta, liefde geven zon­der angstig te zijn er is niet genoeg, dat is slechts een gedachte en deze gedachte moet je zodra deze in je bewustz­i­jnsveld opdoemt uit je veld zetten of verwijderen.

Waarom heeft angst een enorme impact op je gezondheid?

Angst zet iets in beweg­ing namelijk een andere pri­maire beweg­ing van het sys­teem dat onze gezond­heid regelt (het zenuw­s­telsel), ik moet vlucht­en. Voor deze actie is een stoot adren­a­line nodig, zodat je je uit de voeten kunt mak­en. Adren­a­line wordt aange­maakt op het moment dat je wordt gecon­fron­teerd met angst of een lev­ens­bedreigende sit­u­atie, het eerste idee van het zenuw­s­telsel is dan vlucht­en. Maar de actie ver­bon­den aan vlucht­en gebeurt vaak niet, omdat er vaak geen reden toe is, je staat niet tegen­over een wild dier, maar een feit is wel dat de energie die je sys­teem heeft aange­maakt om te vlucht­en, actie te mak­en, bli­jft hangen en zorgt voor onrust. Door deze actie wordt het sym­pa­thisch zenuw­s­telsel aange­spro­ken dat ervoor zorgt dat je in actie komt, gaat bewe­gen, het andere deel van het autonome zenuw­s­telsel het parasym­pa­tis­che deel zorgt voor ontspan­ning en rust. Samen zor­gen ze voor even­wicht en har­monie, iets dat je in stelt om de juiste besliss­ing te nemen. Door de hele tijd in angst te lev­en, put je je lichaam uit en ben je min­der goed opge­wassen tegen dat wat zich aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld, raak je uit je even­wicht en verzwakt je immuunsysteem.

Evenwicht en harmonie is een kwaliteit van het vierde chakra.

Dit even­wicht ontstaat als we het vrouwelijke principe en het man­nelijke principe in even­wicht bren­gen, niet meer de een hard­er lat­en werken dan de ander maar bei­de voor een evenredig deel. Vrouwelijk en man­nelijk zit ook in jou, dit is het principe van yin en yang, het principe dat ver­wi­jst naar de twee pri­maire energieën die het even­wicht op deze aarde in stand houden en zor­gen dat lev­en mogelijk is. Het beste is om dit eerst voor jezelf tot stand te bren­gen en dan dit uit te brei­den naar je omgev­ing. Voor jezelf zor­gen is goed in je lichaam zit­ten, je bewust zijn dat de basis van even­wicht gebaseerd is op een goede zorg van je lichaam. Een lichaam dat  nodig heeft aan­dacht, liefde, adem en voedsel. 

Aan­dacht en liefde geef je door jezelf dagelijks te ver­zor­gen, te bewe­gen en te ontspan­nen. Is het lichaam ontspan­nen dan kan je vri­jer ade­men. De adem is de essen­tie van het lev­en. We kun­nen langer zon­der eten dan zon­der adem. Stopt de adem dan is er geen lev­en. Lev­en begint met een goede zorg voor het lichaam en het sys­teem dat de processen van het lichaam regelt, het zenuw­s­telsel. Een sys­teem dat zorgt dat de adem vrij kan stromen of kan blokkeren door­dat we in een over­drive komen te staan, zoals gebeurd als angst gaat regeren, we wild aan het ham­steren slaan omdat we denken dat er niet genoeg is, we han­de­len vanu­it angst.

Maar dat hoeft niet, er is genoeg voor iedereen door tot stil­stand te komen en te ontspan­nen kom je terug in het even­wicht dat al voor een hele lange tijd zoek is. Kun­nen we komen tot een stand waarin je onges­la­gen bli­jft wat zich ook aan­di­ent in je bewustz­i­jnsveld  en je voor zelf en je naas­ten de juiste besliss­ing neemt, kunt han­de­len in liefde. Dan neem je niet meer dan nodig voor je is, dan neem je met het besef dat er ook nog een ander is, zodat ook deze de ruimte heeft om te zijn, te lev­en en te ademen.

Dan kun­nen we het prob­leem dat er nu ligt beter aan. Door te ontspan­nen, niet alleen maar de hele dag aan te staan, te rea­geren op alles dat voor­bij komt, maar de aan­dacht naar bin­nen keren, tot stil­stand komen, kun­nen we komen tot de stand die nu nodig is onges­la­gen bli­jven en rea­geren vanu­it liefde. 

Zo voor meer even­wicht en har­monie in deze onrustige tijd, ontspan kom tot stil­stand. Ga wat vak­er liggen op je rug in Savasana, sluit je ogen en ontspan je lichaam, breng je aan­dacht naar bin­nen en laat alles los dat je niet meer nodig hebt. Ontspan en breng je aan­dacht naar je ademhal­ing. Observeer je adem zon­der oordeel, bli­jf liggen voor min­i­maal 10 tot 20 minuten.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

 

Bookmark and Share