Chakra’s tekenen

Chakra’s teke­nen is een hele leuke cur­sus om je te verdiepen in de chakraleer. Een chakra is een wiel van energie dat ligt langs de wervelkolom en in het hoofd. Je kunt ze niet uit je lichaam halen, wel kun je ze ervaren door oefenin­gen, med­i­tatie, han­do­p­leg­ging en visu­al­isatie. Een heel hand­ig mid­del om ze in beeld te bren­gen is tekenen. 

Over deze cursus: Chakra’s tekenen

In deze cur­sus gaan we aan de slag met de zeven chakra’s die liggen in het hoofd en langs de wervelkolom. Aan de hand van de chakra sym­bol­en wordt een teken­ing gemaakt van een chakra. Ieder chakra wordt tot uit­drukking gebracht door sym­bol­en, kleuren en ver­wi­jzin­gen naar dieren of goden die de kracht van een chakra uit­beelden. Voor­dat je gaat teke­nen geeft Catha­ri­na toelicht­ing over het chakra  en de sym­bol­en, kleuren en ver­wi­jzin­gen van het wiel van energie dat voor de les op het pro­gram­ma staat. 

Voor je tekenin­gen kun je gebruik mak­en van teken­ma­te­ri­alen en attribut­en om de chakra’s in beeld te bren­gen. Na het teke­nen wor­den deze gebruikt voor de med­i­tatie en zel­fonder­zoek. Ook kri­jg je nut­tige tips hoe te onthecht­en van mate­ri­aal dat de energie blokkeert.

Een hele leuke manier om je te verdiepen in de chakra’s en even­wicht aan te bren­gen in deze wie­len van energie. 

Wat heb je nodig voor deze cursus?

Teken­pa­pi­er, kleur­pot­lo­den, stiften, kri­jt, verf. Op locatie zijn deze mate­ri­alen aan­wezig maar het is alti­jd hand­ig om je eigen mate­ri­aal mee te nemen en natu­urlijk een Yoga mat, deken om op te zitten. 

Kosten voor zeven lessen: € 245,00.

De eerste les is op vri­jdag 26 augus­tus 2022, aan­vang 13.30 uur, een les duurt 90 tot 120 minuten. Je kunt mee­doen op locatie, of thuis inloggen en online meedoen.

Inschrijven

Wil je mee­doen aan deze cur­sus, meld je aan via het inschri­jf­for­muli­er. Er zijn maar een beperkt aan­tal plaat­sen beschik­baar. Leuk als je mee­doet met deze cur­sus: Chakra’s tekenen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens