Goede voornemens

Goede voorne­mens horen bij een nieuw jaar. Op oude­jaarsavond kijken we terug op het jaar dat we achter ons lat­en. Een moment van bezin­ning voor de een. Voor mij in ieder geval wel. Het afgelopen jaar was een mooi jaar, een met pieken en dalen.

Enkele jaren gele­den nam ik mij voor om dagelijks mijn yogaoe­fenin­gen te doen. Alhoewel het in eerste instantie niet tot een goed voorne­men beho­orde ben ik inmid­dels zeer dankbaar aan haar die mij inder­ti­jd een strenge beo­ordel­ing gaf. Het was een van de voor­waar­den om aan een Yoga oplei­d­ing te vol­doen. Eerst een dagelijkse Yoga oefen­ing op te bouwen. Naast dat er werd verwacht van mij stu­dent dat ik een bepaalde serie van Yoga oefenin­gen aan het eind van de oplei­d­ing moest beheersen, beho­orde ook toe aan deze dagelijkse beoe­fen­ing: mediteren.

 En dit was niet een gemakke­lijke opgave voor mij. Althans niet in de houd­ing die ik mij daar voor aan­nam, ik koos dan over het alge­meen voor een zit­tende posi­tie. In deze posi­tie of ook­wel de gekruiste zithoud­ing werd ik met aller­lei onaan­ge­name onge­makken in het lichaam gecon­fron­teerd waar ik met aller­lei herin­ner­in­gen aan het verleden worstelde. Het heeft een hele tijd gedu­urd eer ik deze onge­makken door mijn dagelijkse yoga oefenin­gen in het verleden kon lat­en. En mij bezig kon houden met wat er is in het hier en nu.  In het hier en nu waar de adem vri­jelijk kan stromen zodat de geest tot rust kan komen en we de inner­lijke stilte in onszelf kun­nen ervaren.

Van­mor­gen stond ik op in het nieuwe jaar na een fijne oude­jaarsavond waar ik samen met degene die mij dier­baar zijn afscheid heb genomen van het oude jaar. Een jaar waarin ik de mogelijkheid kreeg om mijn yoga beoe­fen­ing te verdiepen en waarin ik een aan­tal keren terug ben gegaan naar haar die mij uitein­delijk het enige juiste advies heeft gegeven om door mijn pijn­lijke herin­ner­ing heen te gaan: oefe­nen, oefe­nen, oefe­nen en de rest zal komen. Zij was geen gemakke­lijke leer­meester soms hard maar uitein­delijk wel eerlijk en liefde­vol, met het enige eerlijke antwo­ord wat werk­te voor mij, zoek de weer­stand op in jezelf wat je er van weer houdt om op je mat te stap­pen en je oefenin­gen te doen.

Nu na drie jaar inten­sieve beoe­fen­ing van deze vorm van Yoga glim­lach ik naar haar die mij ooit hier op aarde heeft gebracht, mijn moed­er, de moed­er, sym­bool voor de aarde die alles heeft wat nodig is om te zijn wie je bent om je pad te bewan­de­len. Van­mor­gen begon ik wederom eerst op mijn Yoga­mat met mijn dagelijks Yoga oefenin­gen.  Deze oefenin­gen neem ik graag met mij mee in het nieuwe jaar. Tegen­wo­ordig geen weer­stand meer als ik plaats neem op mijn mat in een gekruiste zithoud­ing om een bepaalde tijd te mediteren. Mijn weer­stand of herin­ner­ing aan de pijn die het ooit heeft veroorza­akt dat ik moeite had om hier te kun­nen zijn laat ik graag waar hij hoort, in het verleden jaar. In het hier en nu hoop ik op een heel mooi, gezond en gelukkig nieuw­jaar voor een ieder op deze mooie aarde.

Catha­ri­na Blijlevens

Bookmark and Share