De Hogepriesteres

De Hoge­priesteres kan een man of een vrouw zijn, in ieder van ons is aan­wezig de Hoge­priesteres. Het is de mens die zijn man­nelijke en vrouwelijke kant in even­wicht heeft, die weet hoe je con­flicten kunt oplossen. In staat is om te vergeven en kan zien met de ogen van het goddelijke. 

De Hoge­priesteres staat in verbind­ing met het god­delijke, luis­tert naar en vertrouwt de intu­itie. De stem van het inner­lijk weten, die over­schree­uwt kan wor­den door de ratio. Door de ratio tot stil­stand te bren­gen maak je ruimte voor het inner­lijk weten.

Nieuwe leider, Hoge Priesteres

Deze lei­der, de Hoge­priesteres, lei­dt niet vanu­it emoties, maar is wel in verbind­ing met de emoties die niet doorslaggevend zijn in een sit­u­atie waar lei­d­ing nodig is. 

Het is een lei­der die empatisch is, kracht uit­straalt en in verbind­ing is met zijn gevoel­swereld. Op basis van het inlevend ver­mo­gen de ander aangeeft welke stap gemaakt kan wor­den om uit een sit­u­atie of een cri­sis te komen.

Crisis, een kans

Een cri­sis is een kans om het anders te gaan doen, veran­der­ing aan te bren­gen ten goede van de gehele samen­lev­ing. Op dit moment wor­den we behoor­lijk uitgedaagd, het anders te gaan doen. Oude patro­nen te door­breken, oude won­den te helen, uitgen­odigd ons af te stem­men op het inner­lijk weten. Daar ligt het antwo­ord, dit weten gaat het ver­stand te boven. Een weten waar je ver van af ben komen te staan, maar waar je weer mee kunt verbinden. Door de cri­sis waar we nu in zit­ten aan te gri­jpen je weer te verbinden met de Hogepriesteres.

Die jou kan leren, mee te bewe­gen met de stroom van het lev­en en weer te vertrouwen op je intu­itie. Ook kan ze je leren de bron­nen van de aarde niet node­loos te ver­spillen, maar juist in te zetten, samen te werken met de aarde, mee te bewe­gen met haar stroom. 

Missie Hogepriesteres

Haar doel is van deze aarde weer een fijne plek te mak­en, waar voor een ieder plaats is om: te zijn, te lev­en, zijn lessen te leren.

Dat kan er heel anders uitzien, dan het tot nu was. Is dat ook jou missie, van deze aarde weer een fijne plek te mak­en? Wil je ken­nis mak­en met de Hoge­priesteres in jou, samen werken aan een fijne plek om te zijn, te lev­en, je lessen te leren. Doe mee met de train­ing: De Hoge­priesteres, luis­teren naar je intuitie.

Over deze training

In deze train­ing maak je ken­nis met de Hoge­priesteres, waar ze voor staat, hoe je haar kunt inzetten in je dagelijks lev­en. Tij­dens deze train­ing leer je in vijf lessen over haar kwaliteit­en, intu­itie ver­sus ratio, samen­werken man en vrouw energie. Dat voe­len een hele goede graad­me­ter is om uit een cri­sis te komen of de juiste besliss­ing te nemen. 

Leuk als je mee­doet! Deze train­ing kun je op locatie of online bij­wo­nen. Een vol­gende train­ing start op vri­jdag 7 mei 2021, om 13.00 uur! Voor meer infor­matie over deze train­ing kun je con­tact opne­men.

Bookmark and Share