Maancirkel, vrouw en de maan

volle maan
Maan, yin

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am: Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch). 

Yang is het tegen­overgestelde van Yin. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon (licht),  man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan (donker), vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat zicht­baar is door hoe we van nature zijn uit­gerust. Alhoewel de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: men­stru­atie (maanstonde). Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Mijn ervaring met de pil

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had. Tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en ook niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen. Iets in mij zei: “Stop met de pil.” Wat werk­te, bin­nen enkele weken werd het zweten min­der. De heftige emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog. Deze stelde mij voor medici­j­nen te gaan gebruiken: anti depressiva.

Nee, was mijn antwo­ord op haar voors­tel. Iets mij wist dat er een andere manier was om met emoties over weg te gaan.”

Die weg vond ik: Yoga, wat mij rust en struc­tu­ur gaf en een mid­del om mij emoties op een andere manier te reguleren.

Over maancirkel 

Wat ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door de stem uit de diepte: “Stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.”

Dat is waar de maan­cirkel over gaat. Hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan? Waar de ver­schil­lende fas­es van de maan voor staan, welke beteke­nis deze hebben voor jou. Wat de voorde­len zijn door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere keer weer wor­den herhaald.

Wat gaan we doen?

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel, visu­al­isatie bren­gen wordt de aan­dacht gebracht naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik, het gebied van Svad­histhana Chakra. Svad is  zelf, eigen. Stana, zetel of huis, plaats. Door deze plaats te eren kun­nen we een hoop onge­mak tegengaan. 

Tij­dens maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, en hoe wij kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: de vrouwelijke kwaliteit­en in het licht zetten, haar te eren en meer posi­tieve energie op de aarde te brengen. 

Een keer per maand met de donkere maanfase is er maancirkel. Waar? In mijn Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina. Leuk als je aansluit bij deze cirkel!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

 

Bookmark and Share