Maancirkel en de langste nacht

De lang­ste nacht is vol­gende maand, dan is het zover het top­punt van Yin. Yin is het tegen­overgestelde van Yang, Yin is donker zwaar de naar bin­nen gerichte maanen­ergie, passief zijn. Yang is licht, naar buiten gerichte zonne-energie, actief zijn. De afgelopen peri­ode heeft voor mij gevoeld als de lang­ste nacht, of de donkere nacht van mijn ziel.

Een zin­snede waar ik een jaar gele­den nog niet van had geho­ord, maar waar ik de afgelopen peri­ode door heen ben gegaan. En ik dacht toch ik echt dat ik deze fase had gehad. Tot deze zomer, toen alles voor mij op zijn kop kwam te staan. Mijn vaste rots in de brand­ing viel weg, ik moest het vanaf dat moment alleen doen. Voor mijn dochter zor­gen, mijn  bedri­jf door draaien en dealen met mijn ver­dri­et. Want ja, ik was ver­dri­etig en ik had er geen zin meer in om de schi­jn op te houden, dat ik een tof cook­ie was. Een bij­naam die som­mige van mijn klanten aan mij geven. Ik die er alti­jd is, die zelden afwezig is. Tot deze zomer, toen ik tot stil­stand werd gezet, kort na de lang­ste dag.

Twee ijkpun­ten in het jaar: 21 juni, de lang­ste dag en 21 decem­ber, de lang­ste nacht. Twee momenten waarin je kunt wor­den gecon­fron­teerd met jezelf. Ein­delijk had ik de ruimte om dit aan te gaan. Mijn dochter had haar basiss­chool door lopen. Wij had­den haar gegeven wat wij zelf niet hebben gehad, een thuis, waarin je jezelf mag zijn. Iets in mij had dat gezegd, zij gaat niet meemak­en wat jij hebt meege­maakt, en dat gold ook voor mijn part­ner, haar wilden wij geven wat wij niet had­den ervaren, een veilig thuis. Geen geweld, maar liefde­volle oud­ers, die van elka­ar houden.

Iets in mij wist dat als mijn dochter naar de mid­del­bare school zou gaan, alles zou veran­deren. En dat gebeurde. Een vooruitziende blik, of had ik het aangeroepen, want zeggen de meeste ler­aren, jij bent degene die het uitzendt en dat wat je uitzendt komt naar je toe.

Maar wat als je energie bij je hebt, die met de geboorte is meegekomen, energie die bij je is en je soms in hele donkere sit­u­aties zet. Sit­u­aties ontstaan waarin er nog maar weinig zicht is op het licht dat je in je draagt. Daar gaat de donkere nacht van je ziel over. De berei­d­heid om dat te scho­nen wat niet van jou is, los te lat­en en te onthecht­en, zodat tot bloei kan komen, jou ware zelf.

Afgelopen nacht had ik een droom, ik zag mijn moed­er, ze ver­zorgde een plant, ze over­goot de plant met heet water, ik zei tegen haar wat doe je nu, zo gaat de plant dood. Nee, dacht ik toen ik wakker werd, zo ver­brand je de zaad­jes in je wor­tels die oude energie dra­gen, oude won­den. En de plant, de plant ging niet dood, door het oude te ver­bran­den met kwam er ruimte voor nieuwe frisse energie, er groei­de aan de plant weer een prachtige tak met bloe­men. Je hoeft niet de hele tijd opnieuw een donkere nacht mee te mak­en, je kunt ook besluiten het oude achter je lat­en en te komen tot iets nieuws. Hoe je dat doet, door stil te wor­den, te observeren wat er is, te kijken of jou dit laat groeien of dat jou dit langza­am opbrandt. Dit kun je het beste doen met een nieuwe maan.

Of ik een vooruitziende blik had, ja die had ik. Ik moest alleen komen te staan, zodat ik terug kon komen bij mijn ware zelf, een intuïtieve vrouw, die door een donkere nacht is gegaan en weer zicht heeft op haar licht. In het moment ben ik dankbaar aan de lang­ste nacht, waar ik van een tof cook­ie terug bewoog naar een sweet heart.

In de work­shop: Maan­cirkel en de lang­ste nacht, ga ik in op de ver­schil­lende fas­es van de maan. Tij­dens deze work­shop wor­den Yin Yoga oefenin­gen gedaan. Yin Yoga is een vorm van Yoga waarin het lichaam voor een lan­gere peri­ode in een bepaalde houd­ing tot stil­stand wordt gebracht. Zodat er ruimte ontstaat om licht te schi­j­nen op oude zak­en die de energie blok­keert en je weer in verbind­ing komt met je zachte intuïtieve kant. De work­shop eindigt met med­i­tatie en een ontspan­ning.

Wanneer is deze workshop:

Vri­jdag 21 decem­ber 2018, aan­vang work­shop 13.00 uur, kosten voor deze work­shop € 30,00. Deze work­shop wordt gegeven in mijn Yoga stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Voor deel­name aan deze work­shop kun je je aan­melden via de web­site: www.bodyflex.nl

Bookmark and Share