Intensieve Yoga training, het A B C van Yoga

Gis­teren zei een dame tegen mij: ‘het is best lastig hoor jezelf veran­deren, dat lukt niet in een keer.’ Dat klopt als een bus, veran­deren is niet iets dat je in een dag doet. Mijn veran­der­ing begon vanaf het moment dat ik besloot mij te verdiepen in Yoga. Dat was in 2003. Mijn toen­ma­lige coach zei: ‘weet je het zek­er als je gaat, er is geen weg meer terug.’

Als je besluit te veran­deren, wil je ook niet terug. Tot op de dag van van­daag ben ik blij, dat ik toen de stap heb genomen, iets in mij gaf mij de aan­wi­jz­ing dat het mij goed zou doen, me verdiepen in Yoga en les gaan geven in Yoga in mijn stu­dio: Bodyflex 100% Catharina

Na der­tien jaar oefe­nen en les­geven kan ik zeggen dat ik een behoor­lijke veran­der­ing heb doorge­maakt. Yoga heeft daar heel erg bij geholpen, maar ook het door­lopen van de ver­schil­lende fas­es van het lev­en hebben ertoe bijge­dra­gen dat ik een andere kijk op het lev­en heb gekre­gen. Vol­gende week, kri­jg ik een nieuwe vlo­er. Voor deze nieuwe vlo­er moet mijn hele huis leeg, en dat is best fijn. Alle spullen die ik in de loop van mijn lev­en tot nu toe heb verza­meld wor­den tegen het licht gehouden, is het func­tion­eel, of houdt het mij vast in mijn verleden. Dat is pre­cies het pro­ces van beoe­fe­nen van Yoga, niet iedere houd­ing is direct een fijne houd­ing waarin je kunt ontspan­nen. Som­mige houdin­gen vra­gen om meer onder­zoek of om los te lat­en. Tij­dens de inten­sieve Yoga train­ing het A B C van Yoga wordt de basis gelegd voor het opbouwen van een Yoga prac­tice en wor­den hand­vat­en aan­gereikt hoe je kunt loslaten.

Deze inten­sieve Yoga train­ing: het A B C van Yoga richt zich op de eigen beoe­fen­ing, het opbouwen van een dagelijkse Yoga prac­tice. Dit is een eerste vereiste om te verbinden of terug te keren naar de inner­lijke kracht. Yoga is één wor­den, als we gaan oefe­nen komen vanzelf de hand­vat­en omhoog om tot deze een­word­ing te komen.

Het A B C van Yoga is verdeeld over acht week­enden waarin wordt behan­deld de basis­be­gin­se­len van Yoga, de ver­schil­lende Yoga vor­men, wordt inge­gaan op de begrip­pen Yin en Yang, de acht paden, de Yoga sutra’s en hoe je een eigen Yoga beoe­fen­ing tot stand brengt.

Les­geven is een vak, dat begint met zelf oefe­nen, zodat je meester wordt over de lesstof die je gaat doorgeven aan anderen. Miss­chien wil je geen Yoga docent wor­den maar ben je nieuws­gierig naar wat jou inspireert, waar jij in uit­blinkt. Ook dan kan Yoga een mooie manier zijn om weer in con­tact te komen met je inner­lijke kracht, jouw waarheid. Zelf­s­tudie is één van de pijlers van deze train­ing, door naar jezelf te leren kijken in een aan­ge­name sit­u­atie en een min­der aan­ge­name sit­u­atie kun je komen tot wie je bent. Yoga is een wor­den, verbinden, deze train­ing is een opstap­je naar eenworden.

Lijkt het je wat, deze train­ing, in okto­ber start de vol­gende edi­tie, meer infor­matie vind je op http://bodyflex.nl/yoga-pilates/intensieve-yoga-training-het-a-b-c-van-yoga/

 

 

Bookmark and Share