Intuitie

flowers in the sky

Intuïtie, inner­lijke stem, het inner­lijk weten dat weet wat nodig is om in har­monie te bli­jven. Het geeft je raad in de moeil­ijk­ste momenten. Helpt verder te bewe­gen of geeft een sein­t­je nog­maals te kijken of het echt nodig is een stap te zetten, antwo­ord te geven.

Je intuïtie dwingt niet, maar laat op een liefde­volle manier weten, wat je mogelijkhe­den zijn. Het enige dat nodig is, is deze stem te vertrouwen. 

Intuïtie is de stem van het hart, een stem die je kunt horen als je ruimte en tijd maakt om deze stem te horen. Het is een fan­tastis­che stem die veel kan beteke­nen, die meer dan de moeite waard is om ruimte voor te mak­en.

Ruimte maken

In mijn train­ing: de Hoge­priesteres, luis­teren naar je intuïtie, komt deze stem aan het woord. 

Een stem die ik ook wel eens heb genegeerd maar die ik in het nu koester. Met vallen en opstaan ben ik teruggekomen bij deze stem, die mij dagelijks bijs­taat in mijn werk en de keuzes die ik maak.

Zoals mijn keuze om mijn vaste banen op te geven, een Yoga en Pilates stu­dio op te richt­en werd ingegeven door deze prachtige stem. In het nu geef ik advies op basis van de intuïtie en train­in­gen om de intuïtie te ontwikke­len.

Training; intuitie ontwikkelen

De Hoge­priesteres, luis­teren naar je intuïtie is een train­ing die bestaat uit vijf lessen. Je maakt ken­nis met de Hoge­priesteres, haar attribut­en: de maan, licht en donker, de vijf ele­menten en haar wijsheid. Zij kan je helpen om beter af te stem­men op de intuïtie en weer te luis­teren naar deze stem. Deze train­ing is geschikt voor een ieder die graag beslissin­gen neemt  op basis van de intu­itie! Meer infor­matie over deze train­ing lees je hier.

Deze train­ing wordt gegeven op locatie of online en kun je bij­wo­nen in groepsver­band of een op een. 

Advies op basis van intuitie: Tarot

De tarot is een eeuwe­noud mid­del dat kan wor­den ingezet om je te lat­en advis­eren door de intuïtie. De tarot geeft antwo­ord op vra­gen op het gebied van: per­soon­lijke ontwik­kel­ing, keuzes op werk of relatie, bij een prob­leem dat zich voor­doet. Wil je advies van de tarot, op de vol­gende dagen kun je met mij een afspraak mak­en: dins­dag 13.00 uur tot 18.00 uur, don­derdag 13.00 uur tot 16.00 uur, vri­jdag 13.00 uur tot 16.00. Je kunt langskomen op locatie of online. Kosten con­sult vanaf € 35,00

Ik kijk er naar uit je ont­moeten op de train­ing: de Hoge­priesteres of voor een advies op basis van tarot!

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

Laat je inner­lijke stralen!

Bookmark and Share