Nieuwe maan, opnieuw beginnen

Het afgelopen week­end was het nieuwe maan, een stand van de maan waarin ze niet zicht­baar is. Een fase die drie dagen duurt en die je soms zak­en kan lat­en zien waar je liev­er van weg kijkt. De dagen vooraf­gaand aan de nieuw maan kun je gecon­fron­teerd wor­den met je eigen duis­ter­n­is. Dat feit­elijk betekent dat je weg kijkt van je blinde vlekken, niet wilt of kan kijken naar gedrag waar­van je jezelf niet bewust bent maar je omgev­ing wel. Iedere maand weer kri­jg je het gespiegeld, iedere maand weer vraag je je af waarom dit patroon. Het patroon bli­jft zich her­halen tot­dat jij inzi­et het is tijd om hier­van te onthecht­en en je ervan onthecht, loslaat. Soms kom je zelf tot dit inzicht en soms heb je hier hulp bij nodig, een gids die samen met jou naar je blinde vlekken kijkt. Iets dat soms erg con­fron­terend kan zijn, je oude jas weg doen dat doe je niet zomaar, hij zat immers zo lekker. Wellicht kan ik je gids zijn, kijk op coach­ing of  doe mee met de inten­sieve train­ing het A B C van Yoga.

Yoga is natu­urlijk een fan­tastisch mid­del om naar je donkere vlekken te kijken. Yoga is meer dan het aan­nemen van een Yoga houd­ing, op je hoofd staan, of in een ingewikkelde draai zit­ten, het is een fan­tastisch mid­del om naar je patro­nen kijken, tot inzicht komen. Deze maand start een vol­gende train­ing het A B C van Yoga. Een verdiepingscur­sus die een stap­je verder gaat dan het innemen van een houd­ing, waar ook wordt inge­gaan op patro­nen en hoe je hier­van onthecht. Meer infor­matie over deze train­ing vind je hier.

Maancirkel, licht laten schijnen

Een ander mid­del om naar je donkere stukken te kijken is de maan. Maan­cirkel is een work­shop waarin ik inga op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Hoe deze je kun­nen onder­s­te­unen bij je per­soon­lijke ontwik­kel­ing of spir­ituele pro­ces waarin je je bevin­dt. Spir­i­tu­aliteit is je bewust zijn van jezelf, je goede kan­ten en waar je aan kunt werken, in con­tact zijn met je eigen kun­nen en kernkwaliteit. In de work­shop maan­cirkel wor­den hand­vat­ten aan­gereikt om je af te stem­men op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Ont­vang je advies hoe je deze fas­es kunt ver­w­even in je dagelijkse lev­en of het spir­ituele pad dat je bewan­delt. Deze work­shop wordt gegeven iedere eerste dins­dag van de maand: aan­vang work­shop 19.00 uur, duurt 2 uur kosten € 35,00.

Een nieuwe maan is nieuwe energie, gis­teren was er weer een klein deel van de maan zicht­baar, een halve sikkel die steeds meer vorm zal kri­j­gen tot het weer een volle maan is, dat betekent dat de komende twee weken je meer energie kri­jgt of weer zin hebt om din­gen te onderne­men. Dan is het ook nog eens een keer bij­na lente, een seizoen dat ook in het teken staat van nieuwe frisse energie. Gis­teren zag ik de maan­sikkel, toen ik onder­weg was naar de stu­dio om mij verder voor te berei­den op de work­shop op zater­dag 29 feb­ru­ari 2020: Hor­moon Yoga, voor meer bal­ans tij­dens en na de overgang.

De overgang, evenwicht herstellen

De over­gang je kunt er niet aan ontkomen, er komt een moment dat het zich aan­di­ent, niet meer een eis­prong en een men­stru­atie, nee dat is over. Geweldig zou je denken, niet meer vloeien, geen buikkram­p­en, geen moodswings. Want ja die heb je, door de aan­maak van bepaalde hor­mo­nen heb je de ene helft van de maand het gevoel dat je de hele wereld aankan en heb je het andere maand het gevoel dat je niet vooruit bent te bran­den, dit komt door je hor­mo­nen. In je over­gang stopt dit, alleen kan het je overkomen dat je voor een bepaalde tijd komt te zit­ten in de fase waarin het gevoel hebt dat je niet voor uit bent te bran­den. In de work­shop Hor­moonyo­ga, voor meer bal­ans tij­dens en na de over­gang geef ik hier meer uit leg over.  Je maakt ken­nis met Yoga oefenin­gen en ontspan­ning oefenin­gen die zor­gen voor meer bal­ans tij­dens deze spir­ituele fase van je lev­en. Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via het con­tact for­muli­er. Ook geef ik een op een coach­ing aan een ieder die ste­un zoekt tij­dens de overgang.

Bijna Lente, frisse en nieuw energie

De lente is een prachtig seizoen, het is een seizoen van nieuw lev­en, bli­jd­schap en schoon­mak­en. Je herkent het gevoel vast van keukenkast­jes opruimen of nu ein­delijk eens de kled­ingkast op te ruimen. De win­terkled­ing eruit en de zomer kleren erin. Het lief­st loop je al met je blote voeten in het gras. Maar dat gaat natu­urlijk niet daar is het nog iets te fris voor. De lente is een seizoen van laag­jes, waar het ene laag­je nog over het andere laag­je ligt. Een laag­je dat je af kan doen als het echt lekker warm is of als jou project krachtig genoeg is om het in de wereld te zetten. Het is een fase waarin de energie van de lever meer dom­i­nant is. Dit seizoen nodigt daarom uit om te reini­gen, te detoxen.

In de work­shop Detox Yoga, ruimte vrij mak­en wor­den yogaoe­fenin­gen gedaan die het pro­ces van reini­gen onder­s­te­unen. Ook ont­vang je advies over voed­ing (fysiek en men­taal) die het pro­ces van reini­gen onder­s­te­unen of juist niet. Deze work­shop is op zater­dag 14 maart 2020.  Aan­vang 14.00 uur, duurt 2 uur, kosten € 35,00. Voor deel­name graag aan­melden via het con­tact­for­muli­er.

Uit­er­aard zijn er in maart ook groep­strain­in­gen en per­soon­lijke train­in­gen. Het lesroost­er voor de maand maart staat vanaf 1 maart 2020 op de web­site van mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Voor een per­soon­lijke train­ing of coach­ing kun je een afspraak maken.

Op naar de lente, met veel zon ‚maar toch wel af en toe nog wat ons­tu­imig weer, dat past nu een­maal bij de lente!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share