Mondkapje en een Yoga-oefening

Nodi Sodhana

Het mond­kap­je heeft wel veel aan­dacht gekre­gen de afgelopen tijd, bij­na iedere dag wel een nieuws­bericht, een dis­cussie wel of niet dra­gen. Maar de kogel is door de kerk, bin­nenko­rt komt er een mond­kap­je­s­plicht zolang er geen vac­cin tegen het coro­na virus is. 

Een gewoon griep­je is het niet want dat onder­gaan we meestal wel, we accepteren het aan­tal doden en live goes on! Maar dit virus niet, hier zijn we heel bang voor, ten­min­ste een groep wel en een groep niet. Het is natu­urlijk niet fijn als je dit virus kri­jgt, daarom zijn de maa­trege­len weer aangescherpt en jawel sinds 13 okto­ber 2020 is het advies een mond­kap­je te dra­gen, dat door het aan­nemen van de nood­wet bin­nenko­rt een plicht zal zijn. 

Je kan er natu­urlijk op wacht­en als er zoveel over gespro­ken wordt dat het zich manifesteert. 

Een Yoga oefening

Of ik er een opzet, liev­er niet! Door de neus stroomt lucht naar bin­nen en naar buiten, dit is een plek waar lev­ensen­ergie (prana) naar bin­nen stroomt. Voor mij is dit een plek waar we de aan­dacht richt­en bij heel veel Yoga oefenin­gen. Door het rechterneusgat stroomt zonne energie, door het link­erneusgat stroomt maanen­ergie, zijn deze stro­min­gen in even­wicht dan is de kans klein­er dat je wordt over­vallen door een virus. 

Ja, het stu­it tegen mijn borst, het dra­gen van een mond­kap­je. Natu­urlijk ben ik bereid het op te zetten als de 1,5 meter in ged­ing komt, maar als deze afs­tand bewaard kan wor­den dan zet ik het niet op. In mijn Yogas­tu­dio geldt de regel, 1,5 meter afs­tand houden, niet naar de les komen als je ziek bent, of een van je gezinsle­den klacht­en heeft en je hoeft geen mond­kap­je op. 

Zelf geef ik op mijn locatie op 1,5 meter afs­tand les in waar mijn passie ligt: Yoga en Pilates. Die bei­de als lei­draad hebben de adem, die in en uit stroomt door je neus!

In Yoga streven we ernaar de adem in har­monie te bren­gen en als deze uit even­wicht is terug te bren­gen in har­monie, daar zijn heel wat oefenin­gen voor. Een hele nut­tige oefen­ing om dit doel te bereiken is: Nodi Sod­hana. Een oefen­ing die je zo onder de knie hebt.

Nodi Sodhana, dagelijks oefenen

Voor deze oefen­ing ga je zit­ten op een stoel met de voeten op de grond of ga je zit­ten op de grond in een gemakke­lijke zithoud­ing. Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, leg je link­er­hand op je link­er dijbeen en breng je rechter­hand naar je gezicht. Plaats je rech­ter­duim tegen je rechterneusgat zodat deze dicht is, plaats je wijsvinger en mid­delvinger tussen je wenkbrauwen, houd het link­er neusgat open, blaas je lucht door je mond naar buiten, tot je leeg geademd bent, sluit je mond. Adem langza­am in door je link­erneusgat, sluit je link­er neusgat met je ringvinger van je rechter­hand, haal je duim van je rechterneusgat, adem uit door je rechterneusgat, adem langza­am in door je rechterneusgat, sluit je rechterneusgat met je duim, open je link­erneusgat adem uit, her­haal voor 10 tot 30 rondes.

Een hele fijne oefen­ing om de energie die stroomt langs de link­erz­i­jde van het lichaam en langs de rechterz­i­jde van het lichaam in bal­ans te bren­gen, en de adem in even­wicht te brengen. 

Deze oefen­ing lukt niet met een mond­kap­je, het is ook niet mijn advies deze te dra­gen, wat ik wel wil advis­eren is regel­matig Nodi Sod­hana te beoe­fe­nen, beoe­fen deze oefen­ing dagelijks en je zult meer har­monie in je lev­en ervaren.

Een voorbeeld

Op deze video doe ik de oefen­ing voor, veel oefenplezier!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share