Nieuw website


Welkom op de nieuwe web­site van Catha­ri­na Blijlevens.

Op deze web­site vind je infor­matie over mij, mijn werk en hoe ik mijn bal­ans weet te vin­den in mijn onderne­mer­schap en moed­er zijn. Bei­de bren­gen een grote ver­ant­wo­ordelijkheid met zich mee. Een ver­ant­wo­ordelijkheid die mij goed af gaat door mijn dagelijkse train­in­gen op de mat en mij te cen­tr­eren. In het verleden was ik een druk bezette dame, in het heden een zorgzame moed­er die kan luis­teren en kan coachen. Twee vaardighe­den die ik mij met veel geduld en dis­ci­pline heb eigen gemaakt en waar­door ik een goed con­tact heb met mijn intu­itie. Toen ik 40 jaar werd vroeg ik voor mijn stu­dio een boed­dha beeld, door de omstandighe­den die zich toen afspeelden in mijn lev­en was ik genoodza­akt het ont­van­gen geld te investeren in mijn stu­dio. En daar in die prachtige ruimte wer­den mij alle mid­de­len gebo­den die ik nodig had om het con­tact te her­stellen mer mijn inner­lijke goeroe of boed­dha. Door mijn dagelijkse train­in­gen op de mat in Pilates en Ash­tan­ga vinyasa yoga kwam ik terug in con­tact met mijn inner­lijke goeroe of raadgev­er. De waarde van dit con­tact is zo groot dat ik dit graag op deze site wil delen en hoop hier­mee andere te inspir­eren hoe je met weinig mid­de­len het beste in jezelf naar boven kunt halen. Catharina.

Bookmark and Share