Coaching

Coachen en anderen begelei­d­den is iets dat ik graag doe. In het verleden ben ik werkza­am geweest bij de gemeente Den Haag en op een Health club, waar ik een coordinerende taak had. Een van mijn tak­en was andere begelei­d­den en het max­i­male in hen naar boven halen. Iets dat ik nog steeds doe. Mijn  werk­tu­igen zijn luis­teren, Yoga en de chakra’s.

Door te luis­teren geef je een ander ruimte om te zijn en te lat­en zien waar behoefte aan is. Yoga is een mid­del om tot een­word­ing of heel­heid te komen. De chakra’s kun je zien als weg­wi­jz­ers die jou aan­wi­jzin­gen kun­nen geven waarom patro­nen zo zijn gelegd. Wat deze patro­nen met je doen en hoe je ze kunt omzetten naar de kracht van een chakra. Aan de hand van vra­gen en een scan wordt vast­gesteld welk chakra of leefge­bied aan­dacht nodig heeft. Op basis hier­van kri­jg je adviezen hoe de energie van het chakra posi­tief te benut­ten.

Chakra’s zijn een heel mooi mid­del om te werken aan je overtuigingen,het brengt je naar de wereld van voe­len en beleven. Van nature is een kind in bal­ans en gaat zich ver­vor­men of anders gedra­gen als er zak­en van hem wor­den verwacht die niet in overeen­stem­ming zijn met zijn gevoel, de energie dat jou in beweg­ing brengt. In ons liggen de zaden, het enige dat je hoeft te doen is de zaden eruit halen die niet bij jou horen, deze loslat­en en je ervan onthecht­en, doe­len van Yoga.

Over chakra’s

Een chakra is een wiel van energie gele­gen in het energie lichaam. Er zijn meerdere chakra’s die samen het chakrasys­teem vor­men. Voor een goed func­tioneren van het sys­teem is het belan­grijk dat het gelijk een boom ste­vige wor­tels heeft en het in even­wicht bli­jft als het wordt geteis­terd door een storm of andere omstandigheid van buite­naf. Een mens in even­wicht is iemand die in verbind­ing is met zijn kern en van­daar uit han­delt in het dagelijks lev­en.

En dat is niet alti­jd zo. Miss­chien voor jou ook wel niet en lees je op dit moment mijn pag­i­na, was je op zoek naar een coach, iemand die naar je luis­tert. Die samen met jou gaat kijken wat nodig is om in het dagelijks lev­en geen hin­der te ondervin­den, kijkt waar je uitdagin­gen liggen, hoe je een prob­leem oplost, wat je nodig hebt om weer volledig in je kracht te gaan staan. Van­daar uit gaat bewe­gen zodat het lev­en fijn is, dit betekent niet dat je geen prob­le­men meer hebt, maar als die er zijn dan los je deze gemakke­lijk­er op.

Hoe ik te werk ga?

In een intake gesprek wordt door mij vast­gelegd waar je tegen aan loopt of wat je vraag is. Ik luis­ter, observeer en zet mijn intuïtieve ver­mo­gens in. Uit dit gesprek vol­gt een advies en stel ik een plan voor hoe  jou doel te bereiken. Hier­voor wor­den afsprak­en gemaakt waarin gew­erkt wordt met het­geen is vast kom te staan in het intake gesprek. Gemid­deld zijn er vier tot tien afsprak­en nodig. Je kunt van mij adviezen verwacht­en over bewe­gen, voed­ing, com­mu­ni­catie en wat je zelf kunt doen om tot een goede oploss­ing te komen. Ook kri­jg je opdracht­en om zelf­s­tandig uit te voeren, de opdracht­en zijn er om je te onder­s­te­unen je doel te bereiken of je obstakel weg te nemen.

Waar je bij mij voor kunt aankloppen?

  • Luis­teren naar je intu­itie
  • In con­tact met het inner­lijk kind
  • Even­wicht vin­den
  • Moed­er-dochter relatie
  • Over­gang en wat nu?
  • Tweel­ingziel, jezelf ont­moeten

Wil je een afspraak maken?

Voor het mak­en van een afspraak laat je gegevens achter op het con­tact for­muli­er

Kosten voor coaching:

  • Intake gesprek: €  35,00
  • Afspraak/consult 60 minuten a 75 minuten: € 75,00

Deze kosten wor­den niet ver­goed door zorgverzek­er­aars, wel is er vaak bin­nen het bedri­jf of de organ­isatie voor wie je werkt bud­get en ruimte voor per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Voor zelf­s­tandi­ge onderne­mers zijn deze kosten fis­caal aftrek­baar als bedri­jf­skosten.

Tot slot het kan natu­urlijk voorkomen dat het niet lukt op een gemaak­te afspraak na te komen. Een gemaak­te afspraak kun je alti­jd afzeggen maar wel graag uiter­lijk 24 uur van tevoren annuleren, anders ben ik genoodza­akt de kosten in reken­ing te bren­gen.

Namaste,

Catha­ri­na Bli­jlevens

 

 

Bookmark and Share