Maancirkel, werken met de energie van de maan.

Op de aarde zijn twee kracht­en werkza­am Yin en Yang. Twee kracht­en die elka­ar con­stant afwis­se­len. De laat­ste eeuwen hebben in het teken ges­taan van Yang kracht (patri­arch) te veel Yang lei­dt tot dis­bal­ans, om dit weer in bal­ans te bren­gen is Yin nodig.

Yin is het tegen­overgestelde van Yang, twee begrip­pen ook aange­duid als licht en donker. Yang wordt gere­la­teerd aan de zon, een man­nelijke energie. Yin wordt gere­la­teerd aan de maan, een vrouwelijke energie.

Een vrouw is anders dan een man, iets dat wordt geken­merkt door hoe we van nature zijn uit­gerust. Om voort te bestaan hebben we elka­ar nodig. Alhoewel ik niet zal ontken­nen dat de man ook wordt beïn­vloedt door de energie van de maan, hebben wij vrouwen een keer per maand, vanaf ons 12e lev­en­s­jaar tot aan ons 50ste lev­en­s­jaar het­zelfde onge­mak: Menstruatie.Veel vrouwen besluiten al op jonge leefti­jd dit onge­mak de rug te keren en tegen te gaan met pijn­stillers of de pil.

Zelf had ik geen idee hoeveel impact het gebruik van de pil op een vrouw had, tot ik rond mijn 30ste lev­en­s­jaar badend in het zweet iedere nacht wakker werd en niet meer wist wat ik met mijn emoties moest doen.Ik besloot te stop­pen met de pil. Dat werk­te bin­nen enkele weken werd het zweten min­der, de emoties had ik niet direct onder con­t­role. De huis­arts adviseerde mij aan eens langs te gaan bij een psy­choloog en wellicht medici­j­nen te gaan gebruiken: in de vorm van anti depres­si­va. Nee, zei ik, er moet een andere manier zijn om met mijn emoties over weg te gaan. Die weg vond ik, ik belandde op een Yoga mat, gevol­gd door een inten­sieve Yoga train­ing. Yoga gaf mij rust en struc­tu­ur en hielp mij de emoties op een andere manier te reg­uleren.

Nu ik zelf 50 ben gewor­den, ben ik blij dat ik mij inder­ti­jd liet lei­den door die stem uit de diepte: stop­pen met die chemis­che troep, er is een andere weg. Als jij de cycli van de maan (men­stru­atie) kent, weet je hoe jezelf kunt bescher­men en hoe je de vrouw in jou kunt eren.

Dat is waar de maan­cirkel over gaat, hoe je je kunt af stem­men op de ritme van de maan, waar de ver­schil­lende ver­schi­jnin­gen van de maan voor staan en welke beteke­nis deze hebben voor jou. Hoe je gemakke­lijk je lev­en kunt onder­gaan door mee te bewe­gen met deze ritme die iedere maan­fase weer wor­den her­haald.

Aan de hand van Yoga oefenin­gen, med­i­tatie, het raad­ple­gen van een orakel en met behulp van edel ste­nen bren­gen we de aan­dacht terug naar de plek waar wij ons verbinden met de maan. Deze plaats bevin­dt zich in de onder­buik ook­wel de plek van Sva­sisthana Chakra. Sva staat voor zelf, eigen. Stana, zetel of huis. De eigen plaats, door de eigen plaats in het licht van de maan te plaat­sen kun­nen we een hoop onge­mak in dit gebied gemakke­lijk­er onder­gaan tij­dens de ver­schil­lende fas­es van de maan.

Eerst vol­gende maan cirkel is op zater­dag 28 jan­u­ari 2017: The­ma voor deze maan­cirkel, een nieuwe maan

Tij­dens deze maan­cirkel wordt inge­gaan op de energie van de maan, hoe wij daar weer mee in verbind­ing kun­nen komen en kun­nen zor­gen dat er meer Yin op de aarde komt. Doel van de Cirkel: terugk­eren naar de vrouw in jou, haar te eren en te plaat­sen in het licht van maan. Om zo aan het licht te bren­gen haar inner­lijke kracht, kern kwaliteit en haar valkuilen.

Aanvang workshop: 14.30 uur duur 2 uur kosten voor deelname: € 30,00. Locatie van de workshop: Yoga en Pilates studio: Bodyflex 100% Catharina

 

Bookmark and Share